Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

detvirtuellegalleri.dk

Anslag 2 Kompleksiteten i stavning ___

2000, hvor den amerikanske professor i specialundervisning Steve Graham gennemgår 60

studier af stavning foretaget af tilhængere af henholdsvis Spelling Instruction og Natural Learning

Approach, mere herom senere. Graham konkluderer i artiklens afslutning, at Natural Learning

Approach ikke skal erstatte Spelling Instruction, deriomd ser en undervisning, der kombinerer

meget læsning og skrivning (Natural Learning Approach) med formel staveundervisning

(Spelling Instruction), ud til at have størst effekt. Debattørerne i stavedebatten tager således

udgangspunkt i tre forskellige tilgange til staveundervisningen, henholdsvis Spelling Instruction,

Natural Learning Approach samt, hvad vi benævner som en syntesetilgang mellem Spelling

Instruction og Natural Learning Approach.

I læsefasen erfarede vi, hvor komplekst et felt stavning og stavetilegnelse er. Den erfarede

udfordring med den begrænsede forskning i stavning og den erfarede kompleksitet i feltet

ændrede vores fokus for nærværende fordybelsesopgave fra at være en undersøgelse og

problematisering af et paradigme til en undersøgelse i fænomenologisk perspektiv af

kompleksiteten i stavning og staveundervisningen. Derfor ønsker vi at arbejde med følgende

problemformulering med henblik på at bidrage til en kvalificering af centrale begreber i

staveforskningen samt bidrage til forskningen i stavetilegnelse.

(MB og DM)

1.1 Problemformulering

Med udgangspunkt i udvalgt eksisterende forskning ønsker vi med en fænomenologisk

tilgang at foretage en undersøgelse af stavningens kompleksitet samt diskutere og

problematisere denne viden i forhold til lærernes praksis i folkeskolen.

(MB og DM)

2. Metode og opbygning

En undersøgelse med fænomenologisk tilgang er anvendt som metode, idet vi i opgaven ønsker

at sætte fokus på, hvorledes forskerne bag henholdsvis Spelling Instruction og Natural Learning

Approach og syntesetilgangen forstår fænomenerne stavning og stavetilegnelse.

Opgavens inddeling i tre hovedafsnit: Kompleksiteten i stavning, Kvalificering af begreber

og Konsekvenser for staveundervisningen, inklusiv de to afsnit Anslag og Afsluttende,

afspejler den arbejdsproces, der er grundlaget for besvarelse af den opstillede

problemformulering.

3

More magazines by this user
Similar magazines