Media och arkiv - Visa filer

content.foreningshuset.se
  • No tags were found...

Media och arkiv - Visa filer

DANIEL SJÖBERGFörändringens dilemma-En diskursanalys av synen på den digitala utvecklingenAbstractThe following artide is based on a study narnedThe dilemma of change, which was written duringthe spring of 2 008 as a part of the masters programin archive science at Gothenburg University. Thepurpose of the essay was to study how the developmenttowards a digitally based infrastructure hasbeen perceived within the archive society duringthe period 1970-2007. Toachieve this, a discourseanalysis was performed, based on artides in thejournal Arkiv samhälle och forskning and also onworks of legislatian pertaining to the question ofthe development towards a digitally based infrastructure.Keywords: Digital infrastructure, Electronic DataProcessing (EDP)InledningFöljande artikel bygger på min uppsats med sammatitel, författad inom ramen för den arkivvetenskapligautbildningen vid Göteborgs Universitet undervåren 2008.Det problemområde som behandlas är dendigitala utvecklingen och hur denna uppfattatsinom den svenska arkivvärlden under perioden1970-2007. Termen digital utveckling- i brist på enpreciserad definition - avser i detta sammanhangutvecklingen mot ett samhälle alltmer vilande påen digital infrastruktur. 1I syfte att fånga och blottlägga uppfattningenkring den digitala utvecklingen har en diskursanalysutförts, dels på artikelmaterial från ArkivSamhälle och Forskning (ASF), dels på relateratlagstiftningsmaterial samt föreskrifter från Riks-6ARKIV, SAMHÄLLE OCH FORSKNING 2009:1

More magazines by this user
Similar magazines