WESmile Magazine May 2019

fahthaimag

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

ROYAL BIOGRAPHY

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗

มาตรา ๒ วรรค ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์

ว่า ในกรณีที่บัลลังก์หากว่างลง และในกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง

ทายาทไว้ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช

๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธาน

รัฐสภาเรียกประชุมสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานสภาอัญเชิญองค์รัชทายาท

ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป ในการนี้ วันที่ ๑ ธันวาคม

พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน

พระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ

แทนพระองค์ นำ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ

ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราช

สมภพ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่ง

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ขณะดำรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร

ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรม

จักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช

ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเชษฐภคินี ๑ พระองค์ คือ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ

พระขนิษฐภคินี ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงรับการศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงโปรดการทหาร

ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปทอดพระเนตร และศึกษา

ราชการทหารในหลายเหล่า ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของทหารและ

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในเขต

ชายแดน มีพระราชปณิธานว่า เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้ว

จะทรงรับราชการทหารสนองพระเดชพระคุณต่างพระเนตรพระกรรณ

อย่างเต็มความสามารถ

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี

พระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

(พระอิสริยยศขณะนั้น) วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ทรงเข้ารับ

การศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด

แคว้นซัสเซกส์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พุทธศักราช

๒๕๐๙ จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ เมืองสตรีท

แคว้นซอมเมอร์เซท ถึงเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

ทรงเตรียมพระองค์เข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย

ณ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ เขตพารามัตตา

นครซิดนีย์ และในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕-๒๕๑๙

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร

บัณฑิต (การศึกษาด้านการทหาร) คณะการศึกษาด้านการทหาร

มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย

พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี

สถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยให้ทรงดำรงพระอิสริยยศ

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร”

ตามโบราณขัตติยราชประเพณี

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕

มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

พระราชวังดุสิต ปรากฏพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

บดินทรเทพยวรางกูร

วรขัตติยราชสันตติวงศ์

จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ

สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์

มหิตลพงศอดุลยเดช

สยามมกุฎราชกุมาร

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกขึ้น ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร

ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน


THE KING OF THAI PEOPLE

LONG LIVE THE KING

THAI Smile Airways Company Limited and

WE Smile Magazine Join in Our Nation’s Joy on

the Auspicious Occasion of the Coronation of King Rama X

B.E. 2562 (2019)

On 13 October 2016, His Majesty King

Bhumibol Adulyadej Borommanathbobitra

passed away. According to Section 2,

Paragraph 2 of the Constitution of the

Kingdom of Thailand (Interim), B.E. 2557

(2014), and Section 23, Paragraph 1

of the Constitution of the Kingdom of

Thailand, B.E. 2550 (2007), the succession

to the throne was stated as follows.

In case the throne is vacant and the

monarch has appointed the heir to the

throne in accordance with the Palace

Law on Succession B.E. 2467 (1924), the

cabinet shall inform the President of the

National Assembly who will then convene

a parliamentary meeting to inform all

members. Then the President of the

National Assembly invites the heir to

throne to ascend the throne as King of

Thailand. In this regard, on 1 December

2016, His Royal Highness Crown Prince

Maha Vajiralongkorn granted an audience

with Regent, Gen Prem Tinsulanonda,

at the Ambara Villa inside Dusit Palace.

The Regent was accompanied by

President of the National Assembly

Pornpetch Wichitcholchai; Prime Minister

Gen Prayut Chan-o-cha; and Supreme

Court President Weerapol Tangsuwan.

They attended the audience to invite

Maha Vajiralongkorn to ascend the

throne.

His Majesty the King is the only son

of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

Borommanathbobitra (Rama IX) and

Her Majesty Queen Sirikit. The King was

born on 28 July 1952 at the Ambara Villa

in the grounds of Dusit Palace.

Somdet Phra Wachirayanawong of

Wat Bowonniwet Vihara (who later

became Somdet Phra Sangkharat

Chao Kromma Luang Wachirayanawong,

the Supreme Patriarch of Thailand)

gave a name to him at birth: “Somdet

Phrachao Lukya Thoe Chaofah

Vajiralongkorn Borommachakrayadit

Santatiwong Thevejthamrong Suboriban

Aphikhunuprakarn Mahittaladuladej

Bhumibol Nareswarangkrun

Kittisirisombunsawanghawat

Boromkhuttiyarajakuman.”

The King has 1 older sister, Princess

Ubolratana Rajakanya Sirivadhana

Barnavadi, and 2 younger sisters,

Her Royal Highness Princess Maha Chakri

Sirindhorn Rathasimagunakornpiyajat

Sayamboromrajakumari and Her

Royal Highness Princess Chulabhorn

Valayalaksana Agrarajakumari. The King

began his education at Chitralada School

in the grounds of Dusit Palace until his

completion of Matthayom 1. Since a

young age, he had shown interest in

military affairs and often accompanied

his father, Rama IX, during the latter’s visits

to inspect and learn military issues of the

Royal Thai Armed Forces. During these

royal visits, he was concerned about the

wellbeing of border patrol soldiers and


ROYAL BIOGRAPHY

泰 国 人 民 的 国 王

THE KING OF THAI PEOPLE

—— 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 陛 下

2016 年 10 月 13 日 , 普 密 蓬 · 阿 杜 德 国 王 驾 崩 , 依 据 2016 年 《 泰 国 宪 法 ( 临 时 版 )》 第 2 条 第 2 款 与 2007 年 《 泰 国

police who were deployed in the border

areas to protect the Kingdom. It was his

intention to serve as a soldier when he

grew up.

On 11 November 1965, His Majesty

King Bhumibol Adulyadej conferred

on Maha Vajiralongkorn the ranks of

Sub Lieutenant (of the Royal Thai Army),

Sub Lieutenant (Royal Thai Navy)

and Pilot Officer (Royal Thai Air Force).

On 7 January 1966, he was sent to the

United Kingdom to begin his primary

education at King’s Mead School in

Seaford, Sussex, from January to

September 1966. Later he enrolled at

Millfield School in Street, Somerset.

In July 1970, the Prince prepared for his

military studies in Australia to fulfil his

ambition of becoming a soldier.

In August 1970 he started attending

a training course at the King’s School

Parramatta, Sydney, Australia.

From May 1972 to 1976, he pursued

an undergraduate course and earned

a Bachelor of Arts degree (Military)

from the Faculty of Military Studies,

the University of New South Wales,

in Australia.

In 1972 when Maha Vajiralongkorn

was 20, His Majesty King Bhumibol

Adulyadej organised a royal ceremony

to bestow upon him the title of “Somdet

Phra Boromma-orasadhiraj Sayam

Makutrajakuman” in accordance with

the ancient traditional royal practice.

On Thursday 28 December 1972,

a ceremony was held at the Ananta

Samakhom Throne Hall inside Dusit

Palace to grant Maha Vajiralongkorn

a royal official title, which was inscribed

in the royal golden plaque or

Phra Suphannabat as follows:

Somdet Phra Boromma-orasadhiraj

Chaofah Maha Vajiralongkorn

Bodindradebayavarangkun

Sirikittayasombunsawangkhawat

Worakhuttiyarajsantatiwong

Mahitalaphong Adulayadet

Chakkrinaresyuppharajvisut

Sayammakutrajakuman

The year 2019 is an auspicious year

for Thai people. His Majesty has approved

that the Royal Coronation Ceremony

will be held from 4-6 May 2019 to bring

auspiciousness to the State and the

Kingdom and to bring delight to his

subjects who are invariably filled with

hope and anticipation.

宪 法 》 第 23 条 第 1 款 关 于 继 承 王 位 的 规 定 , 即 若 王 位 缺 席 , 且 若 先 王 已 依 据 1924 年 王 室 传 统 规 定 册 封 王 储 ,

便 让 内 阁 通 知 议 会 主 席 , 议 会 主 席 召 集 议 会 通 告 此 事 , 且 由 议 会 主 席 奏 请 王 储 继 位 。 在 此 之 际 ,2016 年 12 月 1

日 , 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 王 储 殿 下 前 往 律 实 宫 安 蓬 萨 探 殿 受 到 由 担 任 摄 政 王 炳 · 廷 素 拉 暖 先 生 带 领 国 家 立 法 议 会 主

席 蓬 佩 · 威 持 春 猜 先 生 、 泰 国 总 理 巴 育 · 詹 欧 差 将 军 、 以 及 最 高 法 院 主 席 威 拉 蓬 · 谭 苏 万 先 生 的 接 见 , 奏 请 殿 下

继 承 王 位 。

拉 玛 十 世 王 是 普 密 蓬 · 阿 杜 德 国 王 和 诗 丽 吉 王 后 唯 一 的 皇 子 ,1952 年 7 月 28 日 星 期 一 在 律 实 宫 安 蓬 萨 探 殿

诞 生 , 上 有 姐 姐 乌 汶 叻 公 主 , 下 有 两 个 妹 妹 分 别 是 诗 琳 通 公 主 和 朱 拉 蓬 公 主 。 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 陛 下 从 幼 年 启

蒙 教 育 到 中 学 一 年 级 阶 段 , 都 是 在 律 实 宫 内 的 奇 托 拉 达 学 校 接 受 教 育 。 他 从 小 就 对 军 事 有 着 浓 厚 的 兴 趣 , 曾 多

次 与 父 皇 同 行 到 各 地 观 察 军 事 训 练 , 学 习 军 事 知 识 , 并 且 关 怀 边 境 土 兵 的 生 活 情 况 。 从 那 时 起 , 陛 下 就 有 意 向

长 大 后 服 兵 役 , 尽 力 为 国 家 作 出 贡 献 。

1965 年 11 月 13 日 , 拉 玛 九 世 国 王 恩 赐 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 殿 下 陆 军 、 海 军 和 空 军 少 尉 的 军 衔 , 担 任 第 一 陆 军

部 皇 家 禁 卫 军 的 特 军 兵 。1966 年 1 月 7 日 , 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 殿 下 赴 英 国 留 学 , 并 于 当 年 的 1 月 至 9 月 在 苏 塞 克 斯

郡 锡 福 德 市 皇 家 米 德 学 校 接 受 初 学 教 育 。 之 后 , 他 继 续 在 萨 默 塞 特 郡 斯 特 瑞 特 米 尔 菲 尔 德 学 校 接 受 教 育 。 直 到

1970 年 7 月 , 根 据 他 当 初 的 意 愿 , 准 备 赴 澳 大 利 亚 学 习 军 事 , 并 随 后 于 1970 年 8 月 在 悉 尼 帕 拉 马 塔 国 王 学 校 接

受 初 级 军 事 教 育 。 后 来 在 1972 年 5 月 至 1976 年 五 月 , 转 入 澳 大 利 亚 新 南 威 尔 士 大 学 接 受 高 等 教 育 , 并 获 得 文 学

学 士 学 位 ( 军 事 教 育 ) 军 事 教 育 学 院 。

在 1972 年 , 殿 下 年 满 20 岁 , 普 密 蓬 · 阿 杜 德 国 王 根 据 王 室 传 统 规 定 谕 令 于 1972 年 12 月 28 日 在 律 实 宫 阿 南 达

沙 玛 空 皇 家 御 会 馆 举 办 王 储 受 封 仪 式 , 册 封 玛 哈 · 哇 集 拉 隆 功 殿 下 为 王 储 。

2019 年 作 为 泰 国 吉 庆 年 , 在 此 , 陛 下 谕 令 将 于 2019 年 5 月 4 日 至 6 日 举 办 加 冕 典 礼 , 为 国 庆 祥 瑞 , 人 民 欢 喜 。


สารจากผู้บริหาร

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และพนักงาน

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความส ำคัญอย่างยิ่งต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย

และพสกนิกรชาวไทยต่างได้ชื่นชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสมหามงคลนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จ ำกัด ได้ขอพระราชทาน

พระราชานุญาตเชิญพระราชประวัติของพระองค์ มาเสนอในวีสมายล์ฉบับนี้

เดือนที่ผ่านมา TripAdvisor เว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก ได้ประกาศผลรางวัล ๒๕๖๒ TripAdvisor Travellers’ Choice®

Awards จากการรีวิวของผู้โดยสารทั่วโลก ซึ่งสายการบินไทยสมายล์ได้รับ ๒ รางวัล ได้แก่ สายการบินยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย

(Best Airline in Thailand) และสายการบินยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชีย (Travellers’ Choice Regional Airline - Asia) ติดต่อกันเป็นปีที่ ๓

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังกล่าว ถือเป็นกำลังใจสำคัญให้กับพนักงานไทยสมายล์ทุกคนเดินหน้าในการให้บริการที่ดีที่สุด

เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและสร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารต่อไป

ดิฉันในนามของตัวแทนผู้บริหารและพนักงานทุกคน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ส ำหรับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสในการให้บริการท่านอีกในการเดินทางครั้งต่อไป แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ

ชาริตา ลีลายุทธ

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด

Long Live the King

The Management and Staff of THAI Smile Airways Company Limited

Join in Our Nation’s Joy on the Auspicious Occasion of

the Coronation of King Rama X B.E. 2562 (2019)

The Royal Coronation Ceremony in May 2019 is of paramount importance to the history of the

Thai kingdom. All Thais mark the occasion with their appreciation of King Rama X’s great charisma

while loyally extending their best wishes to His Majesty in unison.

On this auspicious occasion and in honour of His Majesty the King, THAI Smile Airways

Company Limited has obtained His Majesty’s approval to feature a special biographical

report on His Majesty the King in this issue of WE Smile.

Last month, global travel website TripAdvisor announced the winners of the 2019

TripAdvisor Travellers’ Choice® Awards based on the reviews by passengers worldwide.

THAI Smile won 2 awards – “Best Airline in Thailand” and “Travellers’ Choice Regional Airline - (Asia)”

– for the 3 rd consecutive year.

While these accolades are our pride and joy, they come as a worthwhile morale booster for all

THAI Smile staff who will continue to provide the best service to satisfy the needs of, and leave

a lasting impression on, all our passengers.

On behalf of THAI Smile’s management and employees, I would like to express my heartfelt

thanks to all those who have honoured us with the awards. I truly hope that we will have the

opportunity to provide our service to you on your next trip once again. See you in the next issue.

2019 年 加 冕 典 礼 之 际

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司 的 管 理 委 员 和 工 作 人 员

恭 祝 国 王 万 寿 无 疆

2019 年 5 月 加 冕 典 礼 是 一 个 非 常 重 要 的 时 刻 , 它 将 被

载 入 泰 国 史 册 。 泰 国 万 民 钦 佩 贤 明 君 王 , 衷 心 恭 祝 国

王 万 寿 无 疆 。

在 此 祥 瑞 之 际 , 为 庆 祝 拉 玛 十 世 国 王 崇 高 荣 誉 ,

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司 请 求 国 王 的 恩 准 将 国 王 传 记 发

表 在 本 期 《We Smile》 杂 志 上 。

上 个 月 , 全 球 领 先 的 猫 途 鹰 旅 游 网 站 根 据 全 球 旅

客 的 评 选 , 公 布 了 2019 年 猫 途 鹰 旅 行 者 大 奖 , 泰 国 微

笑 航 空 连 续 第 三 年 荣 获 2 项 大 奖 分 别 为 “ 泰 国 最 佳 航 空

公 司 ” 和 “ 旅 行 者 选 择 最 佳 亚 洲 区 域 航 空 公 司 ”。

此 荣 耀 之 大 奖 亦 是 对 泰 国 微 笑 航 空 所 有 工 作 人 员

的 鼓 励 , 让 我 们 尽 心 提 供 最 好 的 服 务 , 以 满 足 每 位 旅

客 的 需 求 , 给 每 位 旅 客 留 下 难 以 忘 怀 的 印 象 。

我 谨 代 表 公 司 管 理 层 及 所 有 员 工 衷 心 感 谢 每 位

旅 客 , 希 望 能 为 您 的 下 次 旅 行 提 供 服 务 , 我 们 下 期

再 会 !

Charita Leelayudth

Acting Chief Executive Officer

THAI Smile Airways Company Limited

查 瑞 塔 - 里 拉 育 德

代 理 首 席 执 行 官

泰 国 微 笑 航 空 有 限 公 司

* หากมีคำแนะนำหรือข้อติชมประการใด กรุณาส่งมาที่

customer.service@thaismileair.com ความคิดเห็นของท่าน

จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการบริการ เพื่อให้

ผู้โดยสารของเราได้รับความพอใจสูงสุด สำหรับข้อมูลต่างๆ

เกี่ยวกับสายการบินไทยสมายล์ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.thaismileair.com และกด ‘like’ ที่หน้าเฟซบุ๊ก

www.facebook.com/thaismileairways เพื่อได้รับข่าวสาร

ล่าสุดของเรา

* Please send us an email at customer.service@thaismileair.com to let us

know your ideas on how we may further improve our services. For more

information, please explore our website at www.thaismileair.com and ‘like’

our Facebook page at www.facebook.com/thaismileairways for the latest news.


THAI Smile Airways

Company Limited

Building 9, 1 st - 2 nd Floors

89 Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,

Bangkok 10900

Editorial Advisory Board

Nednapang Teeravas

Chief Customer Service Officer

Sancharn Sathaphornwuthikhun

In-Flight Service Director

Sirikwan Songsittichok

Branding & Marketing

Communications Director

อุปกรณอำนวยความสะดวกล้ำสมัย

Head-Up Display

8’’ Advanced Touch Display Audio

with Apple CarPlay

7’’ TFT Multi-Information Display

Wireless Charger

Memory Seat with

Easy Entry/Exit

Publisher

Editorial

Contributors

MPMI Group Co., Ltd.

1 Soi Lasalle 23/2,

Bangna, Bangkok 10260, Thailand

Tel: +66(0) 2744 4975

Fax: +66(0) 2744 5271

Managing Director

Steven Fong Chookiat Pangviphas

steven@mpmith.com

Advertising

Media Manager

Niramol Suwandee

niramol@mpmith.com

Marketing Executive

Lapassathorn Sangvalpech

lapassathorn@mpmith.com

Advertising Sales Hotlines

Niramol +668 1315 9814

Guitar +668 7929 6611

advertising@wesmilemagazine.com

wesmilemagazine.com

“WE Smile” is the in-flight magazine of THAI Smile

Airways Company Limited and is edited and published

by MPMI Group Co., Ltd. All articles and photographs

published herein are created by the authors and

Email: editorial@wesmilemagazine.com

Editor-in-Chief Supattra Sooksawud

Assistant Editor (English) Manote Tripathi

Assistant Editor (Chinese) Suda Amornchalanun

Proofreader Chuleeporn Wiriyawongchai

Photographers Termsit Siriphanich

Pangchanak Pangviphas

Art

Graphic Designer

Panyaporn Panyachote

Overseas Advertising Representatives

AUSTRALIA

The Media Company

Leanne Richardson

Tel: +612 9960 4392

leanne@themediaco.com.au

CHINA, HONG KONG, MACAU

China Media Options Co., Ltd.

Rebecca Tsang-Pereira

Tel: +852 2321 9788

rebeccaCMOsupport@gmail.com

FRANCE, GERMANY,

SWITZERLAND

Infopac Media House

Jean Charles Abeille

Tel: +331 4643 0066

jcabeille@infopac.fr

INDIA, MALDIVES

RMA Media

Faredoon Kuka

Tel: +9122 2925 3735

kuka@rmamedia.com

KOREA

Medirep Co.

Soohoon Oh

Tel: +822 734 0786

soohoonoh@medireponline.com

MALAYSIA

MPMI Sdn Bhd

Alvin Tan

Tel: +603 7880 2185

mpmimy@gmail.com

photographers at their own discretion and do not

necessarily represent the views of the airline. THAI Smile

Airways holds no responsibility or liability arising out of

the publication of such articles and photographs.

Chaton Chokpattara

Tomorn Sookprecha

Korakot Punlopruksa

Piyalak Nakayodhin

Sayan Chuenudomsavad

Garagay Sriparinyasin

Chumpol Akkapantanon

Production

Colour Separation Soontorn Film

Printer WPS (Thailand) Co., Ltd.

SINGAPORE, INDONESIA

MPMI Pte Ltd.

S. S. Hoo

Tel: +65 6464 6261

mpmisg@gmail.com

UNITED KINGDOM

Major Media Ltd.

David Hammond

Tel: +44(0) 20 8467 8884

david@majormedia.co.uk

USA

The Multimedia Inc.

Fernando Mariano

Tel: +14 0790 3500

fmar@multimediausa.com

All rights reserved. No part of this magazine may be reproduced,

stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any

means without the prior written permission of THAI Smile Airways

Company Limited and MPMI Group Co., Ltd.

เทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉรยะ

2 ระบบขับเคลื่อนทรงพลัง

ACC with LSF

RDM with LDW

LKAS

CMBS

Auto High-Beam

Honda Smart Parking

Assist System

Multi-View Camera System

Cross Traffic Monitor

พบกันที่โชวรูมฮอนดา พฤษภาคมนี้

สอบถามขอมูลเพมเติมไดที่โชวรูมฮอนดาทั่วประเทศ หรอ Call Center โทร. 0 2341 7777 ตางจังหวัดโทรฟร 1 800 239 833 หรอ www.honda.co.th/accord


eyondresortkhaolak.com

beyondresortkata.com

Families, including those with young children, will find these three

unique beach resorts in southern Thailand offer fun for all ages.

phuketorchid.com

Couples looking for seclusion and the best

locations at southern Thailand’s top destinations

choose these three beach resorts.

BEYOND RESORT KHAOLAK

Our adults-only, all-villa beachfront resort set directly on the golden sands

of Pakweep Beach in Khaolak offers privacy and romance along with easy

access to Khaolak’s nightlife, nature trails and island-hopping boat trips.

BEYOND RESORT KATA

Set on the golden sands of Kata Beach

in Phuket, with the sand and the

shallow sea only moments away from

the guestrooms, our resort hotel is a

classic for family enjoyment for moms,

dads, kids and seniors.

beyondresortkaron.com

beyondpatong.com

BEYOND PATONG

Our hotel is perfectly sited for both

beach and town, and with its dramatic

Deep Blue Sea design theme and

its rooftop bar offers countless photo

opportunities for couples enjoying all the

excitement of Phuket’s famous Patong.

BEYOND RESORT KARON

For adult guests only, our resort is located on Karon Beach in Phuket,

an idyllic setting with the soft sands only moments away from your sea facing

room, and the fun and entertainment of Karon Town within easy reach.

PHUKET ORCHID

RESORT & SPA

Our resort offers an exciting tropical

island holiday for all family members,

with its thrilling water slides, its

special pool for the very young,

its great food, and lots of action for

everyone.

beyondresortkrabi.com

BEYOND RESORT KRABI

With its own beachfront setting and

pristine natural surroundings, our resort

is a perfect home base for a family

wishing to explore the forest trails,

fi shing villages, hidden beaches and

tiny islands of Krabi province.


