10.05.2019 Views

WESmile Magazine May 2019

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

In-Flight Magazine of Thai Smile Airways

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Thailand is committed to promote<br />

environmental-friendly meetings<br />

throughout ASEAN Chairmanship <strong>2019</strong>.<br />

The Official Logo of the Thailand’s ASEAN <strong>2019</strong><br />

Chairmanship is “Phuang Malai” or Flower Garland<br />

ตราสัญลักษณ์ทางการของการเป็นประธานอาเซียนของไทยออกแบบโดย<br />

นายเขมพงศ์ รุ่งสว่าง และนางสาวชยุตา หอมหนัก ผู้ชนะเลิศในโครงการ<br />

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นโดยกระทรวงการ<br />

ต่างประเทศ ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<br />

มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งมี<br />

เยาวชนจากทั่วประเทศ อายุระหว่าง 8-25 ปี ส่งแบบตราสัญลักษณ์จำนวน<br />

ทั้งหมด 321 แบบ เข้าสู่การพิจารณาของกรรมการ โครงการประกวดนี้แสดง<br />

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน<br />

ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562<br />

ผู้ออกแบบใช้ “พวงมาลัย” เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตรา<br />

สัญลักษณ์ จากแนวคิดว่า คนไทยนิยมใช้พวงมาลัยในงานมงคล เป็น<br />

สัญลักษณ์ของการต้อนรับและให้เกียรติผู้มาเยือน โดยการออกแบบได้ผสม<br />

ผสานงานศิลปะที่สะท้อนถึงความเป็นไทยกับมิติของความทันสมัย<br />

“ดอกไม้” ซึ่งนำมาร้อยเรียงเป็น “พวงมาลัย” สื่อถึงประชาชนของ<br />

ประชาคมอาเซียน ที่มีความร่วมมือกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน “อุบะมาลัย”<br />

เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ<br />

สัญลักษณ์ดังกล่าวเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นด้านบน เห็นเป็นรูปลูกศรที่<br />

พุ่งทะยานขึ้น สะท้อนถึงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้ก้าวไปข้างหน้า<br />

ด้วยกัน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้แนวคิด “Advancing Partnership<br />

for Sustainability” หรือ “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”<br />

สีหลักที่ใช้ในผลงานได้รับเเรงบันดาลใจมาจากสีเปลือกมังคุดซึ่งเป็น<br />

สีโทนไทย และได้ปรับโทนสีให้มีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับการนำ<br />

ไปใช้งาน<br />

The official logo of the Thailand’s ASEAN <strong>2019</strong> Chairmanship was<br />

designed by Mr. Khemphong Rungsawang and Miss Chayuta Homhnug<br />

- the winners of the 2 nd National Youth Design Competition organised<br />

by the Ministry of Foreign Affairs, in cooperation with Silpakorn University,<br />

Chulalongkorn University, Rangsit University and Bansomdejchaopraya<br />

Rajabhat University. In total, 321 art portfolios were submitted by youth,<br />

between the ages of 8 and 25 years old, nationwide to the jury. The<br />

Competition testified the commitment of the Royal Thai Government in<br />

promoting youth participation in Thailand’s ASEAN <strong>2019</strong> Chairmanship.<br />

The design of the logo drew its inspiration from Phuang Malai, or<br />

flower garland, which is commonly used in Thailand to welcome and<br />

honour our guests.<br />

“Flowers” that are put together and arranged into a circle shape,<br />

represent “the people” of the ASEAN Community and their collective<br />

cooperation to drive forward together the ASEAN Community. Ten tassels<br />

hanging from the Malai symbolise the ten ASEAN Member States. They<br />

collectively form the shape of an upward arrow, representing their striving<br />

together in “Advancing Partnership for Sustainability”, which is the theme<br />

of Thailand’s ASEAN Chairmanship, towards a people-centered ASEAN<br />

Community, that leaves no one behind and looks to the future.<br />

The logo’s theme colour is inspired by the colour of purple<br />

mangosteen, Thailand’s “Queen of Fruits”.<br />

#ASEAN<strong>2019</strong><br />

ประเทศไทยมุ่งมั่นสนับสนุนแนวทาง<br />

จัดการประชุมอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม<br />

ASEAN <strong>2019</strong> Go Green<br />

a small step towards sustainability<br />

ในปีนี้ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ภายใต้การเป็นประธาน<br />

ของไทยได้ก้าวย่างใหม่ไปสู่ความยั่งยืน โดยประเทศไทยได้นำแนวทางจัดการประชุมที่เป็น<br />

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) มาปรับใช้ในการจัดการประชุมอาเซียน ทั้งในระดับการ<br />

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ระดับรัฐมนตรี และระดับผู้น ำประเทศ<br />

รวมกว่า 200 การประชุมตลอดทั้งปี 2562 ซึ่งจะเป็นการนำแนวคิดหลักของการเป็นประธาน<br />

อาเซียนของไทย “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริง<br />

แนวคิดจัดการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Meeting) คำนึงถึงการใช้<br />

ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการ 3Rs ได้แก่<br />

Reduce (ลดการใช้วัสดุที่จะกลายเป็นขยะ) Reuse (การใช้วัสดุที่สามารถใช้งานหลายครั้ง)<br />

