15.09.2013 Views

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KERSTIN VON BRÖMSSEN<br />

<strong>Religionskunskap</strong>ens förändrade rum:<br />

Meningsskapande förhandlingar<br />

eller förhandlade gränser?<br />

Religion hör till dagens agenda. I nyhetsmediernas reportage konstrueras kontinuerligt<br />

innebörder av religion och skilda traditioner. Religionslärandet pågår kontinuerligt.<br />

I skolan möts elever med skilda erfarenheter av och relationer till det rapporterade.<br />

Det kollektiva tolknings- och förhandlingsarbetet – lärandet – kan antas fortsätta.<br />

Men hur är det egentligen med religionskunskap som undervisningsämne? I vilken<br />

utsträckning bygger förståelsen av såväl religion som lärande på en föreställning om<br />

en tämligen avskuren och oberoende individ? Området diskuteras i nedanstående<br />

artikel av Kerstin von Brömssen, universitetslektor vid institutionen för religionsvetenskap<br />

och teologi, Göteborgs universitet.<br />

” Om det finns en relevant fråga vid millenieskiftet så är den frågan utan tvekan den religiösa. Efter<br />

att vi under två sekler kunnat bevittna religionens definitiva tillbakagång kan vi bara konstatera<br />

att den åter blivit dagsaktuell. Den representerar inte längre en undflyende kulturell faktor, tvärt<br />

om: i dag verkar den inta huvudrollen på världshändelsernas scen.”<br />

(Eugenio Trías, 2004, s. 25)<br />

Den här artikeln skrivs under september – oktober, 2007.<br />

Jag sysselsätter mig vid flera tillfällen under denna tid att titta<br />

igenom två valda dagstidningar (GP och SvD) och lyssna<br />

på radion för att söka artiklar och radioprogram som på ett<br />

relativt uppenbart sätt anknyter till fenomenet religion. Jag<br />

får under denna granskning en känsla av att befinna mig i en<br />

”flod” av rapportering där religion utgör en nästan dominerande<br />

kategori. Låt mig nämna endast några slumpvis valda<br />

exempel: ”2000 munkar i marsch mot militären” (GP, 20/9,<br />

s. 30), ”Det finns inget stöd i Koranen för våld som svar på<br />

kränkningar” (GP, 20/9, s. 82), ”Möttes i samtal om döden”<br />

(GP, 20/9, s. 83), ”Islamisterna bör bära hundhuvudet”<br />

(SvD, 20/9, s. 4), ”På jakt efter en ny religion” (SvD, 20/9, s.<br />

22), ”Näringslivet vill tona ner islamistiska hot” (SvD, 20/9,<br />

s. 16) och ”Turkiska ledare vill häva slöjförbud” (GP, 20/9,<br />

s. 29). I radio diskuterades också den 20/9 ”Vilks-affären” i<br />

Studio Ett och i OBS – Kulturkvarten samma dag diskuterade<br />

Lena Andersson den katolska tidskriften Signum och gick<br />

i närkamp med det teologiska cirkelbeviset. Söndagen den<br />

7/10 hade Svenska Dagbladet specialsidor (s. 23-27) under<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

rubriken ”Kampen om Islam” och också en större artikel<br />

med rubriken ”Kvinnor dör efter abortförbud. Påven gratulerade<br />

Nicaragua till en abortlagstiftning som inte medger<br />

några undantag” (SvD, 7/10, s. 17).<br />

Man kan således konstatera att religion ”strikes back”<br />

med ett uttryck lånat från några av de postkoloniala<br />

författarna. Flera forskare talar också i dag om religionens<br />

återkomst och att världen sannolikt aldrig varit så religiös<br />

som den är i dag. Artikelns inledande citat från den spanske<br />

filosofen Eugenio Trías arbete Att tänka det religiösa (2003) är<br />

endast ett exempel där religionens förändrade roll artikuleras<br />

på ett ganska uppseendeväckande sätt. Religionen har enligt<br />

Trías något att berätta om det moderna förnuftets kris.<br />

Religionssociologen Peter Berger uttrycker det till och<br />

med så att ”föreställningen att vi lever i en sekulariserad värld<br />

är falsk” och påstår, att världen idag är lika religiös som den<br />

någonsin varit. ”The world is massively religious, is anything<br />

but the secularized world that had been predicted” (Berger,<br />

1999, s. 9). Också Habermas diskuterar i ett av sina senare<br />

arbeten Mellan naturalism och religion (2005) hur religion

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!