10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ROYAL BIOGRAPHY<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย<br />

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา<br />

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตามบทบัญญัติของ<br />

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗<br />

มาตรา ๒ วรรค ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย<br />

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์<br />

ว่า ในกรณีที่บัลลังก์หากว่างลง และในกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง<br />

ทายาทไว้ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช<br />

๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธาน<br />

รัฐสภาเรียกประชุมสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานสภาอัญเชิญองค์รัชทายาท<br />

ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป ในการนี้ วันที่ ๑ ธันวาคม<br />

พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร<br />

เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน<br />

พระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ<br />

แทนพระองค์ นำ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ<br />

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ<br />

ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว<br />

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ<br />

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราช<br />

สมภพ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่ง<br />

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์<br />

ขณะดำรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร<br />

ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรม<br />

จักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช<br />

ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร”<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเชษฐภคินี ๑ พระองค์ คือ<br />

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ<br />

พระขนิษฐภคินี ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา<br />

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี<br />

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br />

ทรงรับการศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต<br />

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงโปรดการทหาร<br />

ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปทอดพระเนตร และศึกษา<br />

ราชการทหารในหลายเหล่า ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของทหารและ<br />

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในเขต<br />

ชายแดน มีพระราชปณิธานว่า เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้ว<br />

จะทรงรับราชการทหารสนองพระเดชพระคุณต่างพระเนตรพระกรรณ<br />

อย่างเต็มความสามารถ<br />

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จ<br />

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา<br />

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี<br />

พระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ<br />

(พระอิสริยยศขณะนั้น) วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙<br />

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ทรงเข้ารับ<br />

การศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด<br />

แคว้นซัสเซกส์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พุทธศักราช<br />

๒๕๐๙ จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ เมืองสตรีท<br />

แคว้นซอมเมอร์เซท ถึงเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓<br />

ทรงเตรียมพระองค์เข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย<br />

ณ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓<br />

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ เขตพารามัตตา<br />

นครซิดนีย์ และในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕-๒๕๑๙<br />

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร<br />

บัณฑิต (การศึกษาด้านการทหาร) คณะการศึกษาด้านการทหาร<br />

มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย<br />

พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา<br />

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร<br />

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี<br />

สถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยให้ทรงดำรงพระอิสริยยศ<br />

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร”<br />

ตามโบราณขัตติยราชประเพณี<br />

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕<br />

มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม<br />

พระราชวังดุสิต ปรากฏพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า<br />

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช<br />

บดินทรเทพยวรางกูร<br />

วรขัตติยราชสันตติวงศ์<br />

จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ<br />

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ<br />

สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์<br />

มหิตลพงศอดุลยเดช<br />

สยามมกุฎราชกุมาร<br />

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย<br />

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี<br />

บรมราชาภิเษกขึ้น ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒<br />

เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร<br />

ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน


THE KING OF THAI PEOPLE<br />

LONG LIVE THE KING<br />

THAI Smile Airways Company Limited and<br />

WE Smile <strong>Magazine</strong> Join in Our Nation’s Joy on<br />

the Auspicious Occasion of the Coronation of King Rama X<br />

B.E. 2562 (<strong>2019</strong>)<br />

On 13 October 2016, His Majesty King<br />

Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra<br />

passed away. According to Section 2,<br />

Paragraph 2 of the Constitution of the<br />

Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557<br />

(2014), and Section 23, Paragraph 1<br />

of the Constitution of the Kingdom of<br />

Thailand, B.E. 2550 (2007), the succession<br />

to the throne was stated as follows.<br />

In case the throne is vacant and the<br />

monarch has appointed the heir to the<br />

throne in accordance with the Palace<br />

Law on Succession B.E. 2467 (1924), the<br />

cabinet shall inform the President of the<br />

National Assembly who will then convene<br />

a parliamentary meeting to inform all<br />

members. Then the President of the<br />

National Assembly invites the heir to<br />

throne to ascend the throne as King of<br />

Thailand. In this regard, on 1 December<br />

2016, His Royal Highness Crown Prince<br />

Maha Vajiralongkorn granted an audience<br />

with Regent, Gen Prem Tinsulanonda,<br />

at the Ambara Villa inside Dusit Palace.<br />

The Regent was accompanied by<br />

President of the National Assembly<br />

Pornpetch Wichitcholchai; Prime Minister<br />

Gen Prayut Chan-o-cha; and Supreme<br />

Court President Weerapol Tangsuwan.<br />

They attended the audience to invite<br />

Maha Vajiralongkorn to ascend the<br />

throne.<br />

His Majesty the King is the only son<br />

of His Majesty King Bhumibol Adulyadej<br />

Borommanathbobitra (Rama IX) and<br />

Her Majesty Queen Sirikit. The King was<br />

born on 28 July 1952 at the Ambara Villa<br />

in the grounds of Dusit Palace.<br />

Somdet Phra Wachirayanawong of<br />

Wat Bowonniwet Vihara (who later<br />

became Somdet Phra Sangkharat<br />

Chao Kromma Luang Wachirayanawong,<br />

the Supreme Patriarch of Thailand)<br />

gave a name to him at birth: “Somdet<br />

Phrachao Lukya Thoe Chaofah<br />

Vajiralongkorn Borommachakrayadit<br />

Santatiwong Thevejthamrong Suboriban<br />

Aphikhunuprakarn Mahittaladuladej<br />

Bhumibol Nareswarangkrun<br />

Kittisirisombunsawanghawat<br />

Boromkhuttiyarajakuman.”<br />

The King has 1 older sister, Princess<br />

Ubolratana Rajakanya Sirivadhana<br />

Barnavadi, and 2 younger sisters,<br />

Her Royal Highness Princess Maha Chakri<br />

Sirindhorn Rathasimagunakornpiyajat<br />

Sayamboromrajakumari and Her<br />

Royal Highness Princess Chulabhorn<br />

Valayalaksana Agrarajakumari. The King<br />

began his education at Chitralada School<br />

in the grounds of Dusit Palace until his<br />

completion of Matthayom 1. Since a<br />

young age, he had shown interest in<br />

military affairs and often accompanied<br />

his father, Rama IX, during the latter’s visits<br />

to inspect and learn military issues of the<br />

Royal Thai Armed Forces. During these<br />

royal visits, he was concerned about the<br />

wellbeing of border patrol soldiers and


ROYAL BIOGRAPHY<br />

泰 国 人 民 的 国 王<br />

THE KING OF THAI PEOPLE<br />

—— 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 陛 下<br />

2016 年 10 月 13 日 , 普 密 蓬 · 阿 杜 德 国 王 驾 崩 , 依 据 2016 年 《 泰 国 宪 法 ( 临 时 版 )》 第 2 条 第 2 款 与 2007 年 《 泰 国<br />

police who were deployed in the border<br />

areas to protect the Kingdom. It was his<br />

intention to serve as a soldier when he<br />

grew up.<br />

On 11 November 1965, His Majesty<br />

King Bhumibol Adulyadej conferred<br />

on Maha Vajiralongkorn the ranks of<br />

Sub Lieutenant (of the Royal Thai Army),<br />

Sub Lieutenant (Royal Thai Navy)<br />

and Pilot Officer (Royal Thai Air Force).<br />

On 7 January 1966, he was sent to the<br />

United Kingdom to begin his primary<br />

education at King’s Mead School in<br />

Seaford, Sussex, from January to<br />

September 1966. Later he enrolled at<br />

Millfield School in Street, Somerset.<br />

In July 1970, the Prince prepared for his<br />

military studies in Australia to fulfil his<br />

ambition of becoming a soldier.<br />

In August 1970 he started attending<br />

a training course at the King’s School<br />

Parramatta, Sydney, Australia.<br />

From <strong>May</strong> 1972 to 1976, he pursued<br />

an undergraduate course and earned<br />

a Bachelor of Arts degree (Military)<br />

from the Faculty of Military Studies,<br />

the University of New South Wales,<br />

in Australia.<br />

In 1972 when Maha Vajiralongkorn<br />

was 20, His Majesty King Bhumibol<br />

Adulyadej organised a royal ceremony<br />

to bestow upon him the title of “Somdet<br />

Phra Boromma-orasadhiraj Sayam<br />

Makutrajakuman” in accordance with<br />

the ancient traditional royal practice.<br />

On Thursday 28 December 1972,<br />

a ceremony was held at the Ananta<br />

Samakhom Throne Hall inside Dusit<br />

Palace to grant Maha Vajiralongkorn<br />

a royal official title, which was inscribed<br />

in the royal golden plaque or<br />

Phra Suphannabat as follows:<br />

Somdet Phra Boromma-orasadhiraj<br />

Chaofah Maha Vajiralongkorn<br />

Bodindradebayavarangkun<br />

Sirikittayasombunsawangkhawat<br />

Worakhuttiyarajsantatiwong<br />

Mahitalaphong Adulayadet<br />

Chakkrinaresyuppharajvisut<br />

Sayammakutrajakuman<br />

The year <strong>2019</strong> is an auspicious year<br />

for Thai people. His Majesty has approved<br />

that the Royal Coronation Ceremony<br />

will be held from 4-6 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> to bring<br />

auspiciousness to the State and the<br />

Kingdom and to bring delight to his<br />

subjects who are invariably filled with<br />

hope and anticipation.<br />

宪 法 》 第 23 条 第 1 款 关 于 继 承 王 位 的 规 定 , 即 若 王 位 缺 席 , 且 若 先 王 已 依 据 1924 年 王 室 传 统 规 定 册 封 王 储 ,<br />

便 让 内 阁 通 知 议 会 主 席 , 议 会 主 席 召 集 议 会 通 告 此 事 , 且 由 议 会 主 席 奏 请 王 储 继 位 。 在 此 之 际 ,2016 年 12 月 1<br />

日 , 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 王 储 殿 下 前 往 律 实 宫 安 蓬 萨 探 殿 受 到 由 担 任 摄 政 王 炳 · 廷 素 拉 暖 先 生 带 领 国 家 立 法 议 会 主<br />

席 蓬 佩 · 威 持 春 猜 先 生 、 泰 国 总 理 巴 育 · 詹 欧 差 将 军 、 以 及 最 高 法 院 主 席 威 拉 蓬 · 谭 苏 万 先 生 的 接 见 , 奏 请 殿 下<br />

继 承 王 位 。<br />

拉 玛 十 世 王 是 普 密 蓬 · 阿 杜 德 国 王 和 诗 丽 吉 王 后 唯 一 的 皇 子 ,1952 年 7 月 28 日 星 期 一 在 律 实 宫 安 蓬 萨 探 殿<br />

诞 生 , 上 有 姐 姐 乌 汶 叻 公 主 , 下 有 两 个 妹 妹 分 别 是 诗 琳 通 公 主 和 朱 拉 蓬 公 主 。 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 陛 下 从 幼 年 启<br />

蒙 教 育 到 中 学 一 年 级 阶 段 , 都 是 在 律 实 宫 内 的 奇 托 拉 达 学 校 接 受 教 育 。 他 从 小 就 对 军 事 有 着 浓 厚 的 兴 趣 , 曾 多<br />

次 与 父 皇 同 行 到 各 地 观 察 军 事 训 练 , 学 习 军 事 知 识 , 并 且 关 怀 边 境 土 兵 的 生 活 情 况 。 从 那 时 起 , 陛 下 就 有 意 向<br />

长 大 后 服 兵 役 , 尽 力 为 国 家 作 出 贡 献 。<br />

1965 年 11 月 13 日 , 拉 玛 九 世 国 王 恩 赐 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 殿 下 陆 军 、 海 军 和 空 军 少 尉 的 军 衔 , 担 任 第 一 陆 军<br />

部 皇 家 禁 卫 军 的 特 军 兵 。1966 年 1 月 7 日 , 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 殿 下 赴 英 国 留 学 , 并 于 当 年 的 1 月 至 9 月 在 苏 塞 克 斯<br />

郡 锡 福 德 市 皇 家 米 德 学 校 接 受 初 学 教 育 。 之 后 , 他 继 续 在 萨 默 塞 特 郡 斯 特 瑞 特 米 尔 菲 尔 德 学 校 接 受 教 育 。 直 到<br />

1970 年 7 月 , 根 据 他 当 初 的 意 愿 , 准 备 赴 澳 大 利 亚 学 习 军 事 , 并 随 后 于 1970 年 8 月 在 悉 尼 帕 拉 马 塔 国 王 学 校 接<br />

受 初 级 军 事 教 育 。 后 来 在 1972 年 5 月 至 1976 年 五 月 , 转 入 澳 大 利 亚 新 南 威 尔 士 大 学 接 受 高 等 教 育 , 并 获 得 文 学<br />

学 士 学 位 ( 军 事 教 育 ) 军 事 教 育 学 院 。<br />

在 1972 年 , 殿 下 年 满 20 岁 , 普 密 蓬 · 阿 杜 德 国 王 根 据 王 室 传 统 规 定 谕 令 于 1972 年 12 月 28 日 在 律 实 宫 阿 南 达<br />

沙 玛 空 皇 家 御 会 馆 举 办 王 储 受 封 仪 式 , 册 封 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 殿 下 为 王 储 。<br />

<strong>2019</strong> 年 作 为 泰 国 吉 庆 年 , 在 此 , 陛 下 谕 令 将 于 <strong>2019</strong> 年 5 月 4 日 至 6 日 举 办 加 冕 典 礼 , 为 国 庆 祥 瑞 , 人 民 欢 喜 。


สารจากผู้บริหาร<br />

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒<br />

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ<br />

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ<br />

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความส ำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย<br />

และพสกนิกรชาวไทยต่างได้ชื่นชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน<br />

ในโอกาสมหามงคลนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ำกัด ได้ขอพระราชทาน<br />

พระราชานุญาตเชิญพระราชประวัติของพระองค์ มาเสนอในวีสมายล์ฉบับนี้<br />

เดือนที่ผ่านมา TripAdvisor เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก ได้ประกาศผลรางวัล ๒๕๖๒ TripAdvisor Travellers’ Choice®<br />

Awards จากการรีวิวของผู้โดยสารทั่วโลก ซึ่งสายการบินไทยสมายล์ได้รับ ๒ รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย<br />

(Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airline - Asia) ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓<br />

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้กับพนักงานไทยสมายล์ทุกคนเดินหน้าในการให้บริการที่ดีที่สุด<br />

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารต่อไป<br />

ดิฉันในนามของตัวแทนผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ส ำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้<br />

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสในการให้บริการท่านอีกในการเดินทางครั้งต่อไป แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ<br />

ชาริตา ลีลายุทธ<br />

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด<br />

Long Live the King<br />

The Management and Staff of THAI Smile Airways Company Limited<br />

Join in Our Nation’s Joy on the Auspicious Occasion of<br />

the Coronation of King Rama X B.E. 2562 (<strong>2019</strong>)<br />

The Royal Coronation Ceremony in <strong>May</strong> <strong>2019</strong> is of paramount importance to the history of the<br />

Thai kingdom. All Thais mark the occasion with their appreciation of King Rama X’s great charisma<br />

while loyally extending their best wishes to His Majesty in unison.<br />

On this auspicious occasion and in honour of His Majesty the King, THAI Smile Airways<br />

Company Limited has obtained His Majesty’s approval to feature a special biographical<br />

report on His Majesty the King in this issue of WE Smile.<br />

Last month, global travel website TripAdvisor announced the winners of the <strong>2019</strong><br />

TripAdvisor Travellers’ Choice® Awards based on the reviews by passengers worldwide.<br />

THAI Smile won 2 awards – “Best Airline in Thailand” and “Travellers’ Choice Regional Airline - (Asia)”<br />

– for the 3 rd consecutive year.<br />

While these accolades are our pride and joy, they come as a worthwhile morale booster for all<br />

THAI Smile staff who will continue to provide the best service to satisfy the needs of, and leave<br />

a lasting impression on, all our passengers.<br />

On behalf of THAI Smile’s management and employees, I would like to express my heartfelt<br />

thanks to all those who have honoured us with the awards. I truly hope that we will have the<br />

opportunity to provide our service to you on your next trip once again. See you in the next issue.<br />

在 <strong>2019</strong> 年 加 冕 典 礼 之 际<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司 的 管 理 委 员 和 工 作 人 员<br />

恭 祝 国 王 万 寿 无 疆<br />

<strong>2019</strong> 年 5 月 加 冕 典 礼 是 一 个 非 常 重 要 的 时 刻 , 它 将 被<br />

载 入 泰 国 史 册 。 泰 国 万 民 钦 佩 贤 明 君 王 , 衷 心 恭 祝 国<br />

王 万 寿 无 疆 。<br />

在 此 祥 瑞 之 际 , 为 庆 祝 拉 玛 十 世 国 王 崇 高 荣 誉 ,<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司 请 求 国 王 的 恩 准 将 国 王 传 记 发<br />

表 在 本 期 《We Smile》 杂 志 上 。<br />

上 个 月 , 全 球 领 先 的 猫 途 鹰 旅 游 网 站 根 据 全 球 旅<br />

客 的 评 选 , 公 布 了 <strong>2019</strong> 年 猫 途 鹰 旅 行 者 大 奖 , 泰 国 微<br />

笑 航 空 连 续 第 三 年 荣 获 2 项 大 奖 分 别 为 “ 泰 国 最 佳 航 空<br />

公 司 ” 和 “ 旅 行 者 选 择 最 佳 亚 洲 区 域 航 空 公 司 ”。<br />

此 荣 耀 之 大 奖 亦 是 对 泰 国 微 笑 航 空 所 有 工 作 人 员<br />

的 鼓 励 , 让 我 们 尽 心 提 供 最 好 的 服 务 , 以 满 足 每 位 旅<br />

客 的 需 求 , 给 每 位 旅 客 留 下 难 以 忘 怀 的 印 象 。<br />

我 谨 代 表 公 司 管 理 层 及 所 有 员 工 衷 心 感 谢 每 位<br />

旅 客 , 希 望 能 为 您 的 下 次 旅 行 提 供 服 务 , 我 们 下 期<br />

再 会 !<br />

Charita Leelayudth<br />

Acting Chief Executive Officer<br />

THAI Smile Airways Company Limited<br />

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德<br />

代 理 首 席 执 行 官<br />

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司<br />

* หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่<br />

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน<br />

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้<br />

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำหรับข้อมูลต่างๆ<br />

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่<br />

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก<br />

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร<br />

ล่าสุดของเรา<br />

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us<br />

know your ideas on how we may further improve our services. For more<br />

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’<br />

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.


THAI Smile Airways<br />

Company Limited<br />

Building 9, 1 st - 2 nd Floors<br />

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,<br />

Bangkok 10900<br />

Editorial Advisory Board<br />

Nednapang Teeravas<br />

Chief Customer Service Officer<br />

Sancharn Sathaphornwuthikhun<br />

In-Flight Service Director<br />

Sirikwan Songsittichok<br />

Branding & Marketing<br />

Communications Director<br />

อุปกรณอำนวยความสะดวกล้ำสมัย<br />

Head-Up Display<br />

8’’ Advanced Touch Display Audio<br />

with Apple CarPlay<br />

7’’ TFT Multi-Information Display<br />

Wireless Charger<br />

Memory Seat with<br />

Easy Entry/Exit<br />

Publisher<br />

Editorial<br />

Contributors<br />

MPMI Group Co., Ltd.<br />

1 Soi Lasalle 23/2,<br />

Bangna, Bangkok 10260, Thailand<br />

Tel: +66(0) 2744 4975<br />

Fax: +66(0) 2744 5271<br />

Managing Director<br />

Steven Fong Chookiat Pangviphas<br />

steven@mpmith.com<br />

Advertising<br />

Media Manager<br />

Niramol Suwandee<br />

niramol@mpmith.com<br />

Marketing Executive<br />

Lapassathorn Sangvalpech<br />

lapassathorn@mpmith.com<br />

Advertising Sales Hotlines<br />

Niramol +668 1315 9814<br />

Guitar +668 7929 6611<br />

advertising@wesmilemagazine.com<br />

wesmilemagazine.com<br />

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile<br />

Airways Company Limited and is edited and published<br />

by MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs<br />

published herein are created by the authors and<br />

Email: editorial@wesmilemagazine.com<br />

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud<br />

Assistant Editor (English) Manote Tripathi<br />

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun<br />

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai<br />

Photographers Termsit Siriphanich<br />

Pangchanak Pangviphas<br />

Art<br />

Graphic Designer<br />

Panyaporn Panyachote<br />

Overseas Advertising Representatives<br />

AUSTRALIA<br />

The Media Company<br />

Leanne Richardson<br />

Tel: +612 9960 4392<br />

leanne@themediaco.com.au<br />

CHINA, HONG KONG, MACAU<br />

China Media Options Co., Ltd.<br />

Rebecca Tsang-Pereira<br />

Tel: +852 2321 9788<br />

rebeccaCMOsupport@gmail.com<br />

FRANCE, GERMANY,<br />

SWITZERLAND<br />

Infopac Media House<br />

Jean Charles Abeille<br />

Tel: +331 4643 0066<br />

jcabeille@infopac.fr<br />

INDIA, MALDIVES<br />

RMA Media<br />

Faredoon Kuka<br />

Tel: +9122 2925 3735<br />

kuka@rmamedia.com<br />

KOREA<br />

Medirep Co.<br />

Soohoon Oh<br />

Tel: +822 734 0786<br />

soohoonoh@medireponline.com<br />

MALAYSIA<br />

MPMI Sdn Bhd<br />

Alvin Tan<br />

Tel: +603 7880 2185<br />

mpmimy@gmail.com<br />

photographers at their own discretion and do not<br />

necessarily represent the views of the airline. THAI Smile<br />

Airways holds no responsibility or liability arising out of<br />

the publication of such articles and photographs.<br />

Chaton Chokpattara<br />

Tomorn Sookprecha<br />

Korakot Punlopruksa<br />

Piyalak Nakayodhin<br />

Sayan Chuenudomsavad<br />

Garagay Sriparinyasin<br />

Chumpol Akkapantanon<br />

Production<br />

Colour Separation Soontorn Film<br />

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.<br />

SINGAPORE, INDONESIA<br />

MPMI Pte Ltd.<br />

S. S. Hoo<br />

Tel: +65 6464 6261<br />

mpmisg@gmail.com<br />

UNITED KINGDOM<br />

Major Media Ltd.<br />

David Hammond<br />

Tel: +44(0) 20 8467 8884<br />

david@majormedia.co.uk<br />

USA<br />

The Multimedia Inc.<br />

Fernando Mariano<br />

Tel: +14 0790 3500<br />

fmar@multimediausa.com<br />

All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced,<br />

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any<br />

means without the prior written permission of THAI Smile Airways<br />

Company Limited and MPMI Group Co., Ltd.<br />

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉรยะ<br />

2 ระบบขับเคลื่อนทรงพลัง<br />

ACC with LSF<br />

RDM with LDW<br />

LKAS<br />

CMBS<br />

Auto High-Beam<br />

Honda Smart Parking<br />

Assist System<br />

Multi-View Camera System<br />

Cross Traffic Monitor<br />

พบกันที่โชวรูมฮอนดา พฤษภาคมนี้<br />

สอบถามขอมูลเพมเติมไดที่โชวรูมฮอนดาทั่วประเทศ หรอ Call Center โทร. 0 2341 7777 ตางจังหวัดโทรฟร 1 800 239 833 หรอ www.honda.co.th/accord


eyondresortkhaolak.com<br />

beyondresortkata.com<br />

Families, including those with young children, will find these three<br />

unique beach resorts in southern Thailand offer fun for all ages.<br />

phuketorchid.com<br />

Couples looking for seclusion and the best<br />

locations at southern Thailand’s top destinations<br />

choose these three beach resorts.<br />

BEYOND RESORT KHAOLAK<br />

Our adults-only, all-villa beachfront resort set directly on the golden sands<br />

of Pakweep Beach in Khaolak offers privacy and romance along with easy<br />

access to Khaolak’s nightlife, nature trails and island-hopping boat trips.<br />

BEYOND RESORT KATA<br />

Set on the golden sands of Kata Beach<br />

in Phuket, with the sand and the<br />

shallow sea only moments away from<br />

the guestrooms, our resort hotel is a<br />

classic for family enjoyment for moms,<br />

dads, kids and seniors.<br />

beyondresortkaron.com<br />

beyondpatong.com<br />

BEYOND PATONG<br />

Our hotel is perfectly sited for both<br />

beach and town, and with its dramatic<br />

Deep Blue Sea design theme and<br />

its rooftop bar offers countless photo<br />

opportunities for couples enjoying all the<br />

excitement of Phuket’s famous Patong.<br />

BEYOND RESORT KARON<br />

For adult guests only, our resort is located on Karon Beach in Phuket,<br />

an idyllic setting with the soft sands only moments away from your sea facing<br />

room, and the fun and entertainment of Karon Town within easy reach.<br />

PHUKET ORCHID<br />

RESORT & SPA<br />

Our resort offers an exciting tropical<br />

island holiday for all family members,<br />

with its thrilling water slides, its<br />

special pool for the very young,<br />

its great food, and lots of action for<br />

everyone.<br />

beyondresortkrabi.com<br />

BEYOND RESORT KRABI<br />

With its own beachfront setting and<br />

pristine natural surroundings, our resort<br />

is a perfect home base for a family<br />

wishing to explore the forest trails,<br />

fi shing villages, hidden beaches and<br />

tiny islands of Krabi province.