และ Recycle (การนำวัสดุที่จะเป็นขยะมา recycle)<br />

Reduce ในสถานที่ประชุมจะเปลี่ยนจากการใช้ขวดน้ำพลาสติก หลอดพลาสติก กล่อง<br />

อาหารพลาสติก ถุงพลาสติก ซึ่งเป็นพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาเป็นการใช้ขวดน้ำแก้ว<br />

คูลเลอร์น้ำ กล่องอาหารที่ย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ถุงผ้าฝ้ายหรือถุงกระดาษทดแทน สถานที่<br />

จัดการประชุมได้รับการตกแต่งด้วยดอกไม้และต้นไม้ในกระถางแทนที่โอเอซิสโฟม รวมถึง<br />

ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ การส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้ช่วย<br />

ให้การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ และลดการใช้กระดาษ<br />

ในการประชุมอย่างมาก<br />

Reuse คือการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการประชุมครั้งต่อไปอีก เพื่อลดการสร้างขยะ รวมถึง<br />

ซองพลาสติกใส่บัตรผู้เข้าร่วมการประชุม ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และฉากหลังถ่ายรูป<br />

Recycle สำหรับกระดาษและผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ผลิตสิ่งของ<br />

ใหม่ อาทิ ฉากหลังถ่ายรูปกระดาษ โลโก้ สร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่ม ป้ายประชาสัมพันธ์<br />

ไวนิลก็จะกลับมาเป็นกระเป๋าใส่ของ<br />

อีกมิติหนึ่งของการนำคำพูดหรือแนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”<br />

ไปเป็นการกระทำที่เห็นผลเป็นรูปธรรม คือการแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ<br />

ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาควิชาการและภาคประชาสังคม ที่สนใจหรือมีโครงการ<br />

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาร่วมเป็น “หุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน” อาทิ การจัดหาวัสดุ<br />

อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของการประชุมต่าง ๆ ตามแนวทาง Green Meeting รวมถึงการ<br />

จัดกิจกรรมในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นให้สาธารณชนลดการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งใน<br />

ชีวิตประจำวัน ซึ่งการอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นก็ช่วยกระตุ้น<br />

เศรษฐกิจท้องถิ่นอีกด้วย<br />

การประชุมอาเซียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งปีนี้ นอกจากจะเป็น<br />

โอกาสให้ประเทศไทยได้ต้อนรับแขกสำคัญจากประเทศต่าง ๆ ด้วยมิตรไมตรีแล้ว ยังเป็น<br />

โอกาสที่มีคุณค่าสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดที่จะได้รับประสบการณ์ของการประชุม<br />

อย่างยั่งยืนร่วมกัน รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม<br />

This year the Association of South East<br />

Asian Nations or “ASEAN” under Thailand’s<br />

Chairmanship has embarked on another<br />

meaningful step towards sustainability.<br />

As the venue of over 200 ASEAN-related<br />

meetings, Thailand has gradually applied the concept of environmentfriendly<br />

measures or “Green Meeting” in organising various meetings,<br />

ranging from technical working groups, senior officials, ministerial meetings<br />

to Leader Summits, throughout <strong>2019</strong>. This will bring our Chairmanship theme<br />

of “Advancing Partnership for Sustainability” into fruition.<br />

The concept of Green Meeting focuses on using resources efficiently<br />

and minimising wastes through the principle of 3Rs: Reduce, Reuse and<br />

Recycle.<br />

“Reduce” is implemented by replacing plastic water bottles, plastic<br />

straws, plastic food containers and other single-use plastic products with<br />

environmentally friendly products such as glass water bottles, water coolers,<br />

bio-degradable food containers, as well as cotton or paper bags instead.<br />

The conference venues are also decorated with plants and pot flowers<br />

instead of foam oasis. Another important aspect of “Reduce” is<br />

eliminating or minimising paper waste by utilising online-registration<br />

systems, websites and online applications to provide up-to-date<br />

information for all ASEAN delegates and participants.<br />

“Reuse” is reusing conference materials wherever possible including<br />

plastic badge covers, roll-ups and backdrops. Paper and unavoidable<br />

plastic products such as vinyl banners will be collected to “Recycle”<br />

or “Upcycle” into new products such as paper photo backdrops, paper<br />

landmark and shopping bags.<br />

Another aspect of “turning words or<br />

motto into concrete actions” during our<br />

ASEAN Chairmanship is to promote partnership<br />

with private sector, academics and civil society<br />

to support the implementation of Green Meeting<br />

in various aspects such as supplying environmentally<br />

friendly products and launching campaigns to<br />

urge the general public to reduce single-use plastic in their daily lives and<br />

routines. Spending on local green products also directly helps stimulating<br />

the local economy.<br />

Green ASEAN meetings, hosted throughout this year, therefore,<br />

are not only an opportunity for Thailand to offer a good warm welcome<br />

and hospitality for their important guests but also a valuable chance<br />

for all ASEAN participants to experience sustainable meetings together,<br />

and thereby help minimising impact on our environment.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!