Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

aarhus.dk
  • No tags were found...

Affaldsplan 2009-2012-20-08-2010.indd - Aarhus.dk

STORSKRALDSORDNINGIndsamlingen af storskrald (se box 5) sker ad 3 kanaler: Genbrugsstationerne, storskralds-indsamlingensamt lokale sorteringsgårde i større boligbebyggelser. De samlede mængder fremgår af tabel 2 og fi gur 4.Storskrald er en sammensat affaldsfraktion, der består af mange typer affald, f.eks. møbler, farligt affaldog elektronik affald.Mængderne er i perioden steget fra ca. 31.000 tons til omkring 40.000 tons årligt eller 26,5 % overperioden (tabel 2). Andelen der går til genanvendelse er steget over perioden fra 19,4 % til 36,9 % af denindsamlede mængde storskrald.2004tons2005tons2006tons2007tons2008tonsGenanvendelse 6059 7995 8143 10.002 14.597Forbrænding 21.557 33.939 29.535 24.051 19.428Deponi 3687 4642 3986 3998 5581Samlet mængde, tons 31.303 46.576 41.664 38.051 39.606TABEL 2. De samlede mængder storskrald fordelt på behandlingsformer i perioden 2004 - 2008. Springetfra 2004 - 2005 skete i forbindelse med åbningen af genbrugsstationerne for erhverv og samtidig udvidelse afåbningstiden.100,090,080,070,060,050,040,030,020,010,00,02004 2005 2006 2007 2008DeponeringForbrændingGenanvendelseFIGUR 4. Den relative fordeling på behandlingsform af indsamlet storskrald. Som det fremgår ergenanvendelsesniveauet øget siden 2006.25

More magazines by this user
Similar magazines