18.09.2013 Views

Fortegnelse

Fortegnelse

Fortegnelse

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

‘ ^ / ■ ' I<br />

HVJ-------------- "/)<br />

<strong>Fortegnelse</strong><br />

over<br />

en betydelig og værdifuld Kunstsamling<br />

bestaaende af Olie- og Miniatur-Malerier, Seulptur-<br />

arbeider, Medallier, Gibsafstobninger, Haandtegninger,<br />

Raderinger, Kobberstik og Lithographier af danske<br />

Kunstnere, en Deel Kobberværker, samt en Sam­<br />

ling Boger paa eirca 700 Bind, fornemmelig af<br />

kunsthistorisk, topographisk og belletristisk Indhold,<br />

tilhorende Boet efter afdode Auctionsdirecteur, Ju-<br />

stitsraad J. C. Fick, hvilket Alt bortsælges ved Auc-<br />

tion, der afholdes Mandagen den 13de November,<br />

Formiddag Kl. 10 præcise og folgende Dage paa<br />

St. Annæplads Nr. 10, 2den Sal, imod Betaling til<br />

cand. juris E. Wolff, Gasveien Nr. 3, 1ste Sal.<br />

Samlingerne ere til Eftersyn paa Auctionsstedet<br />

den 9de, 10de og Ilte November fra Kl. 10— 1.<br />

3{jø6eu(jinm*<br />

S. L. Mbllers Bogtrykkeri, St. Helliggeiststræde 32.<br />

/


Conditioner.<br />

§ i.<br />

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og<br />

forefindes og staaer fra samme Tid for Kjoberens Regning og Risico<br />

i alle Maader.<br />

§ 2.<br />

I Auctionsomkostninger betaler Kjoberen 6 Sk. af hver Rdl. af<br />

hvad der bydes paa Auctionen.<br />

§ 3.<br />

Betalingen erlægges til Undertegnede contant ved Hammerslaget<br />

eller paa Anfordring; dog kunne mig personligen som vederhæftige<br />

bekjendte KjObere forvente 4 Ugers rentefri Credit.<br />

§ 4.<br />

Dersom Betalingen ei erlægges paa Anfordring, bliver Kjoberne,<br />

hvad enten Sogsmaal anlægges imod dem eller ei, pligtige af deres<br />

Regningers Belob at svare 6% Rente p. A. fra Hammerslaget.<br />

§ 5.<br />

I Sogsmaalstilfælde betale Kjoberne skadeslose Procesomkost­<br />

ninger og cre underkastede Retsforfolgning efter Frdn. 25 Januar<br />

1828 samt Mode ved Kjobenhavns Forligelsescommission og Retler.<br />

Kjobenhavn den 2den November 18G5.<br />

E, Wolff,<br />

cand. juris.<br />

Commissioner modtages af Boghandler H. H. J, Lynge, store<br />

Kjobmagergade Nr. 45.<br />

Oliemalerier, Aquareller, Tegninger, Kobbere,<br />

Lithographier m. m. i Ramme.<br />

J. C. Bayer.<br />

1 Lovetand (Planten) og forskjellige Insecter, Gouache-<br />

maleri, 12" h., 9 l J i “ br., forgyldt Ramme.<br />

C. L. Bille.<br />

2 Eli Skonnert for Vinden i rum SO, paa Lærred, 16"<br />

h., 26 “ br., forgyldt Ramme.<br />

A. W. Boesen.<br />

3 Ved Palermo, 1855, paa Lærted, 9" h., 11" b r., forgyldt<br />

Ramme.<br />

H. Buntzen.<br />

4 Trægruppe ved en Mose, inv. et del. 1836, meget ud­<br />

fort Blyantstegning, 18" h., 26" br., forgyldt Ramme,<br />

5 Udkanten af en Skov, 1848. Do., 16" h. 23" br., for­<br />

gyldt Ramme.<br />

6<br />

F. C. Camradt, senior.<br />

Dameminiaturportrait i forgyldt Ramme og Saffians Etui. //% r -<br />

7 Do., malet 1820, i Do. og Do.<br />

8 Christus, Copi efter C. Dolce, malet 1822, i Do. og Do.<br />

J. Chr. Dahl.<br />

9 Kystparti af Bornholm, 1816, paa Træ, 11" h ., 14"<br />

br., forgyldt Ramme.<br />

Chr. W. Eckersberg.<br />

10 Kirken Sta. Maria d’Araceli i Rom, 1812, Studie paa<br />

Lærred, 12" h., 13" br., forgyldt Ramme.<br />

11 St. Peterspladsen i Rom, 1812, Studie paa Lærred.<br />

12" h., 10" br., forgyldt Ramme.<br />

12 En Yei gjennem det Indre af en Skov, paa Lærred.<br />

IOV2 " h., 14" br., forgyldt Ramme. (Dette Maleri er<br />

enten fra en meget tidlig Periode eller muligviis malet<br />

af J. Juel.)<br />

rS T<br />

5c<br />

Zo<br />

3 '2 - “Y *<br />

'io r 1 h


2'A r u<br />

13<br />

15<br />

6 ‘i r 16<br />

//< 17<br />

18<br />

to > 19<br />

•('< 20<br />

^ > 2 1<br />

/ / ? f 22<br />

23<br />

24<br />

t f * 25<br />

26<br />

27<br />

J. Friedlænder.<br />

En nogen Dreng, Studie fra Rom, 1845, paa Pap, lOVa"<br />

h., 8" br., forgyldt Ramme.<br />

Hoved af en Dreng paa Capri, Studie, 1843, paa Pap,<br />

77a" h., 6 “ br., forgyldt Ramme.<br />

En nogen qvindlig Figur, paa Lærred, 13" h., 9 V '<br />

br., forgyldt Ramme.<br />

A. G. Gjelstrup.<br />

En Yandm5lle i Udkanten af en Skov, 1822, paa Træ,<br />

H V 2" h., 14'Va" br., forgyldt Ramme.<br />

E t Bjerglandskab mod Skov og Vand, 7" h., 1 5 1/«" br.,<br />

forgyldt Ramme.<br />

H. Harder,<br />

Skov ved Soro med Pedersborg Kirke i Baggrunden, paa<br />

Lærred, 24" h., 32" br., forgyldt Ramme.<br />

Parti af Moens Klint (Sommerspiret), paa Lærred, 20"<br />

h., 26" br., forgyldt Ramme.<br />

Udsigt mod PræstO, paa Zink, 11" h., 1 4 V2" br., for­<br />

gyldt Ramme.<br />

G. F. Hetsch.<br />

Piazza del Granduca a Firenze, Tusk og Sepia, 11" h.,<br />

14" br., forgyldt Ramme.<br />

J. Juel.<br />

Fruentimmerportrait i naturlig Storrelse (Mad. Weibye),<br />

paa Lærred, 18" h., 15" br., forgyldt Ramme.<br />

Portraitskitse (Dronning Juliane M arie?), paa Lærred,<br />

I 2 V2" h., 1572" br., sort Ramme. (See Nr. 12.)<br />

Å. £. Kjeldrup.<br />

Parti i Sollerod Kirkeskov, 1863.<br />

Parti i Landsbyen Brunnen i Schweitz.<br />

F. C. Kjerschou.<br />

Parti af Heden i Jylland ved Solopgang, paa Pap,<br />

10" h., 14" br., forgyldt Ramme.<br />

C. A. Lorentzen.<br />

Socrates tager Afsked med sin Fam ilie, paa Lærred,<br />

10" h., 127a br., forgyldt Ramme.<br />

5<br />

N. P. Lytzen.<br />

28 E t Kattehoved, 1861, paa Pap, 67a" h., 5 V2" br., for­<br />

gyldt Ramme.<br />

A. Ittelbye.<br />

29 Soldnedgang i Middelhavet, paa Pap, 47a" h., 672" br.,<br />

forgyldt Ramme.<br />

V. Melbye.<br />

30 Laatefos i Norge, Studie, 1863, 16" h., 11" br., for­<br />

gyldt Ramme.<br />

J. P. Mdller.<br />

31 Thunersoen, 1829, paa Lærred, 28" h ., 37" b r., for­<br />

gyldt Ramme.<br />

Froken R. C. Moller.<br />

32 Yed Orholm, paa Lærred, 16" h., 22" br., forg. Ramme.<br />

E. Pauelsen.<br />

33 En Frierscene, Motivet af Kunstnerens eget L iv, paa<br />

Lærred, 16" h., 13" br., forgyldt Ramme.<br />

34 Pendant, Motivet ligeledes af Kunstnerens eget Liv, paa<br />

Lærred, 16" h., 13" br., forgyldt Ramme.<br />

S. H. Petersen.<br />

35 Eberstein, Aquarelmaleri, 2 1 " h., 30" br., forg. Ramme.<br />

36 Skovparti ved Gisselfeldt, Tegning med Kridt og Tusk,<br />

24" h., 34" br., forg. Ramme.<br />

H. Plotz.<br />

37 Miniaturportrait af Lady Hamilton, sort Ramme.<br />

Fr. Rohde.<br />

38 Udsigt over Comosoen mod Yarenna, 1862, paa Lærred,<br />

8 " h., 1172" br., forgyldt Ramme.<br />

C. F. Sflrensen.<br />

39 En Morgen under Madeira med Byen Funchal i Bag­<br />

grunden, 1848, paa Træ, 5" h., 7" b r ., forg. Ramme.<br />

B. Thorvaldsen.<br />

40 Alexanders Triumftog, formindsket Afstobning i Gribs<br />

med Thorvaldsens og Grev Sommarivas Portraiter en<br />

medaillon, i sort Ramme.<br />

)7f<br />

/ U


V, 41<br />

42<br />

S r 43<br />

44<br />

/of<br />

Lfilf} 45<br />

// ^ 46<br />

47<br />

/2 *• 48<br />

r 49<br />

50<br />

^/ij 51<br />

52<br />

53<br />

54<br />

/ 55<br />

é 56<br />

6<br />

En ubenævnt dansk Dame.<br />

Et Kaalblad med Agurker, Log og forskjellige Rodder<br />

samt en rod Rose, smukt udfort Aquarelmaleri, 15“ h.,<br />

21" br., forgyldt Ramme.<br />

Et Satyrhoved, Sortkridtstegning, Fol., forg. Ramme.<br />

En anden ubenævnt dansk Dame.<br />

Et Landskab, Copi efter Kjærschou, 15" hoi, 21" br.,<br />

forg. Ramme.<br />

C. G. Enslen.<br />

Pausilippo med Oen Capri i Baggrunden, Aquarelmaleri<br />

6" h., 10" br., forgyldt Ramme.<br />

Ubekjendte (fremmede?) Kunstnere.<br />

Italiensk Sokyst med et Castel i Forgrunden, tidlig<br />

Morgen, paa Træ, 7" h., 9" br., forgyldt Ramme.<br />

Kalkuner, paa Kobber, 20" h., 13" br., forg. Ramme.<br />

En dod Fugl, der hænger i et Træ, Gouache, mærket<br />

paa Bagklædningen Cvi.R. 1733.<br />

Miniaturportrait af Dronning Desideria af Sverrig, i<br />

forgyldt Ramme og Saffians Etui.<br />

Do. af en ung Dame med afklippet Haar fra Begyndelsen<br />

af dette Aarhundrede, i Saffians Etui.<br />

Ruinerne af Mecæns Villa ved Tivoli (Reinhard ?) Aqua-<br />

rel, 15" h., 21" br., i sort Ramme.<br />

Prospect af Luzern, Aquarel, Tverfol., forg. Ramme.<br />

Portrait af Dr. Hahnemann, pousseret i Vox.<br />

Der Krieger mit seinem Kinde, gem. v. T. Hillebrandt,<br />

gest. v. F. Mandel. Berlin 1835. Fol., forg. Ramme.<br />

Den hellige Christopher bærer Christusbarnet over Vandet,<br />

Joh. Hemling p. N. Strixner del. 1824. Litho-<br />

graphi af den Boisseréeske Samling, hoi. Fol., forg. R.<br />

Hotel de Monnet å Vevey, Th. Steinlen del, F. Hegi sc.<br />

aqua forte, Tverfol., i sort Ramme.<br />

Vue occidental du rocher dit Konigsnase aux environs<br />

de Konigstein en Saxe, dessiné et gravé par C. G. Hammer,<br />

colereret, stor Tverfol., forg. Ramme.<br />

K<br />

7<br />

56 a. Vue générale de la chaine du Mont Blanc, col. Lithographi,<br />

Tverfol., sort Ramme.<br />

Forskjellige Kunstsager m. m.<br />

H. W. Bissen.<br />

57 Skitse til en Statue af Frederik den 6te, 12" hoi,<br />

brændt Leer.<br />

58 Skitse til en jagende Diana, 7" h., brændt Leer.<br />

B. Thorvaldsen.<br />

59 Skitse til Jægeren af Johannesgruppen, 7" h., br. Leer. 3 ? ?S<br />

60 Do. til det unge Menneske af do. do. do.<br />

61 En Gibsafstobning af Thorvaldsens Haand, omfattende<br />

en Modelleerstok.<br />

62 To Modelleerstokke og en Jernrasp, der have tilhort<br />

Thorvaldsen, separeres.<br />

63 En antik Lampe af brændt Leer.<br />

64 En lille Flaske af do.<br />

65 Et Lithophani af Frederik den 6te i Generalsuniform.<br />

66 To forgyldte Skilderirammer og et Staffeli, separeres.<br />

67 Medallie til Erindring om Frederik den 6tes Deeltagelse<br />

i Wienercongressen, J. Harnisch f. Solv (2 Lod), i Saffians<br />

Etui.<br />

68 Erindringsmedallie om Thorvaldsen, Brandt f. 1817,<br />

Bronce, i Etui.<br />

69 Erindringsmedallie om Ad. Oehlenschlæger, R. Conrad-<br />

sen f., udgivet af Kunstforeningen, Bronce, i Saffians<br />

Etui.<br />

70 Erindringsmedallie om Anders Sandoe Orsted fra skjon-<br />

somme Samtidige, P. Petersen f. Bronce.