สารบัญ Contents MAY 2019

20 Calendar

วันสำคัญและเทศกาลเด่นประจำเดือน

Interesting Festivals of the Month

本 月 有 趣 节 日

22 Update

ข่าวสารและกิจกรรมน่าสนใจ

ประจำเดือน

Monthly News and Latest Events

本 月 新 闻 和 活 动 更 新

26 Beauty

เติมความสดใสต้อนรับฤดูกาล

อันเบิกบาน

Freshening up Springtime

28 Packing

สนุกกับการสวมชุดลำลอง

ท่องเมืองขอนแก่น

For Her : Casual Style

穿 搭 休 闲 装 游 玩 孔 敬

จัดเสื้อผ้าพร้อมเที่ยวเจิ้งโจว

ในบรรยากาศรื่นรมย์

For Him : Spring Look

挑 选 衣 服 出 游 郑 州 之 旅

30 Taste

สัมผัสแห่งรสชาติ

อาหารผสานหลายวัฒนธรรม

The World’s Great Fusion Wonders

多 元 文 化 饮 食 , 美 味 之 体 验

หอมกลิ่นขนมไทย

หวานในรสชาติที่คุ้นเคย

Fragrant Thai Desserts

in Familiar Flavours

芬 芳 泰 式 甜 品 , 纯 正 香 醇 甜 味

34 Relax

นวดผ่อนคลายในห้องแห่งความสุข

Indulgent Pampering in Bliss Room

36 Stay

ที่สุดแห่งการพักผ่อน

ณ AKIRA Lipe Beach Resort

The Ultimate in Vacation

at AKIRA Lipe Beach Resort

阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 的 最

佳 之 休 闲 体 验

94 Horoscopes

เที่ยวทั่วไทยไปตามดวง

เดือนพฤษภาคม 2562

Enjoy Travelling

with Your Stars : May 2019

随 着 2019 年 5 月 星 座 运 势 舒 畅 旅 游

Art & Culture

38 ผ้ามัดหมี่ขอนแก่น

งามผ้าไทยลือไกลไปทั่วโลก

Khon Kaen Mudmee, World-renowned

Thai Fabrics

享 誉 世 界 之 孔 敬 扎 染 泰 丝

64 Reflections

ปั่นตามรอยเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

On Two Wheels along the Royal Route

随 着 皇 家 礼 仪 游 行 沿 着 拍 那 空 路 骑 自 行 车

74 เที่ยวเจิ้งโจว

ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี

Zhengzhou, the Land of Millennia-old Civilisation

游 历 千 年 文 明 郑 州

82 WHERE WE FLY

84 SPECIAL SERVICE REQUEST

86 FOOD

87 BEST OF LUCK, BEST OF SMILE

88 NEWS

90 FOR YOUR SAFETY

92 TALK

98 WEFIE

增 添 活 力 , 迎 接 欢 欣 之 季

极 乐 室 之 放 松 按 摩


WHAT’S ON

Calendar

INTERESTING FESTIVALS

OF THE MONTH

15-26 พฤษภาคม 2562

15-26 May 2019 / 2019 年 5 月 15 日 -26 日

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล / สงขลา

เทศบาลนครสงขลา จับมือกับจังหวัดสงขลา และการ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ เนรมิตงาน

เทศกาลอาหาร 2 ทะเล ยกขบวนอาหารทะเลและอาหาร

พื้นบ้านกว่า 300 ชนิด มาให้ชิมอย่างจุใจ โดยมีศิลปินดารา

มาให้ความบันเทิง และมีสินค้าโอทอปให้ช้อปปิ้งติดไม้ติดมือ

กลับบ้าน งานจัดบริเวณเวทีสระบัว แหลมสมิหลา จังหวัด

สงขลา

Songkhla Seafood Festival / Songkhla

Being organised by the Songkhla Municipality

and the Hat Yai office of the TAT, the festival

has more than 300 types of seafood and local

delicacies. Entertainment is provided by

musicians and movie stars. The festival has shops

selling interesting OTOP products.

The venue is the Srabua Stage

area, Laem Simila.

两 片 海 洋 美 食 节 / 宋 卡

宋 卡 市 政 府 与 泰 国 旅 游 局 合 艾

办 公 室 合 作 于 宋 卡 府 莲 莎

密 拉 半 岛 莲 花 池 举 办 两 片

海 洋 美 食 节 , 活 动 带 来 了

超 过 300 种 海 鲜 及 当 地 美 食 ,

活 动 现 场 还 有 泰 国 明 星 表 演

和 各 地 手 工 艺 品 出 售 。

4-13 พฤษภาคม 2562

4-13 May 2019 / 2019 年 5 月 4 日 -13 日

งานเฉลิมฉลองครบรอบ 147 ปี ก่อตั้งจังหวัดกระบี่ / กระบี่

เทศบาลเมืองกระบี่ จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 147 ปี ก่อตั้งจังหวัดกระบี่อย่างยิ่งใหญ่

ชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานที่จะมีการแข่งขันเรือหัวโทงแจวย้อนยุค การแสดงมังกรทอง

พ่นไฟ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรีพื้นบ้าน และกิจกรรมอีกมากมาย

ณ สนามหน้าพิพิธภัณฑ์ลูกปัดอันดามัน (ถนนมหาราช) จังหวัดกระบี่

147 Years of Krabi Celebrations / Krabi

The Krabi Municipality celebrates the 147 th anniversary of Krabi with

ranging festivities including a vintage boat race, a “fire-spewing dragon”

show, folk performances and other fun-filled activities. The venue is the

field in front of the Andaman Beads Museum on Maharat Road.

147 周 年 甲 米 府 成 立 节 / 甲 米

为 庆 祝 甲 米 成 立 147 周 年 , 甲 米 市 政 府 将 在 甲 米 府 安 达 曼 珠 子 博 物 馆 ( 玛 哈 拉 路 )

盛 大 举 办 庆 祝 活 动 , 节 日 里 包 括 古 船 比 赛 、 金 龙 喷 火 表 演 、 当 地 文 化 艺 术 和 音 乐

表 演 等 众 多 活 动 。

26-29 พฤษภาคม 2562

26-29 May 2019 / 2019 年 5 月 26 日 -29 日

เทศกาลวิสาขบูชา 2562 / สกลนคร

จังหวัดสกลนครจัดงานเทศกาลวันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่

เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นอกจากเชิญชวนพุทธศาสนิกชน

และผู้สนใจร่วมเจริญศีลภาวนาและเวียนเทียน ณ วัดป่าสุทธาวาส

และวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารแล้ว ยังมีการจัดขบวนแห่โคมบัว

บูชาอันตระการตา พร้อมนิทรรศการวันวิสาขบูชาให้ได้ชมกัน

อีกด้วย

Visakha Bucha Festival 2019 / Sakon

Nakhon

Annually held at Wat Pa Sutthawat and Wat Phra

That Choeng Chum Worawihan, Sakon Nakhon is

playing host to the Visakha Bucha Festival on a grand

scale with Buddhists coming together to join prayers

and a candlelit procession around the temple.

The festival features a spectacular procession of

lotus lanterns and a Visakha Bucha exhibition,

among other things.

2019 年 卫 塞 节 / 色 军

色 军 府 卫 塞 节 , 今 年 将 在 素 它 哇 森 林 寺 和 拍 它 称 春 塔 寺 举 办 ,

节 日 里 包 括 坐 禅 及 巡 烛 礼 活 动 、 莲 花 灯 笼 游 行 和 卫 塞 节 展 览 。

18 พฤษภาคม 2562

18 May 2019 / 2019 年 5 月 18 日

เทศกาลไหว้พระธาตุขามแก่น 2562 / ขอนแก่น

งานประเพณีของชาวขอนแก่นที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือน 6 หรือ

วันวิสาขบูชา โดยในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม ซึ่งก ำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลอง

พระธาตุ เพื่อให้ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ได้สักการะพระธาตุคู่บ้านคู่เมือง นอกจากนี้

ยังมีการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ งานจัดบริเวณ

วัดเจติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น

Phrathat Kham Kaen Fair 2019 / Khon Kaen

The annual fair takes place on Visakha Bucha Day (18 May), one of the

most important Buddhist holidays, at Wat Chetiyaphum where the

famed Kham Kaen Stupa is located. Buddhists from all over Khon Kaen

and beyond come to pay their respects to the great stupa which houses

Lord Buddha’s relics. The fair has folk performances and shops selling

locally made products.

2019 年 康 梗 佛 塔 节 / 孔 敬

孔 敬 人 民 的 传 统 节 日 , 泰 历 每 年 6 月 月 圆 之 日 或 卫 塞 节 举 办 , 今 年 于 5 月 18 日 定 为 佛 塔 节

在 孔 敬 府 杰 迪 雅 蓬 寺 举 办 , 节 日 里 含 钠 当 地 艺 术 表 演 和 各 种 产 品 展 览 。

8-12 พฤษภาคม 2562

8-12 May 2019 / 2019 年 5 月 8 日 -12 日

ประเพณีบุญบั้งไฟ / ยโสธร

ร่วมสืบสานตำนานวิถีอีสาน กับงานบุญบั้งไฟที่ขึ้นชื่อของจังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นงาน

ประเพณีจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนให้ตกลงมา เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของไร่นา พร้อมชมขบวน

แห่บั้งไฟอันสวยงามอลังการ การแกะลายบั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟ ฯลฯ

ณ สวนสาธารณะพญาแถน และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร

Rocket Festival / Yasothorn

Designed to preserve the traditional Isaan way of life and appeal to gods

for rain during the farming season, the Rocket Festival (Bun Bang Fai)

takes place at Phaya Thaen Park as well as the lawn in front of Mueang

Yasothon District Office. The festival features a thrilling rocket procession,

a rocket carvings exhibition and a rocket-themed beauty pageant.

火 箭 节 / 益 梭 通

是 为 求 风 调 雨 顺 、 五 谷 丰 登 的 伊 森 地 区 传 统 节 日 。 节 日 里 设 有 宏 伟 的 火 箭 游 行 和 精 致 的

火 箭 雕 刻 等 , 活 动 将 于 趴 拍 雅 天 公 园 和 益 梭 通 市 政 府 广 场 举 办 。

May 2019 21


UPDATE

POSTAGE STAMPS IN CELEBRATION

OF THE ROYAL CORONATION CEREMONY

ไปรษณีย์ไทยจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

รัชกาลที่ 10 งดงามด้วยเทคนิคพิมพ์บนฟอยล์กระจกครั้งแรกของโลก

พร้อมปั๊มดุนนูนอักษร พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ข้อความชื่อประเทศ ชนิดราคา

และพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวนพิมพ์ 3 ล้านดวง เปิดจำหน่ายในวันที่

4 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ THP Contact Centre 1545

หรือ www.thailandpost.co.th

Thailand Post has rolled out a special collection of postage stamps to

celebrate the Royal Coronation Ceremony of His Majesty King Maha

Vajiralongkorn (Rama X). For the 1 st time in the world, the glass foil

technique has been used to print the stamps featuring the king’s

embossed cypher, the name of the country, price and an image of

His Majesty. Up to 3 million stamps are available from 4 May onwards.

Call 1545 or visit www.thailandpost.co.th.

ART ROTATIONS SERIES III / BANGKOK

นิทรรศการศิลปะชุดที่ 3 ณ โรงแรม 137 พิลลาร์ สวีท แอนด์ เรซิเดนเซส กรุงเทพฯ

ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยรอบนี้เป็นการแสดงผลงานของศิลปินแห่งชาติ

อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวคิด Resplendency

& Obscurity ใช้เทคนิคจิตรกรรมผสมและศิลปะภาพพิมพ์บนกระดาษ เพื่อบอกเล่า

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและอารยธรรมอันเคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล

จัดแสดงตั้งแต่วันนี้-23 พฤษภาคม 2562

The 3 rd edition of the art exhibition is on view until 23 May 2019 at 137

Pillars Suites & Residences Bangkok. On display are masterpieces including

paintings and prints created by National Artist Ajaan Panya Wijinthanasan

on the theme “Resplendency & Obscurity”. The art tells the story of religion

and ancient civilisations.

SUMMER SWEETS / PHUKET

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต, บริษัท น้ ำตาลมิตรผล และนิตยสาร

Thailand Tatler ร่วมกันจัดแคมเปญ Mitr Phol presents

SUMMER SWEETS โดยขนขบวนเมนูขนมไทยหลากหลาย

ที่ปรุงแต่งขึ้นอย่างประณีตด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น ทั้งขนม

พื้นเมืองและฟิวชั่น มาเติมความหวานในช่วงหน้าร้อนที่จังหวัด

ภูเก็ต ณ ร้านอาหารร่วมรายการกว่า 10 ร้านค้า ภายใน

ศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่วันนี้-31 พฤษภาคม 2562

Central Phuket in collaboration with Mitr Phol Sugar

Corporation Ltd., and Thailand Tatler magazine is

staging “Mitr Phol presents SUMMER SWEETS” until

31 May 2019 at Central Phuket. The food festival focuses

on traditional Thai sweets cooked meticulously with

locally sourced ingredients. Expect traditional local

delicacies and fusion delights from more than 10

participating restaurants.

AROI THOOK RAI CHIM PAI THOOK SUAN / RAYONG, CHANTHABURI, TRAT

เทศกาลท่องเที่ยวสวนผลไม้ ภาคตะวันออก อร่อยทุกไร่ ชิมไปทุกสวน เริ่มต้นแล้ว

อย่างคึกคัก บนเส้นทาง 3 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย ระยอง, จันทบุรี และ

ตราด ชวนนักท่องเที่ยวลองลิ้มชิมรสไปกับความอร่อยจากผลไม้สดๆ หลากหลาย

สายพันธุ์ ในสวนของชาวสวนผู้ดูแลฟูมฟักอย่างตั้งใจ โดยมีทีเด็ดอยู่ที่ทุเรียน, เงาะ,

มังคุด, ลองกอง, ลางสาด, สับปะรด ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกรกฎาคม 2562

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ททท. ภาคตะวันออก โทร. 0 2250 5500 หรือ 1672

The fruit orchard festival of eastern Thailand is up and running

until July 2019 in 3 provinces : Rayong, Chanthaburi and Trat.

Come and enjoy tucking into fresh fruits right in the middle

of the region’s well-known fruit orchards including durian,

rambutan, mangosteen, longkong, langsat and pineapple.

For more info, call TAT’s eastern office at 0 2250 5500 or 1672.

THAILAND DIVE EXPO 2019 / BANGKOK

งานแสดงที่จะทำให้การดำน้ำท่องเที่ยวมีความหมายมากกว่าเดิม เพราะนอกจากการแสดงสินค้า

และโปรโมชั่นแพคเก็จทริปดำน้ำจากหลากหลายสถานที่ทั้งไทยและเทศแล้ว ยังมีการสัมมนาให้ความรู้

ในหัวข้อ Cave Diving in Thailand, the Tools, the Training and the Exploration บรรยายถึง

การดำน้ำในถ้ำประเทศไทย เชิญชวนคนรักการดำน้ำไปรวมตัวกันได้ที่ Hall EH 102 ไบเทค บางนา

ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2562 ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailanddiveexpo.com

Running from 16-19 May 2019 at Hall EH 102, Bitec Bangna, the expo makes pleasure diving

more meaningful, exhibiting a range of products and dive package promotions for Thailand

and overseas. Don’t miss the seminar “Cave Diving in Thailand, the Tools, the Training and

the Exploration.” Visit www.thailanddiveexpo.com.

22 May 2019

23


UPDATE

PINK PARK ETERNAL LOVE CONCERT / BANGKOK

คอนเสิร์ตการกุศล โดยมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ พาความสนุกจาก

8 ศิลปิน 8 สไตล์ มาขับกล่อมเพลงดังโดนใจเพื่อหารายได้สนับสนุนโครงการ

“บ้านพิงพัก” ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย จัดแสดงในวันที่ 13

พฤษภาคม 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ จำหน่ายบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

This charity concert, being organised by Queen Sirikit Centre for Breast

Cancer Foundation, features 8 singers in 8 styles coming together to

perform infectious numbers to raise funds for the Ban Ping Pak Project to

help terminal breast cancer patients. The concert is on 13 May 2019 at the

Royal Paragon Hall with tickets available at Thai Ticket Major.

KILORUN BANGKOK 2019 / BANGKOK

กลับมาตามคำเรียกร้อง สำหรับ “กิโลรัน กรุงเทพ 2019

กิจกรรมที่จะพาคุณวิ่ง กิน เที่ยว ไปบนเส้นทาง 2 วัฒนธรรม

วิ่งผ่านถนนสายมังกร ย่านเยาวราช สู่แลนด์มาร์ก รอบเกาะ

รัตนโกสินทร์ แหล่งวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทย

พร้อมอิ่มอร่อยกับเมนูจานเด็ด 8 เมนู ติดตามรายละเอียด

และจองบัตรได้ที่ www.kilorun.com แล้วมาวิ่งพร้อมกัน

วันที่ 26 พฤษภาคมนี้

The running event takes place on 26 May along the

route of 2 cultures from “Dragon Street” of Bangkok’s

Chinatown to the Rattanakosin Island known for

its Thai cultural identities. Runners will enjoy eating

8 outstanding dishes. Visit www.kilorun.com.

LONGLAY BEACH LIFE FESTIVAL 2019 / PHETCHABURI

เทศกาลอาบแดดอาบลมที่กลมกล่อมที่สุด จัดให้คนรักทะเลและเสียงคลื่นได้มาใช้ชีวิตแบบ

Beach Life อย่างมีสไตล์ท่ามกลางดนตรี ปาร์ตี้ และกิจกรรมริมชายหาดมากมาย

งานจัดระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้ ที่ Longlay Beach บริเวณหาดบางเก่า

ซื้อบัตรได้ที่ www.eventpop.me

The fun sunbathing festival is for sea lovers looking for an excellent beach

experience with lots of music, partying and other beach activities.

It runs from 11-12 May at Longlay Beach on Bang Kao Beach. For tickets,

visit www.eventpop.me.

AMAZING PATTAYA SEAFOOD FESTIVAL / PATTAYA

เทศกาลของคนรักอาหารทะเล เพียงเดินทางไปยังเมืองพัทยาเพื่อพบกับ มหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา

จากร้านค้ากว่า 150 ร้าน พร้อมศิลปินมากหน้าหลายตาที่จะมาขับกล่อมบทเพลงให้ฟังอย่างเพลิดเพลิน

ระหว่างกินดื่มตลอดมื้ออาหาร ปักหมุดวันที่ 10-12 พฤษภาคมนี้ไว้ แล้วมุ่งไปที่ชายหาดพัทยาเหนือได้เลย

The seafood festival brings together more than 150 restaurants offering great tasting seafood

served amid music performances by notable singers from 10-12 May in North Pattaya.

24 May 2019

25


BEAUTY

WORDS & PHOTOS : NAKORN KAEOSUTTHI

เติมความสดใส

ต้อนรับฤดูกาลอันเบิกบาน

Freshening up Springtime

ต้อนรับสู่ฤดูกาลแห่งความเบิกบานกันเถอะ ด้วยตัวช่วยที่ทั้งบ ำรุงและเติมเต็มความสดใส

ให้กับผิวหน้าและเรือนกาย ได้สดชื่น เปล่งปลั่ง สมกับความเบิกบานที่รายล้อมรอบตัว

1. AESOP GENTLE FACIAL

CLEANSING MILK

ขนาด 200 มล.

ราคา 1,850 บาท

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด

ผิวหน้าสูตรอ่อนโยนพิเศษ

ทำาให้ผิวสดชื่น เหมาะกับ

ทุกสภาพผิว โดยเฉพาะ

ผิวแพ้ง่าย และผิวแห้ง

บอบบาง

2. THREE CLEARING FOAM

ขนาด 100 กรัม

ราคา 1,600 บาท

ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด

ผิวหน้า ที่มีส่วนผสมจาก

ธรรมชาติ 96% ฟองโฟม

อ่อนนุ่ม ขจัดสิ่งสกปรก

ได้อย่างหมดจด และเติมเต็ม

ความชุ่มชื้น

3. ACNE-AID LIQUID

CLEANSER

ขนาด 100 มล.

ราคา 197 บาท

ผลิตภัณฑ์ทำาความ

สะอาดผิวหน้า สำาหรับ

ผิวมันและผิวที่เป็นสิวง่าย

อีกทั้งผสานคุณค่า

มอยซ์เจอไรเซอร์ ช่วย

บำารุงผิวไม่ให้แห้งกร้าน

4. LUXES 2 SECONDS

HYDRA FILLER

ขนาด 50 มล.

ราคา 4,500 บาท

สเปรย์เซรั่มบำารุงผิวหน้า

เติมและกักเก็บความชุ่มชื้น

ยาวนาน พร้อมบรรเทา

ความระคายเคือง

ช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งด้วย

สารสกัดจากต้นอาร์แกน

5. LANCOME UV EXPERT

AQUA GEL SPF 50 PA++++

ขนาด 50 มล.

ราคา 2,900 บาท

ผลิตภัณฑ์กันแดดและ

คุมความมันของผิว

ที่ช่วยปกป้องผิวจาก

รังสี UV และมลภาวะต่างๆ

เนื้อเจลมอบความชุ่มชื้น

และทำาให้ผิวอิ่มน้ำา

6. RAN COVER MATTE

OIL CONTROL POWDER

SPF 30 PA++++

ขนาด 14 กรัม

ราคา 1,290 บาท แป้งผสม

รองพื้นที่มีส่วนผสม

สารกันแดด สูตรปกปิด

ช่วยให้ผิวเรียบเนียน สดใส

เป็นธรรมชาติ พร้อม

ควบคุมความมันบนใบหน้า

7. VUUDH CHIANGMAI

(HIMALAYAS MAGNOLIA)

INTERIOR FRAGRANCE

SPRAY

น้ำาหอมสร้างบรรยากาศ

กลิ่นเชียงใหม่ ขนาด

50 มล. ราคา 590 บาท

เพิ่มความสดชื่นและ

มีชีวิตชีวาให้กับ

บรรยากาศโดยรอบ

8. REUN ROM HAND CREAM

ครีมทามือกลิ่นมะพร้าว

น้ำาหอม ขนาด 30 กรัม

ราคา 130 บาท

ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน

และอิลาสติน และผสานคุณค่า

จากน้ำามันมะพร้าว

ช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้น

ตลอดทั้งวัน

9. DIVANA REVITALIZING

HIMALAYAN ORGANIC

SALT SCRUB

ขนาด 300 มล. ราคา

1,850 บาท สครับขัดผิว

กลิ่นมะลิ ทำาความสะอาด

ผิวกายได้อย่างล้ำาลึก

พร้อมมอบความเปล่งปลั่ง

กระจ่างใส และเรียบเนียน

ให้กับผิว

10. JAO MAPRAW 100%

VIRGIN COCONUT OIL

ขนาด 240 มล.

