10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ROYAL BIOGRAPHY<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<br />

พระมหากษัตริย์ของปวงชนชาวไทย<br />

วันที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา<br />

ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ตามบทบัญญัติของ<br />

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗<br />

มาตรา ๒ วรรค ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย<br />

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์<br />

ว่า ในกรณีที่บัลลังก์หากว่างลง และในกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ง<br />

ทายาทไว้ ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช<br />

๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธาน<br />

รัฐสภาเรียกประชุมสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานสภาอัญเชิญองค์รัชทายาท<br />

ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป ในการนี้ วันที่ ๑ ธันวาคม<br />

พุทธศักราช ๒๕๕๙ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร<br />

เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทาน<br />

พระราชวโรกาสให้ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ผู้สำเร็จราชการ<br />

แทนพระองค์ นำ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ<br />

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ<br />

ประธานศาลฎีกา เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียว<br />

ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ<br />

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราช<br />

สมภพ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่ง<br />

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์<br />

ขณะดำรงสมณศักดิ์ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหาร<br />

ถวายพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรม<br />

จักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช<br />

ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร”<br />

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเชษฐภคินี ๑ พระองค์ คือ<br />

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ<br />

พระขนิษฐภคินี ๒ พระองค์ คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา<br />

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี<br />

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br />

ทรงรับการศึกษาเบื้องต้น ณ โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังดุสิต<br />

ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงโปรดการทหาร<br />

ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถไปทอดพระเนตร และศึกษา<br />

ราชการทหารในหลายเหล่า ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของทหารและ<br />

ตำรวจตระเวนชายแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติในเขต<br />

ชายแดน มีพระราชปณิธานว่า เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษาแล้ว<br />

จะทรงรับราชการทหารสนองพระเดชพระคุณต่างพระเนตรพระกรรณ<br />

อย่างเต็มความสามารถ<br />

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๘ พระบาทสมเด็จ<br />

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา<br />

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประดับยศ ร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี<br />

พระราชทานแก่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ<br />

(พระอิสริยยศขณะนั้น) วันที่ ๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๙<br />

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ ทรงเข้ารับ<br />

การศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด<br />

แคว้นซัสเซกส์ ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พุทธศักราช<br />

๒๕๐๙ จากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมิลล์ฟิลด์ เมืองสตรีท<br />

แคว้นซอมเมอร์เซท ถึงเดือนกรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓<br />

ทรงเตรียมพระองค์เข้าศึกษาวิชาการทหารตามที่ทรงตั้งพระราชหฤทัย<br />

ณ ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนสิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๓<br />

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ เขตพารามัตตา<br />

นครซิดนีย์ และในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕-๒๕๑๙<br />

ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา และทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร<br />

บัณฑิต (การศึกษาด้านการทหาร) คณะการศึกษาด้านการทหาร<br />

มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย<br />

พุทธศักราช ๒๕๑๕ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๒๐ พรรษา<br />

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร<br />

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี<br />

สถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยให้ทรงดำรงพระอิสริยยศ<br />

“สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร”<br />

ตามโบราณขัตติยราชประเพณี<br />

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕<br />

มีพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม<br />

พระราชวังดุสิต ปรากฏพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า<br />

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช<br />

บดินทรเทพยวรางกูร<br />

วรขัตติยราชสันตติวงศ์<br />

จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ<br />

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ<br />

สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์<br />

มหิตลพงศอดุลยเดช<br />

สยามมกุฎราชกุมาร<br />

พุทธศักราช ๒๕๖๒ ถือเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย<br />

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธี<br />

บรมราชาภิเษกขึ้น ในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒<br />

เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร<br />

ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!