สารบัญ Contents MAY <strong>2019</strong><br />

20 Calendar<br />

วันสำคัญและเทศกาลเด่นประจำเดือน<br />

Interesting Festivals of the Month<br />

本 月 有 趣 节 日<br />

22 Update<br />

ข่าวสารและกิจกรรมน่าสนใจ<br />

ประจำเดือน<br />

Monthly News and Latest Events<br />

本 月 新 闻 和 活 动 更 新<br />

26 Beauty<br />

เติมความสดใสต้อนรับฤดูกาล<br />

อันเบิกบาน<br />

Freshening up Springtime<br />

28 Packing<br />

สนุกกับการสวมชุดลำลอง<br />

ท่องเมืองขอนแก่น<br />

For Her : Casual Style<br />

穿 搭 休 闲 装 游 玩 孔 敬<br />

จัดเสื้อผ้าพร้อมเที่ยวเจิ้งโจว<br />

ในบรรยากาศรื่นรมย์<br />

For Him : Spring Look<br />

挑 选 衣 服 出 游 郑 州 之 旅<br />

30 Taste<br />

สัมผัสแห่งรสชาติ<br />

อาหารผสานหลายวัฒนธรรม<br />

The World’s Great Fusion Wonders<br />

多 元 文 化 饮 食 , 美 味 之 体 验<br />

หอมกลิ่นขนมไทย<br />

หวานในรสชาติที่คุ้นเคย<br />

Fragrant Thai Desserts<br />

in Familiar Flavours<br />

芬 芳 泰 式 甜 品 , 纯 正 香 醇 甜 味<br />

34 Relax<br />

นวดผ่อนคลายในห้องแห่งความสุข<br />

Indulgent Pampering in Bliss Room<br />

36 Stay<br />

ที่สุดแห่งการพักผ่อน<br />

ณ AKIRA Lipe Beach Resort<br />

The Ultimate in Vacation<br />

at AKIRA Lipe Beach Resort<br />

阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 的 最<br />

佳 之 休 闲 体 验<br />

94 Horoscopes<br />

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง<br />

เดือนพฤษภาคม 2562<br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars : <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

随 着 <strong>2019</strong> 年 5 月 星 座 运 势 舒 畅 旅 游<br />

Art & Culture<br />

38 ผ้ามัดหมี่ขอนแก่น<br />

งามผ้าไทยลือไกลไปทั่วโลก<br />

Khon Kaen Mudmee, World-renowned<br />

Thai Fabrics<br />

享 誉 世 界 之 孔 敬 扎 染 泰 丝<br />

64 Reflections<br />

ปั่นตามรอยเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร<br />

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค<br />

On Two Wheels along the Royal Route<br />

随 着 皇 家 礼 仪 游 行 沿 着 拍 那 空 路 骑 自 行 车<br />

74 เที่ยวเจิ้งโจว<br />

ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี<br />

Zhengzhou, the Land of Millennia-old Civilisation<br />

游 历 千 年 文 明 郑 州<br />

82 WHERE WE FLY<br />

84 SPECIAL SERVICE REQUEST<br />

86 FOOD<br />

87 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE<br />

88 NEWS<br />

90 FOR YOUR SAFETY<br />

92 TALK<br />

98 WEFIE<br />

增 添 活 力 , 迎 接 欢 欣 之 季<br />

极 乐 室 之 放 松 按 摩


WHAT’S ON<br />

Calendar<br />

INTERESTING FESTIVALS<br />

OF THE MONTH<br />

15-26 พฤษภาคม 2562<br />

15-26 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 15 日 -26 日<br />

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล / สงขลา<br />

เทศบาลนครสงขลา จับมือกับจังหวัดสงขลา และการ<br />

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ เนรมิตงาน<br />

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล ยกขบวนอาหารทะเลและอาหาร<br />

พื้นบ้านกว่า 300 ชนิด มาให้ชิมอย่างจุใจ โดยมีศิลปินดารา<br />

มาให้ความบันเทิง และมีสินค้าโอทอปให้ช้อปปิ้งติดไม้ติดมือ<br />

กลับบ้าน งานจัดบริเวณเวทีสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัด<br />

สงขลา<br />

Songkhla Seafood Festival / Songkhla<br />

Being organised by the Songkhla Municipality<br />

and the Hat Yai office of the TAT, the festival<br />

has more than 300 types of seafood and local<br />

delicacies. Entertainment is provided by<br />

musicians and movie stars. The festival has shops<br />

selling interesting OTOP products.<br />

The venue is the Srabua Stage<br />

area, Laem Simila.<br />

两 片 海 洋 美 食 节 / 宋 卡<br />

宋 卡 市 政 府 与 泰 国 旅 游 局 合 艾<br />

办 公 室 合 作 于 宋 卡 府 莲 莎<br />

密 拉 半 岛 莲 花 池 举 办 两 片<br />

海 洋 美 食 节 , 活 动 带 来 了<br />

超 过 300 种 海 鲜 及 当 地 美 食 ,<br />

活 动 现 场 还 有 泰 国 明 星 表 演<br />

和 各 地 手 工 艺 品 出 售 。<br />

4-13 พฤษภาคม 2562<br />

4-13 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 4 日 -13 日<br />

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 147 ปี ก่อตั้งจังหวัดกระบี่ / กระบี่<br />

เทศบาลเมืองกระบี่ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 147 ปี ก่อตั้งจังหวัดกระบี่อย่างยิ่งใหญ่<br />

ชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานที่จะมีการแข่งขันเรือหัวโทงแจวย้อนยุค การแสดงมังกรทอง<br />

พ่นไฟ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน และกิจกรรมอีกมากมาย<br />

ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน (ถนนมหาราช) จังหวัดกระบี่<br />

147 Years of Krabi Celebrations / Krabi<br />

The Krabi Municipality celebrates the 147 th anniversary of Krabi with<br />

ranging festivities including a vintage boat race, a “fire-spewing dragon”<br />

show, folk performances and other fun-filled activities. The venue is the<br />

field in front of the Andaman Beads Museum on Maharat Road.<br />

147 周 年 甲 米 府 成 立 节 / 甲 米<br />

为 庆 祝 甲 米 成 立 147 周 年 , 甲 米 市 政 府 将 在 甲 米 府 安 达 曼 珠 子 博 物 馆 ( 玛 哈 拉 路 )<br />

盛 大 举 办 庆 祝 活 动 , 节 日 里 包 括 古 船 比 赛 、 金 龙 喷 火 表 演 、 当 地 文 化 艺 术 和 音 乐<br />

表 演 等 众 多 活 动 。<br />

26-29 พฤษภาคม 2562<br />

26-29 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 26 日 -29 日<br />

เทศกาลวิสาขบูชา 2562 / สกลนคร<br />

จังหวัดสกลนครจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่<br />

เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นอกจากเชิญชวนพุทธศาสนิกชน<br />

และผู้สนใจร่วมเจริญศีลภาวนาและเวียนเทียน ณ วัดป่าสุทธาวาส<br />

และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้ว ยังมีการจัดขบวนแห่โคมบัว<br />

บูชาอันตระการตา พร้อมนิทรรศการวันวิสาขบูชาให้ได้ชมกัน<br />

อีกด้วย<br />

Visakha Bucha Festival <strong>2019</strong> / Sakon<br />

Nakhon<br />

Annually held at Wat Pa Sutthawat and Wat Phra<br />

That Choeng Chum Worawihan, Sakon Nakhon is<br />

playing host to the Visakha Bucha Festival on a grand<br />

scale with Buddhists coming together to join prayers<br />

and a candlelit procession around the temple.<br />

The festival features a spectacular procession of<br />

lotus lanterns and a Visakha Bucha exhibition,<br />

among other things.<br />

<strong>2019</strong> 年 卫 塞 节 / 色 军<br />

色 军 府 卫 塞 节 , 今 年 将 在 素 它 哇 森 林 寺 和 拍 它 称 春 塔 寺 举 办 ,<br />

节 日 里 包 括 坐 禅 及 巡 烛 礼 活 动 、 莲 花 灯 笼 游 行 和 卫 塞 节 展 览 。<br />

18 พฤษภาคม 2562<br />

18 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 18 日<br />

เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น 2562 / ขอนแก่น<br />

งานประเพณีของชาวขอนแก่นที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 หรือ<br />

วันวิสาขบูชา โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งก ำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลอง<br />

พระธาตุ เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง นอกจากนี้<br />

ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ งานจัดบริเวณ<br />

วัดเจติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น<br />

Phrathat Kham Kaen Fair <strong>2019</strong> / Khon Kaen<br />

The annual fair takes place on Visakha Bucha Day (18 <strong>May</strong>), one of the<br />

most important Buddhist holidays, at Wat Chetiyaphum where the<br />

famed Kham Kaen Stupa is located. Buddhists from all over Khon Kaen<br />

and beyond come to pay their respects to the great stupa which houses<br />

Lord Buddha’s relics. The fair has folk performances and shops selling<br />

locally made products.<br />

<strong>2019</strong> 年 康 梗 佛 塔 节 / 孔 敬<br />

孔 敬 人 民 的 传 统 节 日 , 泰 历 每 年 6 月 月 圆 之 日 或 卫 塞 节 举 办 , 今 年 于 5 月 18 日 定 为 佛 塔 节<br />

在 孔 敬 府 杰 迪 雅 蓬 寺 举 办 , 节 日 里 含 钠 当 地 艺 术 表 演 和 各 种 产 品 展 览 。<br />

8-12 พฤษภาคม 2562<br />

8-12 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> / <strong>2019</strong> 年 5 月 8 日 -12 日<br />

ประเพณีบุญบั้งไฟ / ยโสธร<br />

ร่วมสืบสานตำนานวิถีอีสาน กับงานบุญบั้งไฟที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นงาน<br />

ประเพณีจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนให้ตกลงมา เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของไร่นา พร้อมชมขบวน<br />

แห่บั้งไฟอันสวยงามอลังการ การแกะลายบั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟ ฯลฯ<br />

ณ สวนสาธารณะพญาแถน และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร<br />

Rocket Festival / Yasothorn<br />

Designed to preserve the traditional Isaan way of life and appeal to gods<br />

for rain during the farming season, the Rocket Festival (Bun Bang Fai)<br />

takes place at Phaya Thaen Park as well as the lawn in front of Mueang<br />

Yasothon District Office. The festival features a thrilling rocket procession,<br />

a rocket carvings exhibition and a rocket-themed beauty pageant.<br />

火 箭 节 / 益 梭 通<br />

是 为 求 风 调 雨 顺 、 五 谷 丰 登 的 伊 森 地 区 传 统 节 日 。 节 日 里 设 有 宏 伟 的 火 箭 游 行 和 精 致 的<br />

火 箭 雕 刻 等 , 活 动 将 于 趴 拍 雅 天 公 园 和 益 梭 通 市 政 府 广 场 举 办 。<br />

<strong>May</strong> <strong>2019</strong> 21


UPDATE<br />

POSTAGE STAMPS IN CELEBRATION<br />

OF THE ROYAL CORONATION CEREMONY<br />

ไปรษณีย์ไทยจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br />

รัชกาลที่ 10 งดงามด้วยเทคนิคพิมพ์บนฟอยล์กระจกครั้งแรกของโลก<br />

พร้อมปั๊มดุนนูนอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ข้อความชื่อประเทศ ชนิดราคา<br />

และพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวนพิมพ์ 3 ล้านดวง เปิดจำหน่ายในวันที่<br />

4 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ THP Contact Centre 1545<br />

หรือ www.thailandpost.co.th<br />

Thailand Post has rolled out a special collection of postage stamps to<br />

celebrate the Royal Coronation Ceremony of His Majesty King Maha<br />

Vajiralongkorn (Rama X). For the 1 st time in the world, the glass foil<br />

technique has been used to print the stamps featuring the king’s<br />

embossed cypher, the name of the country, price and an image of<br />

His Majesty. Up to 3 million stamps are available from 4 <strong>May</strong> onwards.<br />

Call 1545 or visit www.thailandpost.co.th.<br />

ART ROTATIONS SERIES III / BANGKOK<br />

นิทรรศการศิลปะชุดที่ 3 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ<br />

ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรอบนี้เป็นการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ<br />

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Resplendency<br />

& Obscurity ใช้เทคนิคจิตรกรรมผสมและศิลปะภาพพิมพ์บนกระดาษ เพื่อบอกเล่า<br />

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและอารยธรรมอันเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล<br />

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-23 พฤษภาคม 2562<br />

The 3 rd edition of the art exhibition is on view until 23 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> at 137<br />

Pillars Suites & Residences Bangkok. On display are masterpieces including<br />

paintings and prints created by National Artist Ajaan Panya Wijinthanasan<br />

on the theme “Resplendency & Obscurity”. The art tells the story of religion<br />

and ancient civilisations.<br />

SUMMER SWEETS / PHUKET<br />

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต, บริษัท น้ ำตาลมิตรผล และนิตยสาร<br />

Thailand Tatler ร่วมกันจัดแคมเปญ Mitr Phol presents<br />

SUMMER SWEETS โดยขนขบวนเมนูขนมไทยหลากหลาย<br />

ที่ปรุงแต่งขึ้นอย่างประณีตด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งขนม<br />

พื้นเมืองและฟิวชั่น มาเติมความหวานในช่วงหน้าร้อนที่จังหวัด<br />

ภูเก็ต ณ ร้านอาหารร่วมรายการกว่า 10 ร้านค้า ภายใน<br />

ศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2562<br />

Central Phuket in collaboration with Mitr Phol Sugar<br />

Corporation Ltd., and Thailand Tatler magazine is<br />

staging “Mitr Phol presents SUMMER SWEETS” until<br />

31 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> at Central Phuket. The food festival focuses<br />

on traditional Thai sweets cooked meticulously with<br />

locally sourced ingredients. Expect traditional local<br />

delicacies and fusion delights from more than 10<br />

participating restaurants.<br />

AROI THOOK RAI CHIM PAI THOOK SUAN / RAYONG, CHANTHABURI, TRAT<br />

เทศกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้ ภาคตะวันออก อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน เริ่มต้นแล้ว<br />

อย่างคึกคัก บนเส้นทาง 3 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย ระยอง, จันทบุรี และ<br />

ตราด ชวนนักท่องเที่ยวลองลิ้มชิมรสไปกับความอร่อยจากผลไม้สดๆ หลากหลาย<br />

สายพันธุ์ ในสวนของชาวสวนผู้ดูแลฟูมฟักอย่างตั้งใจ โดยมีทีเด็ดอยู่ที่ทุเรียน, เงาะ,<br />

มังคุด, ลองกอง, ลางสาด, สับปะรด ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกรกฎาคม 2562<br />

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. ภาคตะวันออก โทร. 0 2250 5500 หรือ 1672<br />

The fruit orchard festival of eastern Thailand is up and running<br />

until July <strong>2019</strong> in 3 provinces : Rayong, Chanthaburi and Trat.<br />

Come and enjoy tucking into fresh fruits right in the middle<br />

of the region’s well-known fruit orchards including durian,<br />

rambutan, mangosteen, longkong, langsat and pineapple.<br />

For more info, call TAT’s eastern office at 0 2250 5500 or 1672.<br />

THAILAND DIVE EXPO <strong>2019</strong> / BANGKOK<br />

งานแสดงที่จะทำให้การดำน้ำท่องเที่ยวมีความหมายมากกว่าเดิม เพราะนอกจากการแสดงสินค้า<br />

และโปรโมชั่นแพคเก็จทริปดำน้ำจากหลากหลายสถานที่ทั้งไทยและเทศแล้ว ยังมีการสัมมนาให้ความรู้<br />

ในหัวข้อ Cave Diving in Thailand, the Tools, the Training and the Exploration บรรยายถึง<br />

การดำน้ำในถ้ำประเทศไทย เชิญชวนคนรักการดำน้ำไปรวมตัวกันได้ที่ Hall EH 102 ไบเทค บางนา<br />

ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailanddiveexpo.com<br />

Running from 16-19 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> at Hall EH 102, Bitec Bangna, the expo makes pleasure diving<br />

more meaningful, exhibiting a range of products and dive package promotions for Thailand<br />

and overseas. Don’t miss the seminar “Cave Diving in Thailand, the Tools, the Training and<br />

the Exploration.” Visit www.thailanddiveexpo.com.<br />

22 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

23


UPDATE<br />

PINK PARK ETERNAL LOVE CONCERT / BANGKOK<br />

คอนเสิร์ตการกุศล โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ พาความสนุกจาก<br />

8 ศิลปิน 8 สไตล์ มาขับกล่อมเพลงดังโดนใจเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ<br />

“บ้านพิงพัก” ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย จัดแสดงในวันที่ 13<br />

พฤษภาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์<br />

This charity concert, being organised by Queen Sirikit Centre for Breast<br />

Cancer Foundation, features 8 singers in 8 styles coming together to<br />

perform infectious numbers to raise funds for the Ban Ping Pak Project to<br />

help terminal breast cancer patients. The concert is on 13 <strong>May</strong> <strong>2019</strong> at the<br />

Royal Paragon Hall with tickets available at Thai Ticket Major.<br />

KILORUN BANGKOK <strong>2019</strong> / BANGKOK<br />

กลับมาตามคำเรียกร้อง สำหรับ “กิโลรัน กรุงเทพ <strong>2019</strong>”<br />

กิจกรรมที่จะพาคุณวิ่ง กิน เที่ยว ไปบนเส้นทาง 2 วัฒนธรรม<br />

วิ่งผ่านถนนสายมังกร ย่านเยาวราช สู่แลนด์มาร์ก รอบเกาะ<br />

รัตนโกสินทร์ แหล่งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย<br />

พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูจานเด็ด 8 เมนู ติดตามรายละเอียด<br />

และจองบัตรได้ที่ www.kilorun.com แล้วมาวิ่งพร้อมกัน<br />

วันที่ 26 พฤษภาคมนี้<br />

The running event takes place on 26 <strong>May</strong> along the<br />

route of 2 cultures from “Dragon Street” of Bangkok’s<br />

Chinatown to the Rattanakosin Island known for<br />

its Thai cultural identities. Runners will enjoy eating<br />

8 outstanding dishes. Visit www.kilorun.com.<br />

LONGLAY BEACH LIFE FESTIVAL <strong>2019</strong> / PHETCHABURI<br />

เทศกาลอาบแดดอาบลมที่กลมกล่อมที่สุด จัดให้คนรักทะเลและเสียงคลื่นได้มาใช้ชีวิตแบบ<br />

Beach Life อย่างมีสไตล์ท่ามกลางดนตรี ปาร์ตี้ และกิจกรรมริมชายหาดมากมาย<br />

งานจัดระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้ ที่ Longlay Beach บริเวณหาดบางเก่า<br />

ซื้อบัตรได้ที่ www.eventpop.me<br />

The fun sunbathing festival is for sea lovers looking for an excellent beach<br />

experience with lots of music, partying and other beach activities.<br />

It runs from 11-12 <strong>May</strong> at Longlay Beach on Bang Kao Beach. For tickets,<br />

visit www.eventpop.me.<br />

AMAZING PATTAYA SEAFOOD FESTIVAL / PATTAYA<br />

เทศกาลของคนรักอาหารทะเล เพียงเดินทางไปยังเมืองพัทยาเพื่อพบกับ มหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา<br />

จากร้านค้ากว่า 150 ร้าน พร้อมศิลปินมากหน้าหลายตาที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ฟังอย่างเพลิดเพลิน<br />

ระหว่างกินดื่มตลอดมื้ออาหาร ปักหมุดวันที่ 10-12 พฤษภาคมนี้ไว้ แล้วมุ่งไปที่ชายหาดพัทยาเหนือได้เลย<br />

The seafood festival brings together more than 150 restaurants offering great tasting seafood<br />

served amid music performances by notable singers from 10-12 <strong>May</strong> in North Pattaya.<br />

24 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

25


BEAUTY<br />

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI<br />

เติมความสดใส<br />

ต้อนรับฤดูกาลอันเบิกบาน<br />

Freshening up Springtime<br />

ต้อนรับสู่ฤดูกาลแห่งความเบิกบานกันเถอะ ด้วยตัวช่วยที่ทั้งบ ำรุงและเติมเต็มความสดใส<br />

ให้กับผิวหน้าและเรือนกาย ได้สดชื่น เปล่งปลั่ง สมกับความเบิกบานที่รายล้อมรอบตัว<br />

1. AESOP GENTLE FACIAL<br />

CLEANSING MILK<br />

ขนาด 200 มล.<br />

ราคา 1,850 บาท<br />

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด<br />

ผิวหน้าสูตรอ่อนโยนพิเศษ<br />

ทำาให้ผิวสดชื่น เหมาะกับ<br />

ทุกสภาพผิว โดยเฉพาะ<br />

ผิวแพ้ง่าย และผิวแห้ง<br />

บอบบาง<br />

2. THREE CLEARING FOAM<br />

ขนาด 100 กรัม<br />

ราคา 1,600 บาท<br />

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด<br />

ผิวหน้า ที่มีส่วนผสมจาก<br />

ธรรมชาติ 96% ฟองโฟม<br />

อ่อนนุ่ม ขจัดสิ่งสกปรก<br />

ได้อย่างหมดจด และเติมเต็ม<br />

ความชุ่มชื้น<br />

3. ACNE-AID LIQUID<br />

CLEANSER<br />

ขนาด 100 มล.<br />

ราคา 197 บาท<br />

ผลิตภัณฑ์ทำาความ<br />

สะอาดผิวหน้า สำาหรับ<br />

ผิวมันและผิวที่เป็นสิวง่าย<br />

อีกทั้งผสานคุณค่า<br />

มอยซ์เจอไรเซอร์ ช่วย<br />

บำารุงผิวไม่ให้แห้งกร้าน<br />

4. LUXES 2 SECONDS<br />

HYDRA FILLER<br />

ขนาด 50 มล.<br />

ราคา 4,500 บาท<br />

สเปรย์เซรั่มบำารุงผิวหน้า<br />

เติมและกักเก็บความชุ่มชื้น<br />

ยาวนาน พร้อมบรรเทา<br />

ความระคายเคือง<br />

ช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งด้วย<br />

สารสกัดจากต้นอาร์แกน<br />

5. LANCOME UV EXPERT<br />

AQUA GEL SPF 50 PA++++<br />

ขนาด 50 มล.<br />

ราคา 2,900 บาท<br />

ผลิตภัณฑ์กันแดดและ<br />

คุมความมันของผิว<br />

ที่ช่วยปกป้องผิวจาก<br />

รังสี UV และมลภาวะต่างๆ<br />

เนื้อเจลมอบความชุ่มชื้น<br />

และทำาให้ผิวอิ่มน้ำา<br />

6. RAN COVER MATTE<br />

OIL CONTROL POWDER<br />

SPF 30 PA++++<br />

ขนาด 14 กรัม<br />

ราคา 1,290 บาท แป้งผสม<br />

รองพื้นที่มีส่วนผสม<br />

สารกันแดด สูตรปกปิด<br />

ช่วยให้ผิวเรียบเนียน สดใส<br />

เป็นธรรมชาติ พร้อม<br />

ควบคุมความมันบนใบหน้า<br />

7. VUUDH CHIANGMAI<br />

(HIMALAYAS MAGNOLIA)<br />

INTERIOR FRAGRANCE<br />

SPRAY<br />

น้ำาหอมสร้างบรรยากาศ<br />

กลิ่นเชียงใหม่ ขนาด<br />

50 มล. ราคา 590 บาท<br />

เพิ่มความสดชื่นและ<br />

มีชีวิตชีวาให้กับ<br />

บรรยากาศโดยรอบ<br />

8. REUN ROM HAND CREAM<br />

ครีมทามือกลิ่นมะพร้าว<br />

น้ำาหอม ขนาด 30 กรัม<br />

ราคา 130 บาท<br />

ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน<br />

และอิลาสติน และผสานคุณค่า<br />

จากน้ำามันมะพร้าว<br />

ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น<br />

ตลอดทั้งวัน<br />

9. DIVANA REVITALIZING<br />

HIMALAYAN ORGANIC<br />

SALT SCRUB<br />

ขนาด 300 มล. ราคา<br />

1,850 บาท สครับขัดผิว<br />

กลิ่นมะลิ ทำาความสะอาด<br />

ผิวกายได้อย่างล้ำาลึก<br />

พร้อมมอบความเปล่งปลั่ง<br />

กระจ่างใส และเรียบเนียน<br />

ให้กับผิว<br />

10. JAO MAPRAW 100%<br />

VIRGIN COCONUT OIL<br />

ขนาด 240 มล.<br />

ราคา 290 บาท<br />

น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น<br />

ใช้หมักบำารุงเส้นผม<br />

และหนังศีรษะ<br />

เช็ดเครื่องสำาอาง หรือ<br />

รับประทานเพื่อปรับสมดุล<br />

ไขมันในร่างกาย<br />

26 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

27


PACKING<br />

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ<br />

กระเป๋าสะพาย รุ่น PS1-Tiny<br />

ราคา 54,700 บาท<br />

จาก PROENZA SCHOULER<br />

แว่นตากันแดด<br />

ราคา 4,500 บาท<br />

จาก OAKLEY<br />

เสื้อยืดสีขาวพิมพ์ลาย<br />

ราคา 7,900 บาท<br />

จาก CRAIG GREEN<br />

ต่างหูระย้า<br />

ราคา 699 บาท<br />

จาก H&M<br />

FOR HER :<br />

KHON KAEN<br />

FLIGHT<br />

BKK-KKC<br />

WE040/WE042/<br />

WE044/WE046/<br />

WE048/WE050<br />

แว่นตากันแดด<br />

ราคา 8,600 บาท<br />

จาก PRADA<br />

ชุดเดรสป้ายหน้า<br />

ลายกิงแฮม<br />

ราคา 19,500 บาท<br />

จาก PS PAUL SMITH<br />

เสื้อกั๊กสีเหลือง<br />

ตกแต่งซิปหน้า<br />

ราคา 11,500 บาท<br />

จาก PS PAUL SMITH<br />

FOR HIM :<br />

ZHENGZHOU<br />

FLIGHT<br />

BKK-CGO<br />

WE680/<br />

WE681<br />

พวงกุญแจหนัง<br />

พิมพ์ลายโลโก้<br />

ราคา 4,900 บาท<br />

จาก MULBERRY<br />

ผ้าพันคอลายดอกไม้<br />

ราคา 599 บาท<br />

จาก H&M<br />

CASUAL STYLE<br />

แต่งตัวด้วยชุดลำาลองสวยๆ ออกไปเที่ยวท่องขอนแก่น เมืองแห่งดอกคูนและเสียงแคน<br />

ที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ท่ามกลางเส้นทาง<br />

อันรายล้อมด้วยดอกคูนสีเหลืองบานสะพรั่งอย่างสวยงาม<br />

SPRING LOOK<br />

จัดเสื้อผ้าสดใสต้อนรับฤดูแห่งความเบิกบาน พร้อมบินลัดฟ้าสู่เจิ้งโจว<br />

เมืองแห่งอารยธรรมนับพันปี เพื่อสนุกกับการเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ<br />

ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม หรือล่องแม่น้ำาชมวิวที่สวยที่สุด<br />

กางเกงขายาว<br />

ตกแต่งแถบข้าง<br />

สกรีนลายโลโก้<br />

ราคา 7,900 บาท<br />

จาก CK CALVIN KLEIN<br />

รองเท้าผ้าใบ<br />

ราคา 10,500 บาท<br />

จาก EMPORIO ARMANI<br />

กระเป๋าสะพาย<br />

ราคา 2,250 บาท<br />

จาก TOPMAN<br />

กระเป๋าเงิน<br />

ตัดต่อหนัง ซิปรอบ<br />

ราคา 17,000 บาท<br />

จาก MULBERRY<br />

รองเท้าส้นสูงลายกระ<br />

ราคา 3,590 บาท<br />

จาก TOPSHOP<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์ PS PAUL SMITH ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

PRADA www.siameyewear.com PROENZA SCHOULER ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

MULBERRY ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม TOPSHOP ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน<br />

สถานที่จำาหน่าย<br />

CK CALVIN KLEIN ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์, ชั้น 4 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า<br />

CRAIG GREEN - CLUB21 MEN ชั้น 1 เอราวัณ แบงค็อก, ชั้น M แผนก HIS LAB สยามดิสคัฟเวอรี<br />

EMPORIO ARMANI ชั้น G ดิ เอ็มควอเทียร์ MULBERRY ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม<br />

28 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

OAKLEY www.siameyewear.com PS PAUL SMITH ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์<br />

TOPMAN ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช<br />

29


TASTE<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

ทูน่า พิซซ่า<br />

เมนูยอดนิยมที่โดดเด่นด้วยพิซซ่าแป้งบางกรอบ ราดซอส<br />

มายองเนสสูตรพิเศษที่ทำาจากซอสพอนสึ แล้วนำาเนื้อปลาทูน่า<br />

ซาชิมิแล่บางมาวางเรียง ตบแต่งด้วยใบชิโซะ ราดต่อด้วย<br />

นำ้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาว จึงมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์<br />

ทาร์ทาร์ปลาฮามาจิ<br />

Yellowtail Tartare<br />

黄 尾 鱼 鞑 靼<br />

ทาร์ทาร์ปลาฮามาจิ<br />

ทาร์ทาร์จานนี้เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 9 อย่าง ได้แก่<br />

ครีมวาซาบิ ใบไชว์ส หอมแดง ไข่ขาว ไข่แดง วาซาบิดอง<br />

พริกจาลาปิโน ใบต้นกระเทียมญี่ปุ่น และกระเทียมซอยทอด<br />

นำามาคลุกเคล้ากับซอสถั่วเหลืองวาซาบิให้เข้ากัน แล้วตักเสิร์ฟ<br />

บนขนมปังกรอบ<br />

เอบี ทาโก<br />

เนื้อวากิวหมักสูตรพิเศษ ที่เคี่ยวนานกว่า 6 ชั่วโมง เสิร์ฟบน<br />

แป้งทาโก พร้อมราดซอสพอนสึมะเขือเทศ<br />

เอบี ทาโก<br />

AB Tacos<br />

墨 西 哥 玉 米 饼<br />

พานาคอตต้าโยเกิร์ตน้ำผึ้ง<br />

Honey Yogurt Panna Cotta<br />

蜂 蜜 酸 奶 意 式 奶 冻<br />

เมนูโรบาต้า<br />

สารพันเมนูปิ้งย่างจากมุมโรบาต้า กริลล์ ของห้องอาหาร<br />

ที่อร่อยเด็ดทุกคำา<br />

พานาคอตต้าโยเกิร์ตน้ำผึ้ง<br />

พานาคอตต้าที่มีส่วนประกอบของโยเกิร์ต นำ้ำผึ้ง เกล็ดนำ้ำตาล<br />

ซอร์เบทมะพร้าว และผลไม้สด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก<br />

พิธี Kagami Biraki ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการทุบฝาถังเหล้าสาเก<br />

เพื่อจะตักสาเกขึ้นมาดื่ม จึงมีการจำาลองฝาไม้สาเกให้เป็น<br />

แผ่นนำ้ำตาลราสป์เบอร์รี เมื่อจะรับประทานก็ต้องตีแผ่นนำ้ำตาล<br />

จนแตกก่อนเช่นกัน<br />

สัมผัสแห่งรสชาติ อาหารผสานหลายวัฒนธรรม<br />

The World’s Great Fusion Wonders<br />

จากสาขาที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันอาคีรา แบค ห้องอาหาร<br />

ที่ผสมผสานอาหารหลายวัฒนธรรม เปิดบริการให้ทุกคน<br />

ได้สัมผัสรสชาติความอร่อย บนชั้น 37 ของโรงแรม<br />

แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค อย่างอลังการ<br />

ท่ามกลางบรรยากาศอันโอ่อ่าหรูหราแล้ว ด้วยฝีมือ<br />

การสร้างสรรค์เมนูอาหารโดย เชฟอาคีรา แบค เชฟชื่อดัง<br />

เชื้อสายเกาหลี ผู้ก้าวข้ามพรมแดนแห่งวัฒนธรรมอาหาร<br />

ผ่านการนำาเอาอาหารตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี<br />

มาผสมผสานกับอาหารตะวันตกได้อย่างกลมกลืน<br />

เต็มไปด้วยสีสันอันน่าตื่นเต้น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว<br />

ทำาให้ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจกันถ้วนหน้า<br />

With branches worldwide, Akira Back serves fusion foods from various culinary<br />

cultures. Located on the 37 th floor of the Bangkok Marriott Marquis Queen’s<br />

Park, the plush restaurant maintains an international menu designed by<br />

South Korean-born chef Akira Back. The chef transcends culinary cultures by<br />

combining the best of Japanese and Korean foods with Western cuisine.<br />

The result is colourful, exciting fusion food that has its own character.<br />

多 元 文 化 饮 食 , 美 味 之 体 验<br />

在 全 球 拥 有 众 多 分 店 的 以 多 元 文 化 饮 食 融 合 的 阿 基 拉 · 贝 克 餐 厅 已 于 曼 谷 马 奎 斯 皇 后 公<br />

园 万 豪 酒 店 37 层 开 业 , 由 韩 国 名 厨 阿 基 拉 · 贝 克 创 造 以 东 方 菜 如 日 本 和 韩 国 菜 与 西 方 菜<br />

相 融 合 的 佳 肴 , 菜 样 别 致 独 特 , 色 泽 可 餐 , 让 人 赞 不 绝 口 。<br />

TUNA PIZZA<br />

The popular dish stands out with<br />

its crispy crust and special-recipe<br />

mayonnaise made from ponzu sauce.<br />

It’s topped with tuna sashimi, garnished<br />

with shiso leaves and seasoned with<br />

white truffle oil.<br />

YELLOWTAIL TARTARE<br />

The tartare comes with cream wasabi,<br />

chives, shallots, egg whites, egg yolks,<br />

pickled wasabi, jalapeño peppers<br />

and crispy fried sliced garlics - all then<br />

mixed with soy sauce and wasabi and<br />

eaten with crispy bread.<br />

AB TACOS<br />

This special-recipe marinated wagyu beef,<br />

which has been braised for 6 hours, is served<br />

on tacos and seasoned with ponzu sauce.<br />

ROBATA MENU<br />

The menu contains a wide range of delicious<br />

grilled food from the restaurant’s robata grill.<br />

HONEY YOGURT PANNA COTTA<br />

The Italian dessert contains yogurt, honey,<br />

crystal sugar, coconut sorbet and fresh fruits.<br />

Inspired by the Kagami Biraki ceremony of<br />

opening a sake cask in Japan, the dish has an<br />

edible replica of the lid of a sake cask, which is<br />

a raspberry sugar sheet.<br />

• ห้องอาหาร อาคีรา แบค ชั้น 37 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค<br />

เปิดบริการทุกวัน สำหรับอาหารค่ำ ตั้งแต่ 18.00-23.00 น. และทุกวันอาทิตย์<br />

สำหรับอาหารกลางวัน ตั้งแต่ 12.00-14.30 น. โทร. 0 2059 5999<br />

• Akira Back is on the 37 th floor of the Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park<br />

and open daily for dinner from 18.00-23.00<br />

and for lunch only on Sunday from 12.00-14.30. Call 0 2059 5999.<br />

• 阿 基 拉 · 贝 克 餐 厅 , 曼 谷 马 奎 斯 皇 后 公 园 万 豪 酒 店 37 层 , 每 天 营 业 , 晚 餐 18.00-23.00,<br />

周 日 午 餐 12.00-14.30, 电 话 :0 2059 5999。<br />

30 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

31


TASTE<br />

WORDS : YAMIN<br />

ขนมเปียกปูนสด<br />

เมนูเด่นที่มอบรสชาติหอมมันกลมกล่อม ด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนผสมกะทิ<br />

และโรยด้วยข้าวเม่าคั่ว เพื่อให้ความกรุบกรอบตัดกับความนุ่มของเนื้อขนมเปียกปูน<br />

และยังพิเศษตรงบรรจุภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ที่ดูน่าจับต้อง<br />

ขนมชั้น<br />

ขนมหวานยอดนิยมที่นำามาปรับใหม่ให้น่ารัก โดยการแต่งหน้าตาเป็นรูปดอกไม้<br />

ด้วยขนมอาลัว<br />

ขนมถ้วย 3 สี<br />

โดดเด่นด้วยสีพาสเทล 3 สี ได้แก่ สีขาวและสีชมพู ซึ่งเป็นรสธรรมชาติ<br />

และสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นรสทุเรียน อร่อยไปคนละแบบ<br />

ขนมต้ม<br />

นอกจากสูตรขนมต้มนุ่มๆ หอมอร่อยแล้ว ยังได้เพิ่มความเก๋ไก๋ด้วยการเสิร์ฟ<br />

แบบเสียบไม้ ดูคล้ายขนมโมจิของญี่ปุ่น<br />

วุ้นกุหลาบ<br />

วุ้นหลากสี ขนาดพอดีคำา ทำาเป็นรูปกุหลาบชวนรับประทาน<br />

แถมรสชาติก็อร่อยกลมกล่อม<br />

หม้อแกงกระบองเพชร<br />

เมนูที่ได้ไอเดียมาจากคัพเค้ก ชั้นล่างเป็นขนมหม้อแกง ด้านบนตกแต่งเป็น<br />

ต้นกระบองเพชรด้วยขนมอาลัว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขนมดูน่ารักมากขึ้น ขนมเปียกปูนสด<br />

Khanom Piak Poon Sod<br />

椰 香 米 冻<br />

หม้อแกงกระบองเพชร<br />

Mor Gaeng Krabong Phet<br />

小 盆 栽 仙 人 掌 椰 蛋 蒸 糕<br />

KHANOM PIAK POON SOD<br />

Fragrant and creamy, Khanom Piak Poon Sod is so soft and<br />

delicious. The dish is young coconut flesh blended with<br />

coconut milk, then sprinkled with roasted pounded unripe<br />

rice flakes for crunchiness.<br />

หอมกลิ่นขนมไทย หวานในรสชาติที่คุ้นเคย<br />

Fragrant Thai Desserts in Familiar Flavours<br />

หลังบุกเบิกร้านอาหารไทยจนเป็นที่กล่าวขานแล้ว คราวนี้<br />

ก็ถึงเวลาที่ “นารา” จะผลักดันขนมไทยให้ทั่วโลกหลงเสน่ห์บ้าง<br />

ภายใต้ชื่อ “นาราหอมหวาน” ซึ่งเชื้อเชิญให้ทุกคนมาพิสูจน์<br />

ความหอมหวานของขนมไทย ณ The Market บนทำาเล<br />

ย่านราชดำาริ ในลักษณะร้านเล็กๆ ที่เหมาะแก่การแวะพัก<br />

เติมความหวานหรือซื้อหากลับบ้าน โดยความน่ารักของ<br />

นาราหอมหวานนี้ คือการนำาเสนอความเป็นไทยที่เข้าถึงง่าย<br />

ตั้งแต่ร้านที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย และใช้วัสดุอุปกรณ์แบบไทยๆ<br />

มาร่วมสร้างบรรยากาศ เรื่อยมาจนถึงเมนูขนมหวานและ<br />

เครื่องดื่มต่างๆ ที่ปรับแต่งหน้าตาให้สวยงามถูกใจคนรุ่นใหม่<br />

รวมทั้งกลิ่นและรสชาติต้นตำารับของขนมไทยที่สืบทอดกันมา<br />

ก็ปรุงอย่างพิถีพิถันแบบวันต่อวันด้วยวัตถุดิบสดใหม่<br />

After earning international acclaim for its Thai restaurant, Nara feels it’s time to<br />

open a dessert shop called Nara Homwaan to promote Thai sweets worldwide.<br />

Located at The Market on Ratchadamri Road, the small shop is a great place<br />

to stop by for a set of delicious traditional Thai desserts. Nara Homwaan aims<br />

to make traditional Thai sweets more accessible to the public. This shows in<br />

its minimalist décor that relies on Thai building materials. The menu features<br />

both traditional desserts and drinks that are sure to wow the new generation.<br />

Based on traditional recipes that have been passed down over generations,<br />

the desserts are daily made with fresh ingredients. The result is a vast selection<br />

of Thai sweet treats that are incredibly fragrant and flavourful.<br />

芬 芳 泰 式 甜 品 , 纯 正 香 醇 甜 味<br />

被 评 为 泰 国 最 佳 餐 厅 的 纳 拉 餐 厅 已 推 出 泰 国 甜 点 店 称 作 “ 纳 拉 宏 丸 ”, 在 拉 差 丹 利 区 The<br />

Market 商 场 入 驻 , 以 简 约 清 新 装 饰 , 呈 现 简 易 的 泰 国 风 情 , 提 供 每 天 以 新 鲜 材 料 精 致 现<br />

做 的 小 巧 精 美 及 传 统 味 道 的 甜 品 和 饮 料 。<br />

วุ้นกุหลาบ<br />

Woon Gularb<br />

玫 瑰 果 冻<br />

ขนมชั้น<br />

Khanom Chan<br />

椰 香 班 兰 糕<br />

KHANOM CHAN<br />

One of the most popular Thai sweets, Khanom Chan has<br />

a creative twist: it comes topped with flower-themed<br />

khanom alua.<br />

KHANOM THUAY SAM SEE<br />

This sweet treat is available in 3 pastel colours: white, pink<br />

(both natural flavours) and yellow (durian flavour).<br />

KHANOM TOM<br />

Soft, fragrant and delicious, Khanom Tom (rice ball with<br />

coconut flake) is served on a stick and looks like the Japanese<br />

dessert Mochi.<br />

WOON GULARB<br />

The delicious, colourful coconut juice jelly is shaped like a<br />

rose and served in bite-sized pieces.<br />

MOR GAENG KRABONG PHET<br />

Inspired by a cupcake, the dessert has the lower layer that is<br />

Baked Coconut Thai Custard, but the upper layer is garnished<br />

with khanom alua that’s fashioned like a cactus for added<br />

cuteness.<br />

• นาราหอมหวาน ชั้น M ศูนย์การค้า The Market<br />

ถนนราชดำริ โทร. 092 385 3132<br />

• Nara Homwaan is on the mezzanine of The Market shopping mall<br />

on Ratchadamri Road. Call 092 385 3132.<br />

• 纳 拉 宏 丸 , 拉 差 丹 利 路 The Market 商 场 M 层 , 电 话 :092 385 3132。<br />

32 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

33


RELAX<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

นวดผ่อนคลายในห้องแห่งความสุข<br />

Indulgent Pampering in Bliss Room<br />

To welcome the season of happiness, let’s relax<br />

by rebalancing your body and indulging in a facial<br />

treatment that uses organic, natural ingredients<br />

with 2 treatment programmes called “Crystal<br />

Therapy” and “Seven Pollen Golden Therapy”<br />

being offered by Erb Bliss Room at Bangkok’s<br />

Gaysorn Village.<br />

Erb is an internationally renowned Thai brand.<br />

Erb Bliss Room is a beauty and lifestyle<br />

concept store that presents the sciences and all<br />

components of a blissful lifestyle and that promotes<br />

relaxation through products and treatment<br />

programmes inspired by nature. Upon stepping<br />

inside Erb Bliss Room, you’ll encounter a range<br />

of plants and flowers that makes you feel relaxed<br />

and refreshed.<br />

For body fine-tuning, “Crystal Therapy”<br />

uses crystals or coloured stones that are placed<br />

on the body’s 7 chakras, from the abdomen to<br />

forehead. The healing powers of the crystals help<br />

optimising the body and inducing relaxation from<br />

inside out. Next is a facial treatment called<br />

“Seven Pollen Golden Therapy” that provides<br />

deep cleansing through a scrub and a gentle face<br />

massage using pollen essences of 7 different flowers.<br />

The treatment stimulates cell regeneration and<br />

helps nourish the skin so that it becomes smooth,<br />

soft and moisturised. The treatment includes a pure<br />

gold facial mask to rejuvenate the skin.<br />

Erb Bliss Room is a sanctuary of calm that<br />

rewards visitors with total relaxation and bliss.<br />

极 乐 室 之 放 松 按 摩<br />

随 着 疲 倦 的 放 松 , 迎 接 欢 乐 之 季 ,<br />

在 禾 本 极 乐 室 享 用 有 机 天 然 成 分 的<br />

精 致 疗 法 如 水 晶 疗 法 和 七 种 花 粉 纯<br />

金 疗 法 , 来 调 整 身 体 平 衡 , 按 摩 面<br />

部 肌 肤 。<br />

由 泰 国 著 名 禾 本 品 牌 创 建 美 容 生 活 概 念 店 的 禾 本 极 乐 室 , 提 供 以 自 然 启 发 的 产 品 和 疗 法<br />

来 呵 护 身 体 。 而 室 内 的 清 新 绿 色 气 氛 , 将 让 您 突 然 感 到 清 爽 放 松 。<br />

开 始 疗 法 , 通 过 水 晶 疗 法 , 将 水 晶 石 放 在 人 体 七 轮 脉 位 之 上 , 从 腹 部 到 头 部 , 让 水 晶 力<br />

量 调 整 身 体 平 衡 并 塑 造 放 松 之 感 。 之 后 , 通 过 七 种 花 粉 纯 金 疗 法 按 摩 面 部 肌 肤 , 先 深 层 洁<br />

面 , 再 使 用 禾 本 秘 诀 配 方 的 七 种 花 粉 萃 取 物 按 摩 面 部 , 有 利 刺 激 皮 肤 新 陈 代 谢 和 滋 润 肌 肤 ,<br />

纯 金 成 分 面 膜 给 予 肌 肤 年 轻 化 。<br />

禾 本 极 乐 室 提 供 放 松 身 体 和 面 部 的 完 美 疗 法 , 让 您 由 内 向 外 感 到 真 正 的 放 松 。<br />

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความเบิกบาน ด้วยการพักผ่อนจากความเหนื่อยล้า<br />

ผ่านการปรับสมดุลเรือนกายและนวดปรนนิบัติผิวหน้า ภายใต้ทรีตเมนต์<br />

ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต และเน้นการใช้วัตถุดิบออร์แกนิก<br />

จากธรรมชาติ อย่างทรีตเมนต์ Crystal Therapy และ Seven Pollen<br />

Golden Therapy ณ เอิบ บลิส รูม ซึ่งวางตัวโดดเด่นอยู่ภายใน<br />

เกษรวิลเลจ<br />

แบรนด์เอิบ ถือเป็นแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงและก้าวไกลไป<br />

ในระดับสากล ได้เนรมิตให้เอิบ บลิส รูม เป็นบิวตี้และไลฟ์สไตล์<br />

คอนเซ็ปต์สโตร์ หรือห้องแห่งความสุข เพื่อนำาเสนอทุกศาสตร์และ<br />

ทุกองค์ประกอบของการใช้ชีวิตในแบบ Blissful Life ในการผ่อนคลาย<br />

ผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์และทรีตเมนต์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก<br />

ธรรมชาติ เพียงก้าวแรกที่ย่างเข้ามาภายในห้องแห่งความสุขนี้<br />

ก็จะพบกับบรรยากาศของการประดับประดาด้วยพืชพรรณและดอกไม้<br />

นานาชนิด ทำาให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายทันที<br />

จากนั้นนำาสู่การปรับสมดุลเรือนกายและนวดปรนนิบัติผิวหน้า<br />

เริ่มต้นที่การปรับสมดุลเรือนกายก่อนด้วยทรีตเมนต์ Crystal<br />

Therapy อันเป็นการนำาคริสตัลหรือหินสีมาวางตามจุดจักระของ<br />

ร่างกาย 7 จุด จากบริเวณหน้าท้องขึ้นมายังศีรษะ เพื่อให้พลัง<br />

แห่งหินสีเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายและสร้างความผ่อนคลาย<br />

จากภายในสู่ภายนอก เสร็จแล้วจึงนวดปรนนิบัติผิวหน้าด้วย<br />

ทรีตเมนต์ Seven Pollen Golden Therapy เพื่อทำาความสะอาด<br />

ผิวหน้าอย่างล้ำาลึก ก่อนขัดและนวดหน้าด้วยสารสกัดจากเกสร<br />

ดอกไม้ 7 ชนิด สูตรเฉพาะของเอิบที่มีคุณประโยชน์ในการกระตุ้น<br />

การสร้างเซลล์ผิวใหม่ และบำารุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น ที่สำาคัญ<br />

ยังนำาเอาทองคำาบริสุทธิ์มาใช้ในการมาสก์หรือพอกหน้า<br />

เพื่อมอบความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้าอีกด้วย<br />

นับเป็นการผ่อนคลายทั้งเรือนกายและผิวหน้าแบบครบ<br />

สมบูรณ์ สมดังชื่อ เอิบ บลิส รูม ห้องแห่งความสุข ซึ่งมอบ<br />

ความผ่อนคลายจากภายในสู่ภายนอกให้กับทุกผู้คนที่มาเยือน<br />

อย่างแท้จริง<br />

• เอิบ บลิส รูม ชั้น 2 เกษรวิลเลจ<br />

ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ<br />

โทร. 0 2253 8559, FB : Erbthailand,<br />

www.erbasia.com<br />

• Erb Bliss Room is on the 2 nd floor<br />

of Gaysorn Village, Ploenchit Road,<br />

Lumpini, Pathumwan, Bangkok.<br />

Call : 0 2253 8559, FB : Erbthailand,<br />

www.erbasia.com.<br />

• 在 禾 本 极 乐 室 , 曼 谷 巴 吞 旺 县 伦 披 尼 区 奔 集 路<br />

盖 颂 生 活 购 物 商 城 2 层 ,<br />

电 话 :0 2253 8559,FB : Erbthailand,<br />

www.erbasia.com。<br />

34 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

35


STAY<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN<br />

PHOTOS : PANGCHANAK PANGVIPHAS<br />

Among the resorts on Koh Lipe’s Pattaya<br />

Beach that’s lined with restaurants and bars,<br />

AKIRA Lipe Beach Resort stands out with its<br />

chilled-out atmosphere, big swimming pools<br />

and colourful cushions and pillows that are<br />

scattered about the beach. The usual bustle<br />

of the beach fades into calm when one steps<br />

inside the resort.<br />

AKIRA Lipe Beach Resort is the only resort<br />

on the island that boasts 3 swimming pools.<br />

It has 10 villa suite - set amid a tropical<br />

garden - each with a king-sized bed and a<br />

Jacuzzi bathroom. Deluxe and Superior rooms<br />

are in 2 two-storey buildings, each with its<br />

own swimming pool laid out lengthwise.<br />

First-floor guestrooms have direct pool access.<br />

The terrace has a woven sofa bed with a<br />

cushion that’s ideal for relaxing or sunbathing<br />

on. Rooms on the top floor have standard<br />

amenities and offer stunning views from above<br />

and complete privacy. If you fancy frolicking in<br />

the pool, just walk down the stairs to reach the<br />

middle swimming pool and the big one which<br />

is next to the beach.<br />

The resort’s restaurant offers all-day dining<br />

with Thai food, seafood, and international<br />

cuisine. The buffet line for breakfast has a great<br />

selection that’s on a par with that of city hotels.<br />

The resort’s staff are known for their attention<br />

to detail and providing excellent and friendly<br />

service. Other facilities include a fitness centre,<br />

a children’s club and a beach bar that serves<br />

great tasting drinks alongside great sea<br />

views and chill-out DJ music. The bar’s the<br />

perfect spot for watching the sunset over the<br />

mountains. AKIRA Lipe Beach Resort is just the<br />

destination for relaxation, entertainment and<br />

beautiful natural scenery.<br />

ที่สุดแห่งการพักผ่อน<br />

ณ AKIRA LIPE<br />

BEACH RESORT<br />

ในความขาวนวลทรายนุ่มของชายหาดพัทยา<br />

อันเรียงรายด้วยที่พัก ร้านอาหาร และบาร์<br />

AKIRA Lipe Beach Resort โดดเด่นชวนให้พักผ่อน<br />

ตั้งแต่บรรยากาศหน้าหาดประดับโคมไฟเชือกสาน<br />

สระว่ายน้ำใหญ่โค้งตัวไปตามแนวเก้าอี้ จนถึง<br />

ชายหาดที่แต่งแต้มด้วยเบาะและหมอนสีสันสดใส<br />

ยิ่งเข้ามาภายในรีสอร์ต ความคึกคักด้านนอก<br />

ก็พลันมลายกลายเป็นความสงบเงียบ เหมาะกับการ<br />

พักผ่อนอย่างยิ่ง<br />

นี่คือรีสอร์ตแห่งเดียวบนเกาะหลีเป๊ะที่มีสระว่ายน้ ำ<br />

ถึง 3 สระ ประกอบด้วยห้องพักวิลล่าสวีทถึง 10 หลัง<br />

วางตัวรายล้อมสวนร่มรื่น มีเตียงนอนขนาดใหญ่<br />

ห้องน้ำติดตั้งอ่างอาบน้ำจากุซซี ห้องพักดีลักซ์<br />

และสุพีเรียร์อยู่ในอาคาร 2 ชั้น 2 หลัง ตรงกลาง<br />

แต่ละอาคารมีสระว่ายน้ำแนวยาว จุดเด่นคือ<br />

ห้องพักชั้นล่างทั้งหมดเปิดตรงสู่สระว่ายน้ำ<br />

และระเบียงมีเก้าอี้สานเบาะนุ่มให้นั่งนอนเพลินๆ<br />

The Ultimate in Vacation at<br />

AKIRA Lipe<br />

Beach Resort<br />

หรือนอนอาบแดด ส่วนห้องพักชั้นบนก็มีสิ่งอำนวย<br />

ความสะดวกครบครัน รวมทั้งยังได้มุมชมวิวมุมสูงที่<br />

มีความเป็นส่วนตัว หากอยากเล่นน้ำก็เพียงเดินลง<br />

บันไดมาที่สระว่ายน้ำตรงกลางหรือสระใหญ่ด้านหน้า<br />

หาดก็ได้<br />

สำหรับห้องอาหารเปิดบริการตลอดวันด้วย<br />

อาหารไทย ซีฟู้ด และนานาชาติ ขณะเดียวกันไลน์<br />

บุฟเฟต์อาหารเช้าก็มีความหลากหลายไม่แพ้โรงแรม<br />

ในเมือง พนักงานให้บริการอย่างเป็นมิตร ใส่ใจ<br />

ในรายละเอียด พร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้าน<br />

นอกจากนั้นยังมีฟิตเนส สโมสรเด็ก และบีชบาร์<br />

หน้าหาด บริการเครื่องดื่มเอาไว้ละเลียดไปกับวิวทะเล<br />

หรือวิวพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขา หรืออยากฟังเพลง<br />