8<br />

71 Medallie i Anledning af Reformationsjabilæet 1836, F.<br />

C. Krohn f. Bronce.<br />

72 Medallie til de Frivillige fra Broderrigerne, P. Petersen<br />

f., forgyldt Bronce, i Saffians Etui.<br />

73 Erindringsmedallie om Vaccinationens Indforelse i Frankrig<br />

med Ludvig den 18des Portrait paa Aversen, Gay-<br />

rard f. Bronce.<br />

74 Medallie til Erindring om Kongen af Roms Fodsel 1811,<br />

Andrieu f. Bronce.<br />

75 Galvanisk Metalafstobning af en Medallie med M. Luthers<br />

Portrait.<br />

76 Do. do. af en do. med P. P. Rubens<br />

Portrait.<br />

77 Do. do. af Aversen og Reversen af Medallien<br />

til Erindring om Thorvaldsens<br />

Hjemkomst 1838.<br />

78 Do. do. do.<br />

79 En Trækasse med 39 Afstøbninger i Gibs af formindskede<br />

Copier af Thorvaldsens og Canovas Værker.<br />

80 En Trækasse med 40 do. do. do.<br />

81 Et Træskrin med 5 Skuffer med 138 Afstobninger i<br />

Gibs af forskjellige antike og moderne Paster og Medallier<br />

samt nogle til Afstobning henhorende Gjenstande.<br />

82 En Papæske med 20 forskj ellige antike og moderne<br />

Glaspaster.<br />

83 En do. med 25 do. do. do.<br />

84 En do. med 25 do. do. do.<br />

85 En do. med 25 do. do. do.<br />

86 En do. med 25 do. do. do.<br />

87 En do. med 25 do. do. do.<br />

88 En do. med 33 do. do. do.<br />

Tegninger af danske Kunstnere.<br />

Carl Baagoe.<br />

89 Danske Orlogsskibe i Sundet, 1859, Blyant, Tverfol.,<br />

meget udfort.<br />

BardenBeth.<br />

90 Landskab, Tusk og Farve, lille Tverfol.<br />

J. T. Bayer.<br />

91 Et Studieblad af en Blomst, malet i Gouache, 4to.<br />

92 Et do. af en Tulipan, do. do.<br />

93 Campanula rapunculoides, coloreret, Fol.<br />

94 Phlox subulata, do. 4to.<br />

W. F. Bendz.<br />

95 Drengehoved, Sortkridt, stor Fol.<br />

A. W. Boesen.<br />

96 Parti af Drammen, 1843, Blyant, Tverfol. og et Litho-<br />

graphi efter denne Tegning.<br />

97 Udsigt overVierwaldstadtersoen fra Wågis, 1855, Blyant<br />

og Tusk, Fol., meget udfort.<br />

98 Udsig over Bugten ved Neapel, 1855, Pen og Tusk,<br />

Fol., meget udfort.<br />

H. Buntzen.<br />

99 Skovparti ved Hellebæk 1854, Blyant, meget udfort,<br />

stor Tverfol.<br />

Fr. Chr. Camradt. senior.<br />

100 10 Blade mindre Tegninger i Blyant (Ordsprog).<br />

H. Camiencke.<br />

101 Bonderhuse ved Lichtenberg i Tyrol, 1842, Blyant og<br />

Tusk, Tverfol.<br />

102 Casa di Castore a Polluce a Pompei, 1846, Aquarel-<br />

tegning, Tverfol.<br />

103 Tempio di,Jupiter a forum di Pompei, 1846, Aquarel-<br />

tegning, Tverfol.<br />

104 Casa diAedile a Pompei, 1846, Aquareltegning, Tverfol.<br />

105 Skovparti ved Hellebæk, Blyant, 1835, Tverfol.<br />

106 Studie af Trærodder, 1834, og et Blad med Skibe.<br />

P. Chiewitz.<br />

107 To Blade med 5 Pennetegninger, Caricaturer.<br />

108 To do. med 8 do. do.


10<br />

Christensen.<br />

109 Parti ved Toldboden i Kjobenhavn, 1862, Aquareltegning,<br />

lille Tverfol. - *~<br />

Joh. Chr. Dahl.<br />

110 Frederiksberg Slot 1817, Pen og Tusk, Tverfol.<br />

111 Ruiner af Soro Academie do. do.<br />

C. Dahl. T<br />

112 En Skonnent, Tusk, stor Fol.<br />

113 Forskjellige mindre Fartoier, 1846, Blyant, 4to.<br />

A. C. Dusch.<br />

114 Landskab, Trægrappe, 1816, Pennetegning, Fol.<br />

115 Do. fra Hartzen (Bleehhutte), Pen og Tusk, Tverfol.,<br />

meget udfort.<br />

116 Do. 1814, med Pen og Tusk, Tverfol., meget udf.<br />

117 Do. 1816, Tusk, Tverfol., meget udfort.<br />

118 Do. 1814, Aquareltegning, Tverfol., meget udfort.<br />

119 Do. do. do. do.<br />

120 2 Blade Pennetegninger do. do.<br />

121 2 mindre Tegninger, Blyant og Sepia.<br />

Chr. W. Eckersberg. ,<br />

122 Qvinderne vad Christi Grav, Tusktegning, Fol.<br />

123 Joseph sælges af sine Brodre, Aquareltegning, Tverfol.<br />

124 FrueTaarns Brand, Aquareltegning, Tverf., m. udfort,<br />

125 Den blinde Belisar, Paris 1811, Tusktegning, Fol.<br />

126 Landskabstegning fra Moen, 1809, do. do.<br />

127 Som Herren, saa hans Tjener, Blyantstegning 4to.<br />

128 Den, der spiser Kirsebær med de Store, faaer Stenene (_<br />

i Oinene, Blyantstegning, 4to.<br />

129 Præstesækken bliver aldrig fuld, Blyantstegning, 4to.<br />

130 Lige Born lege bedst, Blyantstegning, 4to.<br />

131 Tegning til Altarbilledet i Middelfart Kirke, 1838,<br />

Tusktegning, lille Fol.<br />

r~<br />

132<br />

133<br />

Studie til foregaaende, Tusktegning, lille Fol.<br />

Et Orlogsskib for Anker, Blyantstegning, 4to. i<br />

134 Skibe under Seil do. do.<br />

135 De fire Temperamenter, Pennetegning, 4to.<br />

V<br />

11<br />

136 Studie til Bombardementet paa Kjobenhavn 1807,<br />

Pennetegning, 4to.<br />

Fr. M. E. Fabricius Tegnagel.<br />

137 Molle ved Skanderborg So, 1840, Blyantstegning, lille<br />

Tverfol.<br />

138 Skovfogedhuus med Udsigt til Taasinge 1821, , Tusk,<br />

lille Tverfol.<br />

139 Yed Gurre 1837, Blyantstegning, lille Tverfol.<br />

140 Modelfigur do. do.<br />

Viggo Fanerholdt.<br />

141 Dansk Lodsbaad i Stormveir 1859, Pennetegning,<br />

Tverfol.<br />

J. Friedlænder.<br />

142 Pergola, Rom, 1844, Blyant og Tusk, Tverfol.<br />

143 Studiehoved, Kultegning, stor Fol.<br />

144 To Munke, Studie, 1843, Blyant, lille Fol.<br />

145 En italiensk Bondepige, do. do. v do.<br />

146 do. do. do. 4to.<br />

147 Den lille Hornblæsers Afsked, Carton, Kul, 1849, stor<br />

Tverfol.<br />

148 Neapolitanske Fiskerbaade, Aquareltegning, lille Tverfol.<br />

L. Frolich.<br />

149 En liggende Ko, 1836, med Pen, Tverfol.<br />

C. D. Gebauer.<br />

150 Landskab med Hostfolk, 1807, Tusktegning, meget udfort,<br />

stor Tverfol.<br />

151 Cavallerifægtning (Das Yorpostgefecht), Pen og Tusk,<br />

Tverfol.<br />

152 En Landevei med Kjorende og Ridende, Pen og Tusk,<br />

Tverfol.<br />

153 Jægere tilhest, Tusktegning, Tverfol.<br />

154 To ridende Baskirer, Aquareltegning, 4to.<br />

155 En Slæde trukken af fire Heste, coloreret Pennetegning,<br />

Tverfol.<br />

156 Tre forskjellige mindre Tegninger med Blyant, Tusk<br />

og Pen.<br />

\


0. P. Gram.<br />

157 Architectonisk Tegning i Tusk, Tverfol.<br />

Nordal Grove.<br />

158 Trægruppe, med Pen og Tusk, Tverfol.<br />

L. G nrlitt<br />

159 Landskab, med Pen og Tusk, 1834, lille Tverfol.<br />

N. Hagelberg.<br />

160 Socrates drikker Giftbægeret, med Pen og Tusk,<br />

Tverfol.<br />

H. Harder.<br />

161 Casa Cenci i Villa Borghese, 1827, Pen- og Tusktegning<br />

med lidt Farve, Tverfol.<br />

162 Liselund paa Moen, Tusktegning, lille 4to.<br />

163 Valdemars Taarn, Vordingborg, Tusktegning, lille 4to.<br />

Carsten Henriclisen.<br />

164 Landskab, 1849, Pennetegning, Tverfol.<br />

Peters, Hermans Sohn.<br />

165 Die grosse leld , oder Waldmaus, i Gummifarve og<br />

Gouache udfort i hoieste Grad, 4to.<br />

166 Die Biene, do. do.<br />

167 Pfauang, (en Sommerfugl) og flere Fluer, do. do.<br />

168 Trauermantel, (en Sommerfugl) og flere Fluer, do. do.<br />

169 Der Angelhaken, do. do.<br />

170 En Fro, do. do.<br />

171 En Suder, do. Fol.<br />

172 En Noddegreen, do. do.<br />

Chr. Holm.<br />

173 Et Kattehoved, Blyant, 4to.<br />

H. G. F. Holm.<br />

174 Christiansborg Slot, Pen og Tusk, lille Tverfol.<br />

175 Udsigt over Staden fra Runde Taarn, Pen og Tusk,<br />

Tverfol.<br />

J. Holm. *<br />

176 Roeskilde Domkirke, Tusk, 4to.<br />

A. H. Hunæns.<br />

177 Christus indstifter Nadveren, Sepia 1849, lille Fol.<br />

13<br />

Th. Kjellerup.<br />

178 En Lænkehund med Hvalpe, 'Blyantstegning, 1854, stor<br />

Tverfol.<br />

179 2 Blade med Hunde, Blyant, lille Fol.<br />

F. C. Kjerschou.<br />

180 Parti af Riis Skov, Kridttegning, lille Tverfol.<br />

181 Parti ved Hellebæk, 1853, Pennetegning med Tusk,<br />

stor Tverfol.<br />

182 Tyrolerlandskab, 1847, Kridttegning, Tverfol.<br />

183 Skovparti, Kultegning, Tverfol.<br />

184 Et Blad med forskjellige Figurer, Pen, 4to.<br />

Johanne F. D. Kjerschou.<br />

185 To Copier efter Ludwig Richter, Blyant, 4to.<br />

H. M. W. Klingberg.<br />

186 Extrapostreise zur Gasthof der Ruh, satirisk Pennetegning<br />

sig. W. Kl. 1827, med tilhorende Nodeblad.<br />

A. L. Koop.<br />

187 Toppen af Grosse Winterberg, den 20de Aug. 1824,<br />

Blyantsskitse, bagpaa en Trillebor med en forspændt<br />

Hund.<br />

F. Kraft.<br />

188 Landskabskitser, Blyant, paa begge Sider, Tverfol.<br />

189 do. (Et romantisk Landskab), med Pen og<br />

Tusk, 1844, Tverfol.<br />

Chr. S. Kobke.<br />

190 To Blade, Gjennemtegning og Copi efter italienske<br />

Mestere.<br />

191 Et Blad med Koer, Blyant, 4to.<br />

Emanuel Larsen.<br />

192 Fiskerbaade fra Marseille, 1853, Pennetegning, lille<br />

Tverfol. H<br />

193 Fiskerbaade fra Marseille, 1853, do. do.<br />

194 En Morgen ved Sjællands Kyst, 1847, Pennetegning^<br />

i 8vo.<br />

195 Orlogsskib under Seil, 1850, Kridttegning, Tverfol.<br />

meget udfort.


14<br />

196 Fregatten Thetis, 1849, Pen og Tusk, stor Tverfol.<br />

og bagpaa Corvetten Diana tilankers, Blyant.<br />

197 To Kanonbaade, 1849, Tusktegning, Tverfol.<br />

G. Emil Liebert.<br />

198 Fra Norge, 1844, Blyantsskitse, Tverfol.<br />

199 Strandbred ved en Bjergso, Kultegning, stor Tverfol.<br />

200 Tyrolerlandskab med en Gruppe Graner ved en Bjergso,<br />

smukt udfort Kultegning, stor Tverfol.<br />

Chr. A. Lorentzen.<br />

201 Slaget ved Yolmar, med Pen og Tusk, lille Tverfol.<br />

F. C. Lund.<br />

202 Sonder Braaby Molle, 1849, Pennetegning, lille Tverfol.<br />

J. P. Lund.<br />

203 Romersk Architecturtegning, med Pen og Farve, stor<br />

Tverfol.<br />

204 Romersk do. do. do.<br />

A. Melbye.<br />

205 En spansk Havn ved Middelhavet i Maaneskin, Kultegning,<br />

lille Tverfol.<br />

L. Messmann.<br />

206 Skovpartie ved Vintertid, Pen og Tusk, lille Tverfol.<br />

207 Parti i Jægersborg Dyrehave, 1857, Vinterlandskab<br />

med Kul og Tusk paa Papir pellé, stor Tverfol.<br />

J. Mohr.<br />

208 Parti ved Rosenheim ved Innfloden, 1857, Blyant og<br />

Tusk, Tverfol.<br />

W. A. Muller.<br />

209 Aglae, en medaillon Tusktegning, 4to.<br />

S. Mygind.<br />

210 Dansk Kystlandskab, Blyant, stor Tverfol<br />

F. Moller.<br />

211 Modelfigur, Blyant og Tusk, lille Fol.<br />

J. P. Moller.<br />

212 Der Giessbach am Brienzer See, 1825, Blyant og<br />

Tusk, lille Fol.<br />

4K<br />

I<br />

i<br />

4<br />

i<br />

-4 -<br />

15<br />

213 Der Reichenbach in Haslithal 1825. Blyant og Tusk,<br />

lille Fol.<br />

214 Sckmadribach, 1825, Blyant og Tusk, lille Fol.<br />

215 Berchtesgaden und Watschmann 1825, Blyant og Tusk,<br />

lille Tverfol.<br />

216 Parti vedPræstegaarden i Torring, 1851, Blyant, stor<br />

Tverfol,<br />

217 To Blade Landskabsstudier, 1825, Blyant, 4to.<br />

218 To do. do. 1825 do. do.<br />

219 To do. do. do. do.<br />

220 To do. do. 1813 & 25, do. Tverfol.<br />

221 To do. do. med Figurer, do. Tverfol. og<br />

,4to.<br />

222 To Blade Landskabsstudier med Huse fra Berchtesgaden<br />

1825, Blyant.<br />

N. S. Nebelong.<br />

223 Prospect af Pompeji 1841, Pennetegning, Tverfol.<br />

C. Neumann.<br />

224 Dansk Lodsbaad ved Indseilingen til Sundet, Pen og<br />

Tusk, Tverfol.<br />

S. H. Petersen.<br />

225 Vandfald, Motivet fra Murgdalen , 1827, Pen, Tusk og<br />

Sepia, meget udfort, stor Fol.<br />

226 Bergtesgaden, 1825, med Pen, Tusk og Sepia, stor<br />

Tverfol. meget udfort.<br />

227 Ilsedalen i Hartzen, med Pen, Tusk og Sepia, stor<br />

Tverfol. meget udfort.<br />

228 Prindsessebakken i Fredensborg Slotshave, Tusk og<br />

Sepia, smukt udfort, stor Tverfol.<br />

229 Skovpartie ved et Bondehuus, med Tusk og Farve?<br />

smukt udfort, stor Tverfol<br />

230 I Fredensborg Have, med Tusk og Farve, smukt udfort,<br />

stor Fol.<br />

231 Ved Reichenbach i Tyrol 1825, med Tusk og Sepia,<br />

stor Tverfol.<br />

232 Ved Bergtesgaden 1825, med Blyant og Sepia, Tverf.


16<br />

233 Moens Klint, 1819, med Pen og Tusk, lille Tverfol.<br />

234 Ved Reichenbach i det Salzburgske, 1825, med Blyant<br />

og Sepia, Tverfol.<br />

235 Fire Blade Træstudier, 1818, Sortkridt, Fol.<br />

236 Tre do. med forskjellige Planter, Pen, Fol.<br />

F. W. Petersen.<br />

237 En Carton med to Blade Figurer i Blyant.<br />

238 Et Blad med forskjellige Dyr og Figurer, Pennetegning,<br />

Tverfol.<br />

Eiler Rasmussen.<br />

239 Et Egetræ, Studie, 1848, Blyantstegning, Fol.<br />

T. Richardt.<br />

240 Skovpartie i Vendsyssel, Studie, 1847, Blyant, Tverfol.<br />

Fr. Rohde.<br />

241 Bondehuus ved Skarritsholm, Studie, 1855, Blyant,<br />

Fol. smukt udf5rt.<br />

Karl Fr. Rumohr.<br />

242 Fjeldparti, med Pen og Tusk, stor Fol.<br />

243 Italiensk Landskab, meget udfort Pennetegning, 4to.<br />

M. Rorby.<br />

244 Uddeling af Brod i et Kloster til Fattige, med Pen og<br />

Tusk, smukt udfort, 4to<br />

A. Schovelin.<br />

245 Studieblad af Bogetræer, med Pen og Tusk, Tverfol.<br />

Joh. Senn.<br />

246 En Baandjode 1807, Aquareltegning, udfort til Lahdes<br />

Kjobenliavnske Klædedragter, Fol.<br />

247 En Flodekone do. do. do. do.<br />

248 En Torvebonde do. do. do. do.<br />

249 En Brændeviinsmand do. do. do. do.<br />

250 En Spekhoker do. do. do. do.<br />

251 Portraitfigur af Skuspillerinden Astrup, Aquareltegning<br />

Fol.<br />

N. Simonsen.<br />

252 Riva dei Schiavoni (Dogana) i Venedig, Aquareltegning,<br />

Tverfol.<br />

17<br />

Dbekjendt Kunstner.<br />

253 Hoved af en gammel Mand, efter et Maleri af Restorf,<br />

Sortkridt og Tusk, 4to.<br />

R. Boll (norsk Kunstner).<br />

254 Studieblad i Blyant (Busund 1848), lille Tverfol.<br />

Raderinger, Kobberstik og Lithographier af og efter<br />

danske Kunstnere.<br />

J. Ballin.<br />

255 Kjokkenscene, Radering i Fol., componeret af Kunst­<br />

neren selv, udgivet af Radereforeningen, fuld Margen.<br />

256 En læsende Abbate, Stik efter M. Rorbys Maleri, ud­<br />

givet af Kunstforeningen i Ivjobenhavn 1862, Fol., f. M.<br />

E. Bartsch.<br />

257 En bunden Tyr, Radering, udg. af Kunstforeningen, f. M.<br />

258 En staaende og en liggende Ko, Radering, udg. af<br />

Kunstforeningen, f. M.<br />

259 En Flok Faar, Radering, udg. af Kunstforeningen, f. M.<br />

De la Belle.<br />

260 Vesterports Vagt, Radering. 4to.<br />

261 Kosakker der forfolges af Dragoner, Radering. 4to.<br />

262 Et russisk Kjoretoi, Radering, i lille Format.<br />

263 To Blade med en sovende Kosak og en Slæde.<br />

A. W. Boesen.<br />

264 Galderne i Leirdals Præstegjeld, lith. af Em. Bærent-<br />

zen & Co., Fol., f. M.<br />

Fr. L. Bradt.<br />

265 Prospect af Kjobenhavn, taget i Dyrehaven ved For­<br />

tunen, Kobberstik, Tverfol., beskaaret til Pladeranden<br />

og opklæbet.<br />

266 Prospect af Egnen ved Fredensborg, taget fra Sorup.<br />

J. Juel, p. stukket 1782, Tverfol., br. M.<br />

267 Samme Blad, Randen overmålet med brun Dækfarve.<br />

2


18<br />

268 Prospect af Egnen ved Jægerspriis efter J. Juel, Tver-<br />

fol., beskaaret til Pladeranden, beskadiget i Hjornerne<br />

og opklæbet.<br />

269 En Skov med badende Fruentimmer (Figurerne af J.<br />

F. Clemens), Tverfol., br. M.<br />

270 En Rover der seer efter en Postvogn, Mandelberg del.,<br />

Aqua tinta paa Tonpapir, a. 1. 1.<br />

H. Buntzen.<br />

271 Indkjorselen til Cbarlottenlund Skov fra Sosiden, Radering<br />

i stor Tverfol fra 1836, br. M.<br />

272 Die Burg-Ruinen der Dynasten von Manderscheid in<br />

der Eifel, nach der Natur und auf Stein gez. Muncben<br />

1840, stor Tverfol., f. M.<br />

H. Carmiencke.<br />

273 Skovparti ved Hellebæk, raderet 1837, 1. Tverfol., f.M.<br />

274 Silkeborg Molle, do. 1849, do. do.<br />

275 En Landsbykirke i Sachsen Altenburg 1850, Fol., do.<br />

276 Yed Hellebæk, 1850, Tverfol., f. M.<br />

277 Hellebæk, 1850, do. do.<br />

278 Ved Gilleleie, 1850, do. do.<br />

279 Ved Amalfi, 1840, do. do.<br />

280 Ostia, 1850, do. do.<br />

J. F. Clemens.<br />

281 Tobias som i Pestens Tid lader de Dode begrave, efter<br />

en Skitse af S. Bourdon, stukket i Paris 1787, Tver­<br />

fol., a. 1. 1., f. M.<br />

282 Charles Bonnets Portrait, stukket i Genf 1778, efter<br />

J. Juels Maleri, lille Fol., godt Aftr., med br. M.<br />

283 Le sort des artistes, stukket 1786 efter Abildgaard,<br />

lille Tverfol. godt Aftr., med f. M.<br />

284 Samme Blad, a. 1. 1.<br />

285 Socrates, stukket 1786 efter Abildgaard, stor Tverfol.,<br />

smukt Aftr. med br M.<br />

286 Ossian, stukket 1787, Fol., smukt Aftr. m. f. M.<br />

287 Samme Blad med ufuldendt Underskrift, udmærket<br />

Aftr. med f. M.<br />

19<br />

288 Templum fortunæ, stukket 1798, udmærket Aftryk,<br />

med f. M.<br />

289 Death of General Montgommery efter Trumbull, stor<br />

Tverfol, udmærket Aftryk med aaben Skrift, beskaaret<br />

til Pladeranden.<br />

290 Det store Lod, Suite af 6 Blade efter C. W. Eckers-<br />

berg, lille Fol., gode Aftr. med br. M.<br />

Joh. Chr. Dahl.<br />

291 Norsk SSkyst med Skibbrud, raderet 1819, 4to, medf. M.<br />

292 En Brig og en Lodsbaad i aaben So, raderet 1828,<br />

lile 4to, f. M.<br />

293 Et Bondehuus ved en Granskov, raderet 1828, lille<br />

Tverfol., f. M.<br />

294 Gebirgspass bey Neroedalen in Norwegen, J. Dahl p.,<br />

J. P. Yeith gest., Sachsisk Kunstforeningsblad, Tverfol.,<br />

f. M.<br />

Chr. W. Eckersberg.<br />

295 En Jagt, der torrer Seil, Radering, lille Fol. med<br />

Rand, Kunstforeningsblad.<br />

296 En amerikansk Brig under Seil, do. do., bekaaret til<br />

Pladeranden, Kunstforeningsblad.<br />

297 Skovshoved Fiskere der sætte en Baad i Soen, P.<br />

Gemzoe lith., st. Tverfol., f. M.<br />

298 Fiskere fra Hornbek redde Capitainen fra et strandet<br />

Skib, E. C. W. Echersberg sc., stor Tverfol, f. M.<br />

E. C. W. Eckersberg.<br />

299 L’écrivain public å Rome, stukket 1843 efter E. Meyer,<br />

stor Tverfol., f. M.<br />

J. Exner.<br />

300 En Amagerkone tæller sine Penge, malet 1854, lith.<br />

i J. W. Tegners Sc Kittendorffs lith. Inst, 4to, f. M.<br />

301 Besog hos Bedstefaderen, P. Gemzoe lith., stor Tverfol.,<br />

f. M.<br />

302 Et Besog af smaa Fættere og Cousiner for at hilse<br />

paa den lille Nydobte, lith. i J. W. Tegners & Kittendorffs<br />

lith. Inst., stor Tverfol., f. M.


20<br />

303 Et Gilde i Hedeboegnen, J. W. Tegner & Kittendorff<br />

lith., st. Tverfol., f. M.<br />

304 Slutningen af et Gilde, lith. i J. W. Tegners Sc Kitten<br />

dorffs lith. Inst., stor Tverfol., f. M.<br />

305 26 Blade componerede af Exner og tegnede med Pen<br />

paa Steen af Ad. Kittendorff, henhorende til Bogen<br />

„Billeder og Vers af J. Exner og Christian Winther«.<br />

L. Frolich.<br />

306 5 smaa Blade med Hunde, Nr. 1, 3, 4, 7 og 8, raderede<br />

1838, beskaarne til Stikranden og cartonnerede.<br />

307 Tre fattige Born og enHund ved en Gadedor, raderet<br />

1839, lille Tverfol., f. M.<br />

C. D. Gebauer.<br />

308 En Mand der rider over en Bro, Radering i lille 4to. f. M.<br />

309 Tre Kosakker med to Heste under et Træ, do. do.<br />

med M.<br />

310 To Baskirer med deres Heste holde Udkig fra en<br />

Bakke, Radering i 4to.<br />

311 Lose Heste og Fol ved en med Træer begroet Bakke,<br />

Radering i 4to.<br />

312 En Kosak der stiger tilhest, lille Radering f. M.<br />

313 En Kosak tilhest der jager to lose Heste, Radering<br />

i 4to, f. M.<br />

314 To Kosakker der forfolge nogle Ryttere, lille Radering<br />

f- M.<br />

315 To Kosakker der forfolge en tohjulet Eenspænderca-<br />

leschevogn, Radering i 4to med f. M.<br />

316 En Folhoppe, en Tyr med to liggende Koer og et<br />

Par Faar paa en Mark, Yignet til Afbildningerne af<br />

Frederiksborgske Stutteriheste.<br />

317 Koer der hvile og drikke, Kunstforeningsblad Nr. I,<br />

lille Tverfol., f. M.<br />

318 Et Qvægmarked, Contour, do. No. XIII. do.<br />

319 Samme Fremstilling, raderet af C. Holm 1832, Kunst­<br />

foreningsblad No. XIV, do. do.<br />

320 Endeel lose Heste under Træerne i en Skov og i et<br />

21<br />

tilgrændsende Yand, Contour, J. W. Sonne sculp., lille<br />

Tverfol., f. M.<br />

321 4 Blade med Illustrationer til Reinecke Fuchs, lille<br />

Tverfol., beskaaret til Stikranden.<br />

H. A. Grosch.<br />

322 Udsigt fra Vedengaard over Tistedalen, Kobberstik,<br />

stor Tverfol. med Rand, hvori nogle udbedrede Rifter.<br />

323 Emilias Kilde, J. Juel p. 1784, stor Fol., beskaaret<br />

til Pladeranden og opklæbet.<br />

Nordahl Grove.<br />

324 En Yei der slynger sig mellem to Bonderhuse, lille<br />

Radering i 4to, m. M.<br />

325 To Bonderhuse i Udkanten af en Skov, Radering, stor<br />

Tverfol., beskaaret til Stikranden.<br />

326 To Katte ved en Madbakke, Radering i lille 4to, med<br />

Rand.<br />

327 Forskjellige Gjenstande (Træer og Husarer m. m.) paa<br />

eet Blad, Tverfol., f. M.<br />

328 Sjællandsk Skovloberhuus, Motivet ved Hellebæk, del.<br />

et lith. af Kunstneren selv, Tverfol.<br />

329 Parti ved Noddebo, do. do.<br />

330 Strandparti ved Sletten, do. do.<br />

E. L. H. Guldberg.<br />

331 Et Kohoved tilhoire, Radering i 4to, f. M.<br />

332 Et do. Contour, mindre do.<br />

L. Gurlitt.<br />

333 Parti af Bleking i Sverrig, raderet 1834, Kunstforeningsblad<br />

No. XX, stor Tverfol., f. M.<br />

334 To norske Træbygninger paa et Fol. Blad, lith. af<br />

Gurlitt.<br />

335 Tusindaarig Eeg ved Jægerspriis, tegnet efter Naturen<br />

og lith. af Kunstneren selv, stor Tverfol., f. M.<br />

336 En anden Fremstilling af samme Træ do. smal do.<br />

J. J. G. Haas.<br />

337 Kong Valdemar II. i Slaget ved Wolmar, Stik efter<br />

C. A. Lorentzens Maleri, stor Tverfol., br. M.


H. J. Hammer.<br />

338 Det doende Barn, Illustr. til Digte, gamle og nye,<br />

Radering i Fol.<br />

339 Jeg gik mig en Skjærsommer do. do.<br />

340 En Mand der sliber en Kniv, raderet 1855, stor Fol.<br />

f. M., udgivet af Radereforeningen.<br />

C. Hansen.<br />

341 Ægirs Gjæstebud, Autographie af Kunstneren selv og<br />

Overtryk paa Steen, stor Tverfol., udgivet af Radere­<br />

foreningen.<br />

H. Hansen.<br />

342 Conferentsraad Collins Gaard, Radering i lille Tverfol.<br />

f. M.<br />

343 Rosenborg Slot do. do. do.<br />

344 Frederiksborg Slotsbro, stor do. do. do.<br />

345 Frederiksborg Slot seet fra den ydre Gaard, A. Ney<br />

lith. do. do.<br />

H. Harder.<br />

346 Soroe Academie, H. Harder p . , Nordahl Grove lith.,<br />

stor Tverfol., f. M.<br />

J. Hellesen.<br />

347 Parti ved Klampenborg, tegnet og lith. af Kunstneren<br />

selv, stor Tverfol., med temmelig br. M.<br />

Henneberg.<br />

348 E t gammelt Taarn i Byen Hall, Radering i lille Fol., f.M.<br />

Chr. Holm.<br />

349 En Vandhund, Radering i 4to, beskaaret næsten til<br />

Pladerandeu.<br />

N. Em. Holm.<br />

350 Cavallerifægtningen ved Aarhuus den 31te Mai 1849,<br />

Ad. Kittendorff lith., stor Tverfol., f. M.<br />

A. H. Hunæus.<br />

351 Paa Kjøbenhavns Vold Aftenen for store Bededag, lith. i<br />

J.W.Tegners&Kittendorffs lith. Inst., st. Tverfol. f.M.<br />

Th. Kjellerup.<br />

352 En staaende Buldogge, Radering i 4to med Rand.<br />

353<br />

354<br />

355<br />

356<br />

357<br />

358<br />

359<br />

360<br />

361<br />

362<br />

363<br />

364<br />

365<br />

366<br />

367<br />

368<br />

369<br />

23<br />

F. C. Kjerschou.<br />

Norsk Prospect efter A. v. Everdingen, Lithographi<br />

i stor Tverfol. f. M.<br />

Greis Molle, tegnet af Kjerschou, raderet af C. F.<br />

Aagaard, 4to, Proveaftryk.<br />

Å. Kittendorff.<br />

Afskeden ved det nordiske Stndentermode i Kjoben-<br />

havn den 17 Juni 1862, Lithographi i Tverfol. efter<br />

Photographi af Kirchhoff.<br />

J. Kornerup.<br />

Roskilde Domkirke, raderet 1851, 4to, med Rand.<br />

En Skærsliber, raderet 1854, lille Tverfol. med f. M.<br />

udgivet af Radereforeningen.<br />

Soberg Kirke, raderet 1856, do. do. do.<br />

Dalmatiske Physionomier, raderede 1858, 4to, med<br />

Rand.<br />

Skaanske Bonder, raderede 1858, Tverfol. f. M. ud­<br />

givet af Radereforeningen.<br />

Chr. G. Kratzenstein Stub.<br />

Amor og Psyche, Ed. Fortling stylogr, stor Tverfol.<br />

f. M.<br />

Haandtegninger, udgivne af C. Chr. Bang, 13 Blade<br />

i Tverfol. og en Doublet.<br />

A. Kiichler.<br />

Bruden, lith. i Em. Bærentzens & Co. lithographiske<br />

Institut, stort Tverfol., f. M.<br />

En lille italiensk Dreng der drikker af Sosterens<br />

Vandkrukke, Em. Bærentzen lith. Fol.<br />

Maleren Bendz i sit Atelier, P. Gemzoe lith., Fol.<br />

En lille Abbate der pyntes af sin Bedstemoder, E.<br />

Lehmann lith., Fol.<br />

Tre italienske Piger ved en Brond, do. do.<br />

Familieliv i Albano, D. Minies lith., stort Fol.<br />

V. Kyhn.<br />

En Jagt og flere andre Seilere i Stille, lille Radering<br />

1849, f. M.


24<br />

370 En Jagt i Stille, lille Radering 1849, f. M.<br />

371 Kystparti af Bornholm, Radering i 4to., 1849, Aftr.<br />

paa chinesisk Papir. f. M.<br />

372 Et Jydsk Landskab, stor Radering i Tverfol. 1853,<br />

f. M., udgivet af Radereforeningen.<br />

Chr. S. Kobke.<br />

373 Portrait af en Somand, Radering i lille Fol,, f. M.<br />

374 Monlporten paa Frederiksberg Slot, Radering i lille<br />

Tverfol., f. M.<br />

G. L. Lahde.<br />

375 Kjobenbavn Natten mellem den 4de og 5te September<br />

1807 seet fra Christianshavn efter C. W. Eckersberg,<br />

Aquatinta, stor Tverfol., f. M.<br />

376 Vor Frue Taarns Brand Natten mellem den 4de og<br />

5te September 1807, seet fra Landemærket, C. W.<br />

Eckersberg pinx. lille Fol., beskaaret.<br />

Emanuel Larsen.<br />

377 En Kanonbaad, raderet 1849, lille Tverfol., beskaaret<br />

til Pladeranden.<br />

378 Raderinger over Island, 1850, 1ste Hefte, 6 Blade i<br />

4to.<br />

379 Parti i Thorshavn paa Færoerne, raderet 1850, 4to.<br />

f. M.<br />

P. Lund.<br />

380 Udsigt til Kjobenbavn fra Frederiksberg, lille Tverfol.<br />

f. M.<br />

381 Landeveien forbi Herregaarden Vognserup, malet af<br />

P. Skovgaard 1849, stukket 1861, stor Tverfol.<br />

Joh. Th. Lundbye.<br />

382 Faar paa en Kæmpegrav, raderet 1838, f. M., udgivet<br />

af Radereforeningen.<br />

383 »Lille Rigmor", Strikkende lille Pige, 1839, do. do.<br />

384 Snip, jydsk Rævemynde (Hovedet), 1842, do. do.<br />

385 Blomstersamlerinden (Sacuntala), 1844, do. do.<br />

386 En ung Tyr bunden ved en Ledstolpe, 1844, do. do.<br />

387 En romersk Amme, 1845, do. do.<br />

388 Julegave til Slægt og Venner, (Kunstnerens Morfader)<br />

1847, f. M., udgivet afRadereforningen.<br />

A. P. Madsen.<br />

389 Horup Molle paa Als, Radering, 1851, i lille Tverfol.<br />

beskaaret til Pladeranden.<br />

390 Fra Slesvig, en staaende og en liggende Ko, 1854,<br />

lille Tverfol. f. M.<br />

391 Dyrmaler J. P. Lundbys Grav, raderet 1854, i 4to.<br />

f. M.<br />

392 Faar og Lam paa Marken, raderet 1855, 4to., f. M.<br />

393 Parti af Kjærs By paa Als, raderet 1855, lille Tverfol.,<br />

udgivet af Radereforeningen.<br />

394 Do., (paa en anden Maade, med Husene tilvenstre),<br />

raderet 1855, do.<br />

395 En staaende Tyr og to liggende Koer, Radering, 1855<br />

stor Tverfol., do.<br />

396 Ænder, Radering i 4to.<br />

W. Marstrand.<br />

397 Fulde Matroser, P. Gemzoe tith., Fol., f. M.<br />

398 Kortspillere udenfor et Fængsel i Rom, Em. Bærent-<br />

zen lith., Fol.<br />

399 Barselstuen, Kunstforeningsblad, 1848, P. Gemzoe lith.,<br />

stor Tverfol.<br />

400 Erasmus Montanus, Træsnit af Kittendorff, Tverfol.<br />

401 Den politiske Kandestøber, P. Gemzoe lith., st. Tverf.<br />

402 Scene ved et Consumtionscontoir, raderet af Kunstne­<br />

ren selv, lille Fol., Kunstforeningsblad No. X.<br />

A. Melbye-<br />

403 Forskjellige Seilere paa Themsen, raderet 1850, lille<br />

Tverfol., f. M.<br />

404 Skibe tilankers under en Storm, raderet, 1854, lille<br />

Tverfol., f. M.<br />

L. Messmann.<br />

405 Parti ved Teltene i Charlottenlund, tegnet og litho-<br />

grapheret af Kunstneren selv. 1847, stor Tverfol.<br />

f. M.


26<br />

406 En P iil, tegnet og lithographeret af Kunstneren selv.<br />

1850. Tverfol., beskaaret og cartonneret.<br />

407 Et Bondehuus. 1851. 4to. do. do.<br />

408 En Bro i Sorgenfri Have. 1851 do. do.<br />

Elias Meyer.<br />

409 Paa Vejen til Roraas Kobberværk. Radering i 4to.<br />

410 Et lille Landskab med et stort Træ i Forgrunden<br />

tilhoire. Radering i 4to.<br />

Ernst Meyer.<br />

411 En Pige ved Siden af sin lille sovende Soster, lithographeret<br />

i J. W. Tegners & Kittendorffs lithographiske<br />

Institut. Kunstforeningsblad 1859, stor Tverfol. f. M.<br />

412 En offenlig Skriver i Rom, lithographeret i Em. Bæ-<br />

rentzens Co. lithographiske Institut. Fol.<br />

413 En gammel Fisker, der seer ud af sin Dor. do do.<br />

D. Monies.<br />

414 Maleren Gurlitt taler med en Bondepige, medens Faderen<br />

sover. F. C. Kjerschou lith. Fol. f. M.<br />

415 To grædende Bronderborn ved enBæk, lithographeret<br />

af Kunstneren selv. do. do. f. M.<br />

Adam Muller.<br />

416 Saul og David, lithographeret af A. Kittendorff. Tver-<br />

folio. f. M.<br />

417 Cbristus, raderet af Kunstneren selv. 8vo.<br />

418 Fem forskjellige Hoveder og Grupper paa et Blad.<br />

Radering i 4to.<br />

419 Krogkleven.<br />

J. P. Moller.<br />

Radering i 8vo.<br />

E. Pauelsen.<br />

420 Knud den Store dadler sine Hofmænds Smiger, Tittel-<br />

Yignet. Kobberstik. 8vo.<br />

421 Vignet til Clarisse Haslowe, 6 Deel, del. et sculpsit.<br />

1782. Do. 8vo.<br />

422 Vue de le chute d’eau Hoffoss. Do. Tverfol., beskaaren<br />

til Pladeranden.<br />

423 Samme Blad med Text og bred M.<br />

27<br />

F. W. Petersen.<br />

424 Haandtegninger, copierede af Th. Berg. 5 Hefter<br />

med 15 Blade Lith. i Tverfol.<br />

S. H. Petersen.<br />

425 Grib Skov, stukket 1820, meget stor Tverfolio, beskaaren<br />

til Pladeranden.<br />

426 Paysage Hollandois, Hobbema pinx, stukket 1822.<br />

Tverfol. do.<br />

427 Botzen, stukket 1826. Tverfol. f. M.<br />

428 Gegend bei Botzen, stukket 1826. do.<br />

429 Le soir des bergers, stukket 1828 efter C. Fahlcrantz.<br />

a. 1. 1. Tverfol., beskaaren til Pladeranden.<br />

430 Samme Blad. f. M.<br />

431 J. Fredensborg, stukket 1832. a. 1. 1. lille Tverfolio.<br />

f. M.<br />

432 Italia, efter J. Both, stukket 1832, stort Tverfol. med<br />

bred M., lidt fugtigplettet.<br />

433 Vandfald efter Everdingen, stukket 1839 a. 1. 1. Tverfolio.<br />

f. M.<br />

434 Et Orlogsskib og to Fregatter afseile fra en Ankerplads<br />

E. delin, P. f. 1843, lille Tverfol. f. M.<br />

435 Hammershuus, J. P. Moller, p. P. sc. 1846. Tverfolio.<br />

f. M.<br />

436 Vandfald ved Hohenschwangau i Oberbaiern, F. Sodring<br />

p. P. sc. 1845—46. Tverfol. f. M.<br />

437 Tyrol ved Gallsburg, F. C. Kjerschau, p. P. fc. 1847,<br />

stor Tverfol. f. M.<br />

438 Genfersoen, stukket 1849 efter J. P. Moller, stor<br />

Tverfol. f. M.<br />

439 Frederiksborg, stukket 1850. Tverfol. f. M.<br />

440 Schweiz, stukket 1855 efter P. Hackert. a. 1. 1. stor<br />

Tverfol. f. M.<br />

441 Klippeborgen, stukket 1856 efter Ruisdal, stor Folio,<br />

f. M.<br />

442 Skovhuset, stukket 1858. do. do. do.


28<br />

443 Prindsessens Bakke i Fredensborg Slotshauge, ipse<br />

del. et sc. lille Tverfol. f. M.<br />

444 Landskab, Hobbema p. Originalen i Moltkes Galleri,<br />

J. H. Petersen sc. 1838, a. 1.1. stor Tverfol. bred M.<br />

445 Eberstein, ipse p. et sc. Kunstforeningsblad No. 11.<br />

446 7 Blade med Studier af Træer. Fol. 1, 2, 3, 5, 6 to<br />

Gange og 7.<br />

447 Yed Hellebek, lithographeret 1844. Tverfol.<br />

448 Skovparti, lithographeret af S. H. Petersen, stor<br />

Tverfol. med en underlagt Rift.<br />

Ang. Plum.<br />

449 En Gedebuk der spiser Blade af et Træ, raderet 1857.<br />

4to. f. M.<br />

J. ffl. Preisler.<br />

450 Arvehyldningen paa Slotspladsen i Kjobenhavn 1660.<br />

W. Heimbach p. 1666. J. M. Preisler sc., stor Tverfol.<br />

br. M.<br />

F. Richardt.<br />

451 Frederiksborg Slot, lithographeret i J. W. Tegners 3c<br />

Kittendorffs lithographiske Institut, stor Tverfol. f. M.<br />

452 Do. fra en anden Side. do. do.<br />

453 10 Billeder fra Moen i Omslag.<br />

J. Roed-<br />

Tverfol. do.<br />

454 Ribe Port, Tverfol. f. M., udg. af Radereforeningen.<br />

455 Frederiksborg Slotsgaard (Carouselgaarden) do. do. do.<br />

456 Roeskilde Domkirke seet fra Bondethinget do. stort<br />

Tverfolio f. M.<br />

457 Roeskilde Domkirke, Chemitypi, efter det foregaaende<br />

Blad, lille 4to, beskaaren til Pladeranden.<br />

Fr. Rohde.<br />

458 Ved Gardasoen, Kittendorff, lith. Tverfol. f. M.<br />

ffl. Borby.<br />

459 Fiskere ved Skagen, Kunstforeningsblad, lithographeret<br />

i J. W. Tegners Sc Kittendorffs lithographiske Institut<br />

1858, stor Tverfol. f. M.<br />

29<br />

460 26 Blade af Illustrationer til „50 Fabler for Born af<br />

Hey, oversat af C. Winther 1834."<br />

461 En Hyrdedreng med to Koer ved et Vandtrug, raderet<br />

1845. 4to. f. M.<br />

S. Schach.<br />

462 En Kunstner flytter, Radering i lille Fol. horende til<br />

Wiborgs Kunstudstillingen i 1841.<br />

463 6 raderede Vignetter paa et Blad, angaaende Krigen<br />

1848—50.<br />

464 Illustrationer til Sorgen af Paludan Muller, Tverfolio.<br />

f. M.<br />

465 Do. til I Skoven af do. do. do.<br />

C. Schule.<br />

466 Premiere Promenade dans le Jardin de Rosenbourg å<br />

Copenhague, del et sc. 1785, Tverfolio, beskaaren til<br />

Pladeranden, sjeldent.<br />

467 Prospect, taget ved Indgangen af Friederichsberg<br />

Hauge i Aaret 1786. do. do., sjeldent.<br />

468 6 Illustrationer til den franske Udgave af Mallings<br />

store og gode Handlinger, E. Poulsen inv. 1786, nyere<br />

Aftryk, bred M.<br />

N. Simonsen.<br />

469 Elleve forskjellige Hoveder paa et Blad, Stylographi<br />

i 4to, besk. til Pladeranden og opklæbet.<br />

470 Beduinen auf der Flucht, N. Simonsen p., J. C. Werd-<br />

miiller sc. Aquatinta i stor Folio.<br />

471 Den 6te Juli 1849, la bataille de Fredericia, N. Simonsen<br />

p., Paul Girardet sc. stor Tverfolio.<br />

472 Den 25de Juli 1850, la bataille d’Idsted, N. Simonsen<br />

p., A. Nay lith., stor Tverfolio.<br />

473 Den 12te September 1850, la bataille de Midsunde, N.<br />

Simonsen p., Ad. Kittendorff lith., stor Tverfolio.<br />

474 Den 4de October 1850, defence de Frederikstad, N.<br />

Simonsen p., Ad. Kittendorff lith., stor Tverfolio.<br />

475 Den Ilte Marts 1852, Kunstnercarneval, N. Simonsen<br />

inv. et del. Ad. Kittendorff lith., lille Fol.


30<br />

J. W. Sonne og C. E. Sonne.<br />

476 Erobringen af Skandserne paa Igum Yeien i Slaget<br />

ved Fredericia, malet af J. Sonne, stukken af E.<br />

Sonne, stor Tverfol.<br />

477 Slaget ved Idsted den 25de Juli 1850, J. Sonne p.,<br />

A. Kittendorff lith., stort Tverfol.<br />

478 Randtegning til Landhuusholdningsselskabets Medlems-<br />

brev, lille Folio. Radering.<br />

479 Titelblad til en Samling italienske Folkeviser af Rung,<br />

lille Folio. Radering.<br />

480 To Drenge der spise Kaal, stukket af E. Sonne efter<br />

C. Blochs Maleri, Kunstforeningsblad 1860 a. 1.1., Folio.<br />

481 Jens Juel og hans Kone, stukket af E. Sonne efter<br />

Juels Maleri, Kunstforeningsblad 1851, a. 1.1., Folio.<br />

482 Den Gjerrige, stukket af E. Sonne efter N. Simonsens<br />

Maleri, Kunstforeningsblad 1861, Folio.<br />

F. L. Storch.<br />

483 Italienerinder, F. L. Storch p ., A. Kittendorff lith.,<br />

lille Folio.<br />

_ 484 Nymphen begriissen die aufgehende Sonne, comp. v.<br />

Storch, lith. v. Atzinger, Tverfolio.<br />

485 Der Elfentanz, gemalt v. F. L. Storch, lith. v. Fr.<br />

Hohe, stor Tverfolio.<br />

J. Thiele.<br />

486 En So med Skov omkring, Motivet fra Skarritsso, Ra­<br />

dering i 4to.<br />

487 Grændsemuren mellem Graubiinden og Italien, Radering<br />

i Tverfolio besk. til Pir.<br />

B. Thorvaldsen.<br />

488 Tolv Blade Figurer efter Thorvaldsen, G. L. Lahde<br />

sc., 4to.<br />

489 De fire Basrelieffer en medaillon paa Christiansborg<br />

Slot, 4 Blade, 4to.<br />

490 Denkmal Schillers, von Thorvaldsen, gez. v. Guilelmi,<br />

ausgef. durch das Bureau deNumismatique in Paris, Fol.<br />

491 Night andMorning, engr by W.Roppe, 2Blade, lille Fol.<br />

31<br />

492 Frontespicen til Frue Kirke (Johannes i Orkenen) Tab.<br />

CXYIII, af Thieles „Thorvaldsens Værker“.<br />

493 Ebe, Dom. Marchetti inc., Fol.<br />

494 Mercurio, Giovanni Balestra inc., Fol.<br />

W. Zillen.<br />

495 En Kostald, raderet 1859, Tverfolio f. M. Kunst­<br />

foreningsblad.<br />

496 En Gedestald, raderet 1859, Tverfolio f. M. Kunstforeningsblad.<br />

497 Et Faar paa Marken, raderet 1859, Tverfolio f. M.<br />

Kunstforeningsblad.<br />

498 Koer paa Marken, raderet 1859, Tverfolio f. M.<br />

Kunstforeningsblad.<br />

499 Et jydsk Kjoretoi med to forspændte Oxer, Radering<br />

efter C. Baches Maleri, Tverfolio, Kunstforeningsblad<br />

1864.<br />

Åd- Tidemand (norsk Maler).<br />

500 En Stolpebod paa Balkesio i Tellemarken, A. Tide­<br />

mand fec. 1845, Tverfolio.<br />

501 Sommerabend auf einem Norwegischen Binnensee, gem.<br />

v. Gude u. Tidemand, lith. v. A. Haun, stor Tverfol.<br />

Danske Portraiter.<br />

502 Christian IV ., Tegning efter C. van M andern, Fol.<br />

besk. til Pladeranden.<br />

503 Frederik III. tilhest, Titelkobber til Pragtudgaveu af<br />

Kongeloven, Folio.<br />

504 Fredericus VI., Daniæ, Norvegiæ Rex, stukket af Cle-<br />

mens efter Plotz, Folio.<br />

505 Fredericus VI., C. W. Eckersberg p., E. C. W. Eckers-<br />

berg stylogr. 1846, ovalt, lille Fol.<br />

506 H. C. Andersen med Biographi, af Dansk Pantheon,<br />

Lith. i lille Fol.<br />

507 O. Bang, af Dansk Pantheon, Lith, i lille Fol.


1<br />

508<br />

509<br />

510<br />

511<br />

512<br />

513<br />

514<br />

515<br />

516<br />

517<br />

518<br />

519<br />

520<br />

521<br />

522<br />

523<br />

524<br />

525<br />

526<br />

527<br />

528<br />

529<br />

530<br />

531<br />

32<br />

H. W. Bissen med Biographi, af Dansk Pantheon,<br />

Lith. i lille Fol.<br />

S. S. Blicher med Biographi, af Dansk Pantheon,<br />

Lith. i lille Fol.<br />

G. Blom, Joh. Jensen del. et lith. 1847, Folio.<br />

Henrik Hertz, af Dansk Pantheon, Lith. i lille Fol.<br />

Prof. Hetsch, af Dansk Pantheon, Lith. i lille Fol.<br />

L. Holberg, stukket i Staal af E. C. W. Eckersberg,<br />

udgivet af det Holbergske Samfund, 4to.<br />

H. P. Holst med Biographi, af Dansk Pantheon, Lith.<br />

i lille Folio.<br />

B. S. Ingemann med Biographi, af Dansk Pantheon,<br />

Lith. i lille Fol.<br />

Conferentsraad Jorg. Hansen Koch, D. Monies p.,<br />

J. W. Tegner lith., Folio.<br />

Prof. Lorentzen i sit Atelier, M. Rorby p., A. Kitten-<br />

dorff lith.<br />

Prof. J. L. Lund, Ed. Lehmann ad nat. lith. Folio.<br />

Kammerh. H. Monrad, Lith. udfort i Em. Bærentzens<br />

Sc Co.s lith. Inst. efter Photographi, Folio.<br />

Prof. G. Moller, af Dansk Pantheon, Lith. i lille Fol.<br />

Anna Nielsen, af Dansk Pantheon, Lith. i lille Fol.<br />

Boghandler C. A. Reitzel, J. Holm p ., P. Gemsoe<br />

lith., Folio.<br />

Prof. J. Fr. Schou, af Dansk Pantheon, Lith. i lille Fol.<br />

Thorvaldsen, C. W. Eckersberg p., Hener sc., Fol.<br />

Samme, Horace Yernet p., J. W. Tegner lith., st. Fol.<br />

Sammes Begravelse, J. Ballin lith., Fol.<br />

Chr. E. Fr. Weyse, af Dansk Pantheon, Lith. i lille Fol.<br />

Christian Winther med Biographie, af Dansk Pantheon.<br />

And. S. Orsted, C. W. Eckersberg p., L. Buchhorn<br />

sc., a. 1. 1., Fol.<br />

Svenske Portraiter.<br />

Le Général Bernadotte, 1794, Albrecht lith., Folio.<br />

Bernadotte, lith. de Delpech 1824, Do.<br />

33<br />

532 Oscar, prince royal, C. G, Qvarnstrom lith. 1830, Fol.<br />

533 Jenny Lind, gem. v. E. Magnus, gest. v. Herm.<br />

Sagert, Fol.<br />

534 Bissens Monument for Landsoldaten i Fredericia, tegnet<br />

af A. Birch, Chr. M. Tegners lith. Inst., Fol.<br />

535 Altarschrein in dei Schleswiger Domkirche, Lith. i Fol.<br />

536 Syv Blade Contourer af danske Kunstneres Arbeider,<br />

C. E. Sonne sc.<br />

537 Ti Blade af Danmarks yndigste Egne, udg. af H. G.<br />

T Holm og J. Holm, 4to. colorerede.<br />

538 Tre Blade af Danmark i Billeder, Em. Bærentzens Sc<br />

Co.s Forlag, Lith. i Tverfol. Nakkehoved, Fano og<br />

Selk Molle.<br />

539 Tre Blade af Do., Dannevirke, Vordingborg og<br />

Emilie Kilde.<br />

540 Tre Blade af Do., Veile, Greisdalen og Faaborg.<br />

541 Tre Blade af Do., Moens Klint, Vordingborg og<br />

Himmelbjerget.<br />

542 Tre Blade af Do., Dyrehaven, Skanderborg og Kin-<br />

goadalen i Gronland.<br />

543 Tre Prospecter af Kjobenhavn, Norreport, Vandværket<br />

og Frelserens Kirke.<br />

544 Maglekilde Vandkuranstalt ved Roesldlde og Vand-<br />

kuranstalten ved Klampenborg, 2 Folioblade, det sidste<br />

beskadiget.<br />

545 Bellevue in Diisternbrook og Partie aus Flottbeck an<br />

der Elbe.<br />

546 To forskellige norske Prospecter, Balestrand og Kong<br />

Beles Grav, efter Fahlcrantz.<br />

547 Tre forskjellige svenske Prospecter, Gullo Fallet, Kulien<br />

og Dannemora Grufvor.<br />

548 Torneå ved Midnat og Aurore boréale, tre Blade af<br />

Skjoldebrand og Acerbi.<br />

3


34<br />

549 Fortunen, Klampenborg og Raadvad, N. Grove & A.<br />

Kittendorff del. Sc litb., 3 Blade, Tverfol.<br />

550 6 Prospecter af Feldborgs Denmark delineated.<br />

551 5 Prospecter af Paludans Moens Beskrivelse.<br />

552 Et Stativ til Kobbere.<br />

553 En Malerstol.<br />

554 En Blikcylinder til Opbevaring af Kobbere eller<br />

Landkort.<br />

555 En Papcylinder til Do. Do.<br />

556 En Deel storre og mindre Mapper, som separeres.<br />

Kobberværker.<br />

557 12 Umrisse zum Leben Raphaels von Urbino, ent-<br />

worfen von G. Riepenhausen, Tverfol.<br />

558 Dreissig Umrisse zu Job. P. Hebels allemannischen<br />

Gedichten nach Handzeichnungen, von Julius Nisle,<br />

lille Tverfol.<br />

559 Umrisse zu Burgers Balladen, 15 Platten, erfunden<br />

und gestochen von Moritz Retsch, Leipzig 1840,<br />

Tverfolio.<br />

560 Umrisse zu Goethes Faust, zweiter Tlieil, gezeichnet<br />

von Moritz Retzsck, 11 Platten mit Andeutungen,<br />

Stuttgart u. Augsburg 1836, Tverfol.<br />

561 Die Scbachspieler, Zeichnung von Moritz Retzscb, er-<br />

lautert von C. B. v. Miltitz, Tverfol.<br />

562 Umrisse zu Schillers Pegasus im Joche nebst Andeutungen,<br />

von Moritz Retzscb, 11 Bl. i lille Tverfolio,<br />

Stuttgart u. Tiibingen 1833.<br />

563 Umrisse zu Schillers Toggenburg, entworfen von Gustav<br />

Dittenberger, 8 Bl. i lille Tverfol., Stuttgart u.<br />

Tiibingen 1825.<br />

564 Das Eleusische Fest, bildlich dargestellt von J. M.<br />

Wagner, gest. von Ruscheweyh in Rom 1817, 20 Bl.<br />

i Tverfol., Stuttgart u. Tiibingen.<br />

565 Die Iliade des Homer, von John Flaxman, 34 Bl. i<br />

Tverfol.<br />

566 Die Odysse des Homer, von John Flaxman, 28 Bl. i<br />

Tverfol.<br />

567 Compositions from the tragedies of Æschylus, designed<br />

by John Flaxman, engr. by Thomas Piroli, 31 Bl. i<br />

Tverfol.<br />

568—70 John Flaxmans Umrisse zu Dante Alighieris gott-<br />

licher Komodie, 1—3. Lieferung (Holle, Fegefener u.<br />

Paradies), Carlsruhe, W. Creuzbauer, lille Fol., heftet.<br />

571—73 Samme Værk (de 2 sidste Leveringer smukt<br />

indbundne).<br />

574 39 Umrisse zu der Holle des Dante, nach Flaxman<br />

von*' Humme], Tverfol.<br />

575 Umrisse zu Dantes gottlicher Commodie, von Bona-<br />

ventura Genelli, 36 Bl. i stor Tverfol., Miinchen, nitid.<br />

576 13 Umrisse zu de la Motte Fouqués Zauberring, comp.<br />

u. radirt von J. Th. Carl Hartmann, mit erklarendem<br />

Text, Niirnberg. Tverfol.<br />

577 Undine, von de la Motte Fouqué, comp. von C. S.<br />

Schultze, 14 Bl. i Tverfol., Niirnberg.<br />

578 Eugen Neureuther, Randzeiclniungen um Dichtungen<br />

der deutschen Classiker, 1—2 Theil, Miinchen 1832,<br />

47 Bl. i 4to.<br />

579 Eugen Neureuther,' Baierische Gebirgslieder mit Bil-<br />

dern, 10 Bl., og Randzeichnungen zu Goethes Balladen<br />

und Romanzen, 1—4 Heft., Miinchen 1829—30,<br />

32 Bl. i Fol.<br />

580 Beschauliches und Erbauliches, ein Familien-Bilderbuch<br />

von Ludvig Richter, 1ste Lieferung, 6 Bl. i Fol.<br />

581 50 Bilder zu Yirgils Æneide, gest. unter der Leitung<br />

von C. Frommel, Carlsruhe, 12to.<br />

582 La Venere di Antonio Canova, Pisa 1822, 4to.<br />

583 C. W. Eckersberg, Linearperspectiven, anvendt paa<br />

Malerkunsten, 11 Blade i Fol. med Text, Kbvn. 1841,<br />

584 S. H. Petersen, Populær Fremstilling af Kunsten at<br />

optage Prospecter, Kbhvn. 1840—41, 4to.<br />

3*


36<br />

585 Anleitung Landschaften zu zeichnen und zu mahlen,<br />

Pirna 1805, 1stes Heft., 50 Bl. i lille Tverfol.<br />

586 Yorlegeblåtter zum Landschaftzeichnen, von H. Miitzel,<br />

4tes Heft., 10 Bl. i Tverfol.<br />

587 Der Landschaftzeichner, von H. Miitzel, 4tes Heft.,<br />

12 Bl. i Tverfol.<br />

588—89 Joh. Daniel Preissler, Die durcli Theorie erfundene<br />

Practic im Zeichnen, mit Fortsetzung, Niirnberg<br />

1778— 89, Fol.<br />

590 Regola dell cinque ordini d’architettura di M. Jacomo<br />

Barozzio da Vignola, gi. Originaludgave i Fol.<br />

591 Jacobi Barozzi von Vignola, Grundregeln" iiber die<br />

fiimff Saulenordnungen, Niirnberg, 4to.<br />

592 Sechs radirte Naturprospecte, ein Nachlass von L.<br />

Hess, mit Erklarungen von C. Grass, Ziirich 1800.<br />

Boger af forskjelligt Indhold, m. m.<br />

593 C. Hauch, Om flere af den ældre Verdens religieuse<br />

Myther (Indbydelsesskrift til Festen paa Soro Academi<br />

18de Septbr. 1845), 4to.<br />

594 G. L. Bauer, Hebråische Mytliologie des alten und<br />

neuen Testaments, Leipzig 1802.<br />

595—96 Fr. Noel, Dictionnaire de la fable, Tome 1—2,<br />

Paris 1810.<br />

597 E. F. Boyesen, Haandbog i de græske Antiqviteter,<br />

Kbhvn. 1850.<br />

598 W. A. Becker, Charikles, en Skildring af Privatlivet<br />

i Grækenland i Alexander den Stores Tid, oversat af<br />

C. Ebeling, Kbh. 1846.<br />

599— 603 J. D. Fiorillo, Geschichte der zeichnende Kiinste<br />

von ihrer Wiederauflebung bis auf die<br />

neuesten Zeiten, 1— 5ter Band, Gottingen<br />

1798— 1808.<br />

604—7 — Geschichte der zeichnende Kiinste in<br />

Deutschland und den vereinigten Nieder-<br />

landen, 1— 4ter Bd., Hannover 1815— 20.<br />

608— 10 J. D. Fiorillo, Samme Bog, 1— 3 Bind.<br />

37<br />

611 B. Speth, Die Kunst in Italien, 2ter Bd., Miinchen 1821.<br />

612 Chr. K. F. Molbech, Om Billedhuggerkonsten og dens<br />

Poesie, Kbhvn. 1841.<br />

613 C. G. Carus, Briefe iiber Landschaftsmalerei, Leipzig<br />

1835.<br />

614 G. L. Freih. v. Ende, Praktische Winke fiir Anfanger<br />

in der Aquarell-Landschaftmalerei, Dresden u. Leipzig<br />

1840.<br />

615 (Haacke), Praktisches Handbuch zur Kupferstichkunde,<br />

Magdeburg 1840.<br />

616 G. E. Lessing, Laokoon, Leipzig 1854.<br />

617 Sulla cena degli Apostoli, dipinta da Leonardo da<br />

Vinci, Milano 1861.<br />

618— 19 J. D. Passavant, Rafael von Urbino, 1— 2ter Bd.,<br />

Leipzig 1839.<br />

620 G. K. Nagler, Rafael als Mensch und Kiinstler, Miinchen<br />

1836.<br />

621 Quartremére de Quincy, Geschichte Raphaels und sei-<br />

ner Werke, Qnedlinburg u. Leipzig 1 8 3 5 ./1 /, f' \<br />

622 K. Morgenstern, Ueber Rafael Sanzios Verklårung,<br />

Dorpat u Leipzig 1822, 4to.<br />

623 Die Werke Canovas, herausgegeben.. v. G. Schulz,<br />

Stuttgart, lille Fol. /'* . y<br />

624—28 G. C. Lichtenberg, Ausfiihrliche Erkl&rung der<br />

Hogarthischen Kupferstiche, 1— 13te Lieferung, Got­<br />

tingen 1794-1816. (j? i<br />

629 Fr. Kugler, Ueber Ferd. Kobell, und seine Radirun- j V ,<br />

gen, m. 12 Radirungen, von F. Kobell, Stuttgart 1842. ’ ./<br />

630 Dansk Kunstblad, 1— 3die Bd., Kbh. 1837— 38. ' t<br />

631 N. H> Weimvich, Maler-, Billedhugger-, Kobberstik-,<br />

Bygnings- og Stempelskjærer-Kunstens Historie i Dan- (/? . { J<br />

mark og Norge samt Hertugdommene, Kbh. 1811.<br />

632 J. C. Spengler, Artistiske Efterretninger som Bidrag<br />

til dansk Kunsthistorie, Kbh. 1818.<br />

633 Sandvigs Collectanea til et dansk Konstner-Lexicon, 4to.<br />


634—36 A. Strunk, Samlinger til en beskrivende Catalog<br />

over Portraiter af Danske, Norske og Holstenere, 1— 3.<br />

Hefte, Kbh.<br />

637 J. M. Thiele, Kunst-Academiet og Hestestatuen paa<br />

Amalienborg, Kbh. 1860. fa -><br />

638 G. F. Hetsch, Bemærkninger ang. Kunst, Industri og<br />

Haandværk, Kbh. 1863. nitid. f<br />

639 — Yeiledning til Perspectivens Studium og An­<br />

vendelse, Kbh. 1839.<br />

640 — Nogle Ord om Tegnekunsten og den forste<br />

Underviisning i samme, Kbh. 1854.<br />

641 P. Hjort, Kritiske Bidrag til nyere dansk Tænkemaades<br />

og Dannelses Historie (kunsthistorisk Afdeling),<br />

Kbh. 1854. ^ ><br />

642 Melchior Lorichs Biographi, ved B. C- Sandvig, (af<br />

Minerva 1785.)<br />

643-46 J. M. Thiele, Thorvaldsens Biographi, 1—4de<br />

Deel, Kbh. 1851— 56.<br />

647 — Om den danske Billedhugger Bertel Thorvald­<br />

sen. Kbh. 1849. •'<br />

648-55 — Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og<br />

hans Værker, 1—4de Deel, Kbh. 1831— 50,<br />

med tilhorende Kobbertavler i 4 Bind, godt<br />

conserveret Exemplar. i * l Li<br />

656 N. Hoyen, Om Thorvaldsen og hans Museum og en<br />

Tale af H. P. Holst i Anledning af Mindefesten i<br />

Studenterforeningen 24. Mai 1844. t . •<br />

657 Hjelmstjernes Medaille- og Mynt-, samt Skilderie- og<br />

Kobbersamling, Kbh. 1786, 4to.<br />

658 Verzeichniss einer Sammlung von Oelgemåhlden dem<br />

Herrn Konferenzrath Fr. C. Bugge gehorend, Kopen-<br />

hagen 1829.<br />

659 Raisonneret Catalog over Consul Wests Samling af<br />

Malerier m. m., Kbh. 1807. L-% v<br />

660 J. C. Spengler, Catalog over det kongelige Billed­<br />

galleri paa Christiansborg, Kbh. 1827.<br />

39<br />

ø 6 l—63 <strong>Fortegnelse</strong> overden kongelige Malerisamling paa<br />

Christiansborg Slot 1860 og 1864 (den sidste to Gange). C ' / :<br />

664 N. H. Weinwich, Udforlig raisonneret <strong>Fortegnelse</strong> over y<br />

Moltkes Malerisamling, Kbh. 1818.<br />

665 N. Hoyen, <strong>Fortegnelse</strong> over den Moltkiske Malerisam­<br />

ling Kbh. 1849. .(/[j.<br />

666 C. F. Rumohr und J. M. Thiele, Geschichte der konig-<br />

lichen Kupferstichsammlung zu Copenhagen, Leipzig<br />

1835.<br />

667 J. M. Thiele, Haandbog i den kongelige Kobberstik­<br />

samling, Kbh. 1863.<br />

668 L. Muller, <strong>Fortegnelse</strong> over Gibs-Afstobningerne i<br />

Thorvaldsens Museum, Kbh. 1850. ..<br />

669 Et Bundt (Yeiledning i Antikkabinettet i Kbhvn. af<br />

S. B. Smith. Das Schloss Rosenburg v. Fr. Stouen-<br />

berg, og Yeiledning i Artilleriets historiske Yaaben-<br />

samling.) - ! n fa<br />

670 E t Bundt med Cataloger ang. Kunstsamlinger i Ber­ 'U<br />

lin, Carlsruhe, Dresden og Stockholm.<br />

671 Et Bundt med Cataloger ang. Kunstsamlinger i Miin-<br />

chen, Wien og London.<br />

672 Et Bundt med Cataloger ang. Chilpins, du Roseys og<br />

Rumohrs Kobberstik og Kunstsamlinger.<br />

673 Europa in Bildern, eine Sammlung der beriihmtesten<br />

und schonsten Ansichten unsers Weltheils, herausgege-<br />

ben von J. Meyer, Hidburghausen, 28 Blade i Tverfol.<br />

med Text. /<br />

Das malerische und romantische Deutschland. Leipz.<br />

G. Wigands Verlag.<br />

674 Romantische Wanderung durch die Sachsische Schweiz, ^<br />

von A. Tromlitz, mit 30 Stahlstichen.<br />

675 Wanderungen durch das Riesengebirge und die Graf-<br />

schaft Glatz von H. Herlosssohn, mit 30 Stahlstichen.<br />

676 Wanderungen durch Tyrol und Steyermark, von J. G.


40<br />

\ ^1 h<br />

Seidl, 1— 2ter B., mit 60 Stahlstichen.<br />

677 Die malerischen und romantischenDonanlånder, von E.<br />

Duller, mit 60 Stahlstichen. ' /J;<br />

678 F. M. Diez, Karte von Deutschland, Konigr. der Nieder-<br />

lande, Belgien und die Schweiz, opklæbet og i Foderal<br />

679 C. Kiefer und D. Bader, Fiihrer fur Fremde nach<br />

Allerheiligen m. K. 12mo.<br />

680 F. Wiirthle, Allerheiligen und seine Wasserfålle,<br />

8 Prospecter med Text. 12mo.<br />

681 Dr. E. Huhn, Baden, das Murgthal und Umgebungen, !<br />

Baden Baden 1855, med K. 12mo.<br />

’ hr<br />

682 Das Murgthal, geaezt von G. Primavesi, 8 Blade med J Z r<br />

Text i Tverfolio.<br />

683— 84 Ganz Berlin, af Griebens Reisebibliothek, og Si- /<br />

tuationsplan der Haup- und Residenzstadt Berlin.<br />

685— 87 Berlin und Potsdam im Jahre 1861, Plan v. Pots­<br />

dam mit 50 Ansichten ogEinen Nachmittag in Sans-Souci.<br />

688 Berlins Bauwerke in malerischen Ansichten, 20 Staal-<br />

stik i 4to.<br />

689 Potsdams Bauverke, 10 Staalstik i 4to.<br />

690— 92 Ganz Hamburg und Helgoland, af Griebens Reise-<br />

bibliothek, Plan von Hamburg og Karte von Hamburgs<br />

Umgegend.<br />

693 Neueste Karte vom Harz-Gebirge, i Foderal.<br />

694 30 mahlerische An- und Aussichten von Dresden und<br />

den nåchsten Umgebungen von C. A. Richter und Å J<br />

L. Richter, lille Tverfol.<br />

695— 98 Grundriss von Dresden mit Uebersichtskarte der \<br />

Umgegend, neneste Karte der Såchsischen und Boh-<br />

mischen Schweiz, neneste Karte der Umgegend von :<br />

Dresden og Leipzig und Dresden Dresdner Eisenbahn<br />

und die Sachsische Schweiz.<br />

699 E. Forster Miinchen, ein Handbuch fiir Fremde und<br />

Einheimische, Miinchen 1843.<br />

700 Erinnerung an Miinchen 1843, Plan med 25 Pro­<br />

specter som Randtegninger.<br />

mi Uu i<br />

j i<br />

701 Erinnerung an Miinchen 1842. 22 Staalstik i lille<br />

Tverfolio.<br />

702— 4 Der Fiihrer durch Prag von Fr. Klutschak 1843,<br />

Alterthiimer der Prager Josefstadt von D. J. Podiebrad<br />

og Brockhaus Reise-Atlas, Prag — Bodenbach.<br />

705 Panorama der Donau von Linz bis Wien Fol.<br />

706 Album von Ober Oesterrich und Felzburg in 27 der<br />

herlichsten Ansichten. H iA<br />

707 Plan von Wien 1858, opklæbet og i Foderal.<br />

708 Dr. S. Wallace, Der Fiihrer iiber den Semmering<br />

von Wien bis Triest. Wien 1856.<br />

709 F. W. Delkeskamp, Malericher Reise-Atlas des Rheins<br />

von Basel bis zum Meere. Frankf. a M. 1853.<br />

710 Tyrol und seine nåchsten Umgebungen von C. Frommel,<br />

13 Blade, Staalstik med Text i Fol.<br />

711 Tombleson’s Ansichten von Tyrol nach T. Alloms<br />

Zeichnungen. London.<br />

712 L. Schiitze, Ischl und seine Umgebungen, 12 Ansichten<br />

in Stal gestochen. 4to.<br />

713 A. von Schaden, Taschenbueh fiir Reisende durch<br />

Siidbayern, Tyrol und das Salzburgische m. m. Illustrationer.<br />

714 Ganz Salzburg und Tyrol (af Griebens Reisebibliothek)<br />

m. Planer.<br />

715 Dr. K. F. H. Strass, Salzburg Ischl und Gastein.<br />

Berlin 1851.<br />

716 Carte des Herzogthums Salzburg, von dem K. K.<br />

oesterreichischen Gen. Quartiermeisterstabe 1806 und<br />

1807 vermessen, aufgenommen und gezeichnet. 15 Bl.<br />

i Fol. i stift Omslag.<br />

717— 19 Tre forskjellige Korter over Tyrol og det bayerske<br />

Hoiland.<br />

720 H. Zschokke, Die Schweiz in ihren klassischen Stellen<br />

und Hauptorten, mit 72 Originalansichten. Stuttgart<br />

u. St. Gallen 1858. nitid.


721<br />

722<br />

723<br />

724<br />

725<br />

726<br />

727<br />

728<br />

729<br />

730<br />

731-<br />

733<br />

734<br />

735<br />

736<br />

Aug. Lewald, Das malerische Schweizerland mit 100<br />

Ansichten. Karlsruhe 1844.<br />

Illustrirter Alpen-Fiihrer, malerische Schilderungen des<br />

Schweizerlandes mit 200 Illustrationen. Leipzig 1854.<br />

nitid.<br />

Die Schweiz in Bildern, herausgegeben von Profs. J.<br />

Ulrich mit Text, von J. Reithard, 45 store Blade for- v —<br />

uden en stor Mængde mindre kobberstukne Afbildnin­<br />

ger i Texten, stor Tverfolio. , }<br />

Panorama des Rigi. Fol. - 0 /<br />

Panorama oder Zirkel-Aussicht vom Rigi Berg von L. ,<br />

Peyffer von Wyher, Luzern 1820, i Foderal med til­<br />

horende Text<br />

Die Gegend om Goldau vor und nach dem Bergfall,<br />

von .T. H. Meyer. Ziirich 1806. Tverfolio.<br />

Hand-Atlas flir Reisende in das Berner Oberland.<br />

Bern. 1816.<br />

F. W. Delkeskamp, Malerisches Relief der Schweizer<br />

und angranzenden Alpen, Abtheilung St. Gotthard,<br />

Berner Oberland und Rhone Thal.<br />

J. G. Heck, Illustrirte Reisekarte der Schweiz. Leipz.<br />

opklæbet og i Foderal.<br />

Kellers zweite Reisekarte der Schweiz 1848, opklæbet<br />

og i Foderal.<br />

-32 C. Frommels pittoreskes Italien, 1-3 B. mit 103<br />

Stahlstichen. Leipzig 1840.<br />

Dr. Ernst Forster, Handbuch fiir Reisende nach und<br />

in Oberitalien mit vielen Karten und Planen.<br />

Miinchen 1857.<br />

— Handbuch far Reisende in Italien mit vielen<br />

Karten und Planen. Miinchen 1853.<br />

Dickens, Italienische Reisebilder, 1— 2 Band. Leipz. ' j \<br />

1846. |<br />

The tourist in Italy by T. Roscoe, illustr. by. J. ø<br />

D. Harding. London 1832.<br />

43<br />

737 Pinneti Carta postale e stradale dell Italia 1821,<br />

opklæbet og i Foderal.<br />

738 Nuova discrizione/del duomo di Milano con prospetti<br />

et tavole incise in rame, Milano. 4to.<br />

739—40 Planer af Florents og Mailand, opkl. og i Foderal.<br />

741 Neues Gemålde von Neapel in 24 Ansichten mit Text<br />

v. R. Loser. Miinchen.<br />

742 S. dAloé, Naples, ses monumens et ses curiosités etc.<br />

Naples 1847.<br />

743— 44 Pompeji, 1— 2ter Band, Leipzig 1835, m. m. Af- ’a<br />

bildninger.<br />

745—47 Tre Planer af- Neapel, Egnen om Neapel og \<br />

Pompeji. \ f<br />

748 Raccolta di 50 vedute antiche e moderne della citta<br />

di Roma e sue vicinanze , incise da Piranesi Morelli,<br />

Ponti ed altri celebri bulmi, Roma. Lille Tverfolio.<br />

749 Nuova raccolta di cinquanta costumi pittoreschi, incisi<br />

da Bartolomeo Pinelli. Roma 1816. Tverfolio.<br />

750— 51 A. Nibby, M. Yasi Itinerario instruttivo di Roma<br />

et delle sue vicinanze, Tom. 1— 2. Roma 1824.<br />

752 W. Weiblinger, Taschenbuch aus Italien und Grie- / / i<br />

chenland auf d. Jahr 1829. Erstes Buch: Rom. Ber-^,<br />

lin 1829.<br />

753 Pianta topografica di Roma moderna 1825 , opklæbet<br />

og i Foderal.<br />

754 Ant. Quadri, Otto giorni a Yenezia. Venezia 1824.<br />

755 Pianta topografica della citta di Yenezia, med 19<br />

Prospecter af mærkelige Bygninger, opklæbet og i<br />

Foderal.<br />

756 Frederikke Bremer, Skizzer fra England i Efteraaret<br />

1851. Kbh. 1852.<br />

757 Synopsis of the centents of the British Museum. Lon­<br />

don 1851.<br />

758— 59 To Planer af London, opklæbede og i Foderal.<br />

760 Ansichten von Spanien, med 42 engelske Staalstik,<br />

London und Petersburg 1836.<br />

I<br />

»1<br />

V!


44<br />

761—62 Laurids Thura, Den danske Vitruvius 1—2den<br />

Deel. Kbh. 1746-49. Fol. m. m. K. * S<br />

763 — Hafnia hodierna. Kbh. 1748. 4to. Do. S't-i P ‘<br />

764 Erik Pontoppidan, Origines Hafnienses. Kjobenhavn<br />

1760. 4to., m. m. K. ^ jt<br />

765 24 Prospecter med Text af Norge i Billeder, indb.<br />

766 5 islandske Prospecter med Text af Danmark i Billeder.<br />

do.<br />

767 A. Colding, Om de nye Yand- og Gasværker for Kjobenhavn<br />

og dens Forstæder. Kbh. 1852, Sebbelov,<br />

Klampenborg Badeanstalt. Kbh. 1855 og Reglement<br />

og Taxter for de sjællandske Jernbaner 1864.<br />

768 Sterms Kort over Kjobenhavn, dens Forstæder og<br />

Grund, indbundet.<br />

768 a Kaart over Kjobenhavns Jorder og Forstæder af Stats-<br />

conducteur Major Schlegel. 1834.<br />

769—71 Kort over Kjobenhavns Omegn af Dodt, sydvestlige<br />

og sydostlige Deel opklæbede og i Foderal samt<br />

den nordvestlige Deel uopklæbet.<br />

772 Situationsplan over den sjællandske Jernbane fra Kjobenhavn<br />

til Helsingor af Chr. M. Tegner.<br />

773 Olsens Kort over Slesvig, opklæbet og i Foderal.<br />

774 Generalstabens Kaart over Slesvigs Fastland og Als,<br />

i 6 Blade, 1857.<br />

775 Kaart over det sydlige Slesvig, J. Erslevs Forlag,<br />

lille Fol.<br />

776 Schleswig im Jahre 1823, von Joh. v. Schroder, og<br />

Omegnen af Slesvig, C. A. Reitzels Forlag.<br />

7 7 7 — 78 Xo Korter over Holstein og Lauenburg af Bagge-<br />

sen og Henckel, opklæbede og i Foderal.<br />

779 Die Herzogthumer Holstein und Lauenburg von F.<br />

Geerz, 1845.<br />

780 Generalstabens Kaart ovér Hertugdømmet Lauenborg,<br />

1844.<br />

781 Charte der Unter-Elbe, von Schuback. Hamb. 1837.<br />

45<br />

782 Yibe og Irgens, Kart over Christiania med en Kvar-<br />

dratmiil af Omegnen, opklæbet og i Foderal<br />

783 L. W. Brandenburg, Karte ofver Landswågerne uti<br />

Sverige och Norrige 1831, opkl. og i Foderal.<br />

784 Plan-Charte ofver Trollhattan af Fr. Akrel. Stockholm<br />

1800.<br />

785 Do. ofver Stockholm, med Randtegninger.<br />

786 Do. ofver kongl. Djurgården, med Randtegninger.<br />

787 Karta ofver Belagenheten omkring Stockholm, utg. af<br />

W. M. Carpelan, 1817.<br />

788 H. P. Barfod, Efter en Reise. Kbh. 1861.<br />

789 Steene Bille’s Beretning om Corvetten Galathea’s Reise<br />

omkring Jorden i 1845, 46 og 47, forkortet Udgave,<br />

besorget ved W. v. Rosen, 1—2 Bind. Kjobh. 1853,<br />

nitid.<br />

790 G. A. Muller, Lærebog i den physiske Geographi.<br />

Kbh. 1837.<br />

791 Dr. K. Schmidt, Physische Geographie. Leipz. 1833.<br />

m. K. 4to.<br />

792 Atlas til Schouws Europa. Kbh. 1832. Tverfolio.<br />

793—94 To Planer over Potsdam og Omegn, af Zawitz,<br />

1853, og W. v. Mollendorif (den sidste med Randtegninger.<br />

795 Das alte und neue Polen von Michaelis und Ritter,<br />

1831.<br />

796—98 Kort over Norditalien og Sebastopol samt Fugle-<br />

perspectiv af denne By.<br />

799 Kort over Palæstina, af Dr. J. Chr. G. Schincke, med<br />

Randtegninger.<br />

800 Saxo Grammaticus, Den danske Kronike oversat af<br />

Anders Sorensen Yedel, udgivet ved Samfundet til den<br />

danske Literaturs Fremme. Kbh. 1851.<br />

801—8 Gebhardi og Christiani, Kongerigerne Danmarks<br />

og Norges samt Hertugdommerne Slesvigs og Holsteens<br />

Historie, 1—14. Deel og Register. Odense 1780— 1783.


46<br />

809 L. Holberg, Heltehistorier ved F. L. Liebenberg, forlagt<br />

af Selskabet til den danske Literaturs Fremme.<br />

Kbh. 1864.<br />

810 Fr. Hammerich, Christian den 2den i Sverige og<br />

Carl X Gustav i Danmark. Kbh. 1847.<br />

811 H. Cli. Heimbiirger, Caroline Mathilde. Celle 1851.<br />

812 H. P. Giessing, Struensee og Guldberg. Kbh. 1849.<br />

813 Et Bundt politiske Pjecer.<br />

814 Udvalg af L. Engelstofts Skrifter, 3die Bind. Kbh.<br />

1862.<br />

815 Chr. Molbech, Johannes Evalds Levnet. Kbh. 1831.<br />

816 Martin Hammerich, Evalds Levnet. Kbh. 1860. nitid.<br />

817 J. Galskjot, Bernhard Severin Ingemanns Levnetsbog.<br />

Kbh. 1862, smukt indbunden.<br />

818— 19 Oehlenschlægers Levnet, fortalt af ham selv,<br />

1—2den Deel. Kbh. 1830.<br />

820—21 — Erindringer, l-4de Bind. Kbh. 1850-51.<br />

822 Adam Oehlenschlæger, et Mindeskrift om Festen den<br />

14de November 1849, og ved C. A. Reitzels og A.<br />

S. Orsteds Jordefærd.<br />

823 Aus Goethe’s Leben von einem Zeitgenossen, (W. C.)<br />

Leipzig 1849.<br />

824—25 Schiller der Jiingling und Scenen aus seinem<br />

spatern Leben, 1 — 2 B. Stendal 1805—6.<br />

826—29 J. J. Rousseaus Bekjendelser, 1—4de Deel. Kbh.<br />

1798.<br />

830 M. C. Bergenhammer og K. L. Rahbek, Den skotske<br />

Dronnings, Maria Stuart’s Historie. Kbh. 1803.<br />

831 A. Herzen, Memoiren der Keiserin Katharina II.<br />

Hannover 1859.<br />

832—41 K. Fr. Bechers Verdenshistorie, oversat af J.<br />

Riise, 1 —16de Deel med Register. Kbh. 1841—58.<br />

842 H. Bohr, Lærebog i den gamle Historie. Kbh. 1849.<br />

843—45 G. Ludw. Irrer, Erzåhlungen aus der Geschichte<br />

der europåischen Tolker, 1—3ter Theil. Leipzig<br />

1827<br />

47<br />

846—47 P. Treschow Hansen, De mærkeligste Tildragelser<br />

i Verden siden Katharina den Andens Tronbestigelse,<br />

1—5te Bog i to Bind. Christiania 1832.<br />

848 Fr. Klee, America især i den nyeste Tid. Kbh. 1837 —<br />

1839.<br />

849 C. E. Scharling, Udsigt over Historiens vigtigste Begivenheder.<br />

Kbh. 1826.<br />

850 Die drei altesten Kunsturkunden der Freimaurerbrii-<br />

derschaft, Ister Band, Abtheilung 1—2. Dresden 1820.<br />

851 Sarsena eller den fuldkomne Bygmester, (om Frimurerordenens<br />

Oprindelse og Historie), oversat af C. F.<br />

P. Knudsen. Kbh. 5823.<br />

852 Ernst und Falk, Gespråche flir Freimåurer. Wolfen-<br />

biittel 1778.<br />

853 C. Rohrmann, Der sittliche Zustand von Berlin. Leipzig<br />

1847.<br />

854 Fr. Strass, Der Strom der Zeiten oder bildliche Dar-<br />

stellung der Weltgeschichte, i Foderal.<br />

855 Tidernes Strom eller billedlig Fremstilling af Verdenshistorien<br />

fra de ældste Tider indtil 1817, A. B. Meyer<br />

fc., paa Stok.<br />

856 K. Fr. Burdach, Anthropologie fur das gebildete Pub-<br />

licum. Stuttgart 1837.<br />

857 A. Combe, Populair Fremstilling af Physiologiens Hovedsætninger,<br />

paa Dansk ved J. Blicher. Kbh. 1842.<br />

858 D. Fr. Eschricht, Das physische Leben in populåren<br />

Vertragen. Kopenh. 1852.<br />

859 J. D. Herholdt, Physiologische Betrachtungen, Koph.<br />

1830.<br />

860 K. Suell, Die Schopfung des Menschen. Lpz. 1863.<br />

in tid.<br />

861 A. H. Chr. Gelpke, Ueber das Urvolk der Erde.<br />

Braunschweig 1820.<br />

862 S. A. W. Stein, Haandbog i Menneskets Anatomi med<br />

Hensyn til Maler- og Billedhuggerkonsten. Kbh. 1841.


48<br />

863 J. A. Kulmus, Anatomische Tabellen fur Lehrlinge der<br />

Anatomie, mit XXYII Kupfertafeln. Lpz. 1789. Fol.<br />

864 Études d’anatomie å l’usage des peintres par Ch. Mon­<br />

net, 42 Bl. i Fol.<br />

865 Femten anatomiske Tegninger i Fol. (Osteologi).<br />

866 Fjorten do. do. do. (Myologi).<br />

867 Syv lithographerede Blade Anatomi i stor Tverfol-<br />

(Splanchnologi).<br />

868 P. Camper, Ueber den natiirlichen Unterschied der<br />

Geschichtszuge der Menschen, iibers. von S. Th. Som-<br />

mering. Berlin 1792. 4to.<br />

869 W. Stevens, Om Blodets rode Farve og 3 anatomiske<br />

Pjecer.<br />

87 0 72 J. C. Lavater, Physiognomische Fragmente, l-3ter<br />

Band. Winterthur 1783— 87. m. m. K.<br />

873 — Yermiscbte physiognomische Regeln. Leipzig<br />

1802.<br />

874 — Yermischte unphysiognomische Regeln zur<br />

Selbst- und Menschenkenntniss. 1787.<br />

875 J. Benaventura, Die Mysterien des Schlafes und Mag­<br />

netismus. Weimar 1856.<br />

876 J. Ennemoser, Der Magnetismus. Stuttgart und Tii-<br />

bingen 1842.<br />

877 C. A. Eschenmayer, Yersuch die scheinbare Magie des<br />

thierischen Magnetismus zu erklaren. Stuttgart<br />

und Tiibingen 1816.<br />

878 Mvsterien des innern Lebens, erlåutert aus der<br />

Geschicbte der Seherin vonPrevorst. Tiib. 1830.<br />

879 J. C. Passavant, Untersuchungen iiber den Lebensmag­<br />

netismus und das Hellsehen. Frankfurt a. M. 1821.<br />

880 G. H. v. Schubert, Die Symbolik des Traumes m. m.<br />

Leipzig 1840.<br />

881—82 Walter Scott, Briefe i i b e r Dåmonologie und Hexe-<br />

rej} i — 2ter Theil. Zwickau 1833.<br />

883 C. G. Carus, Zwolf Briefe iiber das Erdleben, Stutt­<br />

gart 1841.<br />

49<br />

884 Fr. Schoedler, Das Buch der Natur. Braunschweig 1852.<br />

m. m. Illustrationer.<br />

885- —88 A. Rudolphi, Anschauliche Belehrungen iiber die<br />

889<br />

890<br />

892<br />

mal alter ist, als man gewohnlich annimmt. Leipzig.<br />

893 C. Gronlund, Forverdenens Planter og Dyr.<br />

lev 1861.<br />

Haders­<br />

894 Fr. Klee, Syndfloden. Kbh. 1842.<br />

895 J. C. Enslen, Yersuch die Natur des Lichtes zu erklåren.<br />

Dresden u. Leipzig 1841.<br />

896 C. L. Petersen, Lyslære. Kbh. 1852.<br />

897 G. F. Ursin,<br />

Kbh. 1838.<br />

Populært Foredrag over Astronomien.<br />

898- -902 H. C. Orsted, Samlede og efterladte Skifter, 1-<br />

903<br />

904<br />

905<br />

906<br />

907<br />

908-<br />

910<br />

911<br />

Natur. Lehr- und Lesebuch fur Schule und Haus, 1-<br />

4ter Theil. Leipzig 1841— 42.<br />

L. Smith, I orsog til en fuldstændig Løerebygning om<br />

Dyrenes Natur og Bestemmelse. Kbh. 1791.<br />

-91 J. Rennie, Die Lebensweise der Yogel, 1 2te<br />

Abtheilung. Leipzig 1835.<br />

Unumstosslicher Beweis, dass die Erde drei- und mehr-<br />

9de Bd. Kbh. 1851— 52, smukt Expl.<br />

— Luftskibet. Kbh. 1836.<br />

— Nogle Pjecer af H. C. Orsted og J. P.<br />

Mynsters Bemærkninger ved Skriftet „Aanden<br />

i Naturen".<br />

Et Bundt Pjecer af medicinsk Indhold.<br />

Et do. do. om Opdragelse, især Pigeborns.<br />

J. A. L. Werner, Gymnastik fiir die weibliche Jugend.<br />

Meissen 1834, m. K.<br />

•9 J. F. W. Bosse, Vollståndiges Handbuch der Blu-<br />

men-Gårtnerei, 1—2ter Band. Hannover 1829.<br />

J. P. Mynster, Grundris af den almindelige Psychologie.<br />

Kbh. 1830.<br />

Om Hukommelsen, en psychologisk Undersøgelse.<br />

Kbh. 1849.<br />

4


50<br />

912 Handbuch der Philosophie des Lebens. Miinchen 1793.<br />

913 J. D. Brandis, Ueber Humanes Leben. Schleswig 1825.<br />

914 Die W eisheit an. die Menschen, eine Sammlung von<br />

Sentenzen u. W ahrheiten. Leipzig 1802.<br />

915 E. Freih. v. Feuchtersleben, Zur Diatetik der Seele.<br />

Wien 1859.<br />

916 J. K ant, Om Sindets Kraft til at blive Herre over<br />

sine sygelige Folelser. Kbb. 1856.<br />

917— 20 F r. W . B. von Bamdohr, Venus Urania, iiber die<br />

N atur der Liebe etc., 1 — 3 Theil i 4 Bd. Lpz. 1798.<br />

921 Die Kunst zu lieben, ein Lehrgedicht. Berlin 1794.<br />

922 A. B. Rothe, Om Ægteskabs-Skilsmisse. Kbb. 1805.<br />

/^ 9 2 3 — 25 Bibelen, udgivet af Chr. H. K alkar, 1— 3 Bd. t y r /<br />

t ' Kbb. 1847, m. m. K.<br />

S * 956— 27 Cbr. H. Kalkar, Forelæsninger over den bibelske<br />

Historie, 1— 2 Bd. Odense 1837— 39. J j<br />

928 S. C. Muller, Den hellige Skrift i Udtog. Kbb. 1852. 9<br />

929— 30 S. B. Hersleb, Lærebog i Bibelbistorien, 2 Expl.<br />

Kbb. 1842 og 1848. / |<br />

931— 36 L. Ewald, Biblische Erzahlungen des alten und<br />

neuen Testaments, 1— 6 Bd. Freiburg, m. m. K. v • f-f<br />

937— 38 R. Moller, Yeiledning til en andægtig Læsning af<br />

det gamle Testamente, 1-2 D. Kbh. 1826.<br />

939 — Yeiledning til en andægtig Læsning af<br />

det nye Testamente, Kbh. 1824.<br />

940 — Forklaring over Mathæi og Johannes’sEvan­<br />

gelier. Kbh. 1835. '<br />

941 — Forklaring over de hellige Apostlers Gjer-<br />

ninger. Kbh. 1837. * - i<br />

942 A. F rancke, Jesu Liv, oversat ved J. Magnussen.<br />

Kbh. 1847.<br />

943— 45 D. Fr. Strauss, Das Leben Jesu, 1— 2 Bd. Tii-<br />

bingen 1835— 36 og 1 Bd. Streitschriften zur Ver-<br />

theidigung dieser Schrift. Tiibingen 1838. ^<br />

51<br />

946 Wichtige historische Enthullungen iiber die wirkliche<br />

Todesart Jesu, Leipzig 1851, og i samme Bind, Ent-<br />

hiillungen iiber die wirklicben Ereignisse der Greburt<br />

u. Jugend Jesu. Braunschweig 1849.<br />

947 Yersuch eines schriftmåssigen Beweises, dass Joseph<br />

der wahre Yater Christi sey. Berlin u. Strals. 1792.<br />

948 K. L. M. Koster, Der Apostel Johannes. Lpz. 1838.<br />

949 A. Tholuck, Das alte Testament im neuen Testament.<br />

Hamburg 1836.<br />

950— 52 — Christelige Andagtstimer, oversatte ved C. ' / '<br />

Levinsen, 1— 3 D. Kbh. 1845.<br />

953 A. Monod, Fatalismen, en Tale overs. af M. Th. Be­<br />

cher. Kbh. 1839.<br />

954 C. L. Michelet, Yorlesungen iiber die Personlichkeit<br />

Gottes und Unsterblichkeit der Seele. Berlin 1 8 4 1 ^<br />

955 F r. Ricter, Die neue Unsterblichkeitslehre. Breslau<br />

1833.<br />

956 S. P. Aebli, Die Unsterblichkeit der menschlichen n jL<br />

Seele. Ziirich 1839.<br />

957 J. H. L autrup, Betragtninger over Erindring, Gjen-<br />

kjendelse og Gjenforening efter Doden. Kbh. 1857. J<br />

958 H. N. Clausen, Catholicismens og Protestantismens ( i '/ ,<br />

Kirkeforfatning, Lære og Ritus. Kbh. 1825.<br />

959 P. E. Miiller, Den christne Kirkes almindelige Sym­<br />

boler. Kbh. 1817.<br />

960 F. G. Lisco, Differenspuncterne mellem den evangelisk­<br />

protestantiske og den romersk-catholske K irke, overs. |/ , /<br />

ved M. T. Becher og F. W. L. Ohlenschlæger. Kbh.<br />

1847.<br />

961 T. Kingo, Psalmer og aandelig Sange ved P. A. Fen­<br />

ger. Kbb. 1827.<br />

962 F r. Hammerich, Toner og Billeder fra Christi Kirke.<br />

Kbh. 1842.<br />

963 E. C. Brygmann, De kristlige Son- og Festdages Hi­<br />

storie, 1— 2 Deel i et Bind. Ribe 1819.


964 A. Prokesch v. Osten, Reise i det hellige Land 1829, ‘<br />

oversat af Chr. Winther. Kbh. 1839.<br />

965 J. J. Blunt, Ursprung religioser Ceremonien und Ge-<br />

brauche der romisch-catholischen Kirche. Leipzig u.<br />

Darmstadt 1826.<br />

966 J. P. C. Scharling, Christelige Erindringer fra Rom.<br />

Haderslev 1857.<br />

967 S. C.‘Bindesboll, Meddelelser fra og om Udlandet,<br />

mest ang. religiose Gjenstande. Kbh. 1840.<br />

968 N. Schrader, Femogtyve af Mormonernes Læresætninger.<br />

Kbh. 1856.<br />

969 J. H. Krauss, Historischer Bilderbibel. Augsburg 1700.<br />

Fol. med 135 Kobbere.<br />

970 C. Ackermann und C. F. Weiland, Bibel-Atlas. Wei-<br />

mar 1832. 4to.<br />

971 L. Burger und F. Unzelmann, Das Leben Jesu in<br />

Bildern nach Meisterwerken der ålteren und neueren<br />

Zeit, 15 Træsnit i 4to med Text. Berlin 1854.<br />

972 Das Leben der Heiligen. Leipzig. 4to, med mange<br />

Illustrationer.<br />

sma. » .<br />

7 973 Emil Aarestrup, Efterladte Digte, udg. af Chr. Winther<br />

og F. L, Liebenberg, Kbh. 1863, nitid.<br />

974 H. C. Andersen, Fodreise fra Holmens Canal til Ostpynten<br />

af Amager i Aarene 1828 og 1829,<br />

Kbh. 1829.<br />

975 — Skyggebilleder af en Reise til Harzen, Kbh.<br />

1831.<br />

976 — Aarets tolv Maaneder, Kbh. 1833.<br />

V 977 — Tre Digtninger, Kbh. 1838. ^ V '<br />

978 — En Digters Bazar, Kbh. 1842.<br />

979 — Lykkens Blomst, Kbh. 1845. '<br />

980 — Billedbog uden Billeder, Kbh. 1845;<br />

/ 981 — Digte, gamle og nye, Kbh. 1847.<br />

982-83 — Historier, 1ste og 2den Samling, Kbh. 1852-53.<br />

984<br />

985<br />

j 986<br />

987<br />

988<br />

989<br />

53<br />

H. C. Andersen, Nye Eventyr og Historier, 2den Række,<br />

Kbh. 1861.<br />

— Nye Eventyr og Historier, 2den Række, 2den<br />

Samling, Kbh. 1862. ' ?<br />

I Spanien, Kbh. 1863, nitid.<br />

J. J. Baggesen, Parthenais, Amsterdam.<br />

— Det evige Sindbillede, Kbh. 1815.<br />

— Drommen i Kronprindsessegade Nr. 390, Kbh.<br />

1815. —j<br />

990-1000 — Danske Værker, udg. af Forfatterens Sonner<br />

og C. J. Boye, Kbh. 1828—32, 2— 12te Bd. < (<br />

1001—5 — Poetische Werke in deutscher Sprache, herausgegeben<br />

von den Sijhnen des Verfassers,<br />

Leipzig 1836, 1—5ter Theil.<br />

*'<br />

1006 C. J. Brandt, Legender, Kbh. 1851.<br />

1007 P. O. Bronsted,<br />

Kbh. 1844.<br />

Orestias, Trilogie af Æschylos, ' *<br />

1008 L. Bodtcher, Digte, ældre og nyere, Kbhvn. 1856,<br />

nitid.<br />

1009 Erik Bogh, Syv Forelæsninger, Kbh. 1857, nitid.<br />

1010 — Vers og Prosa, Kbh. 1861. y i :<br />

1011 — Dit og Dat for 1860, Kbh. 1862. ^ 1 /<br />

1012-13 N. Y. Dorph, Æschylos Tragedier, 1—2. Hefte,<br />

Kbh. 1854. f y<br />

1014 — Aristofanes’s Fuglene, Kbh. 1856. H<br />

1015 — Do. Ridderne, Kbh. 1857. q<br />

1016 — Do. Freden, Kbh. 1858.<br />

1017—20 J. Ewalds samtlige Skrifter, 1—8de Deel, Kbh.<br />

1850—55, godt indb. C -v £ }<br />

1021 Chr. Falsters Satirer, udg. af Chr. Taarup, Kbh.<br />

1840, godt indb. /L*/<br />

1022 N. Fr. S. Grundtvig, Kvædlinger, Kbh. 1815. / i - f .<br />

1023 M. Hammerich, Om Ragnaroksmythen, Kbh. 1836. j<br />

1024 Fr. Hammerich, Gustav II. Adolph i Tydskland, ^ *<br />

Kbh. 1844. J ( / . t<br />

1025 C. Hauch, Bajazet og Tiber, to Sorgespil, Kbh. 1828.


1026 C. Hauch, Gregorius den Syvende og Don Juan,<br />

Kbhvn. 1829.<br />

1027 — Hamadryaden, Kbh. 1830.<br />

1028 — Samme Bog. *'"l }’,<br />

1029 — Lyriske Digte, Kbh. 1842.<br />

103,0-31 J. L. Heiberg, Noveller, gamle og nye, af Hver- ,<br />

l . dags - Historiens Forfatter, 2det og 3die • i<br />

Bind, Kbh. 1833— 34.<br />

1032-34 — Nye Fortællinger af samme Forfatter, ag }<br />

1ste— 3die Bind, Kbh. 1835 — 36.<br />

1035 — Yalgerda, Kbh. 1847. "I-ff<br />

1036-37 H. Hertz, Lyriske og dramatiske Digte, 1—-2den ?,J !<br />

Deel, Kbh. 1841.<br />

1038 — Valdemar Atterdag, Kbh. 1848. yUi I<br />

1039 — Tyrflng, Kbh. 1849.<br />

1040 Ludvig Holberg, Peder Paars, Kbh. 1772, 4to.,<br />

m. m. K. -y<br />

1041 — Peder Paars, udgivet for det Holbergske<br />

Samfund, af F. L. Liebenberg, Kbh. 1855.<br />

1042 — Niels Klims underjordiske Reise, oversat<br />

043-50<br />

af J. Baggesen, Kbh. 1789, 4to, m. m. K. v<br />

— Comedier, udgivne for det Holbergske Samfund,<br />

af F. L. Liebenberg, 1 —8de Bind, n .<br />

Kbh. 1848— 54. //<br />

1051 H. P. Holst, Nytaarsgave for danske Digtere, 1ste<br />

Aargang 1835.<br />

1052 — Nytaarsgave for danske Digtere, 2den Aar- ' ;<br />

gang 1836. /<br />

V/} 1053 — Digte, 1ste Samling, 2det Oplag, Kbh. 1840. I<br />

1054 — Ude og hjemme, Kbh. 1843. v<br />

1055 — Nye Romancer af Oehlenschlæger, Ingemann,<br />

Hauch, Aarestrup, Winther og Holst, Kbh.<br />

1843.<br />

1056 — Samme Bog, noget maculeret og defect.<br />

1057 — Eros, udvalgte Digte af den danske Literatur,<br />

Kbh. 1858.<br />

1058 F. L. Hoedt, Om det Skjonne, Kbh. 1856.<br />

1059 Fr. Hoegh-Guldberg, Blomsterkurven, Kbh. i. i85iy. 7<br />

1060- 61 B. S Ingemann, Digte, 1—2. D., Kbh. 1811-12.<br />

1062<br />

1063-i<br />

1070<br />

1071<br />

1072<br />

1073<br />

1074<br />

1075<br />

1076<br />

1077<br />

1078<br />

1079<br />

1080<br />

1081-<br />

1086- 90 — Den danske Skueplads, 1— 5te Deel,<br />

1091<br />

1092-<br />

1094<br />

1095<br />

1096-<br />

1099<br />

55<br />

— Procne, Kbh. 1813. [ i .<br />

69 — Samlede Skrifter, dramatiske Digte, 1 — 6.<br />

Deel, og Romancer, Sange og Eventyr- 0^<br />

digte, 1 — 8. Bd., Kbh. 1843 — 45.<br />

— Guldæblet, et Eventyrdigt, Kbh. 1856.’ *<br />

— Digte fra 1845 til Udgangen af 1861, udg.<br />

af J. Galskjot, Kbh. 1864.<br />

S. Meisling, Musæi Digt om Hero og Leander,<br />

Kbh. 1825. U<br />

— P. Virgilii, Maro’s bucoliske Digte, Kbh. 1817.<br />

C. Molbech, Studier over Oehlenschlægers Poesie og<br />

Digterværker, Kbh. 1850.<br />

Chr. K. F. Molbech, En Maaned i Spanien, Kbh. 1848<br />

— Dæmring, Kbh. 1852. v<br />

— Dante, Do. do.<br />

J. P. Mynster, Over Lessings Nathan den Vise,1<br />

Kbh. 1814.<br />

— Isabella af Aragonien, Fragment af et Sorgej i<br />

spil. Kbh. 1824.<br />

R. Nyerup, Peder Syvs kjærnefulde Ordsprog, Kbh. /<br />

1807.<br />

85 Th. Overskou, Comedier, 1 — 5te Bind, Kbhvn. '\h .<br />

1850-51.<br />

Kbh. 1854- 64.<br />

Paludan Muller, Amor og Psyche, Kbh. 1834.<br />

93 — Poesier, 1—2den Deel, Kbh. 1836— 38. *<br />

— Venus, Kbh. 1841. ' , '<br />

— Dryadens Bryllup, Kbh. 1844. 7<br />

98 — Adam Homo, 1—3die Deel, Kbh. 1849,<br />

smukt in db.<br />

— Nye Digte, Kbh. 1861, nitid.


1100 Fr. Plum, Juvenal og Persius, om Menneskenes On-<br />

sker, Kbh. 1790.<br />

110L--2 Schack-Staffeldts samlede Digte, I —2den Deel,<br />

Kbh. 1843.<br />

1103 Fr. Chr. Sibbern, Om Elskov, Kbh. 1819.<br />

1104 — Efterladte Breve af Gabrielis. Kbh.<br />

1826.<br />

1105 Gabriel Sibbern, Om Humanisme, Kbh. 1858.<br />

1106 Thomas Thaarups efterladte poetiske Skrifter, udg.<br />

af K. L. Rahbek, Kbh. 1822, nitid.<br />

1107 J. M. Thiele, En Kjobmandsdatter og en Kongeson,<br />

Kbh. 1854.<br />

1108-9 Y. Thisted (Em. St. Hermidad), Tabt og vunden,<br />

1—2den Deel, Kbh. 1849, smukt indb.<br />

1110 — Episoder fra et Reiseliv, Kbh. 1850.<br />

1111 — Orkenens Hjerte, Kbh. 1850. /<br />

1112 — Bruden, Kbh. 1851.<br />

1113 — Romerske Mosaiker, Kbh. 1851. $-f, hi i<br />

1114 — Et Brev fra Pompeji (i et Indbydelsesskrift<br />

til Realskolens Examen i Aarhuus 1852). \^<br />

1115 — Neapolitanske Aquareller, Kbh. 1855.<br />

1116 Chr. Wilster, Digtninger, Kbh. 1827.<br />

1117 Chr. Winther, Digte, gamle og nye, Kbh. 1832.<br />

1118 — Digtninger, Kbh. 1843.<br />

1119 — Lyriske Digte, Kbh. 1849, smukt indb.<br />

1120 — Nye Digte, Kbh. 1851.<br />

1121 — Nye Digtninger, Kbh. 1853, smukt indb.<br />

1122 — Nye Digte af danske Digtere. Kbh. 1863,<br />

nitid.<br />

1123 A. Oehlenschlæger, Anden April 1801. Kbh. 1802.<br />

1124 — Siofna for Aaret 1802. ^<br />

1125 — Digte. Kbh. 1803. 1 y<br />

1126 — Nordiske Digte, Kbh. 1807.<br />

1127 — Fiskeren. Kbh. 1816.<br />

1128 — Frederiksborg. Kbh. 1817. /<br />

1129-<br />

1131<br />

1134<br />

1137<br />

1147<br />

1148<br />

1149<br />

1150<br />

1151<br />

1152<br />

1153<br />

1154<br />

1155<br />

1156<br />

1157<br />

1158<br />

1159<br />

1160-<br />

1174<br />

1175<br />

1179-<br />

57<br />

30 A. Oehlenschlæger, Aladdin (paa Tydsk), 1 —2ter<br />

33 —<br />

36 -<br />

46 —<br />

Theil. Leipzig 1820. 2^, ' /<br />

Samlede Digte, 1—3die Deel. Kbh. 1823.<br />

Nye poetiske Skrifter, 1—3die Deel. Kbh.<br />

1828—29.<br />

Digterværker, 1—10de Deel. Kbh. 1835- } ,<br />

1840.<br />

Gamle danske Folkeviser. Kbh. 1840.<br />

Amleth. Kbh. 1847.<br />

Kiartan og Gudrun. Kbh. 1848. \<br />

Digtekunsten. Kbh. 1849.<br />

Om Evald og Schiller. Kbh. 1854.J<br />

Adam Howitz, Joh. Ludvig Heiberg efter Doden. Kbh.<br />

1842. / 4<br />

Yor Tids Mennesker, Hans Sachs, Kean, Et Glas<br />

Yand, Orkenens Son, Statsmand og Borger samt Pak<br />

i et Bind.<br />

Sange ved Studentermøderne i Upsala, Lund, Kjobenhavn<br />

og Christiania. Kbh. 1856.<br />

Lyder Sagen, Polychorda, Nytaarsgave for 1805. Kbh. ,,<br />

Henrik Wergeland, Skabelsen, Mennesket, Messias. j.<br />

Christiania 1829<br />

J. S. Welhaven, Nyere Digte. Christiania 1845<br />

C. M. Bellman, Fredmans Epistlar och Sanger. Kbh.<br />

1845. { !<br />

Frederikke Bremer, Præsidentens Dottre, oversat af<br />

C. Julin Fabricius. Kbh. 1836.<br />

-73 Crusenstolpe, Carl Johan og Svenskerne, oversat<br />

af J. Davidsen, 1 — 14de Hefte, (complet).<br />

Esaias Tegnér, Några Smarre Digter, oversatte af<br />

C. Moller. Kbh. 1858. /<br />

-78 Ludovico Ariosto’s rasender Roland, iibers. von<br />

J. D. Gries, 1—4ter Theil. Jena 1804—8.<br />

-80 Francesco Petrarca’s italienische Gedichte, iibers.<br />

von Karl Forster, 1—2ter Theil. Leipzig und Al-<br />

tenburg 1818—19.<br />

/


1181 -<br />

1183-<br />

1186-<br />

1189<br />

1190<br />

1191<br />

1192<br />

1193-<br />

1197-<br />

1200<br />

1201-<br />

58<br />

-82 Torquato Tasso’s befreites Jerusalem, iibers. von<br />

J. D. Gries, 1 —2ter Theil. Jena 1810.<br />

-85 Dante Alighieris guddommelige Komedie oversat<br />

af Chr. K. F. Molbech, 1—3die Deel,<br />

Kbh. 1851—62, nitid.<br />

-88 — Gottliche Komodie, iibersetzt und erklart a-" ;<br />

von K. L. JCannegiesser, 1 —3ter Theil, ' f/ "<br />

Leipzig 1825.<br />

L. de Camoens’s Lusiade, oversat af H. V. Lundby, 1 !<br />

1—2. Deel i et Bind. Kbh. 1829-30.<br />

A. W. Schlegel, Blumenstrausse, italienischer, spani-<br />

scher und portugisischer Poesie, Berlin 1804.<br />

Byron, Fangen i Chillon ogMazeppa, oversat af Chr.<br />

Thaarup, Kbh. 1842.<br />

Thomas Moore, Laila Rookh, Campes edition.<br />

96 Francis Trolopp, Londons Mysterier, oversat af<br />

A. C., 1—4de Deel, Kbh. 1844-45.<br />

-99 L. A. v. Arnim u. A. Brentano Des Knaben<br />

Wunderhorn, 1—3ter Theil, Heidelberg 1808 — 19.<br />

Gothe, Iphigenie, Weimar 1825, 4to. bty<br />

-15 — Såmmtliche Werke in dreissig Banden, y ^ y<br />

1 — 30ter Band, Suttgart u. Tiibingen<br />

1216- -17 —<br />

1850 — 51, nitid.<br />

Gedichte, 1—2ter Band, Stuttgart u. Tiibingen<br />

1845, nitid. -<br />

1218 --23<br />

— Philosophie, hesausg. v. Fr. K. J. Schiitz,<br />

1— 6ter Band, Hamburg 1825 — 26.<br />

1224 Alb. Ludw. Grimm, Mahrchen der alten Griechen<br />

und Romer, 1 — 4. Theil i et Bind, Grimma.<br />

1225 Hebels allemannische Gedichte, Stuttgart u. Tiibingen<br />

1824.<br />

1226 H. Heine, Gedichte, Berlin 1822.<br />

1227 L. H. Chr. HOlty, Gedichte, Hamburg 1783.<br />

1228 Fr. A. Krummacher, Parabeln, 1 — 3. Theil i et Bd.,><br />

Essen 1829.<br />

1229 Fr. de la Motte Fouqué, Undine, Wien 1816.<br />

n<br />

T<br />

1230 G. E. Lessing, Poetische Schriften, Reuttlingen 1788.<br />

1231 — Nathan der Weise, Minna v. Barnhelm og<br />

Emilie Galotti, i et Bind, af Familienbiblio-<br />

thek der Deutschen Classiker, Hildburghausen<br />

u. Amsterdam 1841.<br />

1232 Matthisson, Gedichte, Ziirich 1808.<br />

1233 L. Miihlbacli, Konigin Hortense, Berlin 1858, nitid.<br />

1234—37 Jean Paul Fr. Richter, Christomatie der vorzuglichsten<br />

Stellen aus seinen såmtlichen<br />

Schriften, 1 —4ter Theil, Weimar u. Leip-<br />

-zig 1801—16.<br />

1238 — Herbst-Blnmine gesammelt aus Zeitschriften,<br />

Tiibingen 1810.<br />

1239 Fr. Riickert, Die Weisheit des Brahmanen, Leipzig<br />

1851, smukt indb.<br />

1240 J. M. Sailer, Die Weisheit auf der Gasse oder Sinn<br />

und Geist deutscher SprichwSrter. Augsburg 1810.<br />

1241 J. G. von Salis-Seevis, Gedichte. Ziirich 1823.<br />

1242—53 Schillers såmmtliche Werke mit Stahlstichen,<br />

1 — 12 Band. Stuttgart und Tiibingen 1835—36,<br />

smukt Exemplar.<br />

1254 D. W. Soltau, Reineke Fuchs. Berlin 1803. X.<br />

1255 — 57 L. Tieck, Gedichte, 1-3 Theil. Dresden 1821-23.'<br />

1258 L. Uhland, Gedichte, Stuttgart und Tiibingen 1845,<br />

smukt Exemplar.<br />

1259 J. H. Yoss, Luise. Konigsberg 1800.<br />

1260 — Idyllen. Konigsberg 1801.<br />

1261 Seltsame Leiden eines Theater-Directors, vom Yer-<br />

fasser der Fantasiestiicke in Callots Manier. Berlin<br />

1819.<br />

1262 Bekenntnisse einer Giftmischerin, von ihr selbs geschrieben.<br />

Berlin 1803.<br />

1263 J. Jiirs und G. F. F. Rung, Deutsche Dichter von<br />

Klopstock bis uuf die neueste Zeit. Kopenhagen<br />

1843.<br />

1264 Palmblåtter, erlesene morgenlåndische Erzahlungen


60<br />

fur die Jugend v. Herder, Liebeskind u. Krummacker,<br />

3ter Theil. Berlin 1831, m. K.<br />

1265— 68 v. Ståel, Corinna oder Italien, ubers. yon Fr.<br />

Scblegel, 1— 4 Theil. Berlin 1807.<br />

1269 J. H. Bernardin de Saint Pierre, Paul und Virginie<br />

und die indische Hiitte, ubers. von G. Fink. Pforz-<br />

beim 1840, illustreret Udgave, nitid.<br />

1270— 73 Tausend und eine Nackt, arabische Erzahluugen,<br />

aus dem arabischen Urtext ubers. v. G. W eil, her-<br />

ausgegebeu von August Lewald, 1— 4ter Band. Stutt-<br />

gart 1838— 41, med 2000 Illustrationer.<br />

1274 Anton Mobius, Sappbo’s Oden, Hannover 1815.<br />

1275 K. Wilh. Ramler, Anakreons auserlesene Oden,<br />

Berlin 1801.<br />

1276 — 77 — Horazens Oden, 1— 2ter Band, Berlin 1800.<br />

1278 Chr. Rommel, Theophrasts Charactere, Prenzlau 1827.<br />

1279 J. G. K. Schliiter, P. Ovidii Naso’s Lieder derLiebe)<br />

Leipzig 1796.<br />

12 8 0 — 81 J. H. Voss, Verwandlungen nach P. Ovidius<br />

Naso, 1— 2. Theil, Berlin 1798.<br />

1282 — Theocritos, Bion und Moschos, Tiibingen<br />

1808. (Dette Exemplar er foræret Bagge-<br />

sen af Forfatteren).<br />

1 2 8 3 --8 5 — Des P. Virgilius Maro Werke , 1— 3ter<br />

1286<br />

1287<br />

1288<br />

1289<br />

1290<br />

1291<br />

Band, Braunschweig 1799. O.$ K —^<br />

Fr. Bresemann, Danske Ordsprog og Mundheld. Kbh.<br />

1843.<br />

P. E. Miiller, Sporons danske Synonymik, 1— 2den<br />

Deel. Kbh. 1829. ^<br />

J. Kragh Host, Kort svensk Sproglære for Danske.<br />

Kbh, 1808.<br />

P. O. Welander, Svensk, dansk, norsk Lommeordbog.<br />

Kbh. 1846.<br />

Dansk, norsk och svensk Ordbok. Stockholm 1819.<br />

L. Meyer, Fremmedordbog. Kbh. 1844.<br />

1292 J. Chr. A. H eyse, Allgemeines Fremdworterbuch.<br />

Hannover 1829. ^ i<br />

94 B. C. Gronberg, Tydsk-dansk og dansk-tydsk<br />

Haand-Ordbog 1— 2den Deel. Kbh. 1846— 51. s_ / /<br />

1295 C. Mariboe, Engelsk Formlære. Kbh. 1839. ^ J<br />

1296— 07 . Chr. Fr. Bay, Fuldstændig engelsk og dansk (tf o<br />

Ordbog, l ~ 2 d e n Deel. Kbh. 1806. V ~Tj<br />

1298 — 99 J. Chr. Fick, Vollstandiges englisch-deutsches f<br />

und deutsch-englisches Lexicon, 1— 2ter Band. Er- y<br />

langen 1802.<br />

1300 Cl. Romani, Vollstandiges italiånisch- deutches und<br />

deutsch-italiånisches Worterbuch. Niiri^berg 1820.<br />

1301 E. D. Y. Mocenni, Italiensk Grammatik for Danske.<br />

Kbh. 1827. g *<br />

1302 Et Bundt.<br />

1 3 0 3 — 4 To malede Fyrretræs Bogreoler med Bagklæd­<br />

ning, 33/4 Alen hoie og IV 2 Alen brede med 8<br />

Hylder, separeres.<br />

•7<br />

/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!