01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wat zijn volgens jou de grootste

veranderingen die het Stedelijk heeft

doorgemaakt in de tijd dat jij daar les

hebt gegeven?

“Veranderingen gaan geleidelijk en het

Stedelijk is tamelijk conservatief, dus de

evolutie gaat daar vrijwel ongemerkt. Toch

zou het een behoorlijke schok zijn als je

terug- gekatapulteerd werd naar 1987. De

sfeer onder docenten was veel formeler.

Men sprak, tijdens vergaderingen, elkaar

met u aan. Ook waren er onder collega's

sommige vakgenoten die zo'n ruzie hadden,

dat ze elkaar nooit meer wilden spreken

en iedere samenwerking uitgesloten. Daar

had je als beginnend docent geen weet van,

daar kwam je pas na een jaar achter. Alles

was veel zuiniger. Docenten moesten betalen

voor hun kopjes koffie, Dat was toen

heel vieze filterkoffie, uit zo'n grote ketel.

Docenten moesten ook meebetalen als

ze de Romereis wilden begeleiden. Verder

denk ik dat leerlingen nu veel meer gewend

zijn om in het openbaar te spreken; ze zijn

ook allemaal al heel vaak in een vliegtuig

geweest en ze spreken beter Engels en ze

kunnen helemaal niet meer rekenen...”

Welke klas vond je het allerleukst

om les te geven? En waarom?

“Ik heb heel veel leuke klassen gehad. Ik

herinner mij, uit de begintijd, een groep

jongens die bij mij thuis kwam Risken en

meisjes die bij ons oppasten. Ik ben ook

eens gaan tennissen tegen een jongetje uit

de Eerste, waarbij de hele klas kwam kijken.

Het ging erom of ik wel of niet één game

zou winnen tijdens de partij. Dat werd: niet.

In Rome kregen Roel Janssen en ik de aller

moeilijkste groep ooit. Al op de heenreis

in het vliegtuig dreigden de stewardessen

dat de vlucht zou worden afgebroken. Ze

noemden zichzelf de Terrorklas en dat waren

ze ook. Toch kregen we het uiteindelijk

heel leuk met ze.

Je ziet dat mijn voorbeelden steeds slaan

op zaken buiten de les om. In het lokaal

had ik eerlijk gezegd het liefst een kleine

groep wiskunde-D'ers. Van die wat stillere,

bescheiden, maar razend slimme typjes.

Dan was lesgeven een plezier en ging soms

de bel terwijl je dat nog helemaal niet

verwachtte.”

Wat heb je naast het lesgeven (en natuurlijk

de IAML columns) nog meer

gedaan voor het Stedelijk?

“Een tijdlang ben ik op het Stedelijk de

roosterman geweest. Aanvankelijk maakte

ik de roosters met Erik de Jongh op een

ruitjesvelletje met een potlood en een

gummetje. Een geweldige puzzel, waar we

weken mee zoet waren. Dat is nu allemaal

geautomatiseerd natuurlijk. Jarenlang gaf ik

ook verbredingslessen aan slimmeriken uit

de onderbouw. Ik deed elk jaar iets anders:

we hebben houten puzzels geknutseld, ik

gaf goochelles, een groepje leerde grimeren.

Ooit probeerde ik docenten met Excel

te leren omgaan en een paar jaar geleden

gaf ik samen met Linde van Tienen een

cursus presentatie.

O ja, ik heb jaren geleden onder pseudoniem

in de schoolkrant een feuilleton

geschreven. Dat was à la de Da Vinci-code

van Dan Brown. Alle docenten van het Stedelijk

kwamen er herkenbaar in voor, maar

met verbasterde namen.

Wat is het grappigste wat je op het

Stedelijk hebt meegemaakt?

Tijdens mijn laatste jaar had ik een grote,

drukke groep op vrijdag het achtste uur.

De maximale tijd dat de klas onafgebroken

in stilte naar mij luisterde was ongeveer

drie seconden. De eerste keer tijdens

zo'n les, toen ik zag dat er nog steeds niet

eens een halfuur voorbij was, probeerde

ik de aandacht een beetje terug te krijgen

door een slap verhaal te vertellen met een

grap op het eind. Daarna liet ik ze maar

naar huis gaan. De volgende week wilden

ze weer een grap. Dat ging "de grap van

de week" heten. Al op dinsdagochtend

herinnerden de leerlingen mij eraan dat ik

vrijdag toch echt weer met een grap moest

komen. "maar dit keer een goede!", lieten

ze er dan op volgen. Ik verzon steeds iets

anders, meestal vrij melig, maar dat mocht.

De laatste keer ben ik stiekem in een kast

gaan zitten, met de tekst op het bord: "Ga

rustig aan je werk. Let op: Bent ziet jullie!"

Ik kon de leerlingen zien door een gaatje

in de kastdeur. Niemand ging natuurlijk

werken; ze babbelden wat. Toen ben ik

Promotie

door dat gaatje leerlingen gaan vermanen.

Ze hadden geen idee waar het geluid

vandaan kwam. Ze dachten aan camera's en

een microfoon. Opeens kwam ik dus uit de

kast. Dat was wel grappig, geloof ik.

Heb je op dit moment nog veel

contact met oud- collega's en oudleerlingen?

Ja, als ik het zo optel zijn er nog redelijk

wat oud-leerlingen die ik soms of regelmatig

zie. Dat zijn meestal leerlingen uit mijn

beginperiode. Ik ken ze daarom al zo lang,

dat ik ze nauwelijks nog als oud-leerlingen

beschouw, maar meer als goede vrienden.

Voor oud-collega's geldt precies hetzelfde.

Waar geniet je nu, nadat je gestopt

bent bij het Stedelijk, het meeste

van?

Het voelt elke dag als vakantie, of noem

het: legaal spijbelen. Tijdens schooltijd naar

de ijsbaan of een rondje racefietsen, dat

is toch geweldig? En nooit meer hoeven

vergaderen, wat een zegen!

Ons heeft het bericht bereikt dat Berend van Meer (eindexamenjaar 2006) in

november 2020 gepromoveerd is op het proefschrift Quantifying functional

phenotypes in human pluripotent stem cell derived cardiomyocytes for disease

modelling and drug discovery.

Van harte gelukgewenst.

26

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!