จังหวะสนุกจากดีเจเปิดแผ่นก็มีให้สัมผัสอย่างเต็มอิ่ม<br />

ทำให้ AKIRA Lipe Beach Resort แห่งนี้ครบเครื่อง<br />

ทั้งความบันเทิงและความงดงามทางธรรมชาติ<br />

นับเป็นที่สุดแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง<br />

阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 最 佳 之 休 闲 度 假<br />

酒 店 与 海 滩 相 邻 , 海 边 上 以 灯 笼 和 缤 纷 坐 垫 装 饰 ,<br />

泳 池 沿 着 座 椅 排 弯 曲 延 伸 , 酒 店 区 内 弥 漫 幽 静 气 氛 ,<br />

非 常 适 合 休 息 。<br />

该 酒 店 是 利 普 岛 上 唯 一 拥 有 3 座 泳 池 的 酒 店 ,<br />

在 酒 店 的 园 林 中 设 有 10 座 别 墅 客 房 , 每 间 设 有 按 摩<br />

浴 缸 。 两 栋 两 层 楼 的 豪 华 和 高 级 客 房 中 间 设 有 泳 池 ,<br />

楼 下 的 客 房 皆 为 泳 池 连 通 房 , 而 楼 上 客 房 拥 有 私 人 空<br />

间 的 观 景 角 落 。<br />

酒 店 的 全 天 餐 厅 供 应 海 鲜 美 食 和 泰 国 与 国 际 菜<br />

系 , 早 餐 种 类 丰 富 , 其 他 酒 店 设 施 如 健 身 房 和 儿 童 俱<br />

乐 部 等 , 还 有 供 游 客 来 坐 着 赏 海 景 或 听 音 乐 的 海 边 酒<br />

吧 。 酒 店 的 娱 乐 活 动 和 自 然 风 光 十 分 齐 全 , 简 直 是 最<br />

佳 休 闲 胜 地 。<br />

• AKIRA Lipe Beach Resort<br />

370 หมู่ 7 เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย<br />

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000<br />

โทร. 074 750 777, 091 301 3011-4<br />

FB : Akira Lipe, Website : www.akiralipe.com<br />

• AKIRA Lipe Beach Resort<br />

370 Moo 7, Koh Lipe, Tambon Koh Sarai,<br />

Muang district, Satun 91000.<br />

Call : 074 750 777, 091 301 3011-4<br />

FB : Akira Lipe, Website : www.akiralipe.com.<br />

• 阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店<br />

沙 敦 府 沙 敦 直 辖 县 沟 萨 莱 区 利 普 岛 7 村 370 号 ,<br />

邮 编 :91000。<br />

电 话 :074 750 777, 091 301 3011-4,<br />

FB : Akira Lipe, www.akiralipe.com。<br />

36 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

37


ART & CULTURE<br />

ผ้ามัดหมี่ขอนแก่น<br />

งามผ้าไทยลือไกลไปทั่วโลก<br />

เมื่อเอ่ยถึงผ้ามัดหมี่ หรือผ้าไหมมัดหมี่ ย่อมต้องนึกถึงขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก<br />

ด้วยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ของการทอผ้ามัดหมี่หยั่งลึกยาวนานมากว่า 200 ปี<br />

และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของการทอผ้ามัดหมี่อย่างแท้จริง จนได้รับการประกาศให้เป็น<br />

เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยลือไกลไปทั่วโลก<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : POPPON KASEMSAN NA AYUTTHAYA<br />

ความงดงามของผ้ามัดหมี่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการประกาศ<br />

จากสภาหัตถกรรมโลก ให้เป็น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่<br />

ประจำปี พ.ศ. 2561 นั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น<br />

อันเกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หอการค้า<br />

จังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น<br />

ภายใต้การสนับสนุนโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ<br />

จังหวัดขอนแก่น และดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมการค้า<br />

ส่งเสริมหัตถกรรมไทย ที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นจนสำเร็จ<br />

ทำให้คุณค่าแห่งงานหัตถกรรมผ้ามัดหมี่ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต<br />

ชาวบ้านอย่างแนบแน่นได้สืบสานยืนยาวต่อไป<br />

คำกล่าวที่ว่า “ยามว่างจากนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน”<br />

น่าจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวอีสานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม<br />

ได้ดี หลังว่างจากงานทำนาก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย<br />

เพื่อนำเส้นไหมและฝ้ายมาทอผ้ามัดหมี่ใช้ในครัวเรือน ตลอดจน<br />

สวมใส่ในงานประเพณีต่างๆ และเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลาน<br />

สตรีอีสานจึงเรียนรู้การทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นจากผู้เป็นแม่หรือยาย<br />

แม้การทอผ้าคือวิถีที่ทำกันมานานในหลายจังหวัด หากแต่<br />

แหล่งผลิตวัตถุดิบจะอยู่ที่ขอนแก่น ทำให้มีเกษตรกรผู้ปลูก<br />

ช่างทอผ้า ฟอกผ้า ย้อมสี ตลอดจนร้านค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์<br />

จากหม่อนไหมมากมาย รวมไปถึงผ้ามัดหมี่ที่มีเอกลักษณ์<br />

โดดเด่นเฉพาะตัว<br />

บน : ผ้ามัดหมี่ลาย “ฮีต 12” เอกลักษณ์ของบ้านหนองบัวน้อย<br />

Top : “Heat 12” is Nong Bua Noi village’s signature pattern.<br />

上 方 : 邦 农 卜 诺 村 社 区 扎 染 泰 丝 的 独 特 “12 核 ” 花 样 。<br />

กลาง : ผ้ามัดหมี่ฝีมือประณีต ความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น<br />

Centre : Fine mudmee textiles are Khon Kaen people’s pride and joy.<br />

中 间 : 孔 敬 人 民 的 骄 傲 之 精 致 扎 染 泰 丝 。<br />

ล่าง : ลายหมี่โคม หนึ่งในแม่แบบลายมัดหมี่<br />

Bottom : Mee Khome is one of the original mudmee patterns.<br />

下 方 : 灯 笼 花 样 作 为 扎 染 泰 丝 的 主 要 花 样 之 一 。<br />

38 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

39


ART & CULTURE<br />

ลวดลายผ้ามัดหมี่ขอนแก่นส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจ<br />

มาจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างพืช สัตว์ เครื่องมือ<br />

เครื่องใช้ และความเชื่อทางศาสนา เช่น ลายกง ลายโคม<br />

ลายหมากจับ ลายดอกคูน ลายขอพระเทพ ลายขันหมากเบ็ง<br />

ลายนาคเกี้ยว จึงมีการจำแนกลายหมี่พื้นฐานหรือแม่ลายได้<br />

7 ลายคือ ลายหมี่ข้อ ลายหมี่โคม ลายหมี่บักจับ ลายหมี่กง<br />

ลายหมี่ดอกแก้ว ลายหมี่ขอ และลายหมี่ใบไผ่ โดยแม่แบบลาย<br />

เหล่านี้ยังมีการต่อยอดนำมาออกแบบลวดลายให้ร่วมสมัย<br />

และสร้างสรรค์ลายใหม่เพื่อตอบรับตลาดที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ<br />

ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังได้เสนอแนวคิด<br />

ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านผ้าทอมือ พัฒนาลวดลายผ้าประจำ<br />

จังหวัด พร้อมกับจัดประกวดตั้งชื่อ ได้ชื่อลายว่า “ลายแคน<br />

แก่นคูน” อันเป็นลายสะท้อน 7 อัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่น<br />

คือ ลายแคน สัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนาน,<br />

ลายดอกคูน ดอกไม้ประจำจังหวัด, ลายพานบายศรี<br />

สื่อความมีมิตรภาพและการยินดีต้อนรับผู้มาเยือน,<br />

ลายขอ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์, ลายโคม<br />

การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม, ลายกง อาณาเขตที่ได้รับ<br />

การอารักขาให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยตลอดไป และลายบักจับ<br />

หรือหมากจับ คือความรัก ความสามัคคีของชาวขอนแก่น<br />

โดยที่มาของชื่อนั้นมาจาก แคน-เสียงแห่งมนต์เสน่ห์ของ<br />

ขอนแก่น, แก่น-มหานครขอนแก่น และหมายถึงแก่นแท้<br />

อันเป็นที่มาของลาย และคูน-ต้นไม้ของพระราชา ดอกไม้<br />

ประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับตั้งแต่เกิดลายผ้าประจำจังหวัด<br />

ขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ก็ได้กลายเป็นลายยอดนิยมที่มีผู้คนสั่งทอ<br />

ผืนแล้วผืนเล่า<br />

บนถนน “เส้นทางสายไหม” พาผู้คนเข้าถึงแหล่งผลิตที่<br />

อำเภอชนบท จุดศูนย์กลางผ้ามัดหมี่ของขอนแก่น กลุ่มสตรี<br />

สหกรณ์บ้านหัวฝาย นำโดยแม่บุญสิน ราษฎร์เจริญ สืบสาน<br />

บน-กลาง-ล่าง : ขั้นตอนการทอผ้ามัดหมี่ ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม<br />

จนเอาไหมไปต้มและนำมาสาวไหม<br />

Top-Centre-Bottom : Mudmee production involves several processes,<br />

from silkworm raising and silkworm cocoon boiling to thread reeling.<br />

上 方 - 中 间 - 下 方 : 扎 染 泰 丝 的 编 织 程 序 , 从 种 植 、 蒸 煮 、 到 拉 蚕 丝 。<br />

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิตขั้นตอนการ<br />

ผลิตไหม ทอผ้าไหมออกมาเป็นผืนพร้อมจำหน่าย โดย<br />

จุดเด่นอยู่ที่เส้นไหมคุณภาพดี การย้อมสีด้วยวัตถุดิบ<br />

ธรรมชาติ และฝีมือทอประณีต สวยงาม ทนทาน ขณะที่<br />

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย นำโดยแม่สุภาณี<br />

ภูแล่นกี่ จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน รวบรวมผ้าทอจากช่างทอ<br />

ในพื้นที่มารวมศูนย์เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย<br />

โดยนอกจากผ้ามัดหมี่ลายพื้นฐาน ยังคิดค้นนวัตกรรม<br />

“ไหมแต้มหมี่” ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการต้มย้อมหลาย<br />

รอบเพื่อให้ได้สีตามต้องการ ทั้งก่อให้เกิดผืนผ้าลาย<br />

เอกลักษณ์ใหม่ของบ้านหัวฝาย<br />

ที่บ้านหนองบัวน้อย อำเภอพล ชุมชนท่องเที่ยว<br />

โอทอป นวัตวิถี เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะได้เห็นกระบวนการ<br />

ครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต้มไหม<br />

สาวไหม จากนั้นนำเส้นไหมไปกรอ ปั่นตีเกลียว มัดทำ<br />

ไจไหม ฟอกย้อม ก่อนเข้าสู่กรรมวิธีการทอที่ต้องใช้<br />

เส้นไหม 2 ชุด คือเส้นไหมยืนกับเส้นไหมพุ่ง โดยเส้นไหม<br />

พุ่งนี้นำมามัดลวดลายและย้อมสี ที่เรียกว่า “มัดหมี่”<br />

คือการประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนผืนผ้า ด้วยการใช้<br />

เชือกมัดเส้นไหมส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีเวลาย้อม<br />

เป็นเปลาะ ภายใต้ขั้นตอนจากมัด-ย้อม-โอบ-ถม<br />

แล้วจึงแก้หมี่ คือแก้เชือกที่มัดหมี่แต่ละลำออกหลังจาก<br />

ย้อมแต่ละครั้ง ดังนั้นกว่าจะได้ผ้ามัดหมี่แต่ละผืน<br />

ช่างทอจึงต้องวางแผนการทออย่างละเอียดลออ<br />

อันนับเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูง<br />

สำหรับสีที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของผ้ามัดหมี่<br />

ขอนแก่น คือสีม่วง สีแดง สีเขียว สีเม็ดมะขาม แต่<br />

เอกลักษณ์ของบ้านหนองบัวน้อยจะอยู่ที่ชายผ้าถุงเป็น<br />

สีกลีบบัว รวมถึงเป็นแหล่งต้นกำเนิดลาย “ฮีต 12”<br />

ที่เล่าถึงจารีตประเพณีอีสานประจำ 12 เดือน<br />

โดยสอดแทรกวิถีชีวิตชาวหนองบัวน้อยลงไปในผืนผ้า<br />

ทอ เช่นเดียวกับผ้ามัดหมี่ของหลายกลุ่มในจังหวัด<br />

ที่มีการติดสัญลักษณ์นกยูงเป็นเครื่องหมายรับรอง<br />

คุณภาพ โดยทำคิวอาร์โค้ดให้สแกนข้อมูลสินค้า<br />

ย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิต วัตถุดิบ พันธุ์ไหม และ<br />

ชื่อช่างทอผ้า อันบ่งบอกถึงสถานะ คุณค่า และ<br />

ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอ ที่ส่งให้จังหวัดขอนแก่น<br />

เป็น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ จนลือไกล<br />

ไปทั่วโลกในเวลานี้<br />

• กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย<br />

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทร. 081 729 6025<br />

• กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย<br />

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทร. 087 949 6413<br />

• ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย<br />

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น<br />

โทร. 085 646 3008, 064 709 3657<br />

บนซ้าย : ลวดลายต่างๆ<br />

ของผ้ามัดหมี่ขอนแก่น<br />

มาจากธรรมชาติ<br />

และสิ่งที่อยู่รอบตัว<br />

Top left : Mudmee<br />

patterns are inspired<br />

by subjects in nature<br />

and everyday life.<br />

左 上 方 : 受 到 自 然 景 色 和 生 活 环<br />

境 的 灵 感 的 孔 敬 扎 染 泰 丝 之 各<br />

种 花 样 。<br />

บนขวา : การกวักหมี่<br />

หรือการแยกเส้นหมี่ (เส้นไหม)<br />

ไม่ให้พันกัน<br />

Top right : Disentangling<br />

silk thread is a<br />

complicated process.<br />

右 上 方 : 理 顺 丝 线 的 技 术 。<br />

กลาง : ขั้นตอนของการมัด<br />

เส้นไหมเป็นเปลาะๆ แล้วนาไป<br />

ย้อมสีและตากแห้ง<br />

Centre : Tie-dyeing is<br />

a process of making<br />

patterns by tying knots<br />

before dyeing.<br />

中 间 : 扎 丝 线 的 过 程 ,<br />

再 将 丝 线 去 染 色 和 晒 干 。<br />

40 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

41


ART & CULTURE<br />

KHON KAEN MUDMEE<br />

World-renowned Thai Fabrics<br />

MENTION MUDMEE (IKAT) OR MUDMEE SILK, WHAT COMES TO MIND IS KHON KAEN. THE<br />

PROVINCE HAS A LONG HISTORY OF TEXTILE WEAVING DATING BACK 200 YEARS. THANKS TO<br />

ITS RICH TRADITIONAL TEXTILE HERITAGE, KHON KAEN WAS RECOGNISED IN 2018 BY THE<br />

WORLD CRAFTS COUNCIL AS “WORLD CRAFT CITY FOR MUDMEE”, THRUSTING THAILAND<br />

INTO THE INTERNATIONAL LIMELIGHT.<br />

บน : การปั่นไหมใส่หลอด<br />

แยกเป็นสีละหลอด<br />

แล้วนำไปใส่กระสวยเพื่อเตรียมทอ<br />

Top : Spun silk yarns,<br />

created by reeling<br />

for use in shuttles,<br />

come in different colours.<br />

上 方 : 将 丝 线 分 开 颜 色 旋 进 线 轴 ,<br />

再 拿 去 准 备 编 织 。<br />

Khon Kaen’s agricultural society boasts<br />

a saying that goes: “At the end of the rice<br />

farming season, women weave textiles,<br />

men make handicrafts.” Farmers engage in<br />

mulberry, silkworm and cotton farming to<br />

produce silk and cotton yarns for mudmee<br />

weaving chiefly for home use. The fabrics<br />

are usually considered priceless gifts for<br />

their children. Isaan women learn various<br />

weaving techniques that have been passed<br />

down over generations. Though textile<br />

weaving is common practice in Isaan, the<br />

centre of raw materials is in Khon Kaen.<br />

The province boasts plentiful silk shops and<br />

mulberry and silk products including unique<br />

mudmee silk textiles.<br />

Pattern designs of Khon Kaen mudmee<br />

are inspired by common sights and religious<br />

beliefs, such as plants, animals and equipment.<br />

There are 7 major pattern designs: mee kho,<br />

mee khome, mee bak jab, mee kong, mee dok<br />

kaew, mee khor and mee bai pai.<br />

Khon Kaen Governor Dr Somsak<br />

Changtragul initiated a scheme to develop<br />

and promote Khon Kaen’s official pattern<br />

known as “Khaen Kaen Khoon” that is a<br />

กลาง : การสืบทอดการทอผ้ามัดหมี่จากรุ่นสู่รุ่น<br />

Centre : The knowledge of mudmee weaving is being handed down from one<br />

generation to the next.<br />

中 间 : 一 代 代 传 承 的 扎 染 泰 丝 编 织 手 艺 。<br />

ล่าง : เส้นไหมย้อมเป็นสีต่างๆ ด้วยสีจากธรรมชาติ<br />

Bottom : Silk dyeing with natural dyes.<br />

下 方 : 各 种 自 然 染 色 的 丝 线 。<br />

บนซ้าย : ผ้ามัดหมี่ลายแคนแก่นคูน ลายประจำจังหวัดขอนแก่น<br />

Top left : Khaen Kaen Khoon is Khon Kaen’s<br />

official mudmee pattern.<br />

左 上 方 : 孔 敬 府 的 孔 敬 金 链 花 扎 染 泰 丝 。<br />

บนขวา : ผ้ามัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย<br />

Top right : Mudmee textiles by The Ban Hua Fai<br />

Mudmee Weaving Group.<br />

右 上 方 : 邦 华 凡 村 扎 染 泰 丝 编 织 团 体 的 扎 染 泰 丝 。<br />

combination of the 7 common patterns of Khon<br />

Kaen textiles: khaen, dok khoon, pan bai sri, khor,<br />

khome, kong and bak jab (mak jab). The name<br />

of the official pattern is made up of 3 words:<br />

“khaen” (the province’s symbolic bamboo<br />

music regarded as Isaan’s “King of Music”),<br />

“kaen” (the name of the province, meaning<br />

“core”, regarded as “King of Isaan”) and “khoon”<br />

(the golden shower flower, the province’s official<br />

symbol regarded as “King of Trees and Flowers”).<br />

Khon Kaen’s “Silk Road” leads to Chonnabot<br />

district, the centre of mudmee production.<br />

The Group of Women Weavers at the Ban Hua Fai<br />

Cooperative, led by Boonsin Ratcharoen,<br />

spearheads efforts to preserve local weaving<br />

wisdom by setting up a learning centre<br />

that exhibits the processes of mudmee silk<br />

production. Their mudmee textiles are known for<br />

their high quality silk thread, the use of natural<br />

dyes, and the subtle weaving skills of weavers<br />

and their beauty. The Mudmee Weaving Group<br />

at Ban Hua Fai, led by Supanee Phoolankee,<br />

has set up a community enterprise offering<br />

textiles created by weavers in the local area.<br />

Besides mudmee textiles with basic patterns,<br />

the products here are highly innovative, including<br />

“taem mee” silk that features unique patterns.<br />

42 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

43


ART & CULTURE<br />

ขวา : หัวใจสำคัญของผ้ามัดหมี่อันสวยงาม<br />

มาจากความรักและทุ่มเทของคนทอ<br />

Right : At the heart of beautiful<br />

mudmee fabrics is love and hard work.<br />

右 方 : 美 丽 扎 染 泰 丝 的 核 心 来 自 于 织 工 的 热 爱<br />

和 奉 献 。<br />

ล่าง : ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทอผ้ามัดหมี่<br />

ของบ้านหนองบัวน้อย<br />

Bottom : Part of Ban Nong Bua Noi’s<br />

traditional mudmee weaving.<br />

下 方 : 邦 农 卜 诺 村 社 区 的 扎 染 泰 丝 过 程 之 一 。<br />

享 誉 世 界 之 孔 敬 扎 染 泰 丝<br />

The OTOP tourism community of Ban Nong Bua<br />

Noi village in Phol district operates a learning centre<br />

that offers a comprehensive tour of mudmee silk<br />

production, from mulberry and silkworm farming<br />

and silk cocoon boiling to yarn making, tie-dyeing<br />

and weaving. The processes of textile weaving need<br />

a lot of advance planning.<br />

The signature colours of Khon Kaen mudmee<br />

silk textiles are violet, red, green and tamarind<br />

brown. But the signature colour of mudmee silks<br />

from Ban Nong Bua Noi village is that of lotus petals<br />

that adorns the bottom edge of mudmee sarongs.<br />

The signature pattern of this village is called “Heat<br />

12” that tells the story of traditional Isaan customs<br />

for each of the 12 months. The pattern also<br />

reflects the locals’ way of living. Likewise, mudmee<br />

products from weaver groups in the province carry<br />

a label with an image of the peacock as a quality<br />

guarantee. The label has a QR code that can be<br />

scanned to access information about the product’s<br />

place of production, raw materials, silk species and<br />

the name of the weaver. Mudmee silk textiles are a<br />

status symbol that reflects the value and identity of<br />

Khon Kaen’s renowned homespun textiles.<br />

• The Mudmee Weaving Group at Ban Hua Fai<br />

is in Chonnabot district, Khon Kaen. Call 081 729 6025.<br />

• The Group of Women Weavers at Ban Hua Fai<br />

is in Chonnabot district, Khon Kaen. Call 087 949 6413.<br />

• The Ban Nong Bua Noi community is in Phol district,<br />

Khon Kaen. Call 085 646 3008, 064 709 3657.<br />

孔 敬 扎 染 泰 丝 已 有 超 过 200 年 历 史 , 且 作 为 地 方 文 化<br />

遗 产 , 让 孔 敬 被 评 为 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 ,<br />

给 泰 国 塑 造 全 球 美 誉 。<br />

凭 借 政 府 和 私 营 部 门 的 合 作 及 推 动 之 下 , 世 界 手 工 艺 理 事 会 将 孔 敬 府 评 定 为 <strong>2019</strong><br />

年 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 , 让 与 村 民 的 生 活 息 息 相 关 的 扎 染 泰 丝 的 价 值 持<br />