ราคา 290 บาท

น้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น

ใช้หมักบำารุงเส้นผม

และหนังศีรษะ

เช็ดเครื่องสำาอาง หรือ

รับประทานเพื่อปรับสมดุล

ไขมันในร่างกาย

26 May 2019

27


PACKING

STYLE : ASAWAPAT JINDACHOTIRAZ

กระเป๋าสะพาย รุ่น PS1-Tiny

ราคา 54,700 บาท

จาก PROENZA SCHOULER

แว่นตากันแดด

ราคา 4,500 บาท

จาก OAKLEY

เสื้อยืดสีขาวพิมพ์ลาย

ราคา 7,900 บาท

จาก CRAIG GREEN

ต่างหูระย้า

ราคา 699 บาท

จาก H&M

FOR HER :

KHON KAEN

FLIGHT

BKK-KKC

WE040/WE042/

WE044/WE046/

WE048/WE050

แว่นตากันแดด

ราคา 8,600 บาท

จาก PRADA

ชุดเดรสป้ายหน้า

ลายกิงแฮม

ราคา 19,500 บาท

จาก PS PAUL SMITH

เสื้อกั๊กสีเหลือง

ตกแต่งซิปหน้า

ราคา 11,500 บาท

จาก PS PAUL SMITH

FOR HIM :

ZHENGZHOU

FLIGHT

BKK-CGO

WE680/

WE681

พวงกุญแจหนัง

พิมพ์ลายโลโก้

ราคา 4,900 บาท

จาก MULBERRY

ผ้าพันคอลายดอกไม้

ราคา 599 บาท

จาก H&M

CASUAL STYLE

แต่งตัวด้วยชุดลำาลองสวยๆ ออกไปเที่ยวท่องขอนแก่น เมืองแห่งดอกคูนและเสียงแคน

ที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโกให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ ท่ามกลางเส้นทาง

อันรายล้อมด้วยดอกคูนสีเหลืองบานสะพรั่งอย่างสวยงาม

SPRING LOOK

จัดเสื้อผ้าสดใสต้อนรับฤดูแห่งความเบิกบาน พร้อมบินลัดฟ้าสู่เจิ้งโจว

เมืองแห่งอารยธรรมนับพันปี เพื่อสนุกกับการเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม หรือล่องแม่น้ำาชมวิวที่สวยที่สุด

กางเกงขายาว

ตกแต่งแถบข้าง

สกรีนลายโลโก้

ราคา 7,900 บาท

จาก CK CALVIN KLEIN

รองเท้าผ้าใบ

ราคา 10,500 บาท

จาก EMPORIO ARMANI

กระเป๋าสะพาย

ราคา 2,250 บาท

จาก TOPMAN

กระเป๋าเงิน

ตัดต่อหนัง ซิปรอบ

ราคา 17,000 บาท

จาก MULBERRY

รองเท้าส้นสูงลายกระ

ราคา 3,590 บาท

จาก TOPSHOP

สถานที่จำาหน่าย

H&M ชั้น 2 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 ดิ เอ็มควอเทียร์ PS PAUL SMITH ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์

PRADA www.siameyewear.com PROENZA SCHOULER ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์

MULBERRY ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม TOPSHOP ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน

สถานที่จำาหน่าย

CK CALVIN KLEIN ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์, ชั้น 4 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 1 สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

CRAIG GREEN - CLUB21 MEN ชั้น 1 เอราวัณ แบงค็อก, ชั้น M แผนก HIS LAB สยามดิสคัฟเวอรี

EMPORIO ARMANI ชั้น G ดิ เอ็มควอเทียร์ MULBERRY ชั้น M สยามพารากอน, ชั้น 1 เซ็นทรัล ชิดลม

28 May 2019

OAKLEY www.siameyewear.com PS PAUL SMITH ชั้น M ดิ เอ็มควอเทียร์

TOPMAN ชั้น 2 เซ็นทรัลเวิลด์, ชั้น 3 เซ็นทรัล ชิดลม, ชั้น 1 เซ็นทรัล ลาดพร้าว, ชั้น 1 เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช

29


TASTE

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

ทูน่า พิซซ่า

เมนูยอดนิยมที่โดดเด่นด้วยพิซซ่าแป้งบางกรอบ ราดซอส

มายองเนสสูตรพิเศษที่ทำาจากซอสพอนสึ แล้วนำาเนื้อปลาทูน่า

ซาชิมิแล่บางมาวางเรียง ตบแต่งด้วยใบชิโซะ ราดต่อด้วย

นำ้ำมันเห็ดทรัฟเฟิลขาว จึงมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์

ทาร์ทาร์ปลาฮามาจิ

Yellowtail Tartare

黄 尾 鱼 鞑 靼

ทาร์ทาร์ปลาฮามาจิ

ทาร์ทาร์จานนี้เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 9 อย่าง ได้แก่

ครีมวาซาบิ ใบไชว์ส หอมแดง ไข่ขาว ไข่แดง วาซาบิดอง

พริกจาลาปิโน ใบต้นกระเทียมญี่ปุ่น และกระเทียมซอยทอด

นำามาคลุกเคล้ากับซอสถั่วเหลืองวาซาบิให้เข้ากัน แล้วตักเสิร์ฟ

บนขนมปังกรอบ

เอบี ทาโก

เนื้อวากิวหมักสูตรพิเศษ ที่เคี่ยวนานกว่า 6 ชั่วโมง เสิร์ฟบน

แป้งทาโก พร้อมราดซอสพอนสึมะเขือเทศ

เอบี ทาโก

AB Tacos

墨 西 哥 玉 米 饼

พานาคอตต้าโยเกิร์ตน้ำผึ้ง

Honey Yogurt Panna Cotta

蜂 蜜 酸 奶 意 式 奶 冻

เมนูโรบาต้า

สารพันเมนูปิ้งย่างจากมุมโรบาต้า กริลล์ ของห้องอาหาร

ที่อร่อยเด็ดทุกคำา

พานาคอตต้าโยเกิร์ตน้ำผึ้ง

พานาคอตต้าที่มีส่วนประกอบของโยเกิร์ต นำ้ำผึ้ง เกล็ดนำ้ำตาล

ซอร์เบทมะพร้าว และผลไม้สด โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

พิธี Kagami Biraki ของญี่ปุ่น ซึ่งมีการทุบฝาถังเหล้าสาเก

เพื่อจะตักสาเกขึ้นมาดื่ม จึงมีการจำาลองฝาไม้สาเกให้เป็น

แผ่นนำ้ำตาลราสป์เบอร์รี เมื่อจะรับประทานก็ต้องตีแผ่นนำ้ำตาล

จนแตกก่อนเช่นกัน

สัมผัสแห่งรสชาติ อาหารผสานหลายวัฒนธรรม

The World’s Great Fusion Wonders

จากสาขาที่มีอยู่ทั่วโลก ปัจจุบันอาคีรา แบค ห้องอาหาร

ที่ผสมผสานอาหารหลายวัฒนธรรม เปิดบริการให้ทุกคน

ได้สัมผัสรสชาติความอร่อย บนชั้น 37 ของโรงแรม

แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค อย่างอลังการ

ท่ามกลางบรรยากาศอันโอ่อ่าหรูหราแล้ว ด้วยฝีมือ

การสร้างสรรค์เมนูอาหารโดย เชฟอาคีรา แบค เชฟชื่อดัง

เชื้อสายเกาหลี ผู้ก้าวข้ามพรมแดนแห่งวัฒนธรรมอาหาร

ผ่านการนำาเอาอาหารตะวันออกอย่างญี่ปุ่นและเกาหลี

มาผสมผสานกับอาหารตะวันตกได้อย่างกลมกลืน

เต็มไปด้วยสีสันอันน่าตื่นเต้น และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ทำาให้ใครได้ลิ้มลองเป็นต้องติดใจกันถ้วนหน้า

With branches worldwide, Akira Back serves fusion foods from various culinary

cultures. Located on the 37 th floor of the Bangkok Marriott Marquis Queen’s

Park, the plush restaurant maintains an international menu designed by

South Korean-born chef Akira Back. The chef transcends culinary cultures by

combining the best of Japanese and Korean foods with Western cuisine.

The result is colourful, exciting fusion food that has its own character.

多 元 文 化 饮 食 , 美 味 之 体 验

在 全 球 拥 有 众 多 分 店 的 以 多 元 文 化 饮 食 融 合 的 阿 基 拉 · 贝 克 餐 厅 已 于 曼 谷 马 奎 斯 皇 后 公

园 万 豪 酒 店 37 层 开 业 , 由 韩 国 名 厨 阿 基 拉 · 贝 克 创 造 以 东 方 菜 如 日 本 和 韩 国 菜 与 西 方 菜

相 融 合 的 佳 肴 , 菜 样 别 致 独 特 , 色 泽 可 餐 , 让 人 赞 不 绝 口 。

TUNA PIZZA

The popular dish stands out with

its crispy crust and special-recipe

mayonnaise made from ponzu sauce.

It’s topped with tuna sashimi, garnished

with shiso leaves and seasoned with

white truffle oil.

YELLOWTAIL TARTARE

The tartare comes with cream wasabi,

chives, shallots, egg whites, egg yolks,

pickled wasabi, jalapeño peppers

and crispy fried sliced garlics - all then

mixed with soy sauce and wasabi and

eaten with crispy bread.

AB TACOS

This special-recipe marinated wagyu beef,

which has been braised for 6 hours, is served

on tacos and seasoned with ponzu sauce.

ROBATA MENU

The menu contains a wide range of delicious

grilled food from the restaurant’s robata grill.

HONEY YOGURT PANNA COTTA

The Italian dessert contains yogurt, honey,

crystal sugar, coconut sorbet and fresh fruits.

Inspired by the Kagami Biraki ceremony of

opening a sake cask in Japan, the dish has an

edible replica of the lid of a sake cask, which is

a raspberry sugar sheet.

• ห้องอาหาร อาคีรา แบค ชั้น 37 โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค

เปิดบริการทุกวัน สำหรับอาหารค่ำ ตั้งแต่ 18.00-23.00 น. และทุกวันอาทิตย์

สำหรับอาหารกลางวัน ตั้งแต่ 12.00-14.30 น. โทร. 0 2059 5999

• Akira Back is on the 37 th floor of the Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park

and open daily for dinner from 18.00-23.00

and for lunch only on Sunday from 12.00-14.30. Call 0 2059 5999.

• 阿 基 拉 · 贝 克 餐 厅 , 曼 谷 马 奎 斯 皇 后 公 园 万 豪 酒 店 37 层 , 每 天 营 业 , 晚 餐 18.00-23.00,

周 日 午 餐 12.00-14.30, 电 话 :0 2059 5999。

30 May 2019

31


TASTE

WORDS : YAMIN

ขนมเปียกปูนสด

เมนูเด่นที่มอบรสชาติหอมมันกลมกล่อม ด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนผสมกะทิ

และโรยด้วยข้าวเม่าคั่ว เพื่อให้ความกรุบกรอบตัดกับความนุ่มของเนื้อขนมเปียกปูน

และยังพิเศษตรงบรรจุภัณฑ์กระบอกไม้ไผ่ที่ดูน่าจับต้อง

ขนมชั้น

ขนมหวานยอดนิยมที่นำามาปรับใหม่ให้น่ารัก โดยการแต่งหน้าตาเป็นรูปดอกไม้

ด้วยขนมอาลัว

ขนมถ้วย 3 สี

โดดเด่นด้วยสีพาสเทล 3 สี ได้แก่ สีขาวและสีชมพู ซึ่งเป็นรสธรรมชาติ

และสีเหลืองนวล ซึ่งเป็นรสทุเรียน อร่อยไปคนละแบบ

ขนมต้ม

นอกจากสูตรขนมต้มนุ่มๆ หอมอร่อยแล้ว ยังได้เพิ่มความเก๋ไก๋ด้วยการเสิร์ฟ

แบบเสียบไม้ ดูคล้ายขนมโมจิของญี่ปุ่น

วุ้นกุหลาบ

วุ้นหลากสี ขนาดพอดีคำา ทำาเป็นรูปกุหลาบชวนรับประทาน

แถมรสชาติก็อร่อยกลมกล่อม

หม้อแกงกระบองเพชร

เมนูที่ได้ไอเดียมาจากคัพเค้ก ชั้นล่างเป็นขนมหม้อแกง ด้านบนตกแต่งเป็น

ต้นกระบองเพชรด้วยขนมอาลัว เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขนมดูน่ารักมากขึ้น ขนมเปียกปูนสด

Khanom Piak Poon Sod

椰 香 米 冻

หม้อแกงกระบองเพชร

Mor Gaeng Krabong Phet

小 盆 栽 仙 人 掌 椰 蛋 蒸 糕

KHANOM PIAK POON SOD

Fragrant and creamy, Khanom Piak Poon Sod is so soft and

delicious. The dish is young coconut flesh blended with

coconut milk, then sprinkled with roasted pounded unripe

rice flakes for crunchiness.

หอมกลิ่นขนมไทย หวานในรสชาติที่คุ้นเคย

Fragrant Thai Desserts in Familiar Flavours

หลังบุกเบิกร้านอาหารไทยจนเป็นที่กล่าวขานแล้ว คราวนี้

ก็ถึงเวลาที่ “นารา” จะผลักดันขนมไทยให้ทั่วโลกหลงเสน่ห์บ้าง

ภายใต้ชื่อ “นาราหอมหวาน” ซึ่งเชื้อเชิญให้ทุกคนมาพิสูจน์

ความหอมหวานของขนมไทย ณ The Market บนทำาเล

ย่านราชดำาริ ในลักษณะร้านเล็กๆ ที่เหมาะแก่การแวะพัก

เติมความหวานหรือซื้อหากลับบ้าน โดยความน่ารักของ

นาราหอมหวานนี้ คือการนำาเสนอความเป็นไทยที่เข้าถึงง่าย

ตั้งแต่ร้านที่ตกแต่งอย่างเรียบง่าย และใช้วัสดุอุปกรณ์แบบไทยๆ

มาร่วมสร้างบรรยากาศ เรื่อยมาจนถึงเมนูขนมหวานและ

เครื่องดื่มต่างๆ ที่ปรับแต่งหน้าตาให้สวยงามถูกใจคนรุ่นใหม่

รวมทั้งกลิ่นและรสชาติต้นตำารับของขนมไทยที่สืบทอดกันมา

ก็ปรุงอย่างพิถีพิถันแบบวันต่อวันด้วยวัตถุดิบสดใหม่

After earning international acclaim for its Thai restaurant, Nara feels it’s time to

open a dessert shop called Nara Homwaan to promote Thai sweets worldwide.

Located at The Market on Ratchadamri Road, the small shop is a great place

to stop by for a set of delicious traditional Thai desserts. Nara Homwaan aims

to make traditional Thai sweets more accessible to the public. This shows in

its minimalist décor that relies on Thai building materials. The menu features

both traditional desserts and drinks that are sure to wow the new generation.

Based on traditional recipes that have been passed down over generations,

the desserts are daily made with fresh ingredients. The result is a vast selection

of Thai sweet treats that are incredibly fragrant and flavourful.

芬 芳 泰 式 甜 品 , 纯 正 香 醇 甜 味

被 评 为 泰 国 最 佳 餐 厅 的 纳 拉 餐 厅 已 推 出 泰 国 甜 点 店 称 作 “ 纳 拉 宏 丸 ”, 在 拉 差 丹 利 区 The

Market 商 场 入 驻 , 以 简 约 清 新 装 饰 , 呈 现 简 易 的 泰 国 风 情 , 提 供 每 天 以 新 鲜 材 料 精 致 现

做 的 小 巧 精 美 及 传 统 味 道 的 甜 品 和 饮 料 。

วุ้นกุหลาบ

Woon Gularb

玫 瑰 果 冻

ขนมชั้น

Khanom Chan

椰 香 班 兰 糕

KHANOM CHAN

One of the most popular Thai sweets, Khanom Chan has

a creative twist: it comes topped with flower-themed

khanom alua.

KHANOM THUAY SAM SEE

This sweet treat is available in 3 pastel colours: white, pink

(both natural flavours) and yellow (durian flavour).

KHANOM TOM

Soft, fragrant and delicious, Khanom Tom (rice ball with

coconut flake) is served on a stick and looks like the Japanese

dessert Mochi.

WOON GULARB

The delicious, colourful coconut juice jelly is shaped like a

rose and served in bite-sized pieces.

MOR GAENG KRABONG PHET

Inspired by a cupcake, the dessert has the lower layer that is

Baked Coconut Thai Custard, but the upper layer is garnished

with khanom alua that’s fashioned like a cactus for added

cuteness.

• นาราหอมหวาน ชั้น M ศูนย์การค้า The Market

ถนนราชดำริ โทร. 092 385 3132

• Nara Homwaan is on the mezzanine of The Market shopping mall

on Ratchadamri Road. Call 092 385 3132.

• 纳 拉 宏 丸 , 拉 差 丹 利 路 The Market 商 场 M 层 , 电 话 :092 385 3132。

32 May 2019

33


RELAX

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

นวดผ่อนคลายในห้องแห่งความสุข

Indulgent Pampering in Bliss Room

To welcome the season of happiness, let’s relax

by rebalancing your body and indulging in a facial

treatment that uses organic, natural ingredients

with 2 treatment programmes called “Crystal

Therapy” and “Seven Pollen Golden Therapy”

being offered by Erb Bliss Room at Bangkok’s

Gaysorn Village.

Erb is an internationally renowned Thai brand.

Erb Bliss Room is a beauty and lifestyle

concept store that presents the sciences and all

components of a blissful lifestyle and that promotes

relaxation through products and treatment

programmes inspired by nature. Upon stepping

inside Erb Bliss Room, you’ll encounter a range

of plants and flowers that makes you feel relaxed

and refreshed.

For body fine-tuning, “Crystal Therapy”

uses crystals or coloured stones that are placed

on the body’s 7 chakras, from the abdomen to

forehead. The healing powers of the crystals help

optimising the body and inducing relaxation from

inside out. Next is a facial treatment called

“Seven Pollen Golden Therapy” that provides

deep cleansing through a scrub and a gentle face

massage using pollen essences of 7 different flowers.

The treatment stimulates cell regeneration and

helps nourish the skin so that it becomes smooth,

soft and moisturised. The treatment includes a pure

gold facial mask to rejuvenate the skin.

Erb Bliss Room is a sanctuary of calm that

rewards visitors with total relaxation and bliss.

极 乐 室 之 放 松 按 摩

随 着 疲 倦 的 放 松 , 迎 接 欢 乐 之 季 ,

在 禾 本 极 乐 室 享 用 有 机 天 然 成 分 的

精 致 疗 法 如 水 晶 疗 法 和 七 种 花 粉 纯

金 疗 法 , 来 调 整 身 体 平 衡 , 按 摩 面

部 肌 肤 。

由 泰 国 著 名 禾 本 品 牌 创 建 美 容 生 活 概 念 店 的 禾 本 极 乐 室 , 提 供 以 自 然 启 发 的 产 品 和 疗 法

来 呵 护 身 体 。 而 室 内 的 清 新 绿 色 气 氛 , 将 让 您 突 然 感 到 清 爽 放 松 。

开 始 疗 法 , 通 过 水 晶 疗 法 , 将 水 晶 石 放 在 人 体 七 轮 脉 位 之 上 , 从 腹 部 到 头 部 , 让 水 晶 力

量 调 整 身 体 平 衡 并 塑 造 放 松 之 感 。 之 后 , 通 过 七 种 花 粉 纯 金 疗 法 按 摩 面 部 肌 肤 , 先 深 层 洁

面 , 再 使 用 禾 本 秘 诀 配 方 的 七 种 花 粉 萃 取 物 按 摩 面 部 , 有 利 刺 激 皮 肤 新 陈 代 谢 和 滋 润 肌 肤 ,

纯 金 成 分 面 膜 给 予 肌 肤 年 轻 化 。

禾 本 极 乐 室 提 供 放 松 身 体 和 面 部 的 完 美 疗 法 , 让 您 由 内 向 外 感 到 真 正 的 放 松 。

ต้อนรับฤดูกาลแห่งความเบิกบาน ด้วยการพักผ่อนจากความเหนื่อยล้า

ผ่านการปรับสมดุลเรือนกายและนวดปรนนิบัติผิวหน้า ภายใต้ทรีตเมนต์

ที่ได้รับการออกแบบอย่างประณีต และเน้นการใช้วัตถุดิบออร์แกนิก

จากธรรมชาติ อย่างทรีตเมนต์ Crystal Therapy และ Seven Pollen

Golden Therapy ณ เอิบ บลิส รูม ซึ่งวางตัวโดดเด่นอยู่ภายใน

เกษรวิลเลจ

แบรนด์เอิบ ถือเป็นแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงและก้าวไกลไป

ในระดับสากล ได้เนรมิตให้เอิบ บลิส รูม เป็นบิวตี้และไลฟ์สไตล์

คอนเซ็ปต์สโตร์ หรือห้องแห่งความสุข เพื่อนำาเสนอทุกศาสตร์และ

ทุกองค์ประกอบของการใช้ชีวิตในแบบ Blissful Life ในการผ่อนคลาย

ผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์และทรีตเมนต์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก

ธรรมชาติ เพียงก้าวแรกที่ย่างเข้ามาภายในห้องแห่งความสุขนี้

ก็จะพบกับบรรยากาศของการประดับประดาด้วยพืชพรรณและดอกไม้

นานาชนิด ทำาให้รู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายทันที

จากนั้นนำาสู่การปรับสมดุลเรือนกายและนวดปรนนิบัติผิวหน้า

เริ่มต้นที่การปรับสมดุลเรือนกายก่อนด้วยทรีตเมนต์ Crystal

Therapy อันเป็นการนำาคริสตัลหรือหินสีมาวางตามจุดจักระของ

ร่างกาย 7 จุด จากบริเวณหน้าท้องขึ้นมายังศีรษะ เพื่อให้พลัง

แห่งหินสีเข้าไปปรับสมดุลของร่างกายและสร้างความผ่อนคลาย

จากภายในสู่ภายนอก เสร็จแล้วจึงนวดปรนนิบัติผิวหน้าด้วย

ทรีตเมนต์ Seven Pollen Golden Therapy เพื่อทำาความสะอาด

ผิวหน้าอย่างล้ำาลึก ก่อนขัดและนวดหน้าด้วยสารสกัดจากเกสร

ดอกไม้ 7 ชนิด สูตรเฉพาะของเอิบที่มีคุณประโยชน์ในการกระตุ้น

การสร้างเซลล์ผิวใหม่ และบำารุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น ที่สำาคัญ

ยังนำาเอาทองคำาบริสุทธิ์มาใช้ในการมาสก์หรือพอกหน้า

เพื่อมอบความอ่อนเยาว์ให้กับผิวหน้าอีกด้วย

นับเป็นการผ่อนคลายทั้งเรือนกายและผิวหน้าแบบครบ

สมบูรณ์ สมดังชื่อ เอิบ บลิส รูม ห้องแห่งความสุข ซึ่งมอบ

ความผ่อนคลายจากภายในสู่ภายนอกให้กับทุกผู้คนที่มาเยือน

อย่างแท้จริง

• เอิบ บลิส รูม ชั้น 2 เกษรวิลเลจ

ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ

โทร. 0 2253 8559, FB : Erbthailand,

www.erbasia.com

• Erb Bliss Room is on the 2 nd floor

of Gaysorn Village, Ploenchit Road,

Lumpini, Pathumwan, Bangkok.

Call : 0 2253 8559, FB : Erbthailand,

www.erbasia.com.

• 在 禾 本 极 乐 室 , 曼 谷 巴 吞 旺 县 伦 披 尼 区 奔 集 路

盖 颂 生 活 购 物 商 城 2 层 ,

电 话 :0 2253 8559,FB : Erbthailand,

www.erbasia.com。

34 May 2019

35


STAY

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN

PHOTOS : PANGCHANAK PANGVIPHAS

Among the resorts on Koh Lipe’s Pattaya

Beach that’s lined with restaurants and bars,

AKIRA Lipe Beach Resort stands out with its

chilled-out atmosphere, big swimming pools

and colourful cushions and pillows that are

scattered about the beach. The usual bustle

of the beach fades into calm when one steps

inside the resort.

AKIRA Lipe Beach Resort is the only resort

on the island that boasts 3 swimming pools.

It has 10 villa suite - set amid a tropical

garden - each with a king-sized bed and a

Jacuzzi bathroom. Deluxe and Superior rooms

are in 2 two-storey buildings, each with its

own swimming pool laid out lengthwise.

First-floor guestrooms have direct pool access.

The terrace has a woven sofa bed with a

cushion that’s ideal for relaxing or sunbathing

on. Rooms on the top floor have standard

amenities and offer stunning views from above

and complete privacy. If you fancy frolicking in

the pool, just walk down the stairs to reach the

middle swimming pool and the big one which

is next to the beach.

The resort’s restaurant offers all-day dining

with Thai food, seafood, and international

cuisine. The buffet line for breakfast has a great

selection that’s on a par with that of city hotels.

The resort’s staff are known for their attention

to detail and providing excellent and friendly

service. Other facilities include a fitness centre,

a children’s club and a beach bar that serves

great tasting drinks alongside great sea

views and chill-out DJ music. The bar’s the

perfect spot for watching the sunset over the

mountains. AKIRA Lipe Beach Resort is just the

destination for relaxation, entertainment and

beautiful natural scenery.

ที่สุดแห่งการพักผ่อน

ณ AKIRA LIPE

BEACH RESORT

ในความขาวนวลทรายนุ่มของชายหาดพัทยา

อันเรียงรายด้วยที่พัก ร้านอาหาร และบาร์

AKIRA Lipe Beach Resort โดดเด่นชวนให้พักผ่อน

ตั้งแต่บรรยากาศหน้าหาดประดับโคมไฟเชือกสาน

สระว่ายน้ำใหญ่โค้งตัวไปตามแนวเก้าอี้ จนถึง

ชายหาดที่แต่งแต้มด้วยเบาะและหมอนสีสันสดใส

ยิ่งเข้ามาภายในรีสอร์ต ความคึกคักด้านนอก

ก็พลันมลายกลายเป็นความสงบเงียบ เหมาะกับการ

พักผ่อนอย่างยิ่ง

นี่คือรีสอร์ตแห่งเดียวบนเกาะหลีเป๊ะที่มีสระว่ายน้ ำ

ถึง 3 สระ ประกอบด้วยห้องพักวิลล่าสวีทถึง 10 หลัง

วางตัวรายล้อมสวนร่มรื่น มีเตียงนอนขนาดใหญ่

ห้องน้ำติดตั้งอ่างอาบน้ำจากุซซี ห้องพักดีลักซ์

และสุพีเรียร์อยู่ในอาคาร 2 ชั้น 2 หลัง ตรงกลาง

แต่ละอาคารมีสระว่ายน้ำแนวยาว จุดเด่นคือ

ห้องพักชั้นล่างทั้งหมดเปิดตรงสู่สระว่ายน้ำ

และระเบียงมีเก้าอี้สานเบาะนุ่มให้นั่งนอนเพลินๆ

The Ultimate in Vacation at

AKIRA Lipe

Beach Resort

หรือนอนอาบแดด ส่วนห้องพักชั้นบนก็มีสิ่งอำนวย

ความสะดวกครบครัน รวมทั้งยังได้มุมชมวิวมุมสูงที่

มีความเป็นส่วนตัว หากอยากเล่นน้ำก็เพียงเดินลง

บันไดมาที่สระว่ายน้ำตรงกลางหรือสระใหญ่ด้านหน้า

หาดก็ได้

สำหรับห้องอาหารเปิดบริการตลอดวันด้วย

อาหารไทย ซีฟู้ด และนานาชาติ ขณะเดียวกันไลน์

บุฟเฟต์อาหารเช้าก็มีความหลากหลายไม่แพ้โรงแรม

ในเมือง พนักงานให้บริการอย่างเป็นมิตร ใส่ใจ

ในรายละเอียด พร้อมอำนวยความสะดวกทุกด้าน

นอกจากนั้นยังมีฟิตเนส สโมสรเด็ก และบีชบาร์

หน้าหาด บริการเครื่องดื่มเอาไว้ละเลียดไปกับวิวทะเล

หรือวิวพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขา หรืออยากฟังเพลง

จังหวะสนุกจากดีเจเปิดแผ่นก็มีให้สัมผัสอย่างเต็มอิ่ม

ทำให้ AKIRA Lipe Beach Resort แห่งนี้ครบเครื่อง

ทั้งความบันเทิงและความงดงามทางธรรมชาติ

นับเป็นที่สุดแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริง

阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 最 佳 之 休 闲 度 假

酒 店 与 海 滩 相 邻 , 海 边 上 以 灯 笼 和 缤 纷 坐 垫 装 饰 ,

泳 池 沿 着 座 椅 排 弯 曲 延 伸 , 酒 店 区 内 弥 漫 幽 静 气 氛 ,

非 常 适 合 休 息 。

该 酒 店 是 利 普 岛 上 唯 一 拥 有 3 座 泳 池 的 酒 店 ,

在 酒 店 的 园 林 中 设 有 10 座 别 墅 客 房 , 每 间 设 有 按 摩

浴 缸 。 两 栋 两 层 楼 的 豪 华 和 高 级 客 房 中 间 设 有 泳 池 ,

楼 下 的 客 房 皆 为 泳 池 连 通 房 , 而 楼 上 客 房 拥 有 私 人 空

间 的 观 景 角 落 。

酒 店 的 全 天 餐 厅 供 应 海 鲜 美 食 和 泰 国 与 国 际 菜

系 , 早 餐 种 类 丰 富 , 其 他 酒 店 设 施 如 健 身 房 和 儿 童 俱

乐 部 等 , 还 有 供 游 客 来 坐 着 赏 海 景 或 听 音 乐 的 海 边 酒

吧 。 酒 店 的 娱 乐 活 动 和 自 然 风 光 十 分 齐 全 , 简 直 是 最

佳 休 闲 胜 地 。

• AKIRA Lipe Beach Resort

370 หมู่ 7 เกาะหลีเป๊ะ ตำบลเกาะสาหร่าย

อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000

โทร. 074 750 777, 091 301 3011-4

FB : Akira Lipe, Website : www.akiralipe.com

• AKIRA Lipe Beach Resort

370 Moo 7, Koh Lipe, Tambon Koh Sarai,

Muang district, Satun 91000.

