Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

svendsenjerslev.dk

Jerslev gennem 100 år - Familien Svendsen byder velkommen

Jerslev gennem 100 år

Bestyrelsesmedlemmerne har åbenbart ikke været flinke til at møde op, når der skulle arbejdes.

Derfor bestemmes det i 1907, at når festteltet skal rejses ”skal alle møde præcis, med

Undtagelse af Formanden, mod en Mulkt af 1 Kr., enten de møder eller ej.” Dette år slutter festen

med fyrværkeri og kanonsalut.

I 1908 indmeldes Jerslev Husflidsforening i Amtsforeningen for Hjørring Amt. Dansk Husflidsselskab

søges om 50 kr. som værktøjshjælp.

Ved generalforsamlingen i 1909 blev der spillet kort, hvilket indbragte 60 øre.

For at forbedre foreningens økonomi vil man i 1910 afholde en salon-præmieskydning i

Jerslev Plantage.

Efterhånden opstår der et behov for at få egen bygning. Der indhentes tilbud, og bestyrelsen

skal tage stilling til tre, der lyder på 1832 kr., 1771 kr. og 1550 kr. Det laveste bud antages, og

bestyrelsen forventer, at huset er klar til brug en måned senere, hvis vejret ikke lægger hindringer

i vejen. I forbindelse med opførelsen af husflidsskolen (Ærøgade 15) optages et lån på

1500 kr. i Jerslev Sparekasse.

Den 28. maj 1912 bliver huset ”taget gyldig.” Samme efterår vedtages love, der er udarbejdet

af bestyrelsen i samarbejde med lærer Hansen. Der ansættes en hjælpelærer, og der anskaffes

nogle petroleumslamper, et bord, en bænk og en hylde samt en kakkelovn.

I 1914 bliver Jens P. Brødholt også lærer i husflidsskolen.

På et bestyrelsesmøde i 1917, hvor tre medlemmer er fraværende, oplyses det, at der ikke kan

fås petroleum til husflidsskolen (Verdenskrigen 1914-18), og at der derfor ikke kan holdes

skole i den kommende vinter. Det skal derfor undersøges, hvad det vil koste at lægge strøm

ind. Derefter skal der indkaldes til et bestyrelsesmøde, hvor ”man vil se at faa alle Medlemmer

af Bestyrelsen til at møde.” Det vedtages at få strøm lagt ind i huset, og der må igen optages

et lån i Sparekassen.

I 1922 udnævnes enkefru Karen Røjkjær til æresmedlem, da hun er den egentlige stifter af

husflidsforeningen. Dette år holdes udstillingen i Pajhede Skov. En mand søger om at måtte

bo i husflidsskolen i to måneder. Det får han lov til mod at betale 25 kr.

I 1925 holdes der i anledning af foreningens og Jens Træholts 25-års jubilæum en fest i forsamlingshuset

med kaffebord. Jens Træholt og hustru, Jens P. Brødholt og hustru samt

madam Røjkjær indbydes specielt.

I 1928 begynder moralen at skride, idet nogle af eleverne ikke har betalt de materialer, de har

brugt. Bestyrelsen går ud med regninger, og det bestemmes, at de færdige genstande ikke

udleveres, før restancen er betalt. Året efter bliver ubetalte genstande sat i tombolaen.

130

Similar magazines