续 升 值 。<br />

“ 耕 田 停 顿 , 女 编 , 男 织 ” 反 映 了 伊 森 村 民 的 农 业 生 活 , 以 种 田 为 主 , 种 桑 和<br />

棉 为 辅 , 他 们 将 丝 线 和 棉 花 来 织 成 扎 染 泰 丝 , 并 把 编 织 手 艺 一 代 代 传 下 去 。 孔 敬<br />

作 为 生 产 扎 染 泰 丝 的 原 材 料 地 , 使 得 这 里 拥 有 许 多 丝 绸 及 桑 蚕 产 品 店 铺 。 大 部 分<br />

的 孔 敬 扎 染 泰 丝 的 花 样 受 到 日 常 生 活 中 能 见 到 的 灵 感 而 启 发 , 如 金 链 花 、 月 橘 花<br />

和 竹 叶 等 。<br />

孔 敬 府 君 颂 萨 · 张 达 坤 博 士 与 编 织 工 匠 以 孔 敬 的 主 要 特 色 的 “ 排 竹 笙 声 , 孔<br />

敬 , 金 链 花 ” 作 为 启 发 点 , 提 出 扎 染 泰 丝 独 特 花 样 的 发 展 思 路 , 从 而 成 为 扎 染 泰 丝<br />

的 流 行 花 样 。<br />

在 “ 丝 绸 路 ” 之 上 , 四 通 八 达 , 人 们 可 方 便 前 往 位 于 春 那 博 县 的 孔 敬 扎 染 泰 丝<br />

中 心 邦 华 凡 村 妇 女 合 作 团 体 , 这 里 展 示 丝 绸 生 产 和 扎 染 泰 丝 编 织 的 过 程 , 他 们 的<br />

扎 染 泰 丝 产 品 使 用 高 品 质 丝 线 、 天 然 染 色 和 精 致 编 织 手 艺 。 另 外 , 邦 华 凡 村 的 扎<br />

染 泰 丝 编 织 团 体 作 为 社 区 企 业 , 汇 集 了 社 区 内 的 扎 染 泰 丝 产 品 来 销 售 并 创 新 “ 补 色<br />

技 术 ”, 从 而 减 少 染 色 时 间 和 创 造 出 新 颖 的 扎 染 泰 丝 花 样 。<br />

蓬 县 邦 农 卜 诺 村 一 村 一 特 产 社 区 是 展 示 制 作 扎 染 泰 丝 的 整 个 过 程 的 一 站 式 学<br />

习 中 心 , 从 种 植 蚕 丝 直 到 生 产 出 扎 染 泰 丝 , 呈 现 出 扎 染 泰 丝 的 精 致 及 高 级 手 艺 的<br />

智 慧 。<br />

孔 敬 扎 染 泰 丝 的 主 要 染 色 为 紫 色 、 红 色 、 绿 色 等 , 而 邦 农 卜 诺 村 的 独 特 染 色<br />

还 有 莲 花 瓣 的 颜 色 和 阐 述 伊 森 地 区 每 个 月 的 传 统 习 俗 和 当 地 村 民 生 活 的 “12 核 ” 颜<br />

色 。 孔 敬 府 的 扎 染 泰 丝 具 有 孔 雀 标 志 作 为 质 量 认 证 标 志 , 提 供 二 维 码 查 询 产 品 信<br />

息 , 包 括 产 地 、 材 料 等 , 体 现 出 织 品 的 价 值 和 特 色 , 而 这 亦 让 孔 敬 府 确 实 作 为 世<br />

界 闻 名 的 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 。<br />

• 孔 敬 府 春 那 博 县 邦 华 凡 村 扎 染 泰 丝 编 织 团 体 , 电 话 :081 729 6025。<br />

• 孔 敬 府 春 那 博 县 邦 华 凡 村 妇 女 合 作 团 体 , 电 话 :087 949 6413。<br />

• 孔 敬 府 蓬 县 邦 农 卜 诺 村 社 区 , 电 话 :085 646 3008, 064 709 3657。<br />

บน : การสืบทอดการทอผ้ามัดหมี่ให้มีเอกลักษณ์และพัฒนา<br />

อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งให้ขอนแก่นได้รับการประกาศเป็น เมืองหัตถกรรม<br />

โลกแห่งผ้ามัดหมี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งภาครัฐและเอกชน<br />

ให้การสนับสนุนเต็มที่<br />

Top : Khon Kaen’s mudmee weaving heritage has earned<br />

the province the prestigious title of World Craft City<br />

for Mudmee.<br />

上 方 : 扎 染 泰 丝 的 独 特 传 承 文 明 和 不 停 的 发 展 , 在 政 府 和 私 营 部 门 的 全 力 支 持<br />

推 动 之 下 , 让 孔 敬 府 被 评 为 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 。<br />

44 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

45


TRAVEL<br />

ทะเลใส หาดทรายขาว<br />

สวรรค์บนเกาะหลีเป๊ะ<br />

เรือเร็วฝ่าคลื่นท้องทะเลอันดามันสะท้อนสีน้ำเงินอมเขียวภายใต้ผืนฟ้าเจิดจ้า<br />

เพื่อมุ่งสู่เกาะหลีเป๊ะ เกาะเล็กๆ ที่มีความยาวจากหัวจรดท้ายเกาะเพียง<br />

3 กิโลเมตรเท่านั้น หากทว่างดงามราวสวรรค์บนเกาะทีเดียว<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : PANGCHANAK PANGVIPHAS<br />

46 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

47


TRAVEL<br />

บน-กลาง-ล่าง : ความงดงามราวสวรรค์<br />

บนเกาะหลีเป๊ะ<br />

Top-Centre-Bottom : Koh Lipe<br />

is an idyllic tropical paradise.<br />

上 中 下 方 : 利 普 岛 绚 丽 的 天 堂 。<br />

บน : ผืนทรายขาวละเอียด<br />

และน้ำทะเลสวยใส ด้านหน้าหาดพัทยา<br />

Top : Pattaya Beach boasts white,<br />

sandy beach and crystal-clear water.<br />

上 方 : 芭 提 雅 海 面 的 细 白 沙 滩 和 清 澈 海 水 。<br />

ล่าง : พระอาทิตย์อัศดง ที่หาดประมง<br />

หรือ Sunset Beach<br />

Bottom : A spectacular sunset at<br />

Sunset Beach.<br />

下 方 : 日 落 海 滩 的 夕 阳 美 景 。<br />

เรือเร็วลดกำลังลงเมื่อเข้าใกล้เกาะแห่งนี้ ที่นี่นับเป็น 1<br />

ในเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะของเขตอุทยานแห่งชาติ<br />

ตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล<br />

น้ำทะเลลึกสีน้ำเงินเข้มมองลงไปเผยให้เห็นแนวปะการัง<br />

น้ำตื้น และชายหาดที่วางตัวอยู่เบื้องหน้าก็ขาวสะอาดตา<br />

เปล่งประกายสะท้อนแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะผืนทราย<br />

ละเอียดนุ่มเมื่อ 2 เท้าได้ย่ำเดินไปตามชายหาดพัทยา<br />

ซึ่งเพี้ยนจากชื่อเดิมที่ชาวเลเรียกในภาษามลายูว่า<br />

“หาดปะไตดายา” หรือหาดลมตะวันตก ชายหาดนี้คึกคัก<br />

ที่สุดบนเกาะหลีเป๊ะ ด้วยเรียงรายด้วยที่พักหลากหลาย<br />

ระดับ ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ และบริษัททัวร์ดำน้ำ โดยมี<br />

ถนนเส้นหลักเป็นถนนคนเดินที่จะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่น<br />

ช่วงค่ำคืน ซึ่งตลอด 2 ข้างทางประกอบด้วย ร้านอาหาร<br />

โรงแรม ร้านรวงต่างๆ<br />

สำหรับที่พักที่สะดวกสบายบนชายหาดพัทยาก็คือ<br />

AKIRA Lipe Beach Resort เนื่องจากตั้งอยู่บนแนว<br />

ชายหาดขาวนวล ซึ่งเดินจากท่าเทียบเรือมาแค่นิดเดียว<br />

อีกทั้งโดดเด่นด้วยการตกแต่งชุดเก้าอี้หน้าหาดให้ได้<br />

นั่งดื่มเพลินๆ ชมวิวทะเล ถัดเข้ามาคือสระว่ายน้ำ<br />

ขนาดใหญ่ที่เก้าอี้ชายหาดถูกจับจองโดยผู้เข้าพัก<br />

หลากสัญชาติ ทั้งที่มาพักผ่อนกันเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน<br />

และคู่รัก นอกจากสระว่ายน้ำหน้าหาดแล้ว รีสอร์ตนี้ยังมี<br />

สระว่ายน้ำอีก 2 สระอยู่ในอาคารด้านในที่ทำเป็นห้องพัก<br />

แสนสบาย ระเบียงเปิดออกสู่สระน้ำแนวยาวให้เดินลง<br />

เล่นน้ำแล้วตรงขึ้นยังห้องพักได้เลย ในยามเย็นพระอาทิตย์<br />

เริ่มโรยแสง บีชบาร์หน้าหาดของรีสอร์ตมักจะคลาคล่ำด้วย<br />

ผู้คนนั่งดื่มรอชมพระอาทิตย์ลับหายไปจากแนวเขาที่สุด<br />

โค้งของชายหาดอีกด้วย แต่หากใครอยากดูพระอาทิตย์<br />

ตกน้ำ ก็ต้องไปที่หาดประมง หรือ Sunset Beach<br />

ทางทิศตะวันตกของเกาะ ซึ่งพื้นที่เป็นเหลี่ยมเขาโค้งอ่าว<br />

ที่มีหาดทรายขาวไม่ยาวนัก แต่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก<br />

ที่สวยงามมาก<br />

ส่วนรางวัลสำหรับคนตื่นเช้าบนเกาะหลีเป๊ะก็คือ<br />

ท้องฟ้าสีชมพูพาสเทลที่เปล่งแสงแรงขึ้นเมื่อพระอาทิตย์<br />

ลอยตัวเหนือหาดชาวเล หรือ Sunrise Beach ตั้งอยู่ทาง<br />

ทิศตะวันออกของเกาะ ชายหาดนี้ทอดยาวหลายร้อยเมตร<br />

โดยมีผืนทรายเนียนนุ่มไปจนสุดโค้งอ่าว ทิวสนต้นมะพร้าว<br />

พลิ้วไหวตามสายลมพัดโชย ผู้คนเริ่มวันใหม่อย่างสบายๆ<br />

ด้วยภาพความงามแห่งธรรมชาติที่เคลื่อนผ่านห้วงเวลาให้<br />

อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันไป อันเป็นเสน่ห์ไม่รู้เลือน<br />

48 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

49


TRAVEL<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางไปกับ<br />

สายการบินไทยสมายล์ จากกรุงเทพฯ-<br />

หาดใหญ่ มีเที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลา<br />

เดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที สำรองที่นั่ง<br />

ได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : จากสนามบินหาดใหญ่<br />

สามารถเช่ารถ หรือติดต่อรถตู้จากบริษัท<br />

ทัวร์ต่างๆ ไปยังท่าเรือปากบารา ใช้เวลา<br />

1.5-2 ชั่วโมง แล้วนั่งเรือเฟอร์รี่หรือสปีด<br />

โบ๊ตไปเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาประมาณ 1<br />

ชั่วโมง 30 นาที สำหรับห้องพักแนะนำ<br />

ที่ AKIRA Lipe Beach Resort สอบถาม<br />

รายละเอียดได้ที่ www.akiralipe.com<br />

ของเกาะ หลังอาหารเช้ามื้อใหญ่นักท่องเที่ยว<br />

ยังสามารถสนุกกับกิจกรรมสำรวจโลกใต้ทะเลกับ<br />

บริการทัวร์ดำน้ำต่างๆ ได้อีก โดยเลือกไปทัวร์เกาะ<br />

ตามใจชอบ เช่น เกาะโซนใน อย่างเกาะหินงาม<br />

เกาะอาดัง เกาะราวี ร่องน้ำจาบัง หรือเกาะโซนนอก<br />

อย่างเกาะหินซ้อน เกาะดง เกาะรอกลอย เป็นต้น<br />

สำหรับที่ AKIRA Lipe Beach Resort มีบริการ<br />

ทัวร์ดำน้ำให้ผู้เข้าพักเลือกทัวร์ได้ง่ายๆ นำโดยกัปตัน<br />

เรือผู้เชี่ยวชาญจะพาออกเรือฝ่าแสงแดดและคลื่นลม<br />

ไปดำน้ำชมความงามของเกาะต่างๆ อย่างน่าตื่นเต้น<br />

ซึ่งตามจุดแวะดำน้ำนั้นจะมีระบบการจัดการที่ดี<br />

มีการผูกทุ่นลอยให้จอดเรือ กั้นแนวเชือกบอกเขตดำน้ำ<br />

ปลอดภัยที่ผู้ดำเกาะเชือกลอยตัวชมปะการังน้ำตื้<br />

ได้ ตลอดจนมีจุดแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน<br />

ที่หาดทรายขาว เกาะราวี เมื่อเดินทางถึงจุดแวะดำน้ำ<br />

ตามที่เลือกไว้แล้ว กัปตันเรือจะพานักท่องเที่ยวใน<br />

ชุดเสื้อชูชีพและสวมหน้ากากสนอร์เกิล ดำดิ่งสู่โลก<br />

สีครามอันงดงามด้วยปะการัง 7 สี ปะการังดอกเห็ด<br />

ปึกใหญ่ๆ ปลาการ์ตูน ปลาลายเสือ ปลานกแก้ว<br />

และฝูงปลาหลากสีสันอีกมากมาย จนไม่แปลกใจ<br />

เลยว่า เหตุใดทะเลใส หาดทรายขาว ของที่นี่ จึงเป็น<br />

สวรรค์บนเกาะหลีเป๊ะที่ใครๆ ก็อยากมาเยือน<br />

Blue Sea, White Beaches<br />

THE PARADISE OF LIPE<br />

ซ้าย-ล่าง : พระอาทิตย์ขึ้นยามอรุณรุ่ง<br />

ณ หาดชาวเล หรือ Sunrise Beach<br />

Left-Bottom : The rising sun at Sunrise Beach.<br />

左 方 下 方 : 日 出 海 滩 之 黎 明 美 景 。<br />

บน : น้ำทะเล<br />

สีฟ้ากับหาดทราย<br />

นุ่มเท้าบนเกาะ<br />

หลีเป๊ะ<br />

Top : Koh Lipe<br />

is famous<br />

for its azure<br />

waters and soft<br />

sandy beaches.<br />

上 方 : 利 普 岛 之<br />

蓝 色 海 域 和 软 嫩<br />

沙 滩 。<br />

A SPEEDBOAT ZIPS ACROSS THE TURQUOISE WATERS OF THE ANDAMAN,<br />

SKIMMING THE WAVES ON ITS WAY TO KOH LIPE. THE 3-KILOMETRE-<br />

LONG ISLAND IS A TROPICAL PARADISE THAT’S RICH IN NATURAL BEAUTY.<br />

Known for its white, sandy beaches and colourful<br />

coral reefs, Lipe is part of a group of 51 islands that<br />

form the Tarutao Marine National Park in Satun’s<br />

Muang district. Pattaya Beach is the most vibrant<br />

lined with hotels and restaurants. The island’s main<br />

drag is teeming with tourists at night.<br />

Conveniently located on the popular beach is<br />

AKIRA Lipe Beach Resort, just within walking distance<br />

of the main pier. The hotel stands out thanks to a<br />

scattering of beach chairs for the hotel’s guests to sit<br />

on while sipping on a drink or watching the blue sea.<br />

Right next to the beach is the hotel’s large swimming<br />

pool surrounded by loungers occupied by the hotel’s<br />

international guests. Two more swimming pools are<br />

beside the hotel’s buildings that house highly liveable<br />

guestrooms including ones with a terrace for direct<br />

pool access.<br />

Before sunset, the beach is filled with tourists<br />

with a sundowner in hand hoping for a spectacular<br />

sunset over the mountains. For a beautiful sunset<br />

over the sea, head to Sunset Beach (in the west of<br />

the island) that is known for its curved white,<br />

sandy beach and the most beautiful sunset spot<br />

on the island.<br />

Early risers are rewarded with the pastel pinkish<br />

glow of the sunrise at Sunrise Beach (in the east of<br />

Lipe). The smooth, white sands extend all the way<br />

to either end of this coconut palm-fringed, 100-metrelong<br />

curved beach. Every new day here is delightful<br />

and relaxed thanks to the island’s natural beauty that<br />

inspires wonderful feelings.<br />

After a generous breakfast, tourists can opt to join<br />

thrilling marine activities. Popular dive tours take visitors<br />

to notable islands including Koh Hin Ngam, Adang, Rawi,<br />

Jabang Tides, Hin Son, Dong and Rokloy.<br />

AKIRA Lipe Beach Resort offers a range of diving<br />

tours led by a captain of a dive boat who takes tourists to<br />

explore the natural beauty of outlying islands. Every dive<br />

spot is well administered with bouys for safe anchoring<br />

and safety ropes for safe snorkelling. A lunch break<br />

takes place on Koh Rawi’s White Sand Beach. At each<br />

dive spot, the captain leads a group of tourists with life<br />

vests and snorkelling masks to see colourful coral reefs,<br />

mushroom corals and marine life such as clownfish,<br />

Siamese tiger fish and parrotfish. With its crystal-clear<br />

water and white sands, it’s no surprise then that people<br />

love to come to the tropical paradise of Lipe.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI Smile’s daily flights from Bangkok to<br />

Hat Yai take 1 hour and 25 minutes. For reservations, visit<br />

www.thaismileair.com.<br />

More info : At Hat Yai Airport, there’s a range of car rental<br />

and chauffeured van companies that offer rides to the<br />

Pak Bara Pier, which take between 1.5-2 hours. From the<br />

pier, Lipe is only 1 hour and 30 minutes away by speedboat.<br />

Contact AKIRA Lipe Beach Resort at www.akiralipe.com.<br />

50 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

51


TRAVEL<br />

มหาวิทยาลัย<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

利 普 岛 海 水 沙 滩 之 天 堂<br />

快 艇 穿 过 碧 绿 的 安 达 曼 海 , 在 明 朗 的 天 空 下 驶 向 世 外 桃 源<br />

般 的 利 普 岛 。<br />

接 近 岛 屿 时 , 快 艇 逐 渐 减 速 , 利 普 岛 属 于 沙 敦 府 沙 敦 直 辖 县 沟 萨 莱 区 达 鲁 岛 国<br />

家 公 园 的 51 座 离 岛 之 一 。 深 蓝 色 的 海 洋 , 清 澈 见 底 , 可 看 到 浅 滩 珊 瑚 礁 , 眼 前<br />

的 海 滩 白 净 诱 人 。 踏 入 利 普 岛 最 热 闹 的 芭 提 雅 海 滩 之 细 腻 沙 滩 上 , 这 里 充 满 众<br />

多 住 宿 、 餐 馆 、 咖 啡 馆 、 酒 吧 、 旅 行 社 和 夜 市 步 行 街 , 气 氛 十 分 热 闹 。<br />

芭 提 雅 海 滩 上 的 力 荐 住 宿 为 阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 , 酒 店 立 足 在 白 嫩 沙 滩<br />

上 , 距 离 码 头 仅 几 步 之 遥 , 酒 店 海 面 设 有 休 闲 座 椅 和 大 型 泳 池 , 酒 店 的 另 外 两<br />

座 泳 池 设 置 靠 近 客 房 楼 , 方 便 游 客 跳 进 泳 池 玩 水 。 夕 阳 时 分 , 酒 店 的 沙 滩 酒 吧<br />

将 坐 满 等 待 着 欣 赏 日 落 的 游 客 。 游 客 也 可 选 择 到 利 普 岛 西 边 的 日 落 海 滩 欣 赏 最<br />

美 的 日 落 场 景 。<br />

早 晨 , 位 于 利 普 岛 东 边 的 日 出 海 滩 将 弥 漫 着 淡 粉 天 色 , 海 滩 延 伸 100 米<br />

长 , 弥 漫 大 自 然 景 色 , 舒 适 宜 人 , 魅 力 无 穷 , 让 人 们 放 松 的 度 过 。 享 受 丰 富 早<br />

餐 之 后 , 游 客 可 选 择 参 加 潜 水 游 团 , 含 钠 内 环 岛 如 美 石 岛 和 腊 威 岛 和 外 环 岛 如<br />

叠 石 岛 和 东 岛 等 。<br />

阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 提 供 潜 水 游 团 服 务 , 由 船 长 开 船 去 各 个 离 岛 欣 赏 美<br />

景 , 潜 水 活 动 具 有 管 理 齐 全 的 设 施 , 设 有 停 泊 船 只 的 漂 浮 浮 标 和 绳 索 显 示 安 全<br />

潜 水 区 , 游 客 可 以 抓 着 绳 索 浮 潜 。 另 外 , 游 团 还 包 括 在 腊 威 岛 上 享 用 午 餐 。 深<br />

入 海 底 世 界 , 观 赏 众 多 缤 纷 珊 瑚 和 鱼 群 , 见 证 利 普 岛 世 外 桃 源 般 的 美 丽 景 色 。<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

สมทบทุนบรจาคเพื่อโครงการวจัยไดที่<br />

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 641-0-19577-7 ช่อบัญช กองทุนวจัยและรักษาผูปวยมะเร็งดวยกัญชา<br />

*บัญชดังกลาวเพื่อการสมทบทุนบรจาคเทานั้น<br />

“ระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบรรเทาปวดผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชา”<br />

กิจกรรมออกเรือไปชมโลกใต้ทะเลอันสวยงามบนเกาะหลีเป๊ะ<br />

Tourists on a diving tour to explore Koh Lipe’s<br />

magnificent undersea world.<br />

利 普 岛 观 赏 水 下 世 界 的 潜 水 活 动 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 提 供 曼 谷 至 合 艾 的 航 班 , 飞 行 时 间 为 1 小 时 25 分 钟 ,<br />

预 定 机 票 请 至 www.thaismileair.com。<br />

详 情 : 从 合 艾 机 场 可 租 车 或 使 用 专 车 服 务 前 往 帕 克 巴 拉 码 头 , 行 驶 约 2 小 时 ,<br />

再 转 乘 快 艇 或 渡 船 大 概 1 小 时 到 利 普 岛 。 推 荐 住 宿 阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 ,<br />

预 定 房 间 请 至 www.akiralipe.com。<br />

52 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

53


TRAVEL<br />

ขอนแก่น<br />

เมืองแห่งดอกคูนและเสียงแคน<br />

พระมหาธาตุแก่นนคร<br />

ณ วัดหนองแวง ริมบึงแก่นนคร<br />

Wat Nong Wang’s<br />

Phra Mahathat<br />

Kaen Nakhon<br />

is right on the lake.<br />

孔 敬 南 湖 农 望 寺 院 的 孔<br />

敬 那 空 佛 塔 。<br />

ในส่วนผสมอันกลมกล่อมของความดั้งเดิมกับความทันสมัยในด้านต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น<br />

โดยเฉพาะด้านศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น กับความเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมและธุรกิจ<br />

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองแห่งดอกคูนเสียงแคนนี้ ยังเติมเต็มความสุขในวันพักผ่อน<br />

ด้วยแหล่งท่องเที่ยว อาหารการกิน และสีสันแห่งฤดูกาลอีกด้วย<br />

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN<br />

PHOTOS : POPPON KASEMSAN NA AYUTTHAYA, PIYALAK NAKAYODHIN<br />

54 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

55


TRAVEL<br />

บน : สะพานเชื่อมหินสำหรับนักท่องเที่ยวเดินชมวิว<br />

ของภูหินช้างสีได้สะดวก<br />

Top : The Phu Hin Chang See area has a bridge<br />

spanning several rocks.<br />

上 方 : 普 欣 昌 思 山 的 观 景 石 桥 。<br />

กลาง : หินช้างสี โขดหินก้อนมหึมา<br />

ที่ช้างป่าเดินเข้ามาใช้ลำตัวสีจนเกิดเป็นร่องรอย<br />

Centre : Hin Chang See boasts large rocks against<br />

which elephants delight in rubbing their bodies.<br />

中 间 : 普 欣 昌 思 山 大 象 留 下 遗 迹 的 一 群 巨 大 砂 石 。<br />

ล่าง : ทิวทัศน์สวยงามของเขื่อนอุบลรัตน์<br />

Bottom : Ubolrat Dam is a place of scenic beauty.<br />

下 方 : 乌 汶 拉 大 坝 的 优 美 景 色 。<br />

บน : พระมหาธาตุแก่นนคร<br />

พระธาตุ 9 ชั้นฐานสี่เหลี่ยม<br />

Top : Phra Mahathat Kaen<br />

Nakhon has 9 tiers<br />

set on a square base.<br />

上 方 : 方 形 基 部 的 九 层 孔<br />

敬 那 空 佛 塔 。<br />

แหล่งธรรมชาติเพลินตา<br />

ถนนจากท่าอากาศยานขอนแก่นมุ่งเข้าเมือง ต้อนรับ<br />

เราด้วยสีเหลืองอร่ามของดอกคูน หรือดอกราชพฤกษ์<br />

ดอกไม้ประจำชาติไทยและจังหวัดขอนแก่น ซึ่งช่วงเดือน<br />

เมษายนต่อต้นพฤษภาคม ต้นคูนที่ปลูกเรียงรายตามถนน<br />

สายต่างๆ จะออกดอกบานสะพรั่ง ทำให้ทิวทัศน์ของเมือง<br />

สวยงามตระการตา<br />

จากนั้นบนเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อน ำไปสู่จุดหมายแรก<br />

ภูหินช้างสี เราใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป<br />

อำเภอฝาง โดยไม่ลืมแวะซื้อข้าวโพดข้าวเหนียวหนองบัว<br />

ที่ตั้งแผงขายอยู่ริมทาง รสชาติแห่งพันธุ์ท้องถิ่นที่เนื้อ<br />

ข้าวโพดหนึบนุ่มพอดี ทำให้เป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อ ก่อน<br />

จะตรงสู่ทางหลวงชนบท ขก.5035 เพื่อมุ่งไปยังภูหินช้างสี<br />

เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ซึ่งตั้งอยู่ในแนวป่าต้นน้ ำ<br />

ลำธารที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อันมีเส้นทาง<br />

เลาะเลียบสันเขื่อนให้ได้ชมทิวทัศน์และวิถีชุมชนคนริม<br />

เขื่อน<br />

สำหรับภูหินช้างสีนี้ คือกลุ่มหินทรายขนาดใหญ่ รูปร่าง<br />

แปลกตา โดยที่มาของชื่อตั้งตามโขดหินก้อนมหึมา ซึ่งช่อง<br />

หินที่เห็นนั้น ขนาดพอดีกับช้างป่าเดินเข้าไปเพื่อใช้ล ำตัวสี<br />

กับก้อนหิน สันนิษฐานว่าสีไปมาจนร่องรอยของโคลนดิน<br />

และขนช้างป่าติดอยู่กับก้อนหิน กลายเป็นจุดท่องเที่ยว<br />

ยอดนิยม และภายในมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอย่าง<br />