Call : 074 750 777, 091 301 3011-4

FB : Akira Lipe, Website : www.akiralipe.com.

• 阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店

沙 敦 府 沙 敦 直 辖 县 沟 萨 莱 区 利 普 岛 7 村 370 号 ,

邮 编 :91000。

电 话 :074 750 777, 091 301 3011-4,

FB : Akira Lipe, www.akiralipe.com。

36 May 2019

37


ART & CULTURE

ผ้ามัดหมี่ขอนแก่น

งามผ้าไทยลือไกลไปทั่วโลก

เมื่อเอ่ยถึงผ้ามัดหมี่ หรือผ้าไหมมัดหมี่ ย่อมต้องนึกถึงขอนแก่นเป็นจังหวัดแรก

ด้วยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ของการทอผ้ามัดหมี่หยั่งลึกยาวนานมากว่า 200 ปี

และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของการทอผ้ามัดหมี่อย่างแท้จริง จนได้รับการประกาศให้เป็น

เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยลือไกลไปทั่วโลก

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : POPPON KASEMSAN NA AYUTTHAYA

ความงดงามของผ้ามัดหมี่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับการประกาศ

จากสภาหัตถกรรมโลก ให้เป็น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

ประจำปี พ.ศ. 2561 นั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น

อันเกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หอการค้า

จังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น

ภายใต้การสนับสนุนโดย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น และดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์ นายกสมาคมการค้า

ส่งเสริมหัตถกรรมไทย ที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นจนสำเร็จ

ทำให้คุณค่าแห่งงานหัตถกรรมผ้ามัดหมี่ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต

ชาวบ้านอย่างแนบแน่นได้สืบสานยืนยาวต่อไป

คำกล่าวที่ว่า “ยามว่างจากนา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายจักสาน”

น่าจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวอีสานที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ได้ดี หลังว่างจากงานทำนาก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกฝ้าย

เพื่อนำเส้นไหมและฝ้ายมาทอผ้ามัดหมี่ใช้ในครัวเรือน ตลอดจน

สวมใส่ในงานประเพณีต่างๆ และเก็บเป็นมรดกให้ลูกหลาน

สตรีอีสานจึงเรียนรู้การทอผ้าจากรุ่นสู่รุ่นจากผู้เป็นแม่หรือยาย

แม้การทอผ้าคือวิถีที่ทำกันมานานในหลายจังหวัด หากแต่

แหล่งผลิตวัตถุดิบจะอยู่ที่ขอนแก่น ทำให้มีเกษตรกรผู้ปลูก

ช่างทอผ้า ฟอกผ้า ย้อมสี ตลอดจนร้านค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์

จากหม่อนไหมมากมาย รวมไปถึงผ้ามัดหมี่ที่มีเอกลักษณ์

โดดเด่นเฉพาะตัว

บน : ผ้ามัดหมี่ลาย “ฮีต 12” เอกลักษณ์ของบ้านหนองบัวน้อย

Top : “Heat 12” is Nong Bua Noi village’s signature pattern.

上 方 : 邦 农 卜 诺 村 社 区 扎 染 泰 丝 的 独 特 “12 核 ” 花 样 。

กลาง : ผ้ามัดหมี่ฝีมือประณีต ความภาคภูมิใจของชาวขอนแก่น

Centre : Fine mudmee textiles are Khon Kaen people’s pride and joy.

中 间 : 孔 敬 人 民 的 骄 傲 之 精 致 扎 染 泰 丝 。

ล่าง : ลายหมี่โคม หนึ่งในแม่แบบลายมัดหมี่

Bottom : Mee Khome is one of the original mudmee patterns.

下 方 : 灯 笼 花 样 作 为 扎 染 泰 丝 的 主 要 花 样 之 一 。

38 May 2019

39


ART & CULTURE

ลวดลายผ้ามัดหมี่ขอนแก่นส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจ

มาจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างพืช สัตว์ เครื่องมือ

เครื่องใช้ และความเชื่อทางศาสนา เช่น ลายกง ลายโคม

ลายหมากจับ ลายดอกคูน ลายขอพระเทพ ลายขันหมากเบ็ง

ลายนาคเกี้ยว จึงมีการจำแนกลายหมี่พื้นฐานหรือแม่ลายได้

7 ลายคือ ลายหมี่ข้อ ลายหมี่โคม ลายหมี่บักจับ ลายหมี่กง

ลายหมี่ดอกแก้ว ลายหมี่ขอ และลายหมี่ใบไผ่ โดยแม่แบบลาย

เหล่านี้ยังมีการต่อยอดนำมาออกแบบลวดลายให้ร่วมสมัย

และสร้างสรรค์ลายใหม่เพื่อตอบรับตลาดที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ

ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นยังได้เสนอแนวคิด

ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านผ้าทอมือ พัฒนาลวดลายผ้าประจำ

จังหวัด พร้อมกับจัดประกวดตั้งชื่อ ได้ชื่อลายว่า “ลายแคน

แก่นคูน” อันเป็นลายสะท้อน 7 อัตลักษณ์ของเมืองขอนแก่น

คือ ลายแคน สัญลักษณ์แทนความเจริญและสนุกสนาน,

ลายดอกคูน ดอกไม้ประจำจังหวัด, ลายพานบายศรี

สื่อความมีมิตรภาพและการยินดีต้อนรับผู้มาเยือน,

ลายขอ สัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์, ลายโคม

การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรม, ลายกง อาณาเขตที่ได้รับ

การอารักขาให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยตลอดไป และลายบักจับ

หรือหมากจับ คือความรัก ความสามัคคีของชาวขอนแก่น

โดยที่มาของชื่อนั้นมาจาก แคน-เสียงแห่งมนต์เสน่ห์ของ

ขอนแก่น, แก่น-มหานครขอนแก่น และหมายถึงแก่นแท้

อันเป็นที่มาของลาย และคูน-ต้นไม้ของพระราชา ดอกไม้

ประจำจังหวัดขอนแก่น ซึ่งนับตั้งแต่เกิดลายผ้าประจำจังหวัด

ขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา ก็ได้กลายเป็นลายยอดนิยมที่มีผู้คนสั่งทอ

ผืนแล้วผืนเล่า

บนถนน “เส้นทางสายไหม” พาผู้คนเข้าถึงแหล่งผลิตที่

อำเภอชนบท จุดศูนย์กลางผ้ามัดหมี่ของขอนแก่น กลุ่มสตรี

สหกรณ์บ้านหัวฝาย นำโดยแม่บุญสิน ราษฎร์เจริญ สืบสาน

บน-กลาง-ล่าง : ขั้นตอนการทอผ้ามัดหมี่ ตั้งแต่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

จนเอาไหมไปต้มและนำมาสาวไหม

Top-Centre-Bottom : Mudmee production involves several processes,

from silkworm raising and silkworm cocoon boiling to thread reeling.

上 方 - 中 间 - 下 方 : 扎 染 泰 丝 的 编 织 程 序 , 从 种 植 、 蒸 煮 、 到 拉 蚕 丝 。

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิตขั้นตอนการ

ผลิตไหม ทอผ้าไหมออกมาเป็นผืนพร้อมจำหน่าย โดย

จุดเด่นอยู่ที่เส้นไหมคุณภาพดี การย้อมสีด้วยวัตถุดิบ

ธรรมชาติ และฝีมือทอประณีต สวยงาม ทนทาน ขณะที่

กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย นำโดยแม่สุภาณี

ภูแล่นกี่ จัดตั้งวิสาหกิจชุมชน รวบรวมผ้าทอจากช่างทอ

ในพื้นที่มารวมศูนย์เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย

โดยนอกจากผ้ามัดหมี่ลายพื้นฐาน ยังคิดค้นนวัตกรรม

“ไหมแต้มหมี่” ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการต้มย้อมหลาย

รอบเพื่อให้ได้สีตามต้องการ ทั้งก่อให้เกิดผืนผ้าลาย

เอกลักษณ์ใหม่ของบ้านหัวฝาย

ที่บ้านหนองบัวน้อย อำเภอพล ชุมชนท่องเที่ยว

โอทอป นวัตวิถี เป็นศูนย์เรียนรู้ที่จะได้เห็นกระบวนการ

ครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต้มไหม

สาวไหม จากนั้นนำเส้นไหมไปกรอ ปั่นตีเกลียว มัดทำ

ไจไหม ฟอกย้อม ก่อนเข้าสู่กรรมวิธีการทอที่ต้องใช้

เส้นไหม 2 ชุด คือเส้นไหมยืนกับเส้นไหมพุ่ง โดยเส้นไหม

พุ่งนี้นำมามัดลวดลายและย้อมสี ที่เรียกว่า “มัดหมี่”

คือการประดิษฐ์ลวดลายให้เกิดบนผืนผ้า ด้วยการใช้

เชือกมัดเส้นไหมส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสีเวลาย้อม

เป็นเปลาะ ภายใต้ขั้นตอนจากมัด-ย้อม-โอบ-ถม

แล้วจึงแก้หมี่ คือแก้เชือกที่มัดหมี่แต่ละลำออกหลังจาก

ย้อมแต่ละครั้ง ดังนั้นกว่าจะได้ผ้ามัดหมี่แต่ละผืน

ช่างทอจึงต้องวางแผนการทออย่างละเอียดลออ

อันนับเป็นศาสตร์และศิลป์ขั้นสูง

สำหรับสีที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของผ้ามัดหมี่

ขอนแก่น คือสีม่วง สีแดง สีเขียว สีเม็ดมะขาม แต่

เอกลักษณ์ของบ้านหนองบัวน้อยจะอยู่ที่ชายผ้าถุงเป็น

สีกลีบบัว รวมถึงเป็นแหล่งต้นกำเนิดลาย “ฮีต 12”

ที่เล่าถึงจารีตประเพณีอีสานประจำ 12 เดือน

โดยสอดแทรกวิถีชีวิตชาวหนองบัวน้อยลงไปในผืนผ้า

ทอ เช่นเดียวกับผ้ามัดหมี่ของหลายกลุ่มในจังหวัด

ที่มีการติดสัญลักษณ์นกยูงเป็นเครื่องหมายรับรอง

คุณภาพ โดยทำคิวอาร์โค้ดให้สแกนข้อมูลสินค้า

ย้อนกลับไปถึงแหล่งผลิต วัตถุดิบ พันธุ์ไหม และ

ชื่อช่างทอผ้า อันบ่งบอกถึงสถานะ คุณค่า และ

ความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าทอ ที่ส่งให้จังหวัดขอนแก่น

เป็น เมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ จนลือไกล

ไปทั่วโลกในเวลานี้

• กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทร. 081 729 6025

• กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหัวฝาย

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โทร. 087 949 6413

• ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย

อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โทร. 085 646 3008, 064 709 3657

บนซ้าย : ลวดลายต่างๆ

ของผ้ามัดหมี่ขอนแก่น

มาจากธรรมชาติ

และสิ่งที่อยู่รอบตัว

Top left : Mudmee

patterns are inspired

by subjects in nature

and everyday life.

左 上 方 : 受 到 自 然 景 色 和 生 活 环

境 的 灵 感 的 孔 敬 扎 染 泰 丝 之 各

种 花 样 。

บนขวา : การกวักหมี่

หรือการแยกเส้นหมี่ (เส้นไหม)

ไม่ให้พันกัน

Top right : Disentangling

silk thread is a

complicated process.

右 上 方 : 理 顺 丝 线 的 技 术 。

กลาง : ขั้นตอนของการมัด

เส้นไหมเป็นเปลาะๆ แล้วนาไป

ย้อมสีและตากแห้ง

Centre : Tie-dyeing is

a process of making

patterns by tying knots

before dyeing.

中 间 : 扎 丝 线 的 过 程 ,

再 将 丝 线 去 染 色 和 晒 干 。

40 May 2019

41


ART & CULTURE

KHON KAEN MUDMEE

World-renowned Thai Fabrics

MENTION MUDMEE (IKAT) OR MUDMEE SILK, WHAT COMES TO MIND IS KHON KAEN. THE

PROVINCE HAS A LONG HISTORY OF TEXTILE WEAVING DATING BACK 200 YEARS. THANKS TO

ITS RICH TRADITIONAL TEXTILE HERITAGE, KHON KAEN WAS RECOGNISED IN 2018 BY THE

WORLD CRAFTS COUNCIL AS “WORLD CRAFT CITY FOR MUDMEE”, THRUSTING THAILAND

INTO THE INTERNATIONAL LIMELIGHT.

บน : การปั่นไหมใส่หลอด

แยกเป็นสีละหลอด

แล้วนำไปใส่กระสวยเพื่อเตรียมทอ

Top : Spun silk yarns,

created by reeling

for use in shuttles,

come in different colours.

上 方 : 将 丝 线 分 开 颜 色 旋 进 线 轴 ,

再 拿 去 准 备 编 织 。

Khon Kaen’s agricultural society boasts

a saying that goes: “At the end of the rice

farming season, women weave textiles,

men make handicrafts.” Farmers engage in

mulberry, silkworm and cotton farming to

produce silk and cotton yarns for mudmee

weaving chiefly for home use. The fabrics

are usually considered priceless gifts for

their children. Isaan women learn various

weaving techniques that have been passed

down over generations. Though textile

weaving is common practice in Isaan, the

centre of raw materials is in Khon Kaen.

The province boasts plentiful silk shops and

mulberry and silk products including unique

mudmee silk textiles.

Pattern designs of Khon Kaen mudmee

are inspired by common sights and religious

beliefs, such as plants, animals and equipment.

There are 7 major pattern designs: mee kho,

mee khome, mee bak jab, mee kong, mee dok

kaew, mee khor and mee bai pai.

Khon Kaen Governor Dr Somsak

Changtragul initiated a scheme to develop

and promote Khon Kaen’s official pattern

known as “Khaen Kaen Khoon” that is a

กลาง : การสืบทอดการทอผ้ามัดหมี่จากรุ่นสู่รุ่น

Centre : The knowledge of mudmee weaving is being handed down from one

generation to the next.

中 间 : 一 代 代 传 承 的 扎 染 泰 丝 编 织 手 艺 。

ล่าง : เส้นไหมย้อมเป็นสีต่างๆ ด้วยสีจากธรรมชาติ

Bottom : Silk dyeing with natural dyes.

下 方 : 各 种 自 然 染 色 的 丝 线 。

บนซ้าย : ผ้ามัดหมี่ลายแคนแก่นคูน ลายประจำจังหวัดขอนแก่น

Top left : Khaen Kaen Khoon is Khon Kaen’s

official mudmee pattern.

左 上 方 : 孔 敬 府 的 孔 敬 金 链 花 扎 染 泰 丝 。

บนขวา : ผ้ามัดหมี่ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย

Top right : Mudmee textiles by The Ban Hua Fai

Mudmee Weaving Group.

右 上 方 : 邦 华 凡 村 扎 染 泰 丝 编 织 团 体 的 扎 染 泰 丝 。

combination of the 7 common patterns of Khon

Kaen textiles: khaen, dok khoon, pan bai sri, khor,

khome, kong and bak jab (mak jab). The name

of the official pattern is made up of 3 words:

“khaen” (the province’s symbolic bamboo

music regarded as Isaan’s “King of Music”),

“kaen” (the name of the province, meaning

“core”, regarded as “King of Isaan”) and “khoon”

(the golden shower flower, the province’s official

symbol regarded as “King of Trees and Flowers”).

Khon Kaen’s “Silk Road” leads to Chonnabot

district, the centre of mudmee production.

The Group of Women Weavers at the Ban Hua Fai

Cooperative, led by Boonsin Ratcharoen,

spearheads efforts to preserve local weaving

wisdom by setting up a learning centre

that exhibits the processes of mudmee silk

production. Their mudmee textiles are known for

their high quality silk thread, the use of natural

dyes, and the subtle weaving skills of weavers

and their beauty. The Mudmee Weaving Group

at Ban Hua Fai, led by Supanee Phoolankee,

has set up a community enterprise offering

textiles created by weavers in the local area.

Besides mudmee textiles with basic patterns,

the products here are highly innovative, including

“taem mee” silk that features unique patterns.

42 May 2019

43


ART & CULTURE

ขวา : หัวใจสำคัญของผ้ามัดหมี่อันสวยงาม

มาจากความรักและทุ่มเทของคนทอ

Right : At the heart of beautiful

mudmee fabrics is love and hard work.

右 方 : 美 丽 扎 染 泰 丝 的 核 心 来 自 于 织 工 的 热 爱

和 奉 献 。

ล่าง : ส่วนหนึ่งของขั้นตอนการทอผ้ามัดหมี่

ของบ้านหนองบัวน้อย

Bottom : Part of Ban Nong Bua Noi’s

traditional mudmee weaving.

下 方 : 邦 农 卜 诺 村 社 区 的 扎 染 泰 丝 过 程 之 一 。

享 誉 世 界 之 孔 敬 扎 染 泰 丝

The OTOP tourism community of Ban Nong Bua

Noi village in Phol district operates a learning centre

that offers a comprehensive tour of mudmee silk

production, from mulberry and silkworm farming

and silk cocoon boiling to yarn making, tie-dyeing

and weaving. The processes of textile weaving need

a lot of advance planning.

The signature colours of Khon Kaen mudmee

silk textiles are violet, red, green and tamarind

brown. But the signature colour of mudmee silks

from Ban Nong Bua Noi village is that of lotus petals

that adorns the bottom edge of mudmee sarongs.

The signature pattern of this village is called “Heat

12” that tells the story of traditional Isaan customs

for each of the 12 months. The pattern also

reflects the locals’ way of living. Likewise, mudmee

products from weaver groups in the province carry

a label with an image of the peacock as a quality

guarantee. The label has a QR code that can be

scanned to access information about the product’s

place of production, raw materials, silk species and

the name of the weaver. Mudmee silk textiles are a

status symbol that reflects the value and identity of

Khon Kaen’s renowned homespun textiles.

• The Mudmee Weaving Group at Ban Hua Fai

is in Chonnabot district, Khon Kaen. Call 081 729 6025.

• The Group of Women Weavers at Ban Hua Fai

is in Chonnabot district, Khon Kaen. Call 087 949 6413.

• The Ban Nong Bua Noi community is in Phol district,

Khon Kaen. Call 085 646 3008, 064 709 3657.

孔 敬 扎 染 泰 丝 已 有 超 过 200 年 历 史 , 且 作 为 地 方 文 化

遗 产 , 让 孔 敬 被 评 为 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 ,

给 泰 国 塑 造 全 球 美 誉 。

凭 借 政 府 和 私 营 部 门 的 合 作 及 推 动 之 下 , 世 界 手 工 艺 理 事 会 将 孔 敬 府 评 定 为 2019

年 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 , 让 与 村 民 的 生 活 息 息 相 关 的 扎 染 泰 丝 的 价 值 持

续 升 值 。

“ 耕 田 停 顿 , 女 编 , 男 织 ” 反 映 了 伊 森 村 民 的 农 业 生 活 , 以 种 田 为 主 , 种 桑 和

棉 为 辅 , 他 们 将 丝 线 和 棉 花 来 织 成 扎 染 泰 丝 , 并 把 编 织 手 艺 一 代 代 传 下 去 。 孔 敬

作 为 生 产 扎 染 泰 丝 的 原 材 料 地 , 使 得 这 里 拥 有 许 多 丝 绸 及 桑 蚕 产 品 店 铺 。 大 部 分

的 孔 敬 扎 染 泰 丝 的 花 样 受 到 日 常 生 活 中 能 见 到 的 灵 感 而 启 发 , 如 金 链 花 、 月 橘 花

和 竹 叶 等 。

孔 敬 府 君 颂 萨 · 张 达 坤 博 士 与 编 织 工 匠 以 孔 敬 的 主 要 特 色 的 “ 排 竹 笙 声 , 孔

敬 , 金 链 花 ” 作 为 启 发 点 , 提 出 扎 染 泰 丝 独 特 花 样 的 发 展 思 路 , 从 而 成 为 扎 染 泰 丝

的 流 行 花 样 。

在 “ 丝 绸 路 ” 之 上 , 四 通 八 达 , 人 们 可 方 便 前 往 位 于 春 那 博 县 的 孔 敬 扎 染 泰 丝

中 心 邦 华 凡 村 妇 女 合 作 团 体 , 这 里 展 示 丝 绸 生 产 和 扎 染 泰 丝 编 织 的 过 程 , 他 们 的

扎 染 泰 丝 产 品 使 用 高 品 质 丝 线 、 天 然 染 色 和 精 致 编 织 手 艺 。 另 外 , 邦 华 凡 村 的 扎

染 泰 丝 编 织 团 体 作 为 社 区 企 业 , 汇 集 了 社 区 内 的 扎 染 泰 丝 产 品 来 销 售 并 创 新 “ 补 色

技 术 ”, 从 而 减 少 染 色 时 间 和 创 造 出 新 颖 的 扎 染 泰 丝 花 样 。

蓬 县 邦 农 卜 诺 村 一 村 一 特 产 社 区 是 展 示 制 作 扎 染 泰 丝 的 整 个 过 程 的 一 站 式 学

习 中 心 , 从 种 植 蚕 丝 直 到 生 产 出 扎 染 泰 丝 , 呈 现 出 扎 染 泰 丝 的 精 致 及 高 级 手 艺 的

智 慧 。

孔 敬 扎 染 泰 丝 的 主 要 染 色 为 紫 色 、 红 色 、 绿 色 等 , 而 邦 农 卜 诺 村 的 独 特 染 色

还 有 莲 花 瓣 的 颜 色 和 阐 述 伊 森 地 区 每 个 月 的 传 统 习 俗 和 当 地 村 民 生 活 的 “12 核 ” 颜

色 。 孔 敬 府 的 扎 染 泰 丝 具 有 孔 雀 标 志 作 为 质 量 认 证 标 志 , 提 供 二 维 码 查 询 产 品 信

息 , 包 括 产 地 、 材 料 等 , 体 现 出 织 品 的 价 值 和 特 色 , 而 这 亦 让 孔 敬 府 确 实 作 为 世

界 闻 名 的 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 。

• 孔 敬 府 春 那 博 县 邦 华 凡 村 扎 染 泰 丝 编 织 团 体 , 电 话 :081 729 6025。

• 孔 敬 府 春 那 博 县 邦 华 凡 村 妇 女 合 作 团 体 , 电 话 :087 949 6413。

• 孔 敬 府 蓬 县 邦 农 卜 诺 村 社 区 , 电 话 :085 646 3008, 064 709 3657。

บน : การสืบทอดการทอผ้ามัดหมี่ให้มีเอกลักษณ์และพัฒนา

อย่างไม่หยุดนิ่ง ส่งให้ขอนแก่นได้รับการประกาศเป็น เมืองหัตถกรรม

โลกแห่งผ้ามัดหมี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมทั้งภาครัฐและเอกชน

ให้การสนับสนุนเต็มที่

Top : Khon Kaen’s mudmee weaving heritage has earned

the province the prestigious title of World Craft City

for Mudmee.

