15.09.2013 Views

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

arn då?” säger en flicka i år 5 frågande, och hennes kamrat<br />

fyller i: ”Det är liksom barnen ni försöka lära, då ska ni ju<br />

inte göra saker som vi inte får göra tycker jag.” Att man själv<br />

inte får bestämma hur man ska klä sig inomhus i skolan<br />

upplever en del elever som kränkande. De menar att lärarna<br />

därigenom behandlar dem som ”småbarn”. ”Alltså, vi ska<br />

respektera varandra, men då tycker inte jag att de respekterar<br />

oss /.../ Ja, alltså, att de behandlar en som en liten unge typ.<br />

Att man inte ska få bestämma sånt själv” (flicka, år 5). Elever<br />

är också kritiska när de upplever att lärare behandlar elever<br />

olika, t.ex. att tjejer får mindre skäll än killar för samma slags<br />

regelbrott. Några flickor i år 5 tycker t.ex. att det är orättvist<br />

av läraren när hon skäller på eller bestraffar hela bänkgrupper<br />

(t.ex. att alla i den bordsgruppen får gå sist till maten)<br />

trots att inte alla i gruppen har pratat. ”Och de som har<br />

varit tysta då, ja, som typ Maria då, får också skäll bara för<br />

att hon liksom råkar sitta i det bordet” (flicka, år 5). Vidare<br />

visar såväl mina elevintervjuer som observationer att motsättningar<br />

som då och då uppstår i olika situationer mellan<br />

regler eller mellan regler och lärares beteenden ibland skapar<br />

etiska dilemman för elever. Om läraren t.ex. kollektivt säger<br />

åt klassen att vara tyst för att det är så ”pratigt” i klassrummet,<br />

får man då fortsätta att hjälpa sin klasskamrat med ett<br />

mattetal (och därmed följa regler som handlar om att vara en<br />

bra kompis, att vara snäll och hjälpsam) eller ska man sluta<br />

med detta (och därmed följa regler som säger att det ska vara<br />

tyst i klassrummet och att man ska lyssna till och göra som<br />

lärare säger)?<br />

PEDAGOGISKA REFLEKTIONER<br />

Mitt ärende här att ge elevers röst uppmärksamhet, inte att<br />

hålla med dem i all den kritik som de framför. Elevintervjuerna<br />

visar att regler och lärares arbete med dem väcker<br />

en mängd etiska frågor hos elever, vilket i sin tur pekar på<br />

pedagogiska utmaningar. Enligt Schimmel (2003) kan lärare<br />

etablera och upprätthålla regler utifrån två olika grundläggande<br />

ansatser. I en traditionell och auktoritär ansats är regler<br />

vanligtvis restriktiva, otydliga och oförklarade. Pedagogiskt<br />

kunnande och god undervisning kommer sällan till uttryck<br />

när lärare kommunicerar och förmedlar regler till eleverna.<br />

LITTERATUR<br />

Boostrom, R. (1991). The nature and<br />

functions of classroom rules. Curriculum<br />

Inquiry, 21, 193-216.<br />

Jackson, P.W., Boostrom, R.E. &<br />

Hansen, D.T. (1993). The Moral Life<br />

of Schools. San Francisco: Jossey-Bass<br />

Publishers.<br />

Johansson, E. & Johansson, B.<br />

(2003). Etiska möten i skolan. Stockholm:<br />

Liber.<br />

16 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Schimmel, D. (1997). Traditional<br />

rule-making and the subversion of<br />

citizenship education. Social Education,<br />

61, 70-74.<br />

Schimmel, D. (2003). Collaborative<br />

rule-making and citizenship education:<br />

An antidote to the undemocratic<br />

hidden curriculum. American Secondary<br />

Education, 31, 16-35.<br />

Skolverket (2000). Nationell kursplan<br />

Vanligtvis inbjuds inte heller eleverna i att vara med och<br />

utveckla och revidera reglerna på skolan. Deras känslor av<br />

orättvisa trivialiseras och avfärdas oftast som subjektiva och<br />

själviska. Till skillnad från detta uppmuntras både lärare<br />

och elever i en kollaborativ och pedagogisk ansats att delta<br />

i att utveckla och revidera skol- och klassrumsregler. Här<br />

föreligger klara procedurer för elever när det gäller att kunna<br />

ifrågasätta, utmana eller föreslå regler. <strong>Lärare</strong> har ett pedagogiskt<br />

eller undervisande arbetssätt i relation till regler. Regler<br />

är förklarade och tydliga. De är rättvisa och ”goda” i den<br />

betydelsen att de är relevanta för de pedagogiska målen, är<br />

lätta att förstå, möjliga att upprätthålla, samt inte är diskriminerande,<br />

kränkande, vaga, godtyckliga eller i konflikt med<br />

konstitutionella värden. Det finns en balans mellan rättigheter<br />

och skyldigheter/ansvar i regelsystemet.<br />

Religionsundervisningen skulle kunna bidra till skolans<br />

gemensamma värdegrundsarbete och elevers etiska lärande<br />

genom att bl.a. göra regler samt deras tillämpningar i skolan<br />

till utgångspunkt för reflektioner och diskussioner. Hur<br />

kan olika regler motiveras såväl som problematiseras utifrån<br />

olika etiska perspektiv? Reflektioner kan knytas till frågor<br />

om ansvar, plikter, rättigheter, delaktighet, dialog, omsorg,<br />

konsekvenser, överenskommelser, makt etc. Diskussionen<br />

kan dessutom fördjupas genom kännedom om etiska regler,<br />

tankar och system från olika religioner och livsåskådningar<br />

(jfr. Skolverket, 2000) i sökandet efter reglers och medinflytandets<br />

bakomliggande motiv, antaganden och värden. Härigenom<br />

kontextualiseras etikundervisningen i religionsämnet<br />

till elevers skolvardag, vilket ökar förutsättningarna för elevers<br />

meningsskapande och känsla av relevans, samtidigt som<br />

undervisningen kan relatera detta till andra mer omspännande<br />

kontexter (etiska traditioner och synsätt, religioner<br />

och livsåskådningar). Tillsammans med samhällskunskap och<br />

historia kan religionsämnet utgöra en kunskapsbas för och<br />

vägledning i ett iscensättande av en kollaborativ och pedagogisk<br />

ansats till regler och regelarbete i skolan och därmed på<br />

ett medvetet sätt bidra till skolans etiska och demokratiska<br />

medborgarutbildning.<br />

ROBERT THORNBERG<br />

för religionsämnet i grundskolan.<br />

Hämtat den 18 september 2007 från<br />

Skolverkets hemsida: http://www3.<br />

skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=S<br />

V&ar=0708&infotyp=24&skolform=<br />

11&id=3886&extraId=2087<br />

Thornberg, R. (2006). Värdepedagogik<br />

i skolans vardag: Interaktivt regelarbete<br />

mellan lärare och elever. Linköping:<br />

Linköpings universitet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!