โป่งดินธรรมชาติ น้ำในโพรงหิน ภาพเขียนสีสลักก่อน<br />

ประวัติศาสตร์ และจุดชมวิวหินช้างสี ที่นักธุรกิจขอนแก่น<br />

ร่วมมือกับอุทยานฯ จัดทำสะพานเชื่อมหินให้เดินชมวิว<br />

หรือปีนป่ายไปถึงหินหัวกะโหลก โขดหินใหญ่ที่อยู่สูงสุด<br />

ได้โดยสะดวก แถมยังเพิ่มมุมถ่ายรูปให้ยืนเก๋กลาง<br />

สะพานยาว ที่มีฉากหลังเป็นโขดหิน ผืนป่า และ<br />

เขื่อนอุบลรัตน์เบื้องล่าง<br />

แหล่งวัฒนธรรมเพลินใจ<br />

นอกจากศูนย์กลางเมืองขอนแก่นจะอยู่ที่ถนน<br />

ศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว) ที่คึกคักที่สุดในช่วงเทศกาล<br />

สงกรานต์แล้ว บึงแก่นนครคือศูนย์รวมจิตใจและ<br />

นันทนาการ มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ประดิษฐาน<br />

อนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก<br />

บรรยากาศที่นี่เย็นร่มรื่น ช่วงเช้าและเย็นจะมีผู้คนมา<br />

ออกกำลังกาย ยิ่งช่วงดอกคูนชูช่อสะพรั่งส่งให้เป็นเส้นทาง<br />

วิ่งที่มีสีสันสวยงามมาก ทั้งยังมองเห็นพระมหาธาตุ<br />

แก่นนคร วัดหนองแวง ริมบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นพระธาตุ<br />

9 ชั้นฐานสี่เหลี่ยม เรือนยอดทรงเจดีย์จ ำลองแบบจาก<br />

พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น<br />

ความสูงองค์พระธาตุฯ 80 เมตร เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี<br />

ผสมศิลปะอินโดจีน<br />

ในเวลาเดียวกันขอนแก่นยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย<br />

ขอนแก่น ทำให้เมืองมีชีวิตชีวาด้วยความคิดสร้างสรรค์<br />

ของคนรุ่นใหม่ อาณาบริเวณส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย<br />

ประกอบด้วย สำนักวิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์นวัตกรรม<br />

สวนสาธารณะ และหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดนิทรรศการ<br />

ศิลปะทั้งแบบหมุนเวียนและถาวร รวมถึงนิทรรศการผ้า<br />

อีสานที่นำพาเราท่องเที่ยวไปบนเส้นทางสายไหม แหล่ง<br />

ผลิตผ้ามัดหมี่ เพื่อตอกย้ ำสถานะจังหวัดขอนแก่น ที่สภา<br />

หัตถกรรมโลกได้ประกาศรับรองให้เป็น เมืองหัตถกรรม<br />

โลกแห่งผ้ามัดหมี่ เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมาด้วย<br />

กินดื่มนานาสรรพรส<br />

อาหารการกินทั่วเมืองคือความอิ่มเอมที่ขอนแก่นมอบ<br />

ให้ เราพักที่ราชาวดี รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล ที่พักเป็นมิตร<br />

กับสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสวนสวย ซึ่งบริการอาหารเช้าครบ<br />

56 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

57


TRAVEL<br />

ทั้งไทย จีน ฝรั่ง โดยมีบุฟเฟต์ข้าวเหนียว น้ ำพริก และ<br />

ไข่กระทะเป็นตัวชูโรง ส่วนห้องอาหารอิตาเลียนชื่อ Vacca<br />

ด้านหน้าโรงแรม เชฟชาวอิตาเลียนปรุงรสชาติได้อร่อยเลิศ<br />

ทั้งยังมีไวน์และเครื่องดื่มหลากหลายเสิร์ฟ กระนั้น<br />

เราก็ไม่พลาดอาหารอีสานพื้นเมือง เพราะร้านแซบนัว<br />

ครัวอิสาน อร่อยขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัด เมนูห้ามพลาด<br />

ได้แก่ ส้มตำลาว หมูแดดเดียว ปลาส้มทอด และที่ขาด<br />

ไม่ได้ก็คือ ไก่ย่างเขาสวนกวาง สำหรับสายแจ่วฮ้อนหรือ<br />

สุกี้อีสาน ขอแนะนำร้านติ๊กแจ่วฮ้อน รับรองแซ่บหลาย<br />

ส่วนสายเดินตลาด ช่วงเย็นๆ จะมีตลาดคำไฮ<br />

แถวบึงหนองโคตร เป็นตลาดท้องถิ่นที่ขายอาหาร<br />

พื้นเมืองสารพัด จากนั้นขับรถต่อไปอีกเล็กน้อย<br />

จะพบร้าน Friday Cafe & Bistro ในบรรยากาศชวนนั่ง<br />

จิบชา กาแฟ และของว่าง ร้านโดดเด่นด้วยอาคาร<br />

เพดานสูง ผนังปูนเปลือย เน้นใช้ของเก่าทรงคุณค่า<br />

จากทั่วโลกตกแต่ง และยังมีมุมกระเป๋าแบรนด์ดัง<br />

Freitag จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สะท้อนการ<br />

ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมกับความทันสมัยในเมือง<br />

ที่ไม่หยุดนิ่งเช่นขอนแก่นเข้าไปอย่างกลมกลืน<br />

ต้นคูนออกดอกบานสะพรั่ง<br />

ต้อนรับนักท่องเที่ยว<br />

Blooming golden shower flowers<br />

greet tourists on arrival.<br />

迎 接 游 客 的 盛 开 金 链 花 。<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน<br />

THAI Smile จากกรุงเทพฯ-ขอนแก่น มีเที่ยวบินทุกวัน<br />

วันละ 6 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง สำรองที่นั่งได้ที่<br />

www.thaismileair.com<br />

More info : สามารถติดต่อเช่า-รับรถขับเที่ยว<br />

จากบริษัทรถเช่า ได้ที่สนามบินขอนแก่น หรือ<br />

นั่งรถประจำทาง Smart Bus และแท็กซี่มิเตอร์เข้าเมือง<br />

ได้โดยสะดวก<br />

บน-ล่าง : การทอผ้ามัดหมี่ถือเป็นวิถีของคนขอนแก่นที่สืบทอดมายาวนาน<br />

และสวยงามมีเอกลักษณ์ จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่<br />

Top-bottom : Mudmee textiles, part of Khon Kaen’s way of life,<br />

are so elegant the province was named World Craft City for Mudmee.<br />

中 间 - 下 方 : 扎 染 泰 丝 作 为 孔 敬 人 的 悠 久 传 承 之 独 特 艺 术 ,<br />

让 孔 敬 府 被 评 为 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 。<br />

58 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

59


TRAVEL<br />

บนซ้าย-กลาง : อาหารหลากหลายเมนูทั้งไทยและอิตาเลียน<br />

ที่ราชาวดี รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล<br />

Top left-Centre : A wide range of Thai and Italian dishes<br />

at Rachawadee Resort & Hotel.<br />

左 上 方 - 中 间 : 拉 查 伍 德 度 假 村 酒 店 的 泰 国 及 意 大 利 餐 的 多 种 美 食 。<br />

บนขวา : อาหารพื้นเมืองรสแซ่บ ที่ร้านแซบนัว ครัวอิสาน ซึ่งใครไปใครมาก็ต้องแวะชิม<br />

Top right : Spicy local dishes at Zab Nour Krua Isaan.<br />

右 上 方 : 森 诺 阔 伊 森 餐 厅 的 辣 爽 当 地 菜 。<br />

ล่าง : Friday Cafe & Bistro คาเฟ่เก๋ที่ดีงามทั้งอาหารและเครื่องดื่ม<br />

แถมยังมีมุมกระเป๋า FREITAG ให้เลือกช้อปด้วย<br />

Bottom : Friday Cafe & Bistro has FREITAG bags on sale<br />

besides food and drinks.<br />

下 方 : 星 期 五 小 餐 厅 供 应 别 致 菜 品 和 饮 料 , 还 有 售 卖 瑞 士 品 牌 FREITAG 包 。<br />

Khon Kaen<br />

The City of Golden Shower Flowers and Bamboo Music<br />

KHON KAEN, THE CITY OF GOLDEN SHOWER FLOWERS AND BAMBOO MUSIC,<br />

IS A HARMONIOUS BLEND OF TRADITION AND MODERNITY THAT BOASTS EXCEPTIONAL<br />

HANDICRAFTS. IT IS THE NORTHEAST’S BUSINESS HUB AND IDEAL FOR A VACATION.<br />

THE PROVINCE HAS PLENTY OF LOCAL DELICACIES AND SPLASHES OF SEASONAL COLOUR.<br />

บน : บึงแก่นนคร<br />

ศูนย์รวมจิตใจ<br />

และนันทนาการ<br />

ของชาวเมืองขอนแก่น<br />

Top : Bueng Kaen Nakhon<br />

is Khon Kaen’s spiritual<br />

and recreational centre.<br />

上 方 : 作 为 孔 敬 市 民 休 闲<br />

中 心 的 孔 敬 南 湖 。<br />

NATURAL ATTRACTIONS<br />

The road from Khon Kaen Airport to the city<br />

welcomes visitors with golden shower flowers in full<br />

bloom. The golden shower is Thailand’s national<br />

flower and Khon Kaen’s official symbol. From April<br />

to <strong>May</strong>, the yellow flowers are in blossom, creating<br />

beautiful scenery in the city.<br />

The first destination on most visitors’ itinerary is<br />

Phu Hin Chang See. Take highway 12 to Fang district,<br />

then continue on rural road 5035 that leads to Phu<br />

Hin Chang See, located inside Namphong National<br />

Park. The park is a watershed forest that regularly<br />

replenishes Ubolrat Dam. The scenic route along the<br />

dam offers a glimpse into the way of living of locals<br />

residing in waterfront communities.<br />

The Phu Hin Chang See area has a scattering<br />

of large rocks in bizarre shapes. Its name means<br />

“elephant rubbing rocks” as the area occasionally<br />

sees elephants coming in and rubbing against<br />

these large rocks. The area also has a nature trail,<br />

mineral licks, underground water and pre-historic rock<br />

paintings. At the viewpoint, there’s a bridge spanning<br />

several large rocks offering unusual views of the area<br />

from above.<br />

CULTURAL CENTRES<br />

At the heart of Khon Kaen is Srichan Road that’s<br />

bustling with life over Songkran. Bueng Kaen Nakhon<br />

Lake is the province’s spiritual and recreational centre.<br />

Around the reservoir, there are a number of attractions<br />

including a statue of Khon Kaen’s 1 st ruler, Thao Phia<br />

Muang Pan. The waterfront area is a haven of serenity<br />

and peace in the morning and late afternoon when<br />

locals go for jogging around the lake amid blooming<br />

golden shower flowers. Across the lake is Phra Mahathat<br />

Kaen Nakhon on the grounds of Wat Nong Wang.<br />

The great stupa is a blend of Dvaravati and Indochinese<br />

art as reflected in its 9 tiers that sit on a square base.<br />

Khon Kaen is home to Khon Kaen University, which releases<br />

creative forces from the new generation. The university’s Art<br />

and Cultural Centre hosts rotating and permanent exhibitions<br />

including one on Isaan textiles as befitting the city’s reputation as<br />

“World Craft City for Mudmee (Ikat).”<br />

FOOD AND BEVERAGES<br />

One is spoiled for choice when it comes to food in Khon Kaen.<br />

We stayed at Rachawadee Resort & Hotel, an environmentally<br />

friendly hotel set in a beautiful locale. The hotel serves<br />

international breakfast (Thai, Chinese and Western). The hotel’s<br />

Italian restaurant, Vacca, is run by an Italian chef who cooks<br />

incredibly tasty dishes to be enjoyed with great wines and other<br />

drinks. For delicious Isaan food, head to Zab Nour Krua Isaan<br />

restaurant. Its standout dishes include Somtam Lao, Moo Dad<br />

Diew, Plaa Som Thod and Khao Suan Kwang grilled chicken.<br />

Those enjoying spicy jaew hon or Isaan-style sukiyaki should make<br />

a beeline for Tik Jaew Hon restaurant.<br />

For a leisurely market walk in the late afternoon, Kham Hai<br />

Market at Bueng Nong Khot is highly recommended with its<br />

bewildering range of local dishes. It’s worth checking out Friday<br />

Cafe & Bistro, a great place for whiling away the hours with tea,<br />

coffee or dessert. The cafe has bare concrete walls with antiques<br />

from worldwide among its furnishings. The café has a corner<br />

displaying FREITAG bags from Switzerland, proof that tradition<br />

and modernity exist side by side in Khon Kaen.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI Smile’s direct flights connect Bangkok<br />

and Khon Kaen 6 times daily in just 1 hour. For reservations,<br />

visit www.thaismileair.com.<br />

More info : It’s possible to rent a car from car rental companies at<br />

Khon Kaen Airport. Smart Buses and metered taxis regularly ferry<br />

visitors to and from the airport.<br />

60 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

61


TRAVEL<br />

孔 敬 —— 金 链 花 与 排 竹 笙 声 之 城<br />

孔 敬 府 , 具 有 金 链 花 与 排 竹 笙 声 之 城 的 美 誉 , 是 一 个 现 代 化 与 传 统 习 俗 相 完 美 融 合 的 城<br />

市 , 充 满 了 旅 游 胜 地 、 美 食 和 美 丽 节 日 , 让 您 充 分 度 过 惬 意 的 休 闲 时 光 。<br />

悦 目 自 然 胜 地<br />

四 月 至 五 月 初 是 金 链 花 的 绽 放 季 , 金 链 花 沿 着 街 道 灿 烂 盛 开 , 以 壮 观 艳 丽 的 景 色 欢 迎<br />

着 游 客 。 我 们 沿 着 前 往 芳 县 的 12 号 公 路 行 驶 , 再 转 入 5035 号 孔 敬 农 村 公 路 开 往 楠 峰<br />

国 家 公 园 普 欣 昌 思 山 , 路 途 中 可 以 看 到 沿 着 乌 汶 拉 大 坝 的 自 然 景 色 和 当 地 人 的 生 活 。<br />

普 欣 昌 思 山 是 一 群 巨 大 异 形 砂 石 , 有 着 刚 好 大 象 能 通 过 的 宽 度 的 峡 谷 , 据 说 峡 谷 两<br />

侧 呈 现 大 象 身 上 的 泥 土 和 象 毛 的 遗 迹 , 从 而 成 为 流 行 景 点 。 区 内 还 有 自 然 小 径 如 史<br />

前 雕 刻 彩 绘 和 观 景 点 等 。<br />

畅 心 文 化 胜 地<br />

孔 敬 府 拥 有 是 赞 路 , 即 称 考 鸟 路 作 为 市 中 心 的 闹 热 区 , 而 孔 敬 南 湖 则 作 为 市 民 休 闲<br />

中 心 , 湖 面 巨 大 , 区 内 具 有 孔 敬 第 一 君 主 掏 丕 盟 蓬 纪 念 牌 。 从 湖 区 可 望 到 孔 敬 那 空<br />

寺 的 九 层 堕 罗 钵 底 艺 术 与 印 度 支 那 艺 术 相 融 的 佛 塔 , 景 区 里 气 氛 舒 畅 , 景 色 优 美 。<br />

孔 敬 大 学 是 一 处 充 满 着 年 轻 人 的 创 造 力 之 地 , 给 城 市 创 造 活 力 感 。 大 学 区 内 含 学 术<br />

楼 、 研 究 中 心 、 公 园 等 , 还 有 举 办 各 种 展 览 如 伊 森 地 区 织 品 展 览 的 艺 术 文 化 楼 , 展<br />

示 享 誉 世 界 之 孔 敬 扎 染 泰 丝 , 这 见 证 了 孔 敬 的 世 界 扎 染 泰 丝 之 城 的 荣 誉 之 称 。<br />

บน : จุดชมวิวภูหินช้างสี มองลงไปเห็นทิวทัศน์ของเขื่อนอุบลรัตน์<br />

Top : The Hin Chang See viewpoint offers a sweeping<br />

view of Ubolrat Dam.<br />

上 方 : 从 普 欣 昌 思 山 观 景 点 俯 瞰 乌 汶 拉 大 坝 的 美 景 。<br />

ล่าง : ทัศนียภาพบนเส้นทางเลาะเลียบสันเขื่อนอุบลรัตน์<br />

Bottom : The winding road along Ubolrat Dam offers<br />

plenty of eye candy.<br />

下 方 : 沿 着 乌 汶 拉 大 坝 路 线 的 绚 丽 景 色 。<br />

各 种 舌 尖 美 食<br />

从 我 们 入 住 的 拉 查 伍 德 度 假 村 酒 店 有 丰 富 自 助 早 餐 和 供 应 意 大 利 餐 的 瓦 卡 餐 厅 。 此<br />

外 , 孔 敬 的 推 荐 餐 厅 比 如 供 应 当 地 伊 森 美 食 的 森 诺 阔 伊 森 餐 厅 和 供 应 伊 森 火 锅 的 迪<br />

角 鸿 餐 厅 。 下 午 也 可 以 到 康 嗨 市 场 品 尝 各 种 当 地 美 食 , 还 有 气 氛 舒 适 独 特 的 星 期 五<br />

小 餐 厅 , 里 面 还 有 售 卖 瑞 士 品 牌 Freitag 包 。<br />

由 此 可 见 , 孔 敬 是 一 座 反 映 出 传 统 文 化 与 现 代 化 相 完 美 融 合 的 城 市 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 提 供 每 天 6 班 的 曼 谷 至 孔 敬 航 班 , 飞 行 1 小 时 , 预 约 机 票 请 至<br />

www.thaismileair.com。<br />

详 情 : 游 客 可 在 孔 敬 机 场 租 车 自 行 或 乘 智 能 巴 士 和 的 士 进 城 。<br />

62 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

63


REFLECTIONS<br />

ปั่นตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน<br />

เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา<br />

ทางสถลมารค<br />

ON TWO WHEELS ALONG THE ROYAL ROUTE<br />

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒<br />

รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท<br />

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร<br />

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค<br />

เพื่อให้ได้ชื่นชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน<br />

ทั้งนี้ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร<br />

จากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร<br />

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม<br />

จะเลียบผ่านสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง<br />

การปั่นตามรอยเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครนี้<br />

แม้เป็นการปั่นจักรยานไปบนเส้นทางบางเส้นทาง<br />

และแวะเยือนบางสถานที่ หากทว่าทุกจังหวะของการปั่น<br />

ก็พร้อมทำาหน้าที่ส่งผ่านคุณค่าและความงดงาม<br />

ของแต่ละสถานที่อย่างเต็มพลัง<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD PHOTOS : TANUTPONG THUNGCHAI<br />

SPECIAL THANKS : BETTER THAN WALK (BANGKOK BETTER BICYCLE TOUR)<br />

64 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

65


REFLECTIONS<br />

Top left<br />

• วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงแห่งราชวงศ์จักรี<br />

เป็นวัดที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม<br />

อย่างยิ่ง โดยผสมผสานทั้งศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์<br />

ตอนต้น จีน และตะวันตกอย่างประณีตบรรจง<br />

• Wat Bowonniwet Vihara, a royal temple of the Chakri<br />

Dynasty, is architecturally and artistically magnificent,<br />

displaying a fusion of Thai (of the early Rattanakosin<br />

period), Chinese and Western Art.<br />

Top right<br />

• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์<br />

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น<br />

มรดกความทรงจำาโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก<br />

และยังโดดเด่นด้วยพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่<br />

ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร<br />

• Wat Phrachetupon Vimonmankalaram (Wat Pho)<br />

is a primary-level royal temple that won the UNESCO<br />

Memory of the World award and boasts a large reclining<br />

Buddha image in its shrine.<br />

Top<br />

• วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว<br />

เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เส้นทางเริ่มต้น<br />

ในการเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า<br />

จุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น<br />

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต<br />

พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดิน<br />

• The Temple of the Emerald Buddha is<br />

the temple on the grounds of the Grand<br />

Palace where the planned royal route<br />

originates. King Rama I commissioned<br />

its construction to house the Emerald<br />

Buddha, considered the Buddha image<br />

of the Kingdom.<br />

Bottom left<br />

• สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท<br />

เป็นพระบัญชรอันงดงามวิจิตร<br />

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

เสด็จออก ณ สีหบัญชรนี้ เพื่อให้พสกนิกร<br />

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล<br />

และชื่นชมพระบารมี<br />

• The majestic balcony of the Suthaisawan<br />

Prasat Throne Hall is where the King will<br />

appear to receive the blessings from his<br />

subjects.<br />

Bottom right<br />

• ภูมิทัศน์อันสวยงามตลอดถนนด้านหน้า<br />

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท<br />

• The beautiful scenery in front of the<br />

Suthaisawan Prasat Throne Hall.<br />

66 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

67


REFLECTIONS<br />

• โลหะปราสาท ณ วัดราชนัดดาราม บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ<br />

เป็นโลหะปราสาท ๓ ชั้น มียอด ๓๗ ยอด<br />

โดยยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ<br />

งดงามตระการตายิ่งนัก โดยเฉพาะยามค่ำาคืน<br />

• The Loha Prasat (Iron Castle) of Wat Ratchanatdaram<br />

at the Phan Fah Leelat intersection has 37 spires in total<br />

with the top spire containing relics of the Buddha.<br />

It looks beautiful at night.<br />

Top<br />

• วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และวัดประจำารัชกาลที่ ๘<br />

แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีเสาชิงช้าขนาดใหญ่สูง ๒๑ เมตร ทาสีแดงชาด<br />

ตั้งอยู่ด้านหน้า ซึ่งในอดีตเสาชิงช้านี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีโล้ชิงช้า<br />

และยังถือเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของกรุงเทพฯ ด้วย<br />

• Wat Suthat Thepphawararam is a primary-level royal temple, considered the<br />

royal temple of King Rama VIII. In front of the temple is a red giant swing<br />

that is 21 metres in height and one of Bangkok’s familiar landmarks.<br />

Centre<br />

• พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช<br />

ตั้งประดิษฐานโดดเด่น ณ เชิงสะพานพุทธฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว<br />

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์พระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์<br />

• The statue of King Phra Phutthayodfa Chulalok (Rama I) at the Memorial<br />

Bridge, constructed by King Prajadhipok in commemoration of the 1 st king<br />

of the Chakri Dynasty.<br />

Bottom<br />

• วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว<br />

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำารัชกาล มีความงดงามผสมผสานระหว่าง<br />

สถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก<br />

• Wat Rajabopit Sathitmahasimaram, built by King Chulalongkorn as a royal<br />

temple of the 5 th monarch, displays elements of Thai and Western architecture.<br />

68 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

69


REFLECTIONS<br />

• ภูมิทัศน์อันงดงามของเส้นทางเสด็จฯ บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ<br />

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ<br />

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ถนนราชดำาเนินกลาง<br />

และวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย<br />

• The beautiful scenery of the royal route<br />

as it runs through the Phan Fah Leelat intersection.<br />

The area hosts the Queen Sirikit Gallery, Maha Jesadabodin Pavilion,<br />

Ratchadamnoen Klang Avenue and the Democracy Monument.<br />

• ภูเขาทอง หรือบรมบรรพต เป็นพระเจดีย์บนภูเขาจำาลอง<br />

ตั้งอยู่ในวัดสระเกศ โดดเด่นเคียงคู่กับโลหะปราสาท<br />

ด้วยพระเจดีย์สีทองงามตระหง่านมองเห็นได้แต่ไกล<br />

• The Golden Mount of Wat Saket shines brightly alongside<br />

the Loha Prasat and is visible from afar.<br />

70 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

71


TRAVEL<br />

เที่ยวเจิ้งโจว<br />

ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี<br />

แผ่นดินจีนไม่ได้เพียงกว้างใหญ่ไพศาลเท่านั้น หากทว่ายังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว<br />

อันงดงามและทรงคุณค่า หนึ่งนั้นคือเจิ้งโจว ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี<br />

ที่มีแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลือง แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศไหลผ่าน<br />

เจิ้งโจวถือเป็นเมืองเอกของมณฑลเหอหนาน<br />

อดีตเคยเป็นเมืองหลวงสมัยราชวงศ์ซาง<br />

ส่วนปัจจุบันที่นี่คือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ<br />

และระบบขนส่งอันทันสมัย ดังนั้นนอกจาก<br />

ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนที่มี<br />

ประวัติศาสตร์มายาวนาน และมีของโบราณ<br />

อยู่ในเมืองมากกว่า 100,000 ชิ้นแล้ว จึงยัง<br />

เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเยือน<br />

เพราะการเดินทางสะดวกและมีสถานที่สวยงาม<br />

ให้ชื่นชมหลายแห่ง อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจาก<br />

จุดท่องเที่ยวในเมืองข้างเคียงอย่าง ลั่วหยาง<br />

อันหยาง และไคฟงด้วย<br />

ด้วยความที่เป็นดินแดนแห่งอารยธรรม<br />

พันปี ที่มีแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองไหลผ่าน<br />

โดยชื่อของแม่น้ำมาจากทรายสีเหลืองที่แม่น้ำ<br />

พัดพามา จนทำให้สีของแม่น้ำกลายเป็น<br />

สีเหลืองทอง จุดชมวิวของแม่น้ำแห่งนี้ในเมือง<br />

เจิ้งโจว จึงเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ ด้วยสวยงาม<br />

ทั้งทิวทัศน์ของแม่น้ำ และอลังการด้วยรูปปั้น<br />

หินจักรพรรดิเหยียนตี้และหวงตี้ ซึ่งแกะสลัก<br />

เป็นภูเขา มีความสูงถึง 106 เมตร จากนั้น<br />

ต่อด้วยการไปเยือนวัดเทพเจ้าประจำเมือง<br />

สถาปัตยกรรมโบราณที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล<br />

เหอหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง<br />

ก่อนจะเดินทางสู่วัดเส้าหลินและป่าเจดีย์<br />

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อ<br />

และคนส่วนใหญ่ต่างปรารถนาจะไปชื่นชม<br />

โดยเฉพาะการได้สัมผัสกับสุดยอดกังฟู<br />

ด้วยสายตาตนเอง<br />

วัดเส้าหลินตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซาน<br />

1 ใน 5 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋า เมือง<br />

เติงเฟิง ทางตะวันตกของเจิ้งโจว เป็นวัด<br />

พุทธนิกายมหายานที่มีความเก่าแก่มากกว่า<br />

1,500 ปี โดดเด่นงดงามท่ามกลางหุบเขา<br />

สีเขียว ภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรม<br />

ล้ำค่ามากมาย รวมถึงป่าเจดีย์ที่มีเจดีย์จำนวน<br />

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD<br />

74 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

75


TRAVEL<br />

บน : ป่าเจดีย์อันร่มรื่น ภายในวัดเส้าหลิน<br />

Top : The Pagoda Forest is a haven of serenity<br />

at the Shaolin Temple.<br />

上 方 : 少 林 寺 里 凉 快 气 氛 的 塔 林 。<br />

กลาง : วัดเส้าหลิน วัดที่มีความเก่าแก่<br />

และขึ้นชื่อเรื่องกังฟูเส้าหลิน<br />

Centre : The Shaolin Temple is an ancient<br />

Buddhist temple known for its kung fu feats.<br />

中 间 : 少 林 寺 , 著 名 功 夫 训 练 基 地 的 古 老 寺 院 。<br />

ล่าง : ถ้ำผาหลงเหมิน สัญลักษณ์แห่งความศรัทธา<br />

ในพุทธศาสนา<br />

Bottom : The Longmen Grottoes are a symbol<br />

of Buddhist faith.<br />

下 方 : 龙 门 石 窟 , 佛 教 之 信 仰 标 志 。<br />

Zhengzhou<br />

the Land of Millennia-old Civilisation<br />

ล่าง : จุดชมวิว<br />

แม่น้ำเหลือง<br />

ซึ่งอลังการ<br />

ด้วยรูปปั้นหินแกะสลัก<br />

ของ 2 จักรพรรดิ<br />

ผู้ยิ่งใหญ่ของจีน<br />

Bottom :<br />

The Yellow River<br />

Scenic Area boasts<br />

stone figures<br />

of 2 of China’s<br />

greatest emperors.<br />

下 方 : 黄 河 观 景 点 具 有<br />

巨 大 中 国 炎 黄<br />

二 大 帝 塑 像 。<br />

A former capital of Shang-Dynasty China and the<br />

capital of Henan province, Zhengzhou is considered<br />

one of the birthplaces of early Chinese civilisation<br />

that boasts over 100,000 priceless antiques. It’s<br />

a modern economic and transportation hub and<br />

a popular tourist destination too thanks to its<br />

collection of beautiful locales served by highly<br />

convenient public transportation. Zhengzhou offers<br />

easy access to attractions in outlying areas due to its<br />

close proximity to cities like Luoyang, Anyang<br />

and Kaifeng.<br />

Zhengzhou is famous for the Huang He River or<br />

the Yellow River, which is called so because of the<br />

perennial colour of its muddy water and soil carried<br />

downstream. The first destination on a typical<br />

itinerary is the Huang He River Scenic Area that offers<br />

a magnificent view of the natural surroundings and<br />

boasts stone statues of Yandi and Huangdi that shoot<br />

106 metres in the air. Worth checking out is the City<br />

of God Temple, the largest structure in Henan built in<br />

the Ming Dynasty. Not to be missed are the Shaolin<br />

Temple, the Pagoda Forest and Kung Fu shows.<br />

The Shaolin Temple is a 1,500-year-old Mahayana<br />

CHINA IS A COLOSSAL COUNTRY DOTTED<br />

WITH BEAUTIFUL TOURIST ATTRACTIONS.<br />

ONE OF THEM IS ZHENGZHOU,<br />

A MILLENNIA-OLD CIVILISATION WHERE<br />

THE HUANG HE RIVER RUNS THROUGH.<br />

Buddhist temple situated in a valley of lush<br />

greenery in Dengfeng on Mount Songshan, 1 of the<br />

5 most sacred mountains in Taoism. The temple<br />

boasts magnificent architectural wonders including<br />

the Pagoda Forest with 200 tomb pagodas of<br />

abbots and monks. Most importantly, this temple<br />

plays host to the famous Shaolin Kung Fu school<br />

where kung fu masters perform astonishing martial<br />

arts feats as captured in wu shu movies.<br />

Another must-go place is the Longmen<br />

Grottoes, aka Dragon’s Gate Grottoes, a UNESCO<br />

World Heritage Site, in nearby Luoyang. Located<br />

between 2 mountains with the Yi River on one side,<br />

the place has nearly 2,500 caves spanning<br />

1 kilometre and sheltering over 100,000 statues<br />

of the Buddha dating to the first era of Buddhism<br />

in China. The carved stones range in size from<br />

2 centimetres to 17 metres in height. The most<br />

perfectly carved statue is that of Empress<br />

Wu Zetian.<br />

Travelling in Zhengzhou and nearby cities offers<br />

visitors the chance to soak up the beauty of the<br />

great civilisations of China’s past.<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : THAI Smile’s direct flights connect Bangkok and Zhengzhou daily in 4 hours and 10 minutes.<br />

For reservations, log on to www.thaismileair.com.<br />

More info : Contact China’s tourism bureau at 0 2541 4138 or visit www.chinaembassy.co.th.<br />

กว่า 200 องค์ ซึ่งใช้สำหรับเป็นสุสานฝังศพ<br />

อดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีนผู้มรณภาพ แต่ที่<br />

สำคัญคือ วัดแห่งนี้เป็นสำนักฝึกกังฟูเส้าหลิน<br />

ศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน<br />

ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกันดีจากเรื่องราวที่ปรากฏ<br />

ในภาพยนตร์จีนกำลังภายใน<br />

มาถึงเจิ้งโจวแล้ว อีกสถานที่ที่ต้องไป<br />

ยลความงาม นั่นคือถ้ำผาหลงเหมิน หรือ<br />

ถ้ำสวรรค์ประตูมังกร ในเมืองลั่วหยาง ที่อยู่<br />

ไม่ห่างกัน ถ้ำผาแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทาง<br />

พุทธศาสนายุคแรกของจีน ได้ขึ้นทะเบียน<br />

เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเช่นกัน<br />

ลักษณะเป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา 2 ด้านที่<br />

ประจันหน้าเข้าหากัน โดยมีถ้ำเกือบ 2,500<br />

ถ้ำ เรียงรายยาวราว 1 กิโลเมตร และรูป<br />

แกะสลักพระพุทธรูปอีกกว่า 100,000 องค์<br />

ตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋ว 2 เซนติเมตร ไปจนถึง<br />

สูงสุด 17 เมตร ซึ่งรูปแกะสลักที่สมบูรณ์ที่สุด<br />

เป็นรูปพระนางบูเช็กเทียน นอกจากนั้นถ้ำผา<br />

ยังขนาบข้างด้วยแม่น้ำอี้ เหมาะกับการชมวิว<br />

ยามเย็นและชมพระอาทิตย์ตกน้ำด้วย<br />

เที่ยวท่องไปในเมืองเจิ้งโจวและสถานที่<br />

ข้างเคียงครานี้ แม้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวที่พาไป<br />

สัมผัส แต่ก็คงทำให้ทุกคนซึมซับกับคุณค่า<br />

และความงามแห่งอารยธรรมพันปีของเมือง<br />

แห่งนี้ได้ไม่น้อยเลย<br />

TRAVELLERS’ GUIDE<br />

Getting there : เดินทางสะดวกปลอดภัยไปกับสายการบิน THAI Smile<br />

จากกรุงเทพฯ-เจิ้งโจว มีเที่ยวบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที<br />

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com<br />

More info : การท่องเที่ยวจีน โทร. 0 2541 4138, www.chinaembassy.or.th<br />

76 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

77


TRAVEL<br />

游 历 千 年 文 明 郑 州<br />

中 国 地 大 物 博 , 充 满 既 有 价 值 又 精 美 的 旅 游 胜 地 , 郑 州 是 旅<br />

游 必 去 的 景 点 , 这 里 承 载 着 千 年 文 明 , 美 丽 黄 河 流 经 此 处 。<br />

บนซ้าย : อีกมุมสวยงามของจุดชมวิวแม่น้ำเหลือง<br />

Top left : A spot of scenic beauty along the Yellow River.<br />

左 上 方 : 黄 河 观 景 点 的 优 美 景 色 。<br />

บนขวา-ล่าง : ถ้ำผาหลงเหมิน มหัศจรรย์แห่งงานแกะสลักถ้ำหินอายุนับพันปี<br />

ที่มีแม่น้ำอี้ไหลผ่าน<br />

Top right-bottom : The Longmen Grottoes are home to fine rock<br />

carvings, with a river on one side.<br />

右 上 方 - 下 方 : 龙 门 石 窟 , 具 有 伊 河 流 经 的 数 千 年 历 史 之 奇 迹 石 窟 雕 像 。<br />

河 南 省 省 会 郑 州 曾 作 为 商 代 都 城 , 郑 州 是 华 夏 文 明 的 发 祥 地 , 受 到 游 客 欢<br />

迎 的 旅 游 城 市 , 这 里 交 通 便 利 , 经 济 繁 荣 , 具 有 众 多 美 丽 的 景 区 , 临 近 周<br />

边 旅 游 城 市 的 洛 阳 、 安 阳 和 开 封 。<br />

郑 州 黄 河 风 景 名 胜 区 作 为 郑 州 的 必 去 景 点 , 里 面 坐 落 着 106 米 高 的 炎<br />

黄 二 帝 塑 像 , 且 是 观 赏 黄 河 的 最 佳 之 处 , 黄 河 携 带 的 黄 土 , 让 河 流 呈 现 金<br />

灿 灿 颜 色 , 景 色 十 分 优 美 。 随 后 到 郑 州 城 隍 庙 游 览 河 南 省 最 庞 大 明 代 古 建<br />

筑 , 再 前 往 世 界 遗 产 地 少 林 寺 , 亲 眼 目 睹 少 林 功 夫 的 奇 迹 。<br />

少 林 寺 ,1,500 年 历 史 悠 久 的 大 圣 佛 教 寺 院 , 位 于 郑 州 西 边 登 封 市 的<br />

嵩 山 之 上 。 这 里 承 载 着 许 多 价 值 连 城 的 建 筑 如 塔 林 。 该 寺 院 的 亮 点 之 处 是<br />

少 林 功 夫 训 练 基 地 。<br />

到 了 郑 州 , 不 容 错 过 的 景 点 是 洛 阳 市 龙 门 石 窟 , 该 石 窟 是 中 国 佛 教 初<br />

期 的 雕 刻 艺 术 , 并 被 列 入 世 界 文 化 遗 产 地 。 两 面 悬 崖 相 面 , 具 有 约 2,500<br />

多 座 洞 窟 和 超 过 十 万 尊 雕 像 , 而 最 完 美 的 雕 像 为 武 则 天 雕 像 。 龙 门 石 窟 与<br />

伊 河 相 伴 , 适 合 欣 赏 夕 阳 美 景 。<br />

游 历 郑 州 和 周 围 景 区 , 领 略 千 年 文 明 城 市 之 价 值 和 魅 力 , 让 您 享 受 到<br />

满 足 感 倍 增 。<br />

旅 游 指 南<br />

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 郑 州 航 班 , 每 天 1 班 , 飞 行 4 小 时 10 分 钟 ,<br />

预 订 机 票 请 至 www.thaismileair.com。<br />

详 情 : 中 国 旅 游 局 , 电 话 : 0 2541 4138,www.chinaembassy.or.th。<br />

78 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

79


Thailand is committed to promote<br />

environmental-friendly meetings<br />

throughout ASEAN Chairmanship <strong>2019</strong>.<br />

The Official Logo of the Thailand’s ASEAN <strong>2019</strong><br />

Chairmanship is “Phuang Malai” or Flower Garland<br />

ตราสัญลักษณ์ทางการของการเป็นประธานอาเซียนของไทยออกแบบโดย<br />

นายเขมพงศ์ รุ่งสว่าง และนางสาวชยุตา หอมหนัก ผู้ชนะเลิศในโครงการ<br />

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยกระทรวงการ<br />

ต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />

มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมี<br />

เยาวชนจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 8-25 ปี ส่งแบบตราสัญลักษณ์จำนวน<br />

ทั้งหมด 321 แบบ เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ โครงการประกวดนี้แสดง<br />

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน<br />

ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562<br />

ผู้ออกแบบใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตรา<br />

สัญลักษณ์ จากแนวคิดว่า คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล เป็น<br />

สัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยการออกแบบได้ผสม<br />

ผสานงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทันสมัย<br />

“ดอกไม้” ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของ<br />

ประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน “อุบะมาลัย”<br />

เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ<br />

สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่<br />

พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้า<br />

ด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิด “Advancing Partnership<br />

for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”<br />

สีหลักที่ใช้ในผลงานได้รับเเรงบันดาลใจมาจากสีเปลือกมังคุดซึ่งเป็น<br />

สีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการนำ<br />

ไปใช้งาน<br />

The official logo of the Thailand’s ASEAN <strong>2019</strong> Chairmanship was<br />

designed by Mr. Khemphong Rungsawang and Miss Chayuta Homhnug<br />

- the winners of the 2 nd National Youth Design Competition organised<br />

by the Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with Silpakorn University,<br />

Chulalongkorn University, Rangsit University and Bansomdejchaopraya<br />

Rajabhat University. In total, 321 art portfolios were submitted by youth,<br />

between the ages of 8 and 25 years old, nationwide to the jury. The<br />

Competition testified the commitment of the Royal Thai Government in<br />

promoting youth participation in Thailand’s ASEAN <strong>2019</strong> Chairmanship.<br />

The design of the logo drew its inspiration from Phuang Malai, or<br />

flower garland, which is commonly used in Thailand to welcome and<br />

honour our guests.<br />

“Flowers” that are put together and arranged into a circle shape,<br />

represent “the people” of the ASEAN Community and their collective<br />

cooperation to drive forward together the ASEAN Community. Ten tassels<br />

hanging from the Malai symbolise the ten ASEAN Member States. They<br />

collectively form the shape of an upward arrow, representing their striving<br />

together in “Advancing Partnership for Sustainability”, which is the theme<br />

of Thailand’s ASEAN Chairmanship, towards a people-centered ASEAN<br />

Community, that leaves no one behind and looks to the future.<br />

The logo’s theme colour is inspired by the colour of purple<br />

mangosteen, Thailand’s “Queen of Fruits”.<br />

#ASEAN<strong>2019</strong><br />

ประเทศไทยมุ่งมั่นสนับสนุนแนวทาง<br />

จัดการประชุมอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<br />

ASEAN <strong>2019</strong> Go Green<br />

a small step towards sustainability<br />

ในปีนี้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ภายใต้การเป็นประธาน<br />

ของไทยได้ก้าวย่างใหม่ไปสู่ความยั่งยืน โดยประเทศไทยได้นำแนวทางจัดการประชุมที่เป็น<br />

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) มาปรับใช้ในการจัดการประชุมอาเซียน ทั้งในระดับการ<br />

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับรัฐมนตรี และระดับผู้น ำประเทศ<br />

รวมกว่า 200 การประชุมตลอดทั้งปี 2562 ซึ่งจะเป็นการนำแนวคิดหลักของการเป็นประธาน<br />

อาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง<br />

แนวคิดจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) คำนึงถึงการใช้<br />

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่<br />

Reduce (ลดการใช้วัสดุที่จะกลายเป็นขยะ) Reuse (การใช้วัสดุที่สามารถใช้งานหลายครั้ง)<br />

และ Recycle (การนำวัสดุที่จะเป็นขยะมา recycle)<br />

Reduce ในสถานที่ประชุมจะเปลี่ยนจากการใช้ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก กล่อง<br />

อาหารพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาเป็นการใช้ขวดน้ำแก้ว<br />

คูลเลอร์น้ำ กล่องอาหารที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ถุงผ้าฝ้ายหรือถุงกระดาษทดแทน สถานที่<br />

จัดการประชุมได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้ในกระถางแทนที่โอเอซิสโฟม รวมถึง<br />

ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ช่วย<br />

ให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และลดการใช้กระดาษ<br />

ในการประชุมอย่างมาก<br />

Reuse คือการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุมครั้งต่อไปอีก เพื่อลดการสร้างขยะ รวมถึง<br />

ซองพลาสติกใส่บัตรผู้เข้าร่วมการประชุม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และฉากหลังถ่ายรูป<br />

Recycle สำหรับกระดาษและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ผลิตสิ่งของ<br />

ใหม่ อาทิ ฉากหลังถ่ายรูปกระดาษ โลโก้ สร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม ป้ายประชาสัมพันธ์<br />

ไวนิลก็จะกลับมาเป็นกระเป๋าใส่ของ<br />

อีกมิติหนึ่งของการนำคำพูดหรือแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”<br />

ไปเป็นการกระทำที่เห็นผลเป็นรูปธรรม คือการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ<br />

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม ที่สนใจหรือมีโครงการ<br />

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาร่วมเป็น “หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน” อาทิ การจัดหาวัสดุ<br />

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของการประชุมต่าง ๆ ตามแนวทาง Green Meeting รวมถึงการ<br />

จัดกิจกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งใน<br />

ชีวิตประจำวัน ซึ่งการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นก็ช่วยกระตุ้น<br />

เศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย<br />

การประชุมอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งปีนี้ นอกจากจะเป็น<br />

โอกาสให้ประเทศไทยได้ต้อนรับแขกสำคัญจากประเทศต่าง ๆ ด้วยมิตรไมตรีแล้ว ยังเป็น<br />

โอกาสที่มีคุณค่าสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดที่จะได้รับประสบการณ์ของการประชุม<br />

อย่างยั่งยืนร่วมกัน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม<br />

This year the Association of South East<br />

Asian Nations or “ASEAN” under Thailand’s<br />

Chairmanship has embarked on another<br />

meaningful step towards sustainability.<br />

As the venue of over 200 ASEAN-related<br />

meetings, Thailand has gradually applied the concept of environmentfriendly<br />

measures or “Green Meeting” in organising various meetings,<br />

ranging from technical working groups, senior officials, ministerial meetings<br />

to Leader Summits, throughout <strong>2019</strong>. This will bring our Chairmanship theme<br />

of “Advancing Partnership for Sustainability” into fruition.<br />

The concept of Green Meeting focuses on using resources efficiently<br />

and minimising wastes through the principle of 3Rs: Reduce, Reuse and<br />

Recycle.<br />

“Reduce” is implemented by replacing plastic water bottles, plastic<br />

straws, plastic food containers and other single-use plastic products with<br />

environmentally friendly products such as glass water bottles, water coolers,<br />

bio-degradable food containers, as well as cotton or paper bags instead.<br />

The conference venues are also decorated with plants and pot flowers<br />

instead of foam oasis. Another important aspect of “Reduce” is<br />

eliminating or minimising paper waste by utilising online-registration<br />

systems, websites and online applications to provide up-to-date<br />

information for all ASEAN delegates and participants.<br />

“Reuse” is reusing conference materials wherever possible including<br />

plastic badge covers, roll-ups and backdrops. Paper and unavoidable<br />

plastic products such as vinyl banners will be collected to “Recycle”<br />

or “Upcycle” into new products such as paper photo backdrops, paper<br />

landmark and shopping bags.<br />

Another aspect of “turning words or<br />

motto into concrete actions” during our<br />

ASEAN Chairmanship is to promote partnership<br />

with private sector, academics and civil society<br />

to support the implementation of Green Meeting<br />

in various aspects such as supplying environmentally<br />

friendly products and launching campaigns to<br />

urge the general public to reduce single-use plastic in their daily lives and<br />

routines. Spending on local green products also directly helps stimulating<br />

the local economy.<br />

Green ASEAN meetings, hosted throughout this year, therefore,<br />

are not only an opportunity for Thailand to offer a good warm welcome<br />

and hospitality for their important guests but also a valuable chance<br />

for all ASEAN participants to experience sustainable meetings together,<br />

and thereby help minimising impact on our environment.


FOOD<br />

อิ่มอร่อยไปกับรอยยิ้มด้วยเมนูพิเศษ<br />

จากสายการบินไทยสมายล์<br />

THAI SMILE’S SCRUMPTIOUS SPECIAL DISHES TO DELIGHT PASSENGERS<br />

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารเดินทางไปกับรอยยิ้ม<br />

ด้วยเมนูพิเศษที่จะสร้างทั้งความอิ่มเอมและเอร็ดอร่อย<br />

ประกอบด้วยอกไก่รมควันกับสลัดบีทรูท ยำมาม่า<br />

และช็อกโกแลตโดมราสป์เบอร์รี สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ<br />

ในชั้น Smile Plus Class ที่มีเวลาออกเดินทาง 09.31 น. เป็นต้นไป<br />

โดยพร้อมให้บริการตลอดเดือนพฤษภาคม 2562 นี้<br />

THAI Smile is set to bring a warm smile to all passengers by rolling<br />

out a new set of exclusive dishes that promise to keep them<br />

sated with pleasure. Designed for Smile Plus Class passengers,<br />

the new dishes – “Smoked Chicken Breast with Beetroot Salad,”<br />

“Yum Mama” and “Chocolate Dome with Raspberry” – will be served<br />

throughout <strong>May</strong> <strong>2019</strong> on domestic flights departing from 09.31.<br />

86 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

87


NEWS<br />

ไทยสมายล์รับโล่เกียรติคุณจากศูนย์รับบริจาค<br />

อวัยวะสภากาชาดไทย<br />

คุณชาริตา ลีลายุทธ (ขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ<br />

หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ<br />

จากคุณสวนิต คงสิริ (ซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย<br />

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย<br />

THAI SMILE AWARDED AN HONORARY<br />

PLAQUE BY THAI RED CROSS<br />

Charita Leelayudth (right), Acting CEO of THAI Smile<br />

Airways Co., Ltd., was conferred an honorary plaque in<br />

recognition of THAI Smile’s support for activities of the<br />

Thai Red Cross Society’s Organ Donation Center.<br />

The plaque was awarded by Sawanit Kongsiri (left),<br />

Assistant Secretary General for External Relations of<br />

the Thai Red Cross Society, in a ceremony that marked<br />

“the Thai Red Cross Organ Donation Centre’s Day”.<br />

THAI Smile has been supporting the Organ Donation<br />

Center by providing free air tickets for all domestic<br />

routes to staff members of the Thai Red Cross Society<br />

involved in transporting donated organs from donors<br />

to patients in need of organ transplants. The support<br />

scheme is yet another of THAI Smile’s CSR activities.<br />

The ceremony was held recently at the Padtayapatana<br />

Building. Chulalongkorn University’s Faculty of Medicine.<br />

ซึ่งไทยสมายล์สนับสนุนบัตรโดยสารแก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วม<br />

ขนส่งอวัยวะจากผู้บริจาคไปสู่ผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ<br />

ตลอดทุกเส้นทางในประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตอกย ้ำภารกิจ<br />

ในการรับผิดชอบต่อสังคมของไทยสมายล์ ณ อาคารแพทยพัฒน์<br />

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื ่อเร็วๆ นี้<br />

ไทยสมายล์ร่วมกับร้านออเดรย์ คาเฟ่<br />

เปิดตัวเมนูพิเศษต้อนรับสงกรานต์<br />

คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมกับ คุณจณิสตา จรูญสมิทธิ์ (ที่ 3<br />

จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น<br />

จำกัด จัดงานเปิดตัวเมนูพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยสายการบิน<br />

ไทยสมายล์และร้านออเดรย์ คาเฟ่ ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น ได้แก่<br />

“พานาคอตต้าสาคูมะม่วงน้ำดอกไม้ และพานาคอตต้ามะยงชิด”<br />

ให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ<br />

ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีคุณสัญชาญ สถาพรวุฒิคุณ<br />

(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบนเครื่องบิน, คุณศิริขวัญ ทรงสิทธิโชค<br />

(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและตราผลิตภัณฑ์<br />

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และคุณพัชระ มีสัจจี (ที่ 2 จากขวา)<br />

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด<br />

ร่วมงาน ณ ร้านออเดรย์ คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร ทองหล่อ เมื่อเร็วๆ นี้<br />

THAI SMILE TOGETHER WITH AUDREY CAFÉ<br />

LAUNCHED A SONGKRAN DESSERT MENU<br />

Nednapang Teeravas (centre), Chief Customer Service Officer,<br />

THAI Smile Airways Co., Ltd., and Janista Charoonsmith (3 rd from<br />

right), Chief Executive Officer, Audrey Group Inc., presided over<br />

a ceremony to launch a new dessert menu to welcome the<br />

Songkran Festival. The special menu, jointly created by THAI Smile<br />

and Audrey Café, featured “Mango Sago Panna Cotta” and<br />

“Marian Plum Panna Cotta”, which were served on the airline’s<br />

domestic and international flights from 13-17 April. Sancharn<br />

Sathaphornwuthikhun (3 rd from left), Director of In-Flight Service<br />

Department, Sirikwan Songsittichok (2 nd from left), Director of<br />

Branding & Marketing Communications, THAI Smile Airways Co.,Ltd.,<br />

and Patchara Meesatjee (2 nd from right), Senior Business<br />

Development Manager, Audrey Group Inc., joined the ceremony<br />

that was held recently at Audrey Café & Bistro Thonglor.<br />

88 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

89


TALK<br />

เสียงจากผู้โดยสาร!<br />

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์<br />

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ<br />

OUR VALUABLE PASSENGERS<br />

SHARE MEMORABLE<br />

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S<br />

HOSPITALITY AND SERVICE.<br />

แนะนำตัวให้ผู้อ่านวีสมายล์ได้รู้จักสักนิดค่ะ<br />

ดิฉัน รัญชิกา สุทธิดี ครอบครัวของดิฉันทำธุรกิจส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ด้วยรูปแบบ<br />

ของอาชีพการงาน รวมถึงชีวิตครอบครัว เป็นเหตุผลให้ใช้บริการสายการบินค่อนข้างบ่อย<br />

โดยเฉพาะสายการบินไทยสมายล์นั้น ดิฉันเป็นขาประจำมานานกว่า 3 ปีแล้ว<br />

เส้นทางที่ใช้บริการบ่อยๆ คือ อุดรธานี-กรุงเทพฯ เหตุผลหนึ่งที่เจาะจงไทยสมายล์<br />

เพราะบ้านอยู่ใกล้สุวรรณภูมิ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือ สายการบินนี้มีการดีเลย์น้อยมาก<br />

บอกได้เลยว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเดินทางภายในประเทศ สายการบินไทยสมายล์<br />

จะเป็นสายการบินแรกที่นึกถึงค่ะ<br />

เมื่อเอ่ยถึงสายการบินไทยสมายล์ อะไรเป็นสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคะ<br />

ในเรื่องความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน ต้องยกให้ไทยสมายล์มาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ<br />

รองลงมาจะชอบในความไม่จุกจิกของสายการบิน รวมถึงการอำนวยความสะดวกสบาย<br />

ในทุกขั้นตอนของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจองตั๋วที่รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่าง<br />

ไม่ให้เราต้องจ่ายเพิ่ม บริการบนเครื่องบินก็ดี ทำให้ผู้โดยสารอย่างเรารู้สึกไว้วางใจ<br />

อยากให้บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์ค่ะ<br />

ค่อนข้างประทับใจการบริการของลูกเรือ รู้สึกว่านี่คือจุดแข็งที่ทำให้สายการบินนี้มี<br />

ความแตกต่างจากสายการบินอื่น เพราะพนักงานของไทยสมายล์ดูนอบน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส<br />

มีสัมมาคารวะ ในขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ<br />

ทุกคน ที่ยินดีจะช่วยเหลือผู้โดยสารให้รู้สึกสบายยามเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้<br />

ไทยสมายล์ยังใส่ใจในทุกรายละเอียด เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างปีใหม่ ตรุษจีน ฯลฯ<br />

ถ้าหากได้บินกับไทยสมายล์ ก็จะได้รับขนมชิ้นพิเศษ เป็นการใส่ใจในรายละเอียด<br />

ที่ช่วยสร้างการจดจำให้กับผู้โดยสารได้ดีค่ะ<br />

COULD YOU PLEASE INTRODUCE YOURSELF?<br />

I am Runchika Sutthidee. I run a family business<br />

that exports frozen seafood. Given the nature of<br />

my work and family life, I use the service of<br />

THAI Smile frequently. I have been a frequent<br />

flyer of THAI Smile for more than 3 years now.<br />

I fly mostly on the Udon Thani-Bangkok route.<br />

I choose THAI Smile because my home is close<br />

to Suvarnabhumi Airport. Another reason is that<br />

THAI Smile has a low rate of flight delays.<br />

I can say that whenever I need to fly domestically,<br />

THAI Smile is my first choice.<br />

MENTION THAI SMILE AND WHAT COMES TO MIND?<br />

When it comes to punctuality, THAI Smile is tops.<br />

I like the fact that THAI Smile is not really a finicky<br />

airline. There’s a lot of convenience in every<br />

aspect of your journey, from the reservation-that’s<br />

delightfully all-inclusive-to the excellent in-flight<br />

service that earns trust of passengers.<br />

PLEASE TELL US SOME OF YOUR MOST<br />

IMPRESSIVE MOMENTS WITH THAI SMILE.<br />

I’m impressed with the cabin crew’s service.<br />

This is one of the strengths that sets it apart from<br />

other airlines. THAI Smile staff are meek, cheerful<br />

and respectful (towards others). Meanwhile,<br />

I can see that the airline’s flight attendants<br />

invariably demonstrate a strong determination to<br />

carry out their duties. They’re all delighted to help<br />

passengers, assuring them of comfort throughout<br />

the journey. Besides, THAI Smile has meticulous<br />

attention to detail. During festivals like New Year or<br />

Chinese New Year, if you fly THAI Smile, you’re likely<br />

to be treated to a special pastry that leaves a lasting<br />

impression on passengers.<br />

92 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

93


HOROSCOPES<br />

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN<br />

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON<br />

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง<br />

ท่องเที่ยว<br />

ไปตามดวง<br />

อ่านดวงประจำเดือนพฤษภาคม 2562<br />

Enjoy Travelling<br />

with Your Stars<br />

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด<br />

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)<br />

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)<br />

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇<br />

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake<br />

1924<br />

1936<br />

1948<br />

1960<br />

1972<br />

1984<br />

1996<br />

2008<br />

1925<br />

1937<br />

1949<br />

1961<br />

1973<br />

1985<br />

1997<br />

2009<br />

1926<br />

1938<br />

1950<br />

1962<br />

1974<br />

1986<br />

1998<br />

2010<br />

1927<br />

1939<br />

1951<br />

1963<br />

1975<br />

1987<br />

1999<br />

2011<br />

1916<br />

1928<br />

1940<br />

1952<br />

1964<br />

1976<br />

1988<br />

2000<br />

1917<br />

1929<br />

1941<br />

1953<br />

1965<br />

1977<br />

1989<br />

2001<br />

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎 ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇<br />

การเงินจะเหนื่อยอยู่บ้าง มีปัญหา<br />

เฉพาะหน้าเข้ามาบ่อยๆ แต่ก็จะพอ<br />

แก้ไขได้ในช่วงปลายเดือน ส่วนการงาน<br />

จะได้รับข่าวประกาศสำคัญเร็วๆ นี้<br />

ถ้ามีการสมัครงานใหม่ใดๆ จะได้รู้ผลแล้ว<br />

สำหรับการเดินทางจะต้องเหนื่อยก่อน<br />

ต้องอดทนกับเรื่องวุ่นวายก่อนถึงเป้าหมาย<br />

ปลายทาง แต่วางใจได้ในความปลอดภัย<br />

การเงินต้องอดทนกับเรื่องค่าใช้จ่าย<br />

จะมีส่วนที่ต้องยอมควักกระเป๋าไปโดย<br />

หลีกเลี่ยงไม่ได้ การงานก็เสี่ยงไปอีกแบบ<br />

เป็นระยะที่จะดวงตกเล็กน้อย แต่ก็มีเรื่องดีๆ<br />

มาถึงด้วย เกี่ยวกับการเดินทางจะมี<br />

ความราบรื่น ได้สดชื่นกับเพื่อนร่วมทริป<br />

ที่มีแผนเดินทางต่างประเทศจะสนุก<br />

กว่าที่คิด<br />

การเงินต้องจัดสรรอย่างจริงจัง ช่วงนี้<br />

สถานการณ์ไม่ค่อยดีนัก อาจต้องมองหา<br />

งานพิเศษมาเป็นตัวช่วย ส่วนการงาน<br />

สำคัญที่การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน<br />

บางคน จะทำให้คุณเองได้รับผลดี<br />

ตอบแทนภายหลัง สำหรับการเดินทาง<br />

เตือนระวังมิจฉาชีพ อาจมีเรื่องข้าวของ<br />

สูญหาย ไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า<br />

การเงินจะได้ตัดสินใจบางเรื่องที่สำคัญ<br />

อาจเป็นการซื้อขาย การเจรจาต่อรอง<br />

การงานมีเกณฑ์แจ่มใส เด่นในการทำงาน<br />

กับครอบครัว ธุรกิจในระบบกงสีจะไปได้ดี<br />

เป็นพิเศษ ส่วนการเดินทางมีความสำคัญ<br />

ที่จิตใจ ถ้าเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ระวังจะได้<br />

ง้องอนกันไปตลอดทาง<br />

การเงินจะได้ก้อนใหม่ๆ เข้ามา แต่ก็<br />

จะมีเรื่องเสียเงินไม่คาดฝัน การได้การเสีย<br />

ยังไม่แน่นอน ส่วนการงานเด่นที่งานประจำ<br />

ยังมีความแน่นอนมั่นคง ได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมดี<br />

การเดินทางมีข่าวดี เด่นพิเศษเกี่ยวกับทริป<br />

ต่างประเทศ เดินทางกับแฟนจะหวานชื่น<br />

การเงินอยู่ที่ความขยันขันแข็ง เอาแรง<br />

เข้าสู้ จะได้ค่าตอบแทนที่ดีในภายหลัง<br />

ส่วนการงานยังต้องปรับตัวอยู่มากมาย<br />

มักได้อยู่ร่วมฝ่ายกับคนที่ไม่ค่อยสอดคล้อง<br />

กัน สำหรับการเดินทางจะปลอดภัยดี<br />

หากเป็นทริปที่เกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน<br />

ภูมิลำเนา หรือเดินทางกับคนในครอบครัว<br />

จะมีความสุขมาก<br />

Your financial situation is growing<br />

tense with immediate concerns crying<br />

out for attention. But things will work<br />

out quite well by the end of the month.<br />

Careerwise, there will be favourable<br />

announcements soon. You will have<br />

known the outcome of a job<br />

application. Travel is tiresome but<br />

be patient with any disruptions that<br />

may arise before you reach your<br />

destination. You’ll be safe all the way<br />

through.<br />

Financially, unavoidable expenses are<br />

on the increase. Careerwise, this is<br />

a risky period and you’re down on your<br />

luck, but good things are set to come<br />

your way. Travel goes smoothly, with<br />

travel companions bringing happiness.<br />

Your overseas trip is likely to be much<br />

more fun than you thought.<br />

It’s time to manage your finances<br />

seriously as the outlook is not so<br />

favourable. You might need to find<br />

odd jobs for extra income. At work,<br />

try to focus your attention on helping<br />

some of your colleagues, which will<br />

pay off down the line. If travelling,<br />

keep an eye out for con men. You might<br />

lose some valuables. So, never trust<br />

a stranger.<br />

Money matters need your decision<br />

concerning things to sell or buy or<br />

negotiations. Careerwise, the outlook<br />

is bright. Family businesses look<br />

promising with excellent prospects.<br />

Travel may bring emotional stress in<br />

case of travelling with your loved one.<br />

Squabbles are likely.<br />

You will make a fortune even though<br />

unpredictable expenses will increase.<br />

Any gains and losses remain uncertain.<br />

The outlook is good for those on<br />

full-time jobs, which remain secure<br />

and stable. You will receive the backing<br />

from the higher-ups. Travel brings<br />

good news, especially if it’s an overseas<br />

trip. A journey with your loved one is at<br />

its sweetest.<br />

Income depends on your diligence<br />

and effort. Your labour will pay off<br />

later. You need a lot of self-adjustment<br />

at work as you might end up working<br />

with someone incompatible.<br />

Travel is generally safe and a trip to<br />

your hometown or with your family<br />

members brings happiness.<br />

资 金 让 您 有 些 困 扰 , 经 常 发 生 面 临 的 问 题 ,<br />

在 月 底 就 可 以 能 够 解 决 。 工 作 方 面 , 重 要 发 布<br />

信 息 将 来 临 , 若 应 聘 新 工 作 将 知 道 结 果 。 旅 行<br />

一 切 安 全 , 但 在 抵 达 目 的 地 之 前 , 可 能 要 为 一<br />

些 烦 恼 问 题 而 感 到 累 倦 , 需 要 坚 持 。<br />

资 金 需 要 注 意 支 出 费 用 , 会 有 事 情 让 您 不 得<br />

不 掏 钱 。 工 作 有 点 风 险 , 进 入 小 晦 气 时 段 ,<br />

不 过 还 是 有 好 事 进 来 的 。 旅 行 一 切 顺 利 ,<br />

与 旅 伴 玩 的 很 开 心 , 国 外 旅 游 会 比 想 象 的 要<br />

好 玩 。<br />

在 这 个 时 段 里 , 必 须 认 真 管 理 资 金 , 情 况 还<br />

未 稳 定 , 可 能 要 找 二 次 就 业 来 挽 救 情 况 。<br />

工 作 , 帮 忙 同 事 必 会 收 到 好 回 应 。 旅 行 应 当<br />

注 意 盗 贼 , 可 能 损 失 物 品 , 应 当 慎 重 生 面 人 。<br />

会 有 关 于 资 金 的 重 要 事 情 让 您 做 决 定 , 可 能<br />

是 买 卖 或 谈 判 的 事 。 工 作 都 挺 好 , 家 庭 生 意<br />

或 与 家 人 工 作 特 别 突 出 。 旅 行 方 面 , 若 与 爱<br />

人 出 游 , 要 注 意 心 情 , 可 能 发 生 小 矛 盾 。<br />

金 钱 进 入 , 但 可 能 会 有 意 想 不 到 的 支 出 。 全 职<br />

工 作 很 突 出 , 前 程 似 锦 , 长 者 给 予 支 持 。 旅 行<br />

将 收 到 好 消 息 , 国 外 旅 行 非 常 好 , 与 爱 人 旅 行<br />

会 很 甜 蜜 。<br />

财 运 取 决 于 您 的 努 力 , 尽 力 奋 斗 , 将 收 到 好 的<br />

报 酬 。 工 作 还 有 很 多 地 方 需 要 调 整 , 且 经 常 要<br />

与 有 异 议 的 人 工 作 。 旅 行 安 全 顺 畅 , 若 是 回 乡<br />

或 与 家 人 旅 行 会 非 常 的 惬 意 。<br />

94 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

95


HOROSCOPES<br />

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน<br />

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย<br />

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง<br />

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น<br />

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น<br />

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก<br />

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”<br />

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ<br />

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย<br />

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being<br />

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,<br />

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.<br />

Each Year is associated with a zodiac animal.<br />

According to Chinese legend and mythology God wanted to assign animals<br />

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it<br />

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and<br />

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its<br />

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.<br />

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,<br />

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、<br />

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。<br />

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本<br />

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老<br />

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上<br />

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第<br />

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。<br />

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪<br />

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig<br />

1918<br />

1930<br />

1942<br />

1954<br />

1966<br />

1978<br />

1990<br />

2002<br />

1919<br />

1931<br />

1943<br />

1955<br />

1967<br />

1979<br />

1991<br />

2003<br />

1920<br />

1932<br />

1944<br />

1956<br />

1968<br />

1980<br />

1992<br />

2004<br />

1921<br />

1933<br />

1945<br />

1957<br />

1969<br />

1981<br />

1993<br />

2005<br />

1922<br />

1934<br />

1946<br />

1958<br />

1970<br />

1982<br />

1994<br />

2006<br />

1923<br />

1935<br />

1947<br />

1959<br />

1971<br />

1983<br />

1995<br />

2007<br />

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴<br />

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪<br />

การเงินจะได้ข่าวดีเข้ามา มีจังหวะโชคลาภ<br />

เงินทอง หากจะเสี่ยงโชคให้มองหาเลข 8<br />

และ 21 สำหรับการงานจะได้รับความ<br />

ร่วมมืออย่างดี คนที่อายุน้อยกว่ามักจะนำ<br />

ความเปลี่ยนแปลงมาให้ด้วย ส่วนการ<br />

เดินทางจะสำเร็จราบรื่น มีความสดชื่น<br />

ทุกเส้นทาง หากมีปัญหาจะสามารถแก้ไข<br />

ได้ทันการณ์<br />

การเงินจะมีข่าวดีอย่างเหลือเชื่อ มีเกณฑ์<br />

ได้รับโชคลาภรางวัล หรือที่ไม่คาดฝัน<br />

ก็ปรากฏเข้ามา แต่การงานเตือนเรื่อง<br />

เจ้านายหัวหน้า จะพบอุปสรรคปัญหา<br />

ระหว่างกัน สำหรับการเดินทางจะมี<br />

ปัญหาบางอย่าง เรื่องบนรถบนถนน<br />

ช่วงออกจากบ้าน บ้างอาจได้เจอ<br />

ประสบการณ์แปลกๆ แต่ก็จะต้นร้าย<br />

ปลายดี<br />

การเงินอยู่ที่เรื่องงานเต็มๆ งานเดิน<br />

เงินดี จะมีจังหวะคว้าโชคได้ดังใจหวัง<br />

แต่การงานยังต้องลุ้นกับเรื่องท้าทาย<br />

หัวหน้าเจ้านายมักเพ่งเล็งเป็นบางกรณี<br />

ส่วนการเดินทางจะมีความสุขในทุก<br />

เส้นทาง หากติดขัดก็เป็นบางอย่าง<br />

หากมีปัญหาให้เรียกหาคนร่างท้วมผิวขาว<br />

จะเข้ามาช่วยเหลือได้<br />

การเงินจะมีข่าวดี สิ่งที่รอคอยจะมาถึง<br />

การเริ่มต้นใหม่ๆ นำไปสู่โชคลาภอีกหลาย<br />

ระดับ แต่การงานเตือนสำหรับผู้มีภาระ<br />

คั่งค้าง ระวังการเสียเครดิต หรือติดขัด<br />

เรื่องเวลาจนผู้อื่นแอบระอาใจ ส่วนการ<br />

เดินทางจะแจ่มใส ไปเรื่องธุระการงานจะ<br />

ราบรื่นดี ได้เพื่อนร่วมทางเป็นคนดีมีน้ำใจ<br />

การเงินจะต้องได้ลุ้นได้รอสักหน่อย<br />

หากมีเป้าหมายใช้เงินก้อนใหญ่ให้อดทน<br />

ก่อน ชีวิตจะมีจุดเปลี่ยนแปลง ส่วนดวงงาน<br />

จะเริ่มพุ่งแรง ได้แซงคู่ต่อสู้แข่งขัน<br />

สำหรับการเดินทางจะถึงเป้าหมาย<br />

โดยสวัสดิภาพ ปัญหาใดๆ หากมีจะได้<br />

คนช่วยจัดการให้<br />

การเงินจะได้เวลาตั้งหลักตั้งตัว ไม่ต้องกลัว<br />

ลำบาก ทุกอย่างจะเป็นไปดังใจหวัง<br />

ส่วนการงานจะได้ข่าวดีอีกครั้ง ไม่ว่า<br />

จะเป็นงานใหม่งานเก่า เข้าทำที่ไหน<br />

จะได้เพื่อนได้มิตร มีคู่คิดที่ปรึกษาดี<br />

ส่วนการเดินทางต้องระวังเล็กน้อยเกี่ยวกับ<br />

เพื่อนร่วมทาง ปัญหาบางอย่างจะเกิด<br />

เพราะเรื่องส่วนตัว<br />

Financially, good news is on the<br />

horizon with a financial windfall in<br />

store for you. If you want to take risks,<br />

stick to the numbers 8 and 21.<br />

At work, you will secure cooperation<br />

and younger colleagues will bring<br />

change. Travel goes successfully and<br />

brings happiness on every route.<br />

Any problems that arise along the way<br />

will be sorted out just in time.<br />

Financially, fortune is on your side<br />

with the likelihood of getting a<br />

financial windfall. At work, be wary<br />

of your bosses as an obstacle or a<br />

problem may get in your way. On the<br />

travel front, problems exist on the<br />

road as soon as you leave home. You<br />

might face a bizarre situation, but<br />

things will work out just fine.<br />

Finances are entirely up to your work.<br />

The harder you work, the more you<br />

earn. You will have a chance to win a<br />

financial reward as desired. At work,<br />

the challenges remain with the<br />

higher-ups poised to scrutinise your<br />

performance. Travel brings happiness<br />

on every route. There might be a few<br />

delays. If in trouble, call upon someone<br />

who are plumb and white.<br />

Financially, good news is on the cards.<br />

What you’ve been waiting for will arrive.<br />

A new beginning will lead to lucky<br />

encounters. At work, pay attention<br />

to unfinished work or risk losing<br />

credibility. Any delays would disappoint<br />

other people. The outlook for travel<br />

is bright. A work-related journey goes<br />

smoothly. Travel companions will be<br />

kind-hearted.<br />

Financially, things remain unpredictable.<br />

If you need to spend a fortune, it’s<br />

wise to wait a little. Your life is about to<br />

reach a crossroads. Careerwise, luck is<br />

on your side and you will outperform<br />

your rivals. Travel is safe all the way<br />

through. Any problems along the way<br />

will be dealt with by helpers.<br />

Finances are secure and solid. Don’t<br />

worry about any trouble. Things will<br />

go as planned. Careerwise, you will<br />

receive some good news once more,<br />

whether it be a new job or your current<br />

one. You will find friendly colleagues<br />

and advisors at your new workplace.<br />

On the travel front, be wary of your<br />

travel companions as problems<br />

relating to personal matters may arise.<br />

将 收 到 关 于 资 金 的 好 消 息 , 财 运 滚 滚 来 ,<br />

8 和 21 是 好 运 数 字 。 工 作 会 得 到 好 合 作 ,<br />

少 年 同 事 将 带 来 的 改 变 。 旅 行 顺 畅 成 功 ,<br />

若 有 问 题 也 可 以 及 时 解 决 。<br />

资 金 将 收 到 意 外 的 好 信 息 , 有 获 得 财 富 奖 励 的<br />

预 兆 。 工 作 需 注 意 避 免 与 上 司 或 老 板 发 生 矛 盾 。<br />

旅 行 在 从 家 里 出 发 的 路 上 可 能 发 生 交 通 问 题<br />

或 奇 怪 的 事 情 , 先 祸 后 福 。<br />

资 金 全 都 看 工 作 , 工 作 好 , 收 入 必 然 好 ,<br />

有 机 遇 得 到 如 意 的 好 运 。 工 作 还 要 为 具 有 挑<br />

战 性 的 事 情 而 忐 忑 不 安 , 上 司 或 老 板 也 经 常<br />

注 视 。 旅 行 一 切 快 乐 安 好 , 有 一 点 障 碍 ,<br />

发 生 问 题 将 有 白 胖 人 士 来 帮 忙 。<br />

将 收 到 资 金 的 好 消 息 , 等 待 的 事 会 显 示 ,<br />

新 的 开 始 将 带 来 许 多 的 好 运 。 工 作 要 注 意 一 大<br />

堆 未 完 成 的 工 作 , 要 注 意 失 去 信 任 或 时 间 问<br />

题 导 致 他 人 耐 烦 。 旅 行 顺 利 快 乐 , 商 务 旅 行<br />

顺 畅 , 有 善 心 的 旅 伴 。<br />

资 金 还 要 等 待 或 期 待 一 些 , 花 大 笔 钱 的 计 划<br />

还 需 要 忍 耐 等 待 , 生 活 将 到 改 变 点 。 工 作 运<br />

气 开 始 好 到 极 致 , 超 越 竞 争 对 手 。 旅 行 会 平<br />

安 无 恙 , 任 何 问 题 若 有 , 会 有 人 帮 忙 解 决 。<br />

资 金 将 有 段 时 间 鼎 足 而 立 , 未 有 艰 苦 , 一 切<br />

如 意 施 行 。 工 作 将 再 次 收 到 好 消 息 , 不 论 是<br />

新 或 旧 工 作 , 会 遇 见 好 的 同 事 和 搭 档 。 旅 行<br />

要 注 意 关 于 旅 伴 的 小 碎 问 题 和 一 些 私 人 问 题 。<br />

96 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

97


WEFIE<br />

#WEfie<strong>WESmile</strong><br />

Check out this month’s WEfie<br />

ขอเชิญจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมทาง ถ้ามาเดี ่ยวลองมองหา<br />

มิตรภาพข้างๆ จากนั้นโพส ยิ้ม และกดชัตเตอร์ได้เลย!<br />

Whether travelling solo or in group, pair up with<br />

your pal or find someone next to you, then strike<br />

a pose, say cheese and click!<br />

สนุกกับ WEFIE WESMILE<br />

เซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกัน<br />

Join our fun “WEfie” contest<br />

of couple or group selfies.<br />

加 入 我 们 的 乐 趣 “WEfie”<br />

情 侣 或 团 体 自 拍 竞 赛 。<br />

与 您 的 朋 友 配 对 或 寻 找 旁 边 的 人 , 摆 好 姿 势 ,<br />

微 微 一 笑 , 再 点 击 发 送 !<br />

• คุณสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับนิตยสาร WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูป<br />

ลงอินสตาแกรม พร้อมใส่แฮชแท็ก #WEfie<strong>WESmile</strong> ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ<br />

รางวัลสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง<br />

หรือรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์ ทั้งนี้ชมภาพ<br />

#WEfie<strong>WESmile</strong> ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติม ได้ที่ www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com<br />

• Join our contest to win prizes by sharing your WEfie on Instagram<br />

with a hashtag : #WEfie<strong>WESmile</strong>. Prizes up for grabs include air tickets<br />

and other special gifts from THAI Smile.<br />

Check out the images taken by WE Smile readers at WEfie<strong>WESmile</strong>.<br />

Learn more at www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com<br />

• 在 Instagram 照 片 墙 上 标 签 #WEfie<strong>WESmile</strong> 分 享 您 的 自 拍 照 ,<br />

参 加 比 赛 并 赢 取 WE Smile 奖 品 。<br />

惊 喜 奖 品 包 括 由 泰 国 微 笑 航 空 提 供 的 全 价 机 票 及 其 他 特 殊 奖 品 。<br />

您 可 在 www.<strong>WESmile</strong><strong>Magazine</strong>.com 查 看 并 了 解 更 多 WE Smile 期 刊 读 者 的<br />

#WEfie<strong>WESmile</strong> 活 动 拍 摄 照 片 。<br />

SUBMIT YOUR WEFIE TO US!<br />

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์ ได้แก่<br />

sbunsupha และ aimorn_bk โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่<br />

กองบรรณาธิการนิตยสาร WE Smile โทร. 0 2744 4975,<br />

081 315 9814<br />

• The winners of THAI Smile blanket pillows are sbunsupha<br />

and aimorn_bk. Collect your prize at WE Smile’s editorial<br />

department. Call 0 2744 4975, 081 315 9814.<br />

• 发 送 您 的 WEfie 自 拍 吧 !<br />

泰 国 微 笑 航 空 毯 子 枕 头 的 奖 品 获 奖 者 为 sbunsupha 和 aimorn_bk,<br />

请 至 WE Smile 杂 志 编 辑 部 领 取 奖 品 ,<br />

电 话 :0 2744 4975,081 315 9814。<br />

98 <strong>May</strong> <strong>2019</strong><br />

99


25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!