上 方 : 扎 染 泰 丝 的 独 特 传 承 文 明 和 不 停 的 发 展 , 在 政 府 和 私 营 部 门 的 全 力 支 持

推 动 之 下 , 让 孔 敬 府 被 评 为 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 。

44 May 2019

45


TRAVEL

ทะเลใส หาดทรายขาว

สวรรค์บนเกาะหลีเป๊ะ

เรือเร็วฝ่าคลื่นท้องทะเลอันดามันสะท้อนสีน้ำเงินอมเขียวภายใต้ผืนฟ้าเจิดจ้า

เพื่อมุ่งสู่เกาะหลีเป๊ะ เกาะเล็กๆ ที่มีความยาวจากหัวจรดท้ายเกาะเพียง

3 กิโลเมตรเท่านั้น หากทว่างดงามราวสวรรค์บนเกาะทีเดียว

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN PHOTOS : PANGCHANAK PANGVIPHAS

46 May 2019

47


TRAVEL

บน-กลาง-ล่าง : ความงดงามราวสวรรค์

บนเกาะหลีเป๊ะ

Top-Centre-Bottom : Koh Lipe

is an idyllic tropical paradise.

上 中 下 方 : 利 普 岛 绚 丽 的 天 堂 。

บน : ผืนทรายขาวละเอียด

และน้ำทะเลสวยใส ด้านหน้าหาดพัทยา

Top : Pattaya Beach boasts white,

sandy beach and crystal-clear water.

上 方 : 芭 提 雅 海 面 的 细 白 沙 滩 和 清 澈 海 水 。

ล่าง : พระอาทิตย์อัศดง ที่หาดประมง

หรือ Sunset Beach

Bottom : A spectacular sunset at

Sunset Beach.

下 方 : 日 落 海 滩 的 夕 阳 美 景 。

เรือเร็วลดกำลังลงเมื่อเข้าใกล้เกาะแห่งนี้ ที่นี่นับเป็น 1

ในเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะของเขตอุทยานแห่งชาติ

ตะรุเตา ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

น้ำทะเลลึกสีน้ำเงินเข้มมองลงไปเผยให้เห็นแนวปะการัง

น้ำตื้น และชายหาดที่วางตัวอยู่เบื้องหน้าก็ขาวสะอาดตา

เปล่งประกายสะท้อนแสงอาทิตย์ โดยเฉพาะผืนทราย

ละเอียดนุ่มเมื่อ 2 เท้าได้ย่ำเดินไปตามชายหาดพัทยา

ซึ่งเพี้ยนจากชื่อเดิมที่ชาวเลเรียกในภาษามลายูว่า

“หาดปะไตดายา” หรือหาดลมตะวันตก ชายหาดนี้คึกคัก

ที่สุดบนเกาะหลีเป๊ะ ด้วยเรียงรายด้วยที่พักหลากหลาย

ระดับ ร้านอาหาร คาเฟ่ บาร์ และบริษัททัวร์ดำน้ำ โดยมี

ถนนเส้นหลักเป็นถนนคนเดินที่จะมีนักท่องเที่ยวหนาแน่น

ช่วงค่ำคืน ซึ่งตลอด 2 ข้างทางประกอบด้วย ร้านอาหาร

โรงแรม ร้านรวงต่างๆ

สำหรับที่พักที่สะดวกสบายบนชายหาดพัทยาก็คือ

AKIRA Lipe Beach Resort เนื่องจากตั้งอยู่บนแนว

ชายหาดขาวนวล ซึ่งเดินจากท่าเทียบเรือมาแค่นิดเดียว

อีกทั้งโดดเด่นด้วยการตกแต่งชุดเก้าอี้หน้าหาดให้ได้

นั่งดื่มเพลินๆ ชมวิวทะเล ถัดเข้ามาคือสระว่ายน้ำ

ขนาดใหญ่ที่เก้าอี้ชายหาดถูกจับจองโดยผู้เข้าพัก

หลากสัญชาติ ทั้งที่มาพักผ่อนกันเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อน

และคู่รัก นอกจากสระว่ายน้ำหน้าหาดแล้ว รีสอร์ตนี้ยังมี

สระว่ายน้ำอีก 2 สระอยู่ในอาคารด้านในที่ทำเป็นห้องพัก

แสนสบาย ระเบียงเปิดออกสู่สระน้ำแนวยาวให้เดินลง

เล่นน้ำแล้วตรงขึ้นยังห้องพักได้เลย ในยามเย็นพระอาทิตย์

เริ่มโรยแสง บีชบาร์หน้าหาดของรีสอร์ตมักจะคลาคล่ำด้วย

ผู้คนนั่งดื่มรอชมพระอาทิตย์ลับหายไปจากแนวเขาที่สุด

โค้งของชายหาดอีกด้วย แต่หากใครอยากดูพระอาทิตย์

ตกน้ำ ก็ต้องไปที่หาดประมง หรือ Sunset Beach

ทางทิศตะวันตกของเกาะ ซึ่งพื้นที่เป็นเหลี่ยมเขาโค้งอ่าว

ที่มีหาดทรายขาวไม่ยาวนัก แต่เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตก

ที่สวยงามมาก

ส่วนรางวัลสำหรับคนตื่นเช้าบนเกาะหลีเป๊ะก็คือ

ท้องฟ้าสีชมพูพาสเทลที่เปล่งแสงแรงขึ้นเมื่อพระอาทิตย์

ลอยตัวเหนือหาดชาวเล หรือ Sunrise Beach ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกของเกาะ ชายหาดนี้ทอดยาวหลายร้อยเมตร

โดยมีผืนทรายเนียนนุ่มไปจนสุดโค้งอ่าว ทิวสนต้นมะพร้าว

พลิ้วไหวตามสายลมพัดโชย ผู้คนเริ่มวันใหม่อย่างสบายๆ

ด้วยภาพความงามแห่งธรรมชาติที่เคลื่อนผ่านห้วงเวลาให้

อารมณ์ความรู้สึกแตกต่างกันไป อันเป็นเสน่ห์ไม่รู้เลือน

48 May 2019

49


TRAVEL

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินทางไปกับ

สายการบินไทยสมายล์ จากกรุงเทพฯ-

หาดใหญ่ มีเที่ยวบินทุกวัน ใช้เวลา

เดินทาง 1 ชั่วโมง 25 นาที สำรองที่นั่ง

ได้ที่ www.thaismileair.com

More info : จากสนามบินหาดใหญ่

สามารถเช่ารถ หรือติดต่อรถตู้จากบริษัท

ทัวร์ต่างๆ ไปยังท่าเรือปากบารา ใช้เวลา

1.5-2 ชั่วโมง แล้วนั่งเรือเฟอร์รี่หรือสปีด

โบ๊ตไปเกาะหลีเป๊ะ ใช้เวลาประมาณ 1

ชั่วโมง 30 นาที สำหรับห้องพักแนะนำ

ที่ AKIRA Lipe Beach Resort สอบถาม

รายละเอียดได้ที่ www.akiralipe.com

ของเกาะ หลังอาหารเช้ามื้อใหญ่นักท่องเที่ยว

ยังสามารถสนุกกับกิจกรรมสำรวจโลกใต้ทะเลกับ

บริการทัวร์ดำน้ำต่างๆ ได้อีก โดยเลือกไปทัวร์เกาะ

ตามใจชอบ เช่น เกาะโซนใน อย่างเกาะหินงาม

เกาะอาดัง เกาะราวี ร่องน้ำจาบัง หรือเกาะโซนนอก

อย่างเกาะหินซ้อน เกาะดง เกาะรอกลอย เป็นต้น

สำหรับที่ AKIRA Lipe Beach Resort มีบริการ

ทัวร์ดำน้ำให้ผู้เข้าพักเลือกทัวร์ได้ง่ายๆ นำโดยกัปตัน

เรือผู้เชี่ยวชาญจะพาออกเรือฝ่าแสงแดดและคลื่นลม

ไปดำน้ำชมความงามของเกาะต่างๆ อย่างน่าตื่นเต้น

ซึ่งตามจุดแวะดำน้ำนั้นจะมีระบบการจัดการที่ดี

มีการผูกทุ่นลอยให้จอดเรือ กั้นแนวเชือกบอกเขตดำน้ำ

ปลอดภัยที่ผู้ดำเกาะเชือกลอยตัวชมปะการังน้ำตื้

ได้ ตลอดจนมีจุดแวะพักรับประทานอาหารกลางวัน

ที่หาดทรายขาว เกาะราวี เมื่อเดินทางถึงจุดแวะดำน้ำ

ตามที่เลือกไว้แล้ว กัปตันเรือจะพานักท่องเที่ยวใน

ชุดเสื้อชูชีพและสวมหน้ากากสนอร์เกิล ดำดิ่งสู่โลก

สีครามอันงดงามด้วยปะการัง 7 สี ปะการังดอกเห็ด

ปึกใหญ่ๆ ปลาการ์ตูน ปลาลายเสือ ปลานกแก้ว

และฝูงปลาหลากสีสันอีกมากมาย จนไม่แปลกใจ

เลยว่า เหตุใดทะเลใส หาดทรายขาว ของที่นี่ จึงเป็น

สวรรค์บนเกาะหลีเป๊ะที่ใครๆ ก็อยากมาเยือน

Blue Sea, White Beaches

THE PARADISE OF LIPE

ซ้าย-ล่าง : พระอาทิตย์ขึ้นยามอรุณรุ่ง

ณ หาดชาวเล หรือ Sunrise Beach

Left-Bottom : The rising sun at Sunrise Beach.

左 方 下 方 : 日 出 海 滩 之 黎 明 美 景 。

บน : น้ำทะเล

สีฟ้ากับหาดทราย

นุ่มเท้าบนเกาะ

หลีเป๊ะ

Top : Koh Lipe

is famous

for its azure

waters and soft

sandy beaches.

上 方 : 利 普 岛 之

蓝 色 海 域 和 软 嫩

沙 滩 。

A SPEEDBOAT ZIPS ACROSS THE TURQUOISE WATERS OF THE ANDAMAN,

SKIMMING THE WAVES ON ITS WAY TO KOH LIPE. THE 3-KILOMETRE-

LONG ISLAND IS A TROPICAL PARADISE THAT’S RICH IN NATURAL BEAUTY.

Known for its white, sandy beaches and colourful

coral reefs, Lipe is part of a group of 51 islands that

form the Tarutao Marine National Park in Satun’s

Muang district. Pattaya Beach is the most vibrant

lined with hotels and restaurants. The island’s main

drag is teeming with tourists at night.

Conveniently located on the popular beach is

AKIRA Lipe Beach Resort, just within walking distance

of the main pier. The hotel stands out thanks to a

scattering of beach chairs for the hotel’s guests to sit

on while sipping on a drink or watching the blue sea.

Right next to the beach is the hotel’s large swimming

pool surrounded by loungers occupied by the hotel’s

international guests. Two more swimming pools are

beside the hotel’s buildings that house highly liveable

guestrooms including ones with a terrace for direct

pool access.

Before sunset, the beach is filled with tourists

with a sundowner in hand hoping for a spectacular

sunset over the mountains. For a beautiful sunset

over the sea, head to Sunset Beach (in the west of

the island) that is known for its curved white,

sandy beach and the most beautiful sunset spot

on the island.

Early risers are rewarded with the pastel pinkish

glow of the sunrise at Sunrise Beach (in the east of

Lipe). The smooth, white sands extend all the way

to either end of this coconut palm-fringed, 100-metrelong

curved beach. Every new day here is delightful

and relaxed thanks to the island’s natural beauty that

inspires wonderful feelings.

After a generous breakfast, tourists can opt to join

thrilling marine activities. Popular dive tours take visitors

to notable islands including Koh Hin Ngam, Adang, Rawi,

Jabang Tides, Hin Son, Dong and Rokloy.

AKIRA Lipe Beach Resort offers a range of diving

tours led by a captain of a dive boat who takes tourists to

explore the natural beauty of outlying islands. Every dive

spot is well administered with bouys for safe anchoring

and safety ropes for safe snorkelling. A lunch break

takes place on Koh Rawi’s White Sand Beach. At each

dive spot, the captain leads a group of tourists with life

vests and snorkelling masks to see colourful coral reefs,

mushroom corals and marine life such as clownfish,

Siamese tiger fish and parrotfish. With its crystal-clear

water and white sands, it’s no surprise then that people

love to come to the tropical paradise of Lipe.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : THAI Smile’s daily flights from Bangkok to

Hat Yai take 1 hour and 25 minutes. For reservations, visit

www.thaismileair.com.

More info : At Hat Yai Airport, there’s a range of car rental

and chauffeured van companies that offer rides to the

Pak Bara Pier, which take between 1.5-2 hours. From the

pier, Lipe is only 1 hour and 30 minutes away by speedboat.

Contact AKIRA Lipe Beach Resort at www.akiralipe.com.

50 May 2019

51


TRAVEL

มหาวิทยาลัย

C

M

Y

CM

利 普 岛 海 水 沙 滩 之 天 堂

快 艇 穿 过 碧 绿 的 安 达 曼 海 , 在 明 朗 的 天 空 下 驶 向 世 外 桃 源

般 的 利 普 岛 。

接 近 岛 屿 时 , 快 艇 逐 渐 减 速 , 利 普 岛 属 于 沙 敦 府 沙 敦 直 辖 县 沟 萨 莱 区 达 鲁 岛 国

家 公 园 的 51 座 离 岛 之 一 。 深 蓝 色 的 海 洋 , 清 澈 见 底 , 可 看 到 浅 滩 珊 瑚 礁 , 眼 前

的 海 滩 白 净 诱 人 。 踏 入 利 普 岛 最 热 闹 的 芭 提 雅 海 滩 之 细 腻 沙 滩 上 , 这 里 充 满 众

多 住 宿 、 餐 馆 、 咖 啡 馆 、 酒 吧 、 旅 行 社 和 夜 市 步 行 街 , 气 氛 十 分 热 闹 。

芭 提 雅 海 滩 上 的 力 荐 住 宿 为 阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 , 酒 店 立 足 在 白 嫩 沙 滩

上 , 距 离 码 头 仅 几 步 之 遥 , 酒 店 海 面 设 有 休 闲 座 椅 和 大 型 泳 池 , 酒 店 的 另 外 两

座 泳 池 设 置 靠 近 客 房 楼 , 方 便 游 客 跳 进 泳 池 玩 水 。 夕 阳 时 分 , 酒 店 的 沙 滩 酒 吧

将 坐 满 等 待 着 欣 赏 日 落 的 游 客 。 游 客 也 可 选 择 到 利 普 岛 西 边 的 日 落 海 滩 欣 赏 最

美 的 日 落 场 景 。

早 晨 , 位 于 利 普 岛 东 边 的 日 出 海 滩 将 弥 漫 着 淡 粉 天 色 , 海 滩 延 伸 100 米

长 , 弥 漫 大 自 然 景 色 , 舒 适 宜 人 , 魅 力 无 穷 , 让 人 们 放 松 的 度 过 。 享 受 丰 富 早

餐 之 后 , 游 客 可 选 择 参 加 潜 水 游 团 , 含 钠 内 环 岛 如 美 石 岛 和 腊 威 岛 和 外 环 岛 如

叠 石 岛 和 东 岛 等 。

阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 提 供 潜 水 游 团 服 务 , 由 船 长 开 船 去 各 个 离 岛 欣 赏 美

景 , 潜 水 活 动 具 有 管 理 齐 全 的 设 施 , 设 有 停 泊 船 只 的 漂 浮 浮 标 和 绳 索 显 示 安 全

潜 水 区 , 游 客 可 以 抓 着 绳 索 浮 潜 。 另 外 , 游 团 还 包 括 在 腊 威 岛 上 享 用 午 餐 。 深

入 海 底 世 界 , 观 赏 众 多 缤 纷 珊 瑚 和 鱼 群 , 见 证 利 普 岛 世 外 桃 源 般 的 美 丽 景 色 。

MY

CY

CMY

K

สมทบทุนบรจาคเพื่อโครงการวจัยไดที่

ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 641-0-19577-7 ช่อบัญช กองทุนวจัยและรักษาผูปวยมะเร็งดวยกัญชา

*บัญชดังกลาวเพื่อการสมทบทุนบรจาคเทานั้น

“ระดมทุนเพื่อสนับสนุนงานวิจัยและบรรเทาปวดผู้ป่วยมะเร็งด้วยกัญชา”

กิจกรรมออกเรือไปชมโลกใต้ทะเลอันสวยงามบนเกาะหลีเป๊ะ

Tourists on a diving tour to explore Koh Lipe’s

magnificent undersea world.

利 普 岛 观 赏 水 下 世 界 的 潜 水 活 动 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 每 天 提 供 曼 谷 至 合 艾 的 航 班 , 飞 行 时 间 为 1 小 时 25 分 钟 ,

预 定 机 票 请 至 www.thaismileair.com。

详 情 : 从 合 艾 机 场 可 租 车 或 使 用 专 车 服 务 前 往 帕 克 巴 拉 码 头 , 行 驶 约 2 小 时 ,

再 转 乘 快 艇 或 渡 船 大 概 1 小 时 到 利 普 岛 。 推 荐 住 宿 阿 基 拉 利 普 岛 度 假 酒 店 ,

预 定 房 间 请 至 www.akiralipe.com。

52 May 2019

53


TRAVEL

ขอนแก่น

เมืองแห่งดอกคูนและเสียงแคน

พระมหาธาตุแก่นนคร

ณ วัดหนองแวง ริมบึงแก่นนคร

Wat Nong Wang’s

Phra Mahathat

Kaen Nakhon

is right on the lake.

孔 敬 南 湖 农 望 寺 院 的 孔

敬 那 空 佛 塔 。

ในส่วนผสมอันกลมกล่อมของความดั้งเดิมกับความทันสมัยในด้านต่างๆ ของจังหวัดขอนแก่น

โดยเฉพาะด้านศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น กับความเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมและธุรกิจ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองแห่งดอกคูนเสียงแคนนี้ ยังเติมเต็มความสุขในวันพักผ่อน

ด้วยแหล่งท่องเที่ยว อาหารการกิน และสีสันแห่งฤดูกาลอีกด้วย

WORDS : PIYALAK NAKAYODHIN

PHOTOS : POPPON KASEMSAN NA AYUTTHAYA, PIYALAK NAKAYODHIN

54 May 2019

55


TRAVEL

บน : สะพานเชื่อมหินสำหรับนักท่องเที่ยวเดินชมวิว

ของภูหินช้างสีได้สะดวก

Top : The Phu Hin Chang See area has a bridge

spanning several rocks.

上 方 : 普 欣 昌 思 山 的 观 景 石 桥 。

กลาง : หินช้างสี โขดหินก้อนมหึมา

ที่ช้างป่าเดินเข้ามาใช้ลำตัวสีจนเกิดเป็นร่องรอย

Centre : Hin Chang See boasts large rocks against

which elephants delight in rubbing their bodies.

中 间 : 普 欣 昌 思 山 大 象 留 下 遗 迹 的 一 群 巨 大 砂 石 。

ล่าง : ทิวทัศน์สวยงามของเขื่อนอุบลรัตน์

Bottom : Ubolrat Dam is a place of scenic beauty.

下 方 : 乌 汶 拉 大 坝 的 优 美 景 色 。

บน : พระมหาธาตุแก่นนคร

พระธาตุ 9 ชั้นฐานสี่เหลี่ยม

Top : Phra Mahathat Kaen

Nakhon has 9 tiers

set on a square base.

上 方 : 方 形 基 部 的 九 层 孔

敬 那 空 佛 塔 。

แหล่งธรรมชาติเพลินตา

ถนนจากท่าอากาศยานขอนแก่นมุ่งเข้าเมือง ต้อนรับ

เราด้วยสีเหลืองอร่ามของดอกคูน หรือดอกราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำชาติไทยและจังหวัดขอนแก่น ซึ่งช่วงเดือน

เมษายนต่อต้นพฤษภาคม ต้นคูนที่ปลูกเรียงรายตามถนน

สายต่างๆ จะออกดอกบานสะพรั่ง ทำให้ทิวทัศน์ของเมือง

สวยงามตระการตา

จากนั้นบนเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อน ำไปสู่จุดหมายแรก

ภูหินช้างสี เราใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ไป

อำเภอฝาง โดยไม่ลืมแวะซื้อข้าวโพดข้าวเหนียวหนองบัว

ที่ตั้งแผงขายอยู่ริมทาง รสชาติแห่งพันธุ์ท้องถิ่นที่เนื้อ

ข้าวโพดหนึบนุ่มพอดี ทำให้เป็นสินค้าโอทอปขึ้นชื่อ ก่อน

จะตรงสู่ทางหลวงชนบท ขก.5035 เพื่อมุ่งไปยังภูหินช้างสี

เขตอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ซึ่งตั้งอยู่ในแนวป่าต้นน้ ำ

ลำธารที่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ อันมีเส้นทาง

เลาะเลียบสันเขื่อนให้ได้ชมทิวทัศน์และวิถีชุมชนคนริม

เขื่อน

สำหรับภูหินช้างสีนี้ คือกลุ่มหินทรายขนาดใหญ่ รูปร่าง

แปลกตา โดยที่มาของชื่อตั้งตามโขดหินก้อนมหึมา ซึ่งช่อง

หินที่เห็นนั้น ขนาดพอดีกับช้างป่าเดินเข้าไปเพื่อใช้ล ำตัวสี

กับก้อนหิน สันนิษฐานว่าสีไปมาจนร่องรอยของโคลนดิน

และขนช้างป่าติดอยู่กับก้อนหิน กลายเป็นจุดท่องเที่ยว

ยอดนิยม และภายในมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติอย่าง

โป่งดินธรรมชาติ น้ำในโพรงหิน ภาพเขียนสีสลักก่อน

ประวัติศาสตร์ และจุดชมวิวหินช้างสี ที่นักธุรกิจขอนแก่น

ร่วมมือกับอุทยานฯ จัดทำสะพานเชื่อมหินให้เดินชมวิว

หรือปีนป่ายไปถึงหินหัวกะโหลก โขดหินใหญ่ที่อยู่สูงสุด

ได้โดยสะดวก แถมยังเพิ่มมุมถ่ายรูปให้ยืนเก๋กลาง

สะพานยาว ที่มีฉากหลังเป็นโขดหิน ผืนป่า และ

เขื่อนอุบลรัตน์เบื้องล่าง

แหล่งวัฒนธรรมเพลินใจ

นอกจากศูนย์กลางเมืองขอนแก่นจะอยู่ที่ถนน

ศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว) ที่คึกคักที่สุดในช่วงเทศกาล

สงกรานต์แล้ว บึงแก่นนครคือศูนย์รวมจิตใจและ

นันทนาการ มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ ประดิษฐาน

อนุสาวรีย์ท้าวเพียเมืองแพน เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก

บรรยากาศที่นี่เย็นร่มรื่น ช่วงเช้าและเย็นจะมีผู้คนมา

ออกกำลังกาย ยิ่งช่วงดอกคูนชูช่อสะพรั่งส่งให้เป็นเส้นทาง

วิ่งที่มีสีสันสวยงามมาก ทั้งยังมองเห็นพระมหาธาตุ

แก่นนคร วัดหนองแวง ริมบึงแก่นนคร ซึ่งเป็นพระธาตุ

9 ชั้นฐานสี่เหลี่ยม เรือนยอดทรงเจดีย์จ ำลองแบบจาก

พระธาตุขามแก่น ปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น

ความสูงองค์พระธาตุฯ 80 เมตร เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี

ผสมศิลปะอินโดจีน

ในเวลาเดียวกันขอนแก่นยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย

ขอนแก่น ทำให้เมืองมีชีวิตชีวาด้วยความคิดสร้างสรรค์

ของคนรุ่นใหม่ อาณาบริเวณส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย สำนักวิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์นวัตกรรม

สวนสาธารณะ และหอศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจัดนิทรรศการ

ศิลปะทั้งแบบหมุนเวียนและถาวร รวมถึงนิทรรศการผ้า

อีสานที่นำพาเราท่องเที่ยวไปบนเส้นทางสายไหม แหล่ง

ผลิตผ้ามัดหมี่ เพื่อตอกย้ ำสถานะจังหวัดขอนแก่น ที่สภา

หัตถกรรมโลกได้ประกาศรับรองให้เป็น เมืองหัตถกรรม

โลกแห่งผ้ามัดหมี่ เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมาด้วย

กินดื่มนานาสรรพรส

อาหารการกินทั่วเมืองคือความอิ่มเอมที่ขอนแก่นมอบ

ให้ เราพักที่ราชาวดี รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล ที่พักเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมท่ามกลางสวนสวย ซึ่งบริการอาหารเช้าครบ

56 May 2019

57


TRAVEL

ทั้งไทย จีน ฝรั่ง โดยมีบุฟเฟต์ข้าวเหนียว น้ ำพริก และ

ไข่กระทะเป็นตัวชูโรง ส่วนห้องอาหารอิตาเลียนชื่อ Vacca

ด้านหน้าโรงแรม เชฟชาวอิตาเลียนปรุงรสชาติได้อร่อยเลิศ

ทั้งยังมีไวน์และเครื่องดื่มหลากหลายเสิร์ฟ กระนั้น

เราก็ไม่พลาดอาหารอีสานพื้นเมือง เพราะร้านแซบนัว

ครัวอิสาน อร่อยขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัด เมนูห้ามพลาด

ได้แก่ ส้มตำลาว หมูแดดเดียว ปลาส้มทอด และที่ขาด

ไม่ได้ก็คือ ไก่ย่างเขาสวนกวาง สำหรับสายแจ่วฮ้อนหรือ

สุกี้อีสาน ขอแนะนำร้านติ๊กแจ่วฮ้อน รับรองแซ่บหลาย

ส่วนสายเดินตลาด ช่วงเย็นๆ จะมีตลาดคำไฮ

แถวบึงหนองโคตร เป็นตลาดท้องถิ่นที่ขายอาหาร

พื้นเมืองสารพัด จากนั้นขับรถต่อไปอีกเล็กน้อย

จะพบร้าน Friday Cafe & Bistro ในบรรยากาศชวนนั่ง

จิบชา กาแฟ และของว่าง ร้านโดดเด่นด้วยอาคาร

เพดานสูง ผนังปูนเปลือย เน้นใช้ของเก่าทรงคุณค่า

จากทั่วโลกตกแต่ง และยังมีมุมกระเป๋าแบรนด์ดัง

Freitag จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สะท้อนการ

ผสมผสานระหว่างความดั้งเดิมกับความทันสมัยในเมือง

ที่ไม่หยุดนิ่งเช่นขอนแก่นเข้าไปอย่างกลมกลืน

ต้นคูนออกดอกบานสะพรั่ง

ต้อนรับนักท่องเที่ยว

Blooming golden shower flowers

greet tourists on arrival.

迎 接 游 客 的 盛 开 金 链 花 。

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินทางไปกับสายการบิน

THAI Smile จากกรุงเทพฯ-ขอนแก่น มีเที่ยวบินทุกวัน

วันละ 6 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง สำรองที่นั่งได้ที่

www.thaismileair.com

More info : สามารถติดต่อเช่า-รับรถขับเที่ยว

จากบริษัทรถเช่า ได้ที่สนามบินขอนแก่น หรือ

นั่งรถประจำทาง Smart Bus และแท็กซี่มิเตอร์เข้าเมือง

ได้โดยสะดวก

บน-ล่าง : การทอผ้ามัดหมี่ถือเป็นวิถีของคนขอนแก่นที่สืบทอดมายาวนาน

และสวยงามมีเอกลักษณ์ จนได้รับการประกาศให้เป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

Top-bottom : Mudmee textiles, part of Khon Kaen’s way of life,

are so elegant the province was named World Craft City for Mudmee.

中 间 - 下 方 : 扎 染 泰 丝 作 为 孔 敬 人 的 悠 久 传 承 之 独 特 艺 术 ,

让 孔 敬 府 被 评 为 扎 染 泰 丝 之 世 界 手 工 艺 品 城 市 。

58 May 2019

59


TRAVEL

บนซ้าย-กลาง : อาหารหลากหลายเมนูทั้งไทยและอิตาเลียน

ที่ราชาวดี รีสอร์ต แอนด์ โฮเทล

Top left-Centre : A wide range of Thai and Italian dishes

at Rachawadee Resort & Hotel.

左 上 方 - 中 间 : 拉 查 伍 德 度 假 村 酒 店 的 泰 国 及 意 大 利 餐 的 多 种 美 食 。

บนขวา : อาหารพื้นเมืองรสแซ่บ ที่ร้านแซบนัว ครัวอิสาน ซึ่งใครไปใครมาก็ต้องแวะชิม

Top right : Spicy local dishes at Zab Nour Krua Isaan.

右 上 方 : 森 诺 阔 伊 森 餐 厅 的 辣 爽 当 地 菜 。

ล่าง : Friday Cafe & Bistro คาเฟ่เก๋ที่ดีงามทั้งอาหารและเครื่องดื่ม

แถมยังมีมุมกระเป๋า FREITAG ให้เลือกช้อปด้วย

Bottom : Friday Cafe & Bistro has FREITAG bags on sale

besides food and drinks.

下 方 : 星 期 五 小 餐 厅 供 应 别 致 菜 品 和 饮 料 , 还 有 售 卖 瑞 士 品 牌 FREITAG 包 。

Khon Kaen

The City of Golden Shower Flowers and Bamboo Music

KHON KAEN, THE CITY OF GOLDEN SHOWER FLOWERS AND BAMBOO MUSIC,

IS A HARMONIOUS BLEND OF TRADITION AND MODERNITY THAT BOASTS EXCEPTIONAL

HANDICRAFTS. IT IS THE NORTHEAST’S BUSINESS HUB AND IDEAL FOR A VACATION.

THE PROVINCE HAS PLENTY OF LOCAL DELICACIES AND SPLASHES OF SEASONAL COLOUR.

บน : บึงแก่นนคร

ศูนย์รวมจิตใจ

และนันทนาการ

ของชาวเมืองขอนแก่น

Top : Bueng Kaen Nakhon

is Khon Kaen’s spiritual

and recreational centre.

上 方 : 作 为 孔 敬 市 民 休 闲

中 心 的 孔 敬 南 湖 。

NATURAL ATTRACTIONS

The road from Khon Kaen Airport to the city

welcomes visitors with golden shower flowers in full

bloom. The golden shower is Thailand’s national

flower and Khon Kaen’s official symbol. From April

to May, the yellow flowers are in blossom, creating

beautiful scenery in the city.

The first destination on most visitors’ itinerary is

Phu Hin Chang See. Take highway 12 to Fang district,

then continue on rural road 5035 that leads to Phu

Hin Chang See, located inside Namphong National

Park. The park is a watershed forest that regularly

replenishes Ubolrat Dam. The scenic route along the

dam offers a glimpse into the way of living of locals

residing in waterfront communities.

The Phu Hin Chang See area has a scattering

of large rocks in bizarre shapes. Its name means

“elephant rubbing rocks” as the area occasionally

sees elephants coming in and rubbing against

these large rocks. The area also has a nature trail,

mineral licks, underground water and pre-historic rock

paintings. At the viewpoint, there’s a bridge spanning

several large rocks offering unusual views of the area

from above.

CULTURAL CENTRES

At the heart of Khon Kaen is Srichan Road that’s

bustling with life over Songkran. Bueng Kaen Nakhon

Lake is the province’s spiritual and recreational centre.

Around the reservoir, there are a number of attractions

including a statue of Khon Kaen’s 1 st ruler, Thao Phia

Muang Pan. The waterfront area is a haven of serenity

and peace in the morning and late afternoon when

locals go for jogging around the lake amid blooming

golden shower flowers. Across the lake is Phra Mahathat

Kaen Nakhon on the grounds of Wat Nong Wang.

The great stupa is a blend of Dvaravati and Indochinese

art as reflected in its 9 tiers that sit on a square base.

Khon Kaen is home to Khon Kaen University, which releases

creative forces from the new generation. The university’s Art

and Cultural Centre hosts rotating and permanent exhibitions

including one on Isaan textiles as befitting the city’s reputation as

“World Craft City for Mudmee (Ikat).”

FOOD AND BEVERAGES

One is spoiled for choice when it comes to food in Khon Kaen.

We stayed at Rachawadee Resort & Hotel, an environmentally

friendly hotel set in a beautiful locale. The hotel serves

international breakfast (Thai, Chinese and Western). The hotel’s

Italian restaurant, Vacca, is run by an Italian chef who cooks

incredibly tasty dishes to be enjoyed with great wines and other

drinks. For delicious Isaan food, head to Zab Nour Krua Isaan

restaurant. Its standout dishes include Somtam Lao, Moo Dad

Diew, Plaa Som Thod and Khao Suan Kwang grilled chicken.

Those enjoying spicy jaew hon or Isaan-style sukiyaki should make

a beeline for Tik Jaew Hon restaurant.

For a leisurely market walk in the late afternoon, Kham Hai

Market at Bueng Nong Khot is highly recommended with its

bewildering range of local dishes. It’s worth checking out Friday

Cafe & Bistro, a great place for whiling away the hours with tea,

coffee or dessert. The cafe has bare concrete walls with antiques

from worldwide among its furnishings. The café has a corner

displaying FREITAG bags from Switzerland, proof that tradition

and modernity exist side by side in Khon Kaen.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : THAI Smile’s direct flights connect Bangkok

and Khon Kaen 6 times daily in just 1 hour. For reservations,

visit www.thaismileair.com.

More info : It’s possible to rent a car from car rental companies at

Khon Kaen Airport. Smart Buses and metered taxis regularly ferry

visitors to and from the airport.

60 May 2019

61


TRAVEL

孔 敬 —— 金 链 花 与 排 竹 笙 声 之 城

孔 敬 府 , 具 有 金 链 花 与 排 竹 笙 声 之 城 的 美 誉 , 是 一 个 现 代 化 与 传 统 习 俗 相 完 美 融 合 的 城

市 , 充 满 了 旅 游 胜 地 、 美 食 和 美 丽 节 日 , 让 您 充 分 度 过 惬 意 的 休 闲 时 光 。

悦 目 自 然 胜 地

四 月 至 五 月 初 是 金 链 花 的 绽 放 季 , 金 链 花 沿 着 街 道 灿 烂 盛 开 , 以 壮 观 艳 丽 的 景 色 欢 迎

着 游 客 。 我 们 沿 着 前 往 芳 县 的 12 号 公 路 行 驶 , 再 转 入 5035 号 孔 敬 农 村 公 路 开 往 楠 峰

国 家 公 园 普 欣 昌 思 山 , 路 途 中 可 以 看 到 沿 着 乌 汶 拉 大 坝 的 自 然 景 色 和 当 地 人 的 生 活 。

普 欣 昌 思 山 是 一 群 巨 大 异 形 砂 石 , 有 着 刚 好 大 象 能 通 过 的 宽 度 的 峡 谷 , 据 说 峡 谷 两

侧 呈 现 大 象 身 上 的 泥 土 和 象 毛 的 遗 迹 , 从 而 成 为 流 行 景 点 。 区 内 还 有 自 然 小 径 如 史

前 雕 刻 彩 绘 和 观 景 点 等 。

畅 心 文 化 胜 地

孔 敬 府 拥 有 是 赞 路 , 即 称 考 鸟 路 作 为 市 中 心 的 闹 热 区 , 而 孔 敬 南 湖 则 作 为 市 民 休 闲

中 心 , 湖 面 巨 大 , 区 内 具 有 孔 敬 第 一 君 主 掏 丕 盟 蓬 纪 念 牌 。 从 湖 区 可 望 到 孔 敬 那 空

寺 的 九 层 堕 罗 钵 底 艺 术 与 印 度 支 那 艺 术 相 融 的 佛 塔 , 景 区 里 气 氛 舒 畅 , 景 色 优 美 。

孔 敬 大 学 是 一 处 充 满 着 年 轻 人 的 创 造 力 之 地 , 给 城 市 创 造 活 力 感 。 大 学 区 内 含 学 术

楼 、 研 究 中 心 、 公 园 等 , 还 有 举 办 各 种 展 览 如 伊 森 地 区 织 品 展 览 的 艺 术 文 化 楼 , 展

示 享 誉 世 界 之 孔 敬 扎 染 泰 丝 , 这 见 证 了 孔 敬 的 世 界 扎 染 泰 丝 之 城 的 荣 誉 之 称 。

บน : จุดชมวิวภูหินช้างสี มองลงไปเห็นทิวทัศน์ของเขื่อนอุบลรัตน์

Top : The Hin Chang See viewpoint offers a sweeping

view of Ubolrat Dam.

上 方 : 从 普 欣 昌 思 山 观 景 点 俯 瞰 乌 汶 拉 大 坝 的 美 景 。

ล่าง : ทัศนียภาพบนเส้นทางเลาะเลียบสันเขื่อนอุบลรัตน์

Bottom : The winding road along Ubolrat Dam offers

plenty of eye candy.

下 方 : 沿 着 乌 汶 拉 大 坝 路 线 的 绚 丽 景 色 。

各 种 舌 尖 美 食

从 我 们 入 住 的 拉 查 伍 德 度 假 村 酒 店 有 丰 富 自 助 早 餐 和 供 应 意 大 利 餐 的 瓦 卡 餐 厅 。 此

外 , 孔 敬 的 推 荐 餐 厅 比 如 供 应 当 地 伊 森 美 食 的 森 诺 阔 伊 森 餐 厅 和 供 应 伊 森 火 锅 的 迪

角 鸿 餐 厅 。 下 午 也 可 以 到 康 嗨 市 场 品 尝 各 种 当 地 美 食 , 还 有 气 氛 舒 适 独 特 的 星 期 五

小 餐 厅 , 里 面 还 有 售 卖 瑞 士 品 牌 Freitag 包 。

由 此 可 见 , 孔 敬 是 一 座 反 映 出 传 统 文 化 与 现 代 化 相 完 美 融 合 的 城 市 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 提 供 每 天 6 班 的 曼 谷 至 孔 敬 航 班 , 飞 行 1 小 时 , 预 约 机 票 请 至

www.thaismileair.com。

详 情 : 游 客 可 在 孔 敬 机 场 租 车 自 行 或 乘 智 能 巴 士 和 的 士 进 城 。

62 May 2019

63


REFLECTIONS

ปั่นตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน

เลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตรา

ทางสถลมารค

ON TWO WHEELS ALONG THE ROYAL ROUTE

ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในโอกาสเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค

เพื่อให้ได้ชื่นชมพระบารมี และถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร

จากพระบรมมหาราชวัง ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

จะเลียบผ่านสถานที่สำาคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง

การปั่นตามรอยเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนครนี้

แม้เป็นการปั่นจักรยานไปบนเส้นทางบางเส้นทาง

และแวะเยือนบางสถานที่ หากทว่าทุกจังหวะของการปั่น

ก็พร้อมทำาหน้าที่ส่งผ่านคุณค่าและความงดงาม

ของแต่ละสถานที่อย่างเต็มพลัง

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD PHOTOS : TANUTPONG THUNGCHAI

SPECIAL THANKS : BETTER THAN WALK (BANGKOK BETTER BICYCLE TOUR)

64 May 2019

65


REFLECTIONS

Top left

• วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวงแห่งราชวงศ์จักรี

เป็นวัดที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม

อย่างยิ่ง โดยผสมผสานทั้งศิลปะไทยสมัยรัตนโกสินทร์

ตอนต้น จีน และตะวันตกอย่างประณีตบรรจง

• Wat Bowonniwet Vihara, a royal temple of the Chakri

Dynasty, is architecturally and artistically magnificent,

displaying a fusion of Thai (of the early Rattanakosin

period), Chinese and Western Art.

Top right

• วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์

เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น

มรดกความทรงจำาโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

และยังโดดเด่นด้วยพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่

ซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวิหาร

• Wat Phrachetupon Vimonmankalaram (Wat Pho)

is a primary-level royal temple that won the UNESCO

Memory of the World award and boasts a large reclining

Buddha image in its shrine.

Top

• วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว

เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เส้นทางเริ่มต้น

ในการเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น

เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต

พระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดิน

• The Temple of the Emerald Buddha is

the temple on the grounds of the Grand

Palace where the planned royal route

originates. King Rama I commissioned

its construction to house the Emerald

Buddha, considered the Buddha image

of the Kingdom.

Bottom left

• สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

เป็นพระบัญชรอันงดงามวิจิตร

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เสด็จออก ณ สีหบัญชรนี้ เพื่อให้พสกนิกร

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล

และชื่นชมพระบารมี

• The majestic balcony of the Suthaisawan

Prasat Throne Hall is where the King will

appear to receive the blessings from his

subjects.

Bottom right

• ภูมิทัศน์อันสวยงามตลอดถนนด้านหน้า

พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท

• The beautiful scenery in front of the

Suthaisawan Prasat Throne Hall.

66 May 2019

67


REFLECTIONS

• โลหะปราสาท ณ วัดราชนัดดาราม บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ

เป็นโลหะปราสาท ๓ ชั้น มียอด ๓๗ ยอด

โดยยอดปราสาทประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

งดงามตระการตายิ่งนัก โดยเฉพาะยามค่ำาคืน

• The Loha Prasat (Iron Castle) of Wat Ratchanatdaram

at the Phan Fah Leelat intersection has 37 spires in total

with the top spire containing relics of the Buddha.

It looks beautiful at night.

Top

• วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และวัดประจำารัชกาลที่ ๘

แห่งราชวงศ์จักรี โดยมีเสาชิงช้าขนาดใหญ่สูง ๒๑ เมตร ทาสีแดงชาด

ตั้งอยู่ด้านหน้า ซึ่งในอดีตเสาชิงช้านี้ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีโล้ชิงช้า

และยังถือเป็นสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าของกรุงเทพฯ ด้วย

• Wat Suthat Thepphawararam is a primary-level royal temple, considered the

royal temple of King Rama VIII. In front of the temple is a red giant swing

that is 21 metres in height and one of Bangkok’s familiar landmarks.

Centre

• พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ตั้งประดิษฐานโดดเด่น ณ เชิงสะพานพุทธฯ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์พระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

• The statue of King Phra Phutthayodfa Chulalok (Rama I) at the Memorial

Bridge, constructed by King Prajadhipok in commemoration of the 1 st king

of the Chakri Dynasty.

Bottom

• วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำารัชกาล มีความงดงามผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก

• Wat Rajabopit Sathitmahasimaram, built by King Chulalongkorn as a royal

temple of the 5 th monarch, displays elements of Thai and Western architecture.

68 May 2019

69


REFLECTIONS

• ภูมิทัศน์อันงดงามของเส้นทางเสด็จฯ บริเวณแยกผ่านฟ้าลีลาศ

หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร ถนนราชดำาเนินกลาง

และวงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

• The beautiful scenery of the royal route

as it runs through the Phan Fah Leelat intersection.

The area hosts the Queen Sirikit Gallery, Maha Jesadabodin Pavilion,

Ratchadamnoen Klang Avenue and the Democracy Monument.

• ภูเขาทอง หรือบรมบรรพต เป็นพระเจดีย์บนภูเขาจำาลอง

ตั้งอยู่ในวัดสระเกศ โดดเด่นเคียงคู่กับโลหะปราสาท

ด้วยพระเจดีย์สีทองงามตระหง่านมองเห็นได้แต่ไกล

• The Golden Mount of Wat Saket shines brightly alongside

the Loha Prasat and is visible from afar.

70 May 2019

71


TRAVEL

เที่ยวเจิ้งโจว

ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี

แผ่นดินจีนไม่ได้เพียงกว้างใหญ่ไพศาลเท่านั้น หากทว่ายังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว

อันงดงามและทรงคุณค่า หนึ่งนั้นคือเจิ้งโจว ดินแดนแห่งอารยธรรมพันปี

ที่มีแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลือง แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศไหลผ่าน

เจิ้งโจวถือเป็นเมืองเอกของมณฑลเหอหนาน

อดีตเคยเป็นเมืองหลวงสมัยราชวงศ์ซาง

ส่วนปัจจุบันที่นี่คือศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

และระบบขนส่งอันทันสมัย ดังนั้นนอกจาก

ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมจีนที่มี

ประวัติศาสตร์มายาวนาน และมีของโบราณ

อยู่ในเมืองมากกว่า 100,000 ชิ้นแล้ว จึงยัง

เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะเยือน

เพราะการเดินทางสะดวกและมีสถานที่สวยงาม

ให้ชื่นชมหลายแห่ง อีกทั้งอยู่ไม่ไกลจาก

จุดท่องเที่ยวในเมืองข้างเคียงอย่าง ลั่วหยาง

อันหยาง และไคฟงด้วย

ด้วยความที่เป็นดินแดนแห่งอารยธรรม

พันปี ที่มีแม่น้ำฮวงโหหรือแม่น้ำเหลืองไหลผ่าน

โดยชื่อของแม่น้ำมาจากทรายสีเหลืองที่แม่น้ำ

พัดพามา จนทำให้สีของแม่น้ำกลายเป็น

สีเหลืองทอง จุดชมวิวของแม่น้ำแห่งนี้ในเมือง

เจิ้งโจว จึงเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ ด้วยสวยงาม

ทั้งทิวทัศน์ของแม่น้ำ และอลังการด้วยรูปปั้น

หินจักรพรรดิเหยียนตี้และหวงตี้ ซึ่งแกะสลัก

เป็นภูเขา มีความสูงถึง 106 เมตร จากนั้น

ต่อด้วยการไปเยือนวัดเทพเจ้าประจำเมือง

สถาปัตยกรรมโบราณที่ใหญ่ที่สุดในมณฑล

เหอหนาน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง

ก่อนจะเดินทางสู่วัดเส้าหลินและป่าเจดีย์

แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันเลื่องชื่อ

และคนส่วนใหญ่ต่างปรารถนาจะไปชื่นชม

โดยเฉพาะการได้สัมผัสกับสุดยอดกังฟู

ด้วยสายตาตนเอง

วัดเส้าหลินตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซาน

1 ใน 5 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋า เมือง

เติงเฟิง ทางตะวันตกของเจิ้งโจว เป็นวัด

พุทธนิกายมหายานที่มีความเก่าแก่มากกว่า

1,500 ปี โดดเด่นงดงามท่ามกลางหุบเขา

สีเขียว ภายในวัดประกอบด้วยสถาปัตยกรรม

ล้ำค่ามากมาย รวมถึงป่าเจดีย์ที่มีเจดีย์จำนวน

WORDS : SUPATTRA SOOKSAWUD

74 May 2019

75


TRAVEL

บน : ป่าเจดีย์อันร่มรื่น ภายในวัดเส้าหลิน

Top : The Pagoda Forest is a haven of serenity

at the Shaolin Temple.

上 方 : 少 林 寺 里 凉 快 气 氛 的 塔 林 。

กลาง : วัดเส้าหลิน วัดที่มีความเก่าแก่

และขึ้นชื่อเรื่องกังฟูเส้าหลิน

Centre : The Shaolin Temple is an ancient

Buddhist temple known for its kung fu feats.

中 间 : 少 林 寺 , 著 名 功 夫 训 练 基 地 的 古 老 寺 院 。

ล่าง : ถ้ำผาหลงเหมิน สัญลักษณ์แห่งความศรัทธา

ในพุทธศาสนา

Bottom : The Longmen Grottoes are a symbol

of Buddhist faith.

下 方 : 龙 门 石 窟 , 佛 教 之 信 仰 标 志 。

Zhengzhou

the Land of Millennia-old Civilisation

ล่าง : จุดชมวิว

แม่น้ำเหลือง

ซึ่งอลังการ

ด้วยรูปปั้นหินแกะสลัก

ของ 2 จักรพรรดิ

ผู้ยิ่งใหญ่ของจีน

Bottom :

The Yellow River

Scenic Area boasts

stone figures

of 2 of China’s

greatest emperors.

