01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het Stedelijk in coronatijd

Lex Weiler

COVID-19 buitengaats

Hans Herklots uit Zwitserland en Italië, examenjaar 1977

Een nieuwe lente, een nieuw geluid.

Wie kent de regel niet en wie had

daar niet allerlei verheven en romantische

gedachten bij?

Een nieuwe lente werd het, met nieuw in

de betekenis van het Latijnse novus: ongehoord,

nog nooit gezien, revolutionair.

Als ik mijn agenda doorblader is er in het

voorjaar van 2020 niets dat erop wijst dat

de goede gang van zaken verstoord zou

worden: keurig so’s en proefwerken opgegeven,

zo hier en daar een muziekavond of

andere activiteiten. Maar plotseling staat er

een streep door een genoteerde afspraak

met de tandarts, zijn bijeenkomsten doorgestreept,

zijn muziekavonden doorgekruist.

Verjaardagen geschrapt, biljartwedstrijden

afgelast.

Dan 16 maart 2020: SCHOOL DICHT:

CORONA

De agenda kabbelt merkwaardig genoeg

vrolijk verder: surveillance bij toetsen

die toch nog wel even gemaakt moeten

worden, een plenaire bijeenkomst in de

Aula voor beraad over de vraag: Wat nu?

Plotseling duiken nieuwe programma’s op,

waarvan Teams het hoogste woord heeft.

Lessen gaan via Teams: iedereen achter het

scherm, leerlingen thuis, docenten vaak

ook. Lesgeven aan complete jaarlagen,

bestuurd door één à twee collega’s met

alle mogelijkheden voor leerlingen om weg

te duiken, zich aan te melden en vervolgens

de hond uit te laten, voor anderen om ook

op deze bijzondere manier van werken

mee te doen. Opdrachten inleveren via

Magister of met andere ingewikkelde, arbeidsintensieve

programma’s. Aan het eind

van de lesdag het gevoel hebben helemaal

doorgezakt te zijn.

Maar boven alles zweeft de vraag: Hoe

lang gaat dit duren? Wordt dit het nieuwe

normaal?

Hopelijk niet: de reizen sneuvelden, dus

niet naar Rome of Griekenland, geen

Ardennenreis of zeilkamp en ook geen

werkweek. Wel ging de diploma-uitreiking

in de Grote Kerk door, feestelijk als altijd,

maar op gepaste afstand én zonder ouders;

zij konden via een beeldverbinding thuis

meegenieten!

Het nieuwe schooljaar 2020/2021 begon

hoopvol en vol verwachting 16 december

was het weer mis; alleen de 6e klasleerlingen

mochten komen, de anderen waren

weer veroordeeld tot onderwijs achter het

scherm.

Hopelijk kan er een mooier bericht volgen

op deze vreemde treurzang.

Medio januari 2020 woonde ik

een driedaagse conferentie bij

in San Francisco. Het is een jaarlijks

terugkerende extravaganza waar de

farmaceutische en biotech industrie en de

financiële wereld elkaar kruisen en waarvoor

20’000 mensen uit de hele wereld op

de stad neerdalen.

De dag na de conferentie dronk ik een

kopje koffie met een Nederlandse vriend

die CEO is van een piepkleine ontwikkelaar

van vaccins gevestigd in Californië. