16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 51<br />

Bericht van<br />

Stichting Beemster Gemeenschap<br />

Het is bijna weer zover! Van zondag 24 juli <strong>2022</strong> tot en met zondag<br />

31 juli <strong>2022</strong> vieren wij weer de Beemster Feestweek. De<br />

voorbereidingen voor dit geweldige evenement zijn op dit<br />

moment in volle gang.<br />

Nieuw dit jaar is de Kortebaandraverij die ook in het programma<br />

is opgenomen. De kortebaandraverij vindt plaats op woensdag<br />

<strong>27</strong> juli <strong>2022</strong> in plaats van de laatste donderdag in augustus.<br />

De Beemster Feestweek en Kortebaandraverij is echter alleen te<br />

realiseren met de hulp van de vele vrijwilligers en niet te<br />

vergeten, financiële bijdragen.<br />

Als Stichting Beemster Gemeenschap vragen wij daarom om uw<br />

financiële steun. Wij hebben hiervoor verschillende sponsorpakketten<br />

samengesteld.<br />

Algemeen sponsor € 1.000,-<br />

Vermelding onder het kopje evenementsponsor op de website:<br />

www.stichtingbeemstergemeeschap.nl met doorklik naar<br />

eigen website.<br />

Vermelding bij de evenementen.<br />

Publicatie in het programmaboekje met uitzondering van de<br />

autocross, omdat wij dit niet in beheer hebben.<br />

Uitingen door middel van vlaggen, spandoeken en banieren<br />

bij de Polderfair, Kortebaandraverij & Autocross.<br />

Gelegenheid om uw naam te verbinden aan een evenement.<br />

Toegangskaarten voor vijf personen voor alle evenementen<br />

van de Beemster Feestweek.<br />

Bij de Kortebaandraverij kan de naam van bijv. uw onderneming<br />

via loting gekoppeld worden aan een deelnemend paard.<br />

Evenementsponsor € 750,00<br />

Vermelding onder het kopje evenementsponsor op de website:<br />

www.stichtingbeemstergemeeschap.nl met doorklik naar<br />

eigen website.<br />

Vermelding bij het gekozen evenement (Polderfair of Kortebaandraverij).<br />

Publicatie in het programmaboekje met uitzondering van de<br />

autocross, omdat wij dit niet in beheer hebben.<br />

Uitingen op een bouwhek door middel van vlaggen, spandoeken<br />

en banieren bij de Polderfair, Kortebaandraverij &<br />

Autocross.<br />

Gelegenheid om uw naam te verbinden aan het evenement.<br />

Toegangskaarten voor vijf personen voor alle evenementen<br />

van de Beemster Feestweek.<br />

Bij de Kortebaandraverij kan de naam van bijv. uw onderneming<br />

via loting gekoppeld worden aan een deelnemend paard.<br />

Sponsor € 500,00<br />

Toegangskaarten voor vijf personen voor alle evenementen<br />

van de Beemster Feestweek.<br />

Uitingen op een dranghek door middel van vlaggen, spandoeken<br />

en banieren bij de Polderfair, Kortebaandraverij &<br />

Autocross.<br />

Sponsor € 250,00<br />

Toegangskaarten voor vijf personen voor alle evenementen<br />

van de Beemster Feestweek.<br />

Sponsor € 200,00<br />

Toegangskaarten voor vier personen voor alle evenementen<br />

van de Beemster Feestweek.<br />

Sponsor € 150,00<br />

Toegangskaarten voor drie personen voor alle evenementen<br />

van de Beemster Feestweek.<br />

Sponsor € 100,00<br />

Toegangskaarten voor twee personen voor alle evenementen<br />

van de Beemster Feestweek.<br />

Sponsor € 50,00<br />

Toegangskaarten voor één persoon voor alle evenementen<br />

van de Beemster Feestweek.<br />

U kunt uw bijdrage overmaken op het bankrekeningnummer<br />

NL33 RABO 0142 7450 49 ten name van Stichting Beemster<br />

Gemeenschap. Uiteraard met vermelding van uw naam en adres.<br />

Wij zijn te allen tijde bereid tot het geven van nadere informatie<br />

en danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.<br />

STICHTING BEEMSTER GEMEENSCHAP

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!