下 方 : 黄 河 观 景 点 具 有

巨 大 中 国 炎 黄

二 大 帝 塑 像 。

A former capital of Shang-Dynasty China and the

capital of Henan province, Zhengzhou is considered

one of the birthplaces of early Chinese civilisation

that boasts over 100,000 priceless antiques. It’s

a modern economic and transportation hub and

a popular tourist destination too thanks to its

collection of beautiful locales served by highly

convenient public transportation. Zhengzhou offers

easy access to attractions in outlying areas due to its

close proximity to cities like Luoyang, Anyang

and Kaifeng.

Zhengzhou is famous for the Huang He River or

the Yellow River, which is called so because of the

perennial colour of its muddy water and soil carried

downstream. The first destination on a typical

itinerary is the Huang He River Scenic Area that offers

a magnificent view of the natural surroundings and

boasts stone statues of Yandi and Huangdi that shoot

106 metres in the air. Worth checking out is the City

of God Temple, the largest structure in Henan built in

the Ming Dynasty. Not to be missed are the Shaolin

Temple, the Pagoda Forest and Kung Fu shows.

The Shaolin Temple is a 1,500-year-old Mahayana

CHINA IS A COLOSSAL COUNTRY DOTTED

WITH BEAUTIFUL TOURIST ATTRACTIONS.

ONE OF THEM IS ZHENGZHOU,

A MILLENNIA-OLD CIVILISATION WHERE

THE HUANG HE RIVER RUNS THROUGH.

Buddhist temple situated in a valley of lush

greenery in Dengfeng on Mount Songshan, 1 of the

5 most sacred mountains in Taoism. The temple

boasts magnificent architectural wonders including

the Pagoda Forest with 200 tomb pagodas of

abbots and monks. Most importantly, this temple

plays host to the famous Shaolin Kung Fu school

where kung fu masters perform astonishing martial

arts feats as captured in wu shu movies.

Another must-go place is the Longmen

Grottoes, aka Dragon’s Gate Grottoes, a UNESCO

World Heritage Site, in nearby Luoyang. Located

between 2 mountains with the Yi River on one side,

the place has nearly 2,500 caves spanning

1 kilometre and sheltering over 100,000 statues

of the Buddha dating to the first era of Buddhism

in China. The carved stones range in size from

2 centimetres to 17 metres in height. The most

perfectly carved statue is that of Empress

Wu Zetian.

Travelling in Zhengzhou and nearby cities offers

visitors the chance to soak up the beauty of the

great civilisations of China’s past.

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : THAI Smile’s direct flights connect Bangkok and Zhengzhou daily in 4 hours and 10 minutes.

For reservations, log on to www.thaismileair.com.

More info : Contact China’s tourism bureau at 0 2541 4138 or visit www.chinaembassy.co.th.

กว่า 200 องค์ ซึ่งใช้สำหรับเป็นสุสานฝังศพ

อดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีนผู้มรณภาพ แต่ที่

สำคัญคือ วัดแห่งนี้เป็นสำนักฝึกกังฟูเส้าหลิน

ศิลปะการป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน

ซึ่งหลายคนคุ้นเคยกันดีจากเรื่องราวที่ปรากฏ

ในภาพยนตร์จีนกำลังภายใน

มาถึงเจิ้งโจวแล้ว อีกสถานที่ที่ต้องไป

ยลความงาม นั่นคือถ้ำผาหลงเหมิน หรือ

ถ้ำสวรรค์ประตูมังกร ในเมืองลั่วหยาง ที่อยู่

ไม่ห่างกัน ถ้ำผาแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างทาง

พุทธศาสนายุคแรกของจีน ได้ขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกเช่นกัน

ลักษณะเป็นกลุ่มถ้ำบนหน้าผา 2 ด้านที่

ประจันหน้าเข้าหากัน โดยมีถ้ำเกือบ 2,500

ถ้ำ เรียงรายยาวราว 1 กิโลเมตร และรูป

แกะสลักพระพุทธรูปอีกกว่า 100,000 องค์

ตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋ว 2 เซนติเมตร ไปจนถึง

สูงสุด 17 เมตร ซึ่งรูปแกะสลักที่สมบูรณ์ที่สุด

เป็นรูปพระนางบูเช็กเทียน นอกจากนั้นถ้ำผา

ยังขนาบข้างด้วยแม่น้ำอี้ เหมาะกับการชมวิว

ยามเย็นและชมพระอาทิตย์ตกน้ำด้วย

เที่ยวท่องไปในเมืองเจิ้งโจวและสถานที่

ข้างเคียงครานี้ แม้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวที่พาไป

สัมผัส แต่ก็คงทำให้ทุกคนซึมซับกับคุณค่า

และความงามแห่งอารยธรรมพันปีของเมือง

แห่งนี้ได้ไม่น้อยเลย

TRAVELLERS’ GUIDE

Getting there : เดินทางสะดวกปลอดภัยไปกับสายการบิน THAI Smile

จากกรุงเทพฯ-เจิ้งโจว มีเที่ยวบินทุกวัน วันละ 1 เที่ยว ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที

สำรองที่นั่งได้ที่ www.thaismileair.com

More info : การท่องเที่ยวจีน โทร. 0 2541 4138, www.chinaembassy.or.th

76 May 2019

77


TRAVEL

游 历 千 年 文 明 郑 州

中 国 地 大 物 博 , 充 满 既 有 价 值 又 精 美 的 旅 游 胜 地 , 郑 州 是 旅

游 必 去 的 景 点 , 这 里 承 载 着 千 年 文 明 , 美 丽 黄 河 流 经 此 处 。

บนซ้าย : อีกมุมสวยงามของจุดชมวิวแม่น้ำเหลือง

Top left : A spot of scenic beauty along the Yellow River.

左 上 方 : 黄 河 观 景 点 的 优 美 景 色 。

บนขวา-ล่าง : ถ้ำผาหลงเหมิน มหัศจรรย์แห่งงานแกะสลักถ้ำหินอายุนับพันปี

ที่มีแม่น้ำอี้ไหลผ่าน

Top right-bottom : The Longmen Grottoes are home to fine rock

carvings, with a river on one side.

右 上 方 - 下 方 : 龙 门 石 窟 , 具 有 伊 河 流 经 的 数 千 年 历 史 之 奇 迹 石 窟 雕 像 。

河 南 省 省 会 郑 州 曾 作 为 商 代 都 城 , 郑 州 是 华 夏 文 明 的 发 祥 地 , 受 到 游 客 欢

迎 的 旅 游 城 市 , 这 里 交 通 便 利 , 经 济 繁 荣 , 具 有 众 多 美 丽 的 景 区 , 临 近 周

边 旅 游 城 市 的 洛 阳 、 安 阳 和 开 封 。

郑 州 黄 河 风 景 名 胜 区 作 为 郑 州 的 必 去 景 点 , 里 面 坐 落 着 106 米 高 的 炎

黄 二 帝 塑 像 , 且 是 观 赏 黄 河 的 最 佳 之 处 , 黄 河 携 带 的 黄 土 , 让 河 流 呈 现 金

灿 灿 颜 色 , 景 色 十 分 优 美 。 随 后 到 郑 州 城 隍 庙 游 览 河 南 省 最 庞 大 明 代 古 建

筑 , 再 前 往 世 界 遗 产 地 少 林 寺 , 亲 眼 目 睹 少 林 功 夫 的 奇 迹 。

少 林 寺 ,1,500 年 历 史 悠 久 的 大 圣 佛 教 寺 院 , 位 于 郑 州 西 边 登 封 市 的

嵩 山 之 上 。 这 里 承 载 着 许 多 价 值 连 城 的 建 筑 如 塔 林 。 该 寺 院 的 亮 点 之 处 是

少 林 功 夫 训 练 基 地 。

到 了 郑 州 , 不 容 错 过 的 景 点 是 洛 阳 市 龙 门 石 窟 , 该 石 窟 是 中 国 佛 教 初

期 的 雕 刻 艺 术 , 并 被 列 入 世 界 文 化 遗 产 地 。 两 面 悬 崖 相 面 , 具 有 约 2,500

多 座 洞 窟 和 超 过 十 万 尊 雕 像 , 而 最 完 美 的 雕 像 为 武 则 天 雕 像 。 龙 门 石 窟 与

伊 河 相 伴 , 适 合 欣 赏 夕 阳 美 景 。

游 历 郑 州 和 周 围 景 区 , 领 略 千 年 文 明 城 市 之 价 值 和 魅 力 , 让 您 享 受 到

满 足 感 倍 增 。

旅 游 指 南

交 通 : 泰 国 微 笑 航 空 曼 谷 至 郑 州 航 班 , 每 天 1 班 , 飞 行 4 小 时 10 分 钟 ,

预 订 机 票 请 至 www.thaismileair.com。

详 情 : 中 国 旅 游 局 , 电 话 : 0 2541 4138,www.chinaembassy.or.th。

78 May 2019

79


Thailand is committed to promote

environmental-friendly meetings

throughout ASEAN Chairmanship 2019.

The Official Logo of the Thailand’s ASEAN 2019

Chairmanship is “Phuang Malai” or Flower Garland

ตราสัญลักษณ์ทางการของการเป็นประธานอาเซียนของไทยออกแบบโดย

นายเขมพงศ์ รุ่งสว่าง และนางสาวชยุตา หอมหนัก ผู้ชนะเลิศในโครงการ

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยกระทรวงการ

ต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมี

เยาวชนจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 8-25 ปี ส่งแบบตราสัญลักษณ์จำนวน

ทั้งหมด 321 แบบ เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ โครงการประกวดนี้แสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน

ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562

ผู้ออกแบบใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตรา

สัญลักษณ์ จากแนวคิดว่า คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล เป็น

สัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยการออกแบบได้ผสม

ผสานงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทันสมัย

“ดอกไม้” ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของ

ประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน “อุบะมาลัย”

เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่

พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้า

ด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิด “Advancing Partnership

for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

สีหลักที่ใช้ในผลงานได้รับเเรงบันดาลใจมาจากสีเปลือกมังคุดซึ่งเป็น

สีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการนำ

ไปใช้งาน

The official logo of the Thailand’s ASEAN 2019 Chairmanship was

designed by Mr. Khemphong Rungsawang and Miss Chayuta Homhnug

- the winners of the 2 nd National Youth Design Competition organised

by the Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with Silpakorn University,

Chulalongkorn University, Rangsit University and Bansomdejchaopraya

Rajabhat University. In total, 321 art portfolios were submitted by youth,

between the ages of 8 and 25 years old, nationwide to the jury. The

Competition testified the commitment of the Royal Thai Government in

promoting youth participation in Thailand’s ASEAN 2019 Chairmanship.

The design of the logo drew its inspiration from Phuang Malai, or

flower garland, which is commonly used in Thailand to welcome and

honour our guests.

“Flowers” that are put together and arranged into a circle shape,

represent “the people” of the ASEAN Community and their collective

cooperation to drive forward together the ASEAN Community. Ten tassels

hanging from the Malai symbolise the ten ASEAN Member States. They

collectively form the shape of an upward arrow, representing their striving

together in “Advancing Partnership for Sustainability”, which is the theme

of Thailand’s ASEAN Chairmanship, towards a people-centered ASEAN

Community, that leaves no one behind and looks to the future.

The logo’s theme colour is inspired by the colour of purple

mangosteen, Thailand’s “Queen of Fruits”.

#ASEAN2019

ประเทศไทยมุ่งมั่นสนับสนุนแนวทาง

จัดการประชุมอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ASEAN 2019 Go Green

a small step towards sustainability

ในปีนี้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ภายใต้การเป็นประธาน

ของไทยได้ก้าวย่างใหม่ไปสู่ความยั่งยืน โดยประเทศไทยได้นำแนวทางจัดการประชุมที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) มาปรับใช้ในการจัดการประชุมอาเซียน ทั้งในระดับการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับรัฐมนตรี และระดับผู้น ำประเทศ

รวมกว่า 200 การประชุมตลอดทั้งปี 2562 ซึ่งจะเป็นการนำแนวคิดหลักของการเป็นประธาน

อาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง

แนวคิดจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) คำนึงถึงการใช้

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่

Reduce (ลดการใช้วัสดุที่จะกลายเป็นขยะ) Reuse (การใช้วัสดุที่สามารถใช้งานหลายครั้ง)

และ Recycle (การนำวัสดุที่จะเป็นขยะมา recycle)

Reduce ในสถานที่ประชุมจะเปลี่ยนจากการใช้ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก กล่อง

อาหารพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาเป็นการใช้ขวดน้ำแก้ว

คูลเลอร์น้ำ กล่องอาหารที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ถุงผ้าฝ้ายหรือถุงกระดาษทดแทน สถานที่

จัดการประชุมได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้ในกระถางแทนที่โอเอซิสโฟม รวมถึง

ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ช่วย

ให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และลดการใช้กระดาษ

ในการประชุมอย่างมาก

Reuse คือการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุมครั้งต่อไปอีก เพื่อลดการสร้างขยะ รวมถึง

ซองพลาสติกใส่บัตรผู้เข้าร่วมการประชุม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และฉากหลังถ่ายรูป

Recycle สำหรับกระดาษและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ผลิตสิ่งของ

ใหม่ อาทิ ฉากหลังถ่ายรูปกระดาษ โลโก้ สร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม ป้ายประชาสัมพันธ์

ไวนิลก็จะกลับมาเป็นกระเป๋าใส่ของ

อีกมิติหนึ่งของการนำคำพูดหรือแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

ไปเป็นการกระทำที่เห็นผลเป็นรูปธรรม คือการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม ที่สนใจหรือมีโครงการ

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาร่วมเป็น “หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน” อาทิ การจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของการประชุมต่าง ๆ ตามแนวทาง Green Meeting รวมถึงการ

จัดกิจกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งใน

ชีวิตประจำวัน ซึ่งการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นก็ช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย

การประชุมอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งปีนี้ นอกจากจะเป็น

โอกาสให้ประเทศไทยได้ต้อนรับแขกสำคัญจากประเทศต่าง ๆ ด้วยมิตรไมตรีแล้ว ยังเป็น

โอกาสที่มีคุณค่าสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดที่จะได้รับประสบการณ์ของการประชุม

อย่างยั่งยืนร่วมกัน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

This year the Association of South East

Asian Nations or “ASEAN” under Thailand’s

Chairmanship has embarked on another

meaningful step towards sustainability.

As the venue of over 200 ASEAN-related

meetings, Thailand has gradually applied the concept of environmentfriendly

measures or “Green Meeting” in organising various meetings,

ranging from technical working groups, senior officials, ministerial meetings

to Leader Summits, throughout 2019. This will bring our Chairmanship theme

of “Advancing Partnership for Sustainability” into fruition.

The concept of Green Meeting focuses on using resources efficiently

and minimising wastes through the principle of 3Rs: Reduce, Reuse and

Recycle.

“Reduce” is implemented by replacing plastic water bottles, plastic

straws, plastic food containers and other single-use plastic products with

environmentally friendly products such as glass water bottles, water coolers,

bio-degradable food containers, as well as cotton or paper bags instead.

The conference venues are also decorated with plants and pot flowers

instead of foam oasis. Another important aspect of “Reduce” is

eliminating or minimising paper waste by utilising online-registration

systems, websites and online applications to provide up-to-date

information for all ASEAN delegates and participants.

“Reuse” is reusing conference materials wherever possible including

plastic badge covers, roll-ups and backdrops. Paper and unavoidable

plastic products such as vinyl banners will be collected to “Recycle”

or “Upcycle” into new products such as paper photo backdrops, paper

landmark and shopping bags.

Another aspect of “turning words or

motto into concrete actions” during our

ASEAN Chairmanship is to promote partnership

with private sector, academics and civil society

to support the implementation of Green Meeting

in various aspects such as supplying environmentally

friendly products and launching campaigns to

urge the general public to reduce single-use plastic in their daily lives and

routines. Spending on local green products also directly helps stimulating

the local economy.

Green ASEAN meetings, hosted throughout this year, therefore,

are not only an opportunity for Thailand to offer a good warm welcome

and hospitality for their important guests but also a valuable chance

for all ASEAN participants to experience sustainable meetings together,

and thereby help minimising impact on our environment.


FOOD

อิ่มอร่อยไปกับรอยยิ้มด้วยเมนูพิเศษ

จากสายการบินไทยสมายล์

THAI SMILE’S SCRUMPTIOUS SPECIAL DISHES TO DELIGHT PASSENGERS

สายการบินไทยสมายล์ ชวนผู้โดยสารเดินทางไปกับรอยยิ้ม

ด้วยเมนูพิเศษที่จะสร้างทั้งความอิ่มเอมและเอร็ดอร่อย

ประกอบด้วยอกไก่รมควันกับสลัดบีทรูท ยำมาม่า

และช็อกโกแลตโดมราสป์เบอร์รี สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ

ในชั้น Smile Plus Class ที่มีเวลาออกเดินทาง 09.31 น. เป็นต้นไป

โดยพร้อมให้บริการตลอดเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

THAI Smile is set to bring a warm smile to all passengers by rolling

out a new set of exclusive dishes that promise to keep them

sated with pleasure. Designed for Smile Plus Class passengers,

the new dishes – “Smoked Chicken Breast with Beetroot Salad,”

“Yum Mama” and “Chocolate Dome with Raspberry” – will be served

throughout May 2019 on domestic flights departing from 09.31.

86 May 2019

87


NEWS

ไทยสมายล์รับโล่เกียรติคุณจากศูนย์รับบริจาค

อวัยวะสภากาชาดไทย

คุณชาริตา ลีลายุทธ (ขวา) รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ

หน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์รับบริจาคอวัยวะ

จากคุณสวนิต คงสิริ (ซ้าย) ผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เนื่องในวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

THAI SMILE AWARDED AN HONORARY

PLAQUE BY THAI RED CROSS

Charita Leelayudth (right), Acting CEO of THAI Smile

Airways Co., Ltd., was conferred an honorary plaque in

recognition of THAI Smile’s support for activities of the

Thai Red Cross Society’s Organ Donation Center.

The plaque was awarded by Sawanit Kongsiri (left),

Assistant Secretary General for External Relations of

the Thai Red Cross Society, in a ceremony that marked

“the Thai Red Cross Organ Donation Centre’s Day”.

THAI Smile has been supporting the Organ Donation

Center by providing free air tickets for all domestic

routes to staff members of the Thai Red Cross Society

involved in transporting donated organs from donors

to patients in need of organ transplants. The support

scheme is yet another of THAI Smile’s CSR activities.

The ceremony was held recently at the Padtayapatana

Building. Chulalongkorn University’s Faculty of Medicine.

ซึ่งไทยสมายล์สนับสนุนบัตรโดยสารแก่สภากาชาดไทย เพื่อร่วม

ขนส่งอวัยวะจากผู้บริจาคไปสู่ผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ

ตลอดทุกเส้นทางในประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตอกย ้ำภารกิจ

ในการรับผิดชอบต่อสังคมของไทยสมายล์ ณ อาคารแพทยพัฒน์

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื ่อเร็วๆ นี้

ไทยสมายล์ร่วมกับร้านออเดรย์ คาเฟ่

เปิดตัวเมนูพิเศษต้อนรับสงกรานต์

คุณเนตรนภางค์ ธีระวาส (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่สายการบริการลูกค้า

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด ร่วมกับ คุณจณิสตา จรูญสมิทธิ์ (ที่ 3

จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น

จำกัด จัดงานเปิดตัวเมนูพิเศษต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ โดยสายการบิน

ไทยสมายล์และร้านออเดรย์ คาเฟ่ ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้น ได้แก่

“พานาคอตต้าสาคูมะม่วงน้ำดอกไม้ และพานาคอตต้ามะยงชิด”

ให้บริการแก่ผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน ที่ผ่านมา โดยมีคุณสัญชาญ สถาพรวุฒิคุณ

(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายบริการบนเครื่องบิน, คุณศิริขวัญ ทรงสิทธิโชค

(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและตราผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด และคุณพัชระ มีสัจจี (ที่ 2 จากขวา)

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ร่วมงาน ณ ร้านออเดรย์ คาเฟ่ แอนด์ บิสโทร ทองหล่อ เมื่อเร็วๆ นี้

THAI SMILE TOGETHER WITH AUDREY CAFÉ

LAUNCHED A SONGKRAN DESSERT MENU

Nednapang Teeravas (centre), Chief Customer Service Officer,

THAI Smile Airways Co., Ltd., and Janista Charoonsmith (3 rd from

right), Chief Executive Officer, Audrey Group Inc., presided over

a ceremony to launch a new dessert menu to welcome the

Songkran Festival. The special menu, jointly created by THAI Smile

and Audrey Café, featured “Mango Sago Panna Cotta” and

“Marian Plum Panna Cotta”, which were served on the airline’s

domestic and international flights from 13-17 April. Sancharn

Sathaphornwuthikhun (3 rd from left), Director of In-Flight Service

Department, Sirikwan Songsittichok (2 nd from left), Director of

Branding & Marketing Communications, THAI Smile Airways Co.,Ltd.,

and Patchara Meesatjee (2 nd from right), Senior Business

Development Manager, Audrey Group Inc., joined the ceremony

that was held recently at Audrey Café & Bistro Thonglor.

88 May 2019

89


TALK

เสียงจากผู้โดยสาร!

วีสมายล์พูดคุยกับผู้โดยสารของสายการบินไทยสมายล์

ถึงความประทับใจในการใช้บริการ

OUR VALUABLE PASSENGERS

SHARE MEMORABLE

EXPERIENCES ON THAI SMILE’S

HOSPITALITY AND SERVICE.

แนะนำตัวให้ผู้อ่านวีสมายล์ได้รู้จักสักนิดค่ะ

ดิฉัน รัญชิกา สุทธิดี ครอบครัวของดิฉันทำธุรกิจส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง ด้วยรูปแบบ

ของอาชีพการงาน รวมถึงชีวิตครอบครัว เป็นเหตุผลให้ใช้บริการสายการบินค่อนข้างบ่อย

โดยเฉพาะสายการบินไทยสมายล์นั้น ดิฉันเป็นขาประจำมานานกว่า 3 ปีแล้ว

เส้นทางที่ใช้บริการบ่อยๆ คือ อุดรธานี-กรุงเทพฯ เหตุผลหนึ่งที่เจาะจงไทยสมายล์

เพราะบ้านอยู่ใกล้สุวรรณภูมิ ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งคือ สายการบินนี้มีการดีเลย์น้อยมาก

บอกได้เลยว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องเดินทางภายในประเทศ สายการบินไทยสมายล์

จะเป็นสายการบินแรกที่นึกถึงค่ะ

เมื่อเอ่ยถึงสายการบินไทยสมายล์ อะไรเป็นสิ่งแรกที่คุณนึกถึงคะ

ในเรื่องความตรงต่อเวลาของเที่ยวบิน ต้องยกให้ไทยสมายล์มาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะ

รองลงมาจะชอบในความไม่จุกจิกของสายการบิน รวมถึงการอำนวยความสะดวกสบาย

ในทุกขั้นตอนของการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการจองตั๋วที่รวมเบ็ดเสร็จทุกอย่าง

ไม่ให้เราต้องจ่ายเพิ่ม บริการบนเครื่องบินก็ดี ทำให้ผู้โดยสารอย่างเรารู้สึกไว้วางใจ

อยากให้บอกเล่าความประทับใจที่มีต่อสายการบินไทยสมายล์ค่ะ

ค่อนข้างประทับใจการบริการของลูกเรือ รู้สึกว่านี่คือจุดแข็งที่ทำให้สายการบินนี้มี

ความแตกต่างจากสายการบินอื่น เพราะพนักงานของไทยสมายล์ดูนอบน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส

มีสัมมาคารวะ ในขณะเดียวกันเราก็เห็นถึงความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหน้าที่ของลูกเรือ

ทุกคน ที่ยินดีจะช่วยเหลือผู้โดยสารให้รู้สึกสบายยามเดินทางมากที่สุด นอกจากนี้

ไทยสมายล์ยังใส่ใจในทุกรายละเอียด เช่น ช่วงเทศกาลต่างๆ อย่างปีใหม่ ตรุษจีน ฯลฯ

ถ้าหากได้บินกับไทยสมายล์ ก็จะได้รับขนมชิ้นพิเศษ เป็นการใส่ใจในรายละเอียด

ที่ช่วยสร้างการจดจำให้กับผู้โดยสารได้ดีค่ะ

COULD YOU PLEASE INTRODUCE YOURSELF?

I am Runchika Sutthidee. I run a family business

that exports frozen seafood. Given the nature of

my work and family life, I use the service of

THAI Smile frequently. I have been a frequent

flyer of THAI Smile for more than 3 years now.

I fly mostly on the Udon Thani-Bangkok route.

I choose THAI Smile because my home is close

to Suvarnabhumi Airport. Another reason is that

THAI Smile has a low rate of flight delays.

I can say that whenever I need to fly domestically,

THAI Smile is my first choice.

MENTION THAI SMILE AND WHAT COMES TO MIND?

When it comes to punctuality, THAI Smile is tops.

I like the fact that THAI Smile is not really a finicky

airline. There’s a lot of convenience in every

aspect of your journey, from the reservation-that’s

delightfully all-inclusive-to the excellent in-flight

service that earns trust of passengers.

PLEASE TELL US SOME OF YOUR MOST

IMPRESSIVE MOMENTS WITH THAI SMILE.

I’m impressed with the cabin crew’s service.

This is one of the strengths that sets it apart from

other airlines. THAI Smile staff are meek, cheerful

and respectful (towards others). Meanwhile,

I can see that the airline’s flight attendants

invariably demonstrate a strong determination to

carry out their duties. They’re all delighted to help

passengers, assuring them of comfort throughout

the journey. Besides, THAI Smile has meticulous

attention to detail. During festivals like New Year or

Chinese New Year, if you fly THAI Smile, you’re likely

to be treated to a special pastry that leaves a lasting

impression on passengers.

92 May 2019

93


HOROSCOPES

WORDS : GARAGAY SRIPARINYASIN

ILLUSTRATOR : CHUMPOL AKKAPANTANON

ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง มะเส็ง

ท่องเที่ยว

ไปตามดวง

อ่านดวงประจำเดือนพฤษภาคม 2562

Enjoy Travelling

with Your Stars

นักษัตร หมายถึงชื่อรอบเวลากำหนด 12 ปี เป็น 1 รอบ โดยกำหนดสัตว์ 12 ชนิด

เป็นเครื่องหมายในแต่ละปี เริ่มจากปีชวด (หนู) ฉลู (วัว) ขาล (เสือ) เถาะ (กระต่าย)

มะโรง (งูใหญ่) มะเส็ง (งูเล็ก) มะเมีย (ม้า) มะแม (แพะ) วอก (ลิง) ระกา (ไก่) จอ (สุนัข) กุน (หมู)

子 鼠 丑 牛 寅 虎 卯 兔 辰 龙 巳 蛇

Rat Ox Tiger Rabbit Dragon Snake

1924

1936

1948

1960

1972

1984

1996

2008

1925

1937

1949

1961

1973

1985

1997

2009

1926

1938

1950

1962

1974

1986

1998

2010

1927

1939

1951

1963

1975

1987

1999

2011

1916

1928

1940

1952

1964

1976

1988

2000

1917

1929

1941

1953

1965

1977

1989

2001

ปีชวด | Rat | 子 鼠 ปีฉลู | Ox | 丑 牛 ปีขาล | Tiger | 寅 虎 ปีเถาะ | Rabbit | 卯 兔 ปีมะโรง | Dragon | 辰 龙 ปีมะเส็ง | Snake | 巳 蛇

การเงินจะเหนื่อยอยู่บ้าง มีปัญหา

เฉพาะหน้าเข้ามาบ่อยๆ แต่ก็จะพอ

แก้ไขได้ในช่วงปลายเดือน ส่วนการงาน

จะได้รับข่าวประกาศสำคัญเร็วๆ นี้

ถ้ามีการสมัครงานใหม่ใดๆ จะได้รู้ผลแล้ว

สำหรับการเดินทางจะต้องเหนื่อยก่อน

ต้องอดทนกับเรื่องวุ่นวายก่อนถึงเป้าหมาย

ปลายทาง แต่วางใจได้ในความปลอดภัย

การเงินต้องอดทนกับเรื่องค่าใช้จ่าย

จะมีส่วนที่ต้องยอมควักกระเป๋าไปโดย

หลีกเลี่ยงไม่ได้ การงานก็เสี่ยงไปอีกแบบ

เป็นระยะที่จะดวงตกเล็กน้อย แต่ก็มีเรื่องดีๆ

มาถึงด้วย เกี่ยวกับการเดินทางจะมี

ความราบรื่น ได้สดชื่นกับเพื่อนร่วมทริป

ที่มีแผนเดินทางต่างประเทศจะสนุก

กว่าที่คิด

การเงินต้องจัดสรรอย่างจริงจัง ช่วงนี้

สถานการณ์ไม่ค่อยดีนัก อาจต้องมองหา

งานพิเศษมาเป็นตัวช่วย ส่วนการงาน

สำคัญที่การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน

บางคน จะทำให้คุณเองได้รับผลดี

ตอบแทนภายหลัง สำหรับการเดินทาง

เตือนระวังมิจฉาชีพ อาจมีเรื่องข้าวของ

สูญหาย ไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า

การเงินจะได้ตัดสินใจบางเรื่องที่สำคัญ

อาจเป็นการซื้อขาย การเจรจาต่อรอง

การงานมีเกณฑ์แจ่มใส เด่นในการทำงาน

กับครอบครัว ธุรกิจในระบบกงสีจะไปได้ดี

เป็นพิเศษ ส่วนการเดินทางมีความสำคัญ

ที่จิตใจ ถ้าเป็นเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ระวังจะได้

ง้องอนกันไปตลอดทาง

การเงินจะได้ก้อนใหม่ๆ เข้ามา แต่ก็

จะมีเรื่องเสียเงินไม่คาดฝัน การได้การเสีย

ยังไม่แน่นอน ส่วนการงานเด่นที่งานประจำ

ยังมีความแน่นอนมั่นคง ได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมดี

การเดินทางมีข่าวดี เด่นพิเศษเกี่ยวกับทริป

ต่างประเทศ เดินทางกับแฟนจะหวานชื่น

การเงินอยู่ที่ความขยันขันแข็ง เอาแรง

เข้าสู้ จะได้ค่าตอบแทนที่ดีในภายหลัง

ส่วนการงานยังต้องปรับตัวอยู่มากมาย

มักได้อยู่ร่วมฝ่ายกับคนที่ไม่ค่อยสอดคล้อง

กัน สำหรับการเดินทางจะปลอดภัยดี

หากเป็นทริปที่เกี่ยวกับการเยี่ยมเยือน

ภูมิลำเนา หรือเดินทางกับคนในครอบครัว

จะมีความสุขมาก

Your financial situation is growing

tense with immediate concerns crying

out for attention. But things will work

out quite well by the end of the month.

Careerwise, there will be favourable

announcements soon. You will have

known the outcome of a job

application. Travel is tiresome but

be patient with any disruptions that

may arise before you reach your

destination. You’ll be safe all the way

through.

Financially, unavoidable expenses are

on the increase. Careerwise, this is

a risky period and you’re down on your

luck, but good things are set to come

your way. Travel goes smoothly, with

travel companions bringing happiness.

Your overseas trip is likely to be much

more fun than you thought.

It’s time to manage your finances

seriously as the outlook is not so

favourable. You might need to find

odd jobs for extra income. At work,

try to focus your attention on helping

some of your colleagues, which will

pay off down the line. If travelling,

keep an eye out for con men. You might

lose some valuables. So, never trust

a stranger.

Money matters need your decision

concerning things to sell or buy or

negotiations. Careerwise, the outlook

is bright. Family businesses look

promising with excellent prospects.

Travel may bring emotional stress in

case of travelling with your loved one.

Squabbles are likely.

You will make a fortune even though

unpredictable expenses will increase.

Any gains and losses remain uncertain.

The outlook is good for those on

full-time jobs, which remain secure

and stable. You will receive the backing

from the higher-ups. Travel brings

good news, especially if it’s an overseas

trip. A journey with your loved one is at

its sweetest.

Income depends on your diligence

and effort. Your labour will pay off

later. You need a lot of self-adjustment

at work as you might end up working

with someone incompatible.

Travel is generally safe and a trip to

your hometown or with your family

members brings happiness.

资 金 让 您 有 些 困 扰 , 经 常 发 生 面 临 的 问 题 ,

在 月 底 就 可 以 能 够 解 决 。 工 作 方 面 , 重 要 发 布

信 息 将 来 临 , 若 应 聘 新 工 作 将 知 道 结 果 。 旅 行

一 切 安 全 , 但 在 抵 达 目 的 地 之 前 , 可 能 要 为 一

些 烦 恼 问 题 而 感 到 累 倦 , 需 要 坚 持 。

资 金 需 要 注 意 支 出 费 用 , 会 有 事 情 让 您 不 得

不 掏 钱 。 工 作 有 点 风 险 , 进 入 小 晦 气 时 段 ,

不 过 还 是 有 好 事 进 来 的 。 旅 行 一 切 顺 利 ,

与 旅 伴 玩 的 很 开 心 , 国 外 旅 游 会 比 想 象 的 要

好 玩 。

在 这 个 时 段 里 , 必 须 认 真 管 理 资 金 , 情 况 还

未 稳 定 , 可 能 要 找 二 次 就 业 来 挽 救 情 况 。

工 作 , 帮 忙 同 事 必 会 收 到 好 回 应 。 旅 行 应 当

注 意 盗 贼 , 可 能 损 失 物 品 , 应 当 慎 重 生 面 人 。

会 有 关 于 资 金 的 重 要 事 情 让 您 做 决 定 , 可 能

是 买 卖 或 谈 判 的 事 。 工 作 都 挺 好 , 家 庭 生 意

或 与 家 人 工 作 特 别 突 出 。 旅 行 方 面 , 若 与 爱

人 出 游 , 要 注 意 心 情 , 可 能 发 生 小 矛 盾 。

金 钱 进 入 , 但 可 能 会 有 意 想 不 到 的 支 出 。 全 职

工 作 很 突 出 , 前 程 似 锦 , 长 者 给 予 支 持 。 旅 行

将 收 到 好 消 息 , 国 外 旅 行 非 常 好 , 与 爱 人 旅 行

会 很 甜 蜜 。

财 运 取 决 于 您 的 努 力 , 尽 力 奋 斗 , 将 收 到 好 的

报 酬 。 工 作 还 有 很 多 地 方 需 要 调 整 , 且 经 常 要

与 有 异 议 的 人 工 作 。 旅 行 安 全 顺 畅 , 若 是 回 乡

或 与 家 人 旅 行 会 非 常 的 惬 意 。

94 May 2019

95


HOROSCOPES

มะเมีย มะแม วอก ระกา จอ กุน

12 นักษัตรเป็นธรรมเนียมสืบกันมาในฝั่งเอเชีย มีตำนานเล่าขานมากมาย

เกี่ยวกับที่มาของนักษัตร หนึ่งในนั้นเล่าว่า เกิดจากดำริของเทพเจ้าที่จะตั้ง

สัตว์เป็นเจ้าของปีจากลำดับการเดินทางมาถึง ในบรรดาสัตว์มากมายนั้น

เจ้าวัวรู้ตัวว่าเดินช้า จึงออกเดินทางตั้งแต่เที่ยงคืน พอเจ้าหนูเห็นก็กระโดดขึ้น

หลังวัว เมื่อถึงรุ่งเช้า วัวก็เดินทางไปถึงก่อนใครๆ และเมื่อวัวส่งเสียงเรียก

เจ้าหนูรีบกระโดดลงมาจากหลังวัวและวิ่งไปหาเทพเจ้า “เจ้าหนู ยินดีต้อนรับ”

หนูจึงเป็นสัญลักษณ์ของปีนักษัตรปีแรก ติดตามมาด้วยสัตว์ต่างๆ

โดยมีหมูเป็นตัวสุดท้าย

The Chinese Zodiac is a repeating cycle of 12 years, with each year being

represented by an animal and its reputed attributes. The animals are : Rat,

Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Goat, Monkey, Rooster, Dog, and Pig.

Each Year is associated with a zodiac animal.

According to Chinese legend and mythology God wanted to assign animals

to each year in the order of which animal won the race. The Ox knew that it

was slow and started at midnight but the Rat jumped on the Ox’s back and

when they reached their destination the Rat ran to God first declaring its

victory. Thus the year started with the Rat and ends with the Pig.

十 二 生 肖 , 又 叫 属 相 , 是 与 十 二 地 支 相 配 以 人 出 生 年 份 的 十 二 种 动 物 ,

包 括 子 ( 鼠 )、 丑 ( 牛 )、 寅 ( 虎 )、 卯 ( 兔 )、 辰 ( 龙 )、 巳 ( 蛇 )、

午 ( 马 )、 未 ( 羊 )、 申 ( 猴 )、 酉 ( 鸡 )、 戌 ( 狗 )、 亥 ( 猪 )。

关 于 老 鼠 为 什 么 是 十 二 生 肖 之 首 的 神 话 故 事 有 很 多 版 本 , 流 传 最 多 的 版 本

是 : 天 界 要 举 办 赛 跑 大 会 , 天 神 规 定 跑 最 快 就 成 为 十 二 生 肖 中 的 动 物 。 老

牛 自 知 跑 得 不 快 , 子 夜 就 出 门 。 小 老 鼠 体 型 很 小 但 头 脑 机 灵 , 它 偷 偷 爬 上

老 牛 的 角 , 等 到 老 牛 到 达 目 的 地 时 , 小 老 鼠 突 然 从 牛 角 上 跳 下 来 , 成 了 第

一 名 。 其 他 动 物 也 相 继 抵 达 , 猪 是 最 后 一 名 。

午 马 未 羊 申 猴 酉 鸡 戌 狗 亥 猪

Horse Goat Monkey Rooster Dog Pig

1918

1930

1942

1954

1966

1978

1990

2002

1919

1931

1943

1955

1967

1979

1991

2003

1920

1932

1944

1956

1968

1980

1992

2004

1921

1933

1945

1957

1969

1981

1993

2005

1922

1934

1946

1958

1970

1982

1994

2006

1923

1935

1947

1959

1971

1983

1995

2007

ปีมะเมีย | Horse | 午 马 ปีมะแม | Goat | 未 羊 ปีวอก | Monkey | 申 猴

ปีระกา | Rooster | 酉 鸡 ปีจอ | Dog | 戌 狗 ปีกุน | Pig | 亥 猪

การเงินจะได้ข่าวดีเข้ามา มีจังหวะโชคลาภ

เงินทอง หากจะเสี่ยงโชคให้มองหาเลข 8

และ 21 สำหรับการงานจะได้รับความ

ร่วมมืออย่างดี คนที่อายุน้อยกว่ามักจะนำ

ความเปลี่ยนแปลงมาให้ด้วย ส่วนการ

เดินทางจะสำเร็จราบรื่น มีความสดชื่น

ทุกเส้นทาง หากมีปัญหาจะสามารถแก้ไข

ได้ทันการณ์

การเงินจะมีข่าวดีอย่างเหลือเชื่อ มีเกณฑ์

ได้รับโชคลาภรางวัล หรือที่ไม่คาดฝัน

ก็ปรากฏเข้ามา แต่การงานเตือนเรื่อง

เจ้านายหัวหน้า จะพบอุปสรรคปัญหา

ระหว่างกัน สำหรับการเดินทางจะมี

ปัญหาบางอย่าง เรื่องบนรถบนถนน

ช่วงออกจากบ้าน บ้างอาจได้เจอ

ประสบการณ์แปลกๆ แต่ก็จะต้นร้าย

ปลายดี

การเงินอยู่ที่เรื่องงานเต็มๆ งานเดิน

เงินดี จะมีจังหวะคว้าโชคได้ดังใจหวัง

แต่การงานยังต้องลุ้นกับเรื่องท้าทาย

หัวหน้าเจ้านายมักเพ่งเล็งเป็นบางกรณี

ส่วนการเดินทางจะมีความสุขในทุก

เส้นทาง หากติดขัดก็เป็นบางอย่าง

หากมีปัญหาให้เรียกหาคนร่างท้วมผิวขาว

จะเข้ามาช่วยเหลือได้

การเงินจะมีข่าวดี สิ่งที่รอคอยจะมาถึง

การเริ่มต้นใหม่ๆ นำไปสู่โชคลาภอีกหลาย

ระดับ แต่การงานเตือนสำหรับผู้มีภาระ

คั่งค้าง ระวังการเสียเครดิต หรือติดขัด

เรื่องเวลาจนผู้อื่นแอบระอาใจ ส่วนการ

เดินทางจะแจ่มใส ไปเรื่องธุระการงานจะ

ราบรื่นดี ได้เพื่อนร่วมทางเป็นคนดีมีน้ำใจ

การเงินจะต้องได้ลุ้นได้รอสักหน่อย

หากมีเป้าหมายใช้เงินก้อนใหญ่ให้อดทน

ก่อน ชีวิตจะมีจุดเปลี่ยนแปลง ส่วนดวงงาน

จะเริ่มพุ่งแรง ได้แซงคู่ต่อสู้แข่งขัน

สำหรับการเดินทางจะถึงเป้าหมาย

โดยสวัสดิภาพ ปัญหาใดๆ หากมีจะได้

คนช่วยจัดการให้

การเงินจะได้เวลาตั้งหลักตั้งตัว ไม่ต้องกลัว

ลำบาก ทุกอย่างจะเป็นไปดังใจหวัง

ส่วนการงานจะได้ข่าวดีอีกครั้ง ไม่ว่า

จะเป็นงานใหม่งานเก่า เข้าทำที่ไหน

จะได้เพื่อนได้มิตร มีคู่คิดที่ปรึกษาดี

ส่วนการเดินทางต้องระวังเล็กน้อยเกี่ยวกับ

เพื่อนร่วมทาง ปัญหาบางอย่างจะเกิด

เพราะเรื่องส่วนตัว

Financially, good news is on the

horizon with a financial windfall in

store for you. If you want to take risks,

stick to the numbers 8 and 21.

At work, you will secure cooperation

and younger colleagues will bring

change. Travel goes successfully and

brings happiness on every route.

Any problems that arise along the way

will be sorted out just in time.

Financially, fortune is on your side

with the likelihood of getting a

financial windfall. At work, be wary

of your bosses as an obstacle or a

problem may get in your way. On the

travel front, problems exist on the

road as soon as you leave home. You

might face a bizarre situation, but

things will work out just fine.

Finances are entirely up to your work.

The harder you work, the more you

earn. You will have a chance to win a

financial reward as desired. At work,

the challenges remain with the

higher-ups poised to scrutinise your

performance. Travel brings happiness

on every route. There might be a few

delays. If in trouble, call upon someone

who are plumb and white.

Financially, good news is on the cards.

What you’ve been waiting for will arrive.

A new beginning will lead to lucky

encounters. At work, pay attention

to unfinished work or risk losing

credibility. Any delays would disappoint

other people. The outlook for travel

is bright. A work-related journey goes

smoothly. Travel companions will be

kind-hearted.

Financially, things remain unpredictable.

If you need to spend a fortune, it’s

wise to wait a little. Your life is about to

reach a crossroads. Careerwise, luck is

on your side and you will outperform

your rivals. Travel is safe all the way

through. Any problems along the way

will be dealt with by helpers.

Finances are secure and solid. Don’t

worry about any trouble. Things will

go as planned. Careerwise, you will

receive some good news once more,

whether it be a new job or your current

one. You will find friendly colleagues

and advisors at your new workplace.

On the travel front, be wary of your

travel companions as problems

relating to personal matters may arise.

将 收 到 关 于 资 金 的 好 消 息 , 财 运 滚 滚 来 ,

8 和 21 是 好 运 数 字 。 工 作 会 得 到 好 合 作 ,

少 年 同 事 将 带 来 的 改 变 。 旅 行 顺 畅 成 功 ,

若 有 问 题 也 可 以 及 时 解 决 。

资 金 将 收 到 意 外 的 好 信 息 , 有 获 得 财 富 奖 励 的

预 兆 。 工 作 需 注 意 避 免 与 上 司 或 老 板 发 生 矛 盾 。

旅 行 在 从 家 里 出 发 的 路 上 可 能 发 生 交 通 问 题

或 奇 怪 的 事 情 , 先 祸 后 福 。

资 金 全 都 看 工 作 , 工 作 好 , 收 入 必 然 好 ,

有 机 遇 得 到 如 意 的 好 运 。 工 作 还 要 为 具 有 挑

战 性 的 事 情 而 忐 忑 不 安 , 上 司 或 老 板 也 经 常

注 视 。 旅 行 一 切 快 乐 安 好 , 有 一 点 障 碍 ,

发 生 问 题 将 有 白 胖 人 士 来 帮 忙 。

将 收 到 资 金 的 好 消 息 , 等 待 的 事 会 显 示 ,

新 的 开 始 将 带 来 许 多 的 好 运 。 工 作 要 注 意 一 大

堆 未 完 成 的 工 作 , 要 注 意 失 去 信 任 或 时 间 问

题 导 致 他 人 耐 烦 。 旅 行 顺 利 快 乐 , 商 务 旅 行

顺 畅 , 有 善 心 的 旅 伴 。

资 金 还 要 等 待 或 期 待 一 些 , 花 大 笔 钱 的 计 划

还 需 要 忍 耐 等 待 , 生 活 将 到 改 变 点 。 工 作 运

气 开 始 好 到 极 致 , 超 越 竞 争 对 手 。 旅 行 会 平

安 无 恙 , 任 何 问 题 若 有 , 会 有 人 帮 忙 解 决 。

资 金 将 有 段 时 间 鼎 足 而 立 , 未 有 艰 苦 , 一 切

如 意 施 行 。 工 作 将 再 次 收 到 好 消 息 , 不 论 是

新 或 旧 工 作 , 会 遇 见 好 的 同 事 和 搭 档 。 旅 行

要 注 意 关 于 旅 伴 的 小 碎 问 题 和 一 些 私 人 问 题 。

96 May 2019

97


WEFIE

#WEfieWESmile

Check out this month’s WEfie

ขอเชิญจับกลุ่มกับเพื่อนร่วมทาง ถ้ามาเดี ่ยวลองมองหา

มิตรภาพข้างๆ จากนั้นโพส ยิ้ม และกดชัตเตอร์ได้เลย!

Whether travelling solo or in group, pair up with

your pal or find someone next to you, then strike

a pose, say cheese and click!

สนุกกับ WEFIE WESMILE

เซลฟี่แบบคู่หรือหมู่คณะกัน

Join our fun “WEfie” contest

of couple or group selfies.

加 入 我 们 的 乐 趣 “WEfie”

情 侣 或 团 体 自 拍 竞 赛 。

与 您 的 朋 友 配 对 或 寻 找 旁 边 的 人 , 摆 好 姿 势 ,

微 微 一 笑 , 再 点 击 发 送 !

• คุณสามารถร่วมสนุกชิงรางวัลกับนิตยสาร WE Smile ได้ด้วยการแชร์รูป

ลงอินสตาแกรม พร้อมใส่แฮชแท็ก #WEfieWESmile ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ

รางวัลสุดประทับใจ ไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทาง

หรือรางวัลสุดพิเศษอื่นๆ จากสายการบินไทยสมายล์ ทั้งนี้ชมภาพ

#WEfieWESmile ของผู้อ่านวีสมายล์เพิ่มเติม ได้ที่ www.WESmileMagazine.com

• Join our contest to win prizes by sharing your WEfie on Instagram

with a hashtag : #WEfieWESmile. Prizes up for grabs include air tickets

and other special gifts from THAI Smile.

Check out the images taken by WE Smile readers at WEfieWESmile.

Learn more at www.WESmileMagazine.com

• 在 Instagram 照 片 墙 上 标 签 #WEfieWESmile 分 享 您 的 自 拍 照 ,

参 加 比 赛 并 赢 取 WE Smile 奖 品 。

惊 喜 奖 品 包 括 由 泰 国 微 笑 航 空 提 供 的 全 价 机 票 及 其 他 特 殊 奖 品 。

您 可 在 www.WESmileMagazine.com 查 看 并 了 解 更 多 WE Smile 期 刊 读 者 的

#WEfieWESmile 活 动 拍 摄 照 片 。

SUBMIT YOUR WEFIE TO US!

• ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลหมอนผ้าห่มจากไทยสมายล์ ได้แก่

sbunsupha และ aimorn_bk โปรดติดต่อรับของรางวัลได้ที่

กองบรรณาธิการนิตยสาร WE Smile โทร. 0 2744 4975,

081 315 9814

• The winners of THAI Smile blanket pillows are sbunsupha

and aimorn_bk. Collect your prize at WE Smile’s editorial

department. Call 0 2744 4975, 081 315 9814.

• 发 送 您 的 WEfie 自 拍 吧 !

泰 国 微 笑 航 空 毯 子 枕 头 的 奖 品 获 奖 者 为 sbunsupha 和 aimorn_bk,

请 至 WE Smile 杂 志 编 辑 部 领 取 奖 品 ,

电 话 :0 2744 4975,081 315 9814。

98 May 2019

99


25

More magazines by this user
Similar magazines