ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

businessangel.dk

ventureselskabet sealand capital a/s - Velkommen til Business ...

SELSKABSRETLIG STRUKTUR

Sealand Capital ejer 27.25% af Poscogen ApS og Health

Transmision ApS via Medico Holding ApS og 44% af

Needit ApS. For alle porteføljeselskabernes vedkommende

er der indgået en aktionæroverenskomst, som

sikrer Sealand Capitals rettigheder.

Selskabsstrukturen er afbildet herunder:

Sealand Capital A/S

44% 63%

Needit ApS

Medico Holding ApS

Vidensbanken A/S

Managementselskab

43% 43%

Poscogen ApS

Health Transmission ApS

FINANSIELLE FORHOLD

Selskabets første regnskabsår forløb som forventet.

Årets resultat blev et underskud på DKK62 t.kr. Egenkapitalen

udgjorde pr. 31. december 2008 DKK938

t.kr. Sealand Capital har ikke nogen ansatte.

Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisions

aktieselskab, har revideret regnskabet pr. 31.

december 2008 og forsynet det med en påtegning

uden forbehold eller supplerende oplysninger.

FORVENTNINGER

Den økonomiske udvikling i Sealand Capital er i høj

grad afhængig af udviklingen i porteføljeselskaberne.

Investering i ventureselskaber er forbundet med en

række risici som hver især og tilsammen vil kunne have

væsentlig indflydelse på Sealand Capitals økonomiske

situation. Læs mere herom under risikofaktorer.

Grundet kompleksiteten af investeringer i venturekapi-

tal er det problematisk at forudsige et forventet afkast.

Ledelsen finder dog et gennemsnitligt afkast for Sealand

Capital på under 20% årligt for utilfredsstilende.

KAPITALGRUNDLAG

Sealand Capital er stiftet med en samlet kapital på

DKK1.000.000 den 15. januar 2008. Ejerkredsen bestod

oprindelig af 10 private og juridiske enheder. På generalforsamling

d. 3. august 2009 blev aktiekapitalen forhøjet

med nominelt DKK120.000, således at ejerkredsen

herefter består af 17 private eller juridiske enheder,

og den samlede indskudte kapital udgør DKK1.750.000.

I forbindelse med generalforsamlingen blev der også

gennemført et aktiesplit i forholdet 1 til 4.

PROVENU

Ved nærværende kapitalforhøjelse er det målsætningen,

at Sealand Captial skal have tilført yderligere

DKK45 millioner. Provenuet fra kapitalforhøjelsen forventes

at skulle investeres i danske vækstvirksomheder.

Ledelsen forventer at investere som følgende baseret

på kapitalbehov:

Under 2 millioner: 20%

Mellem 2 og 5 millioner: 60%

Over 5 millioner: 20%

23

More magazines by this user
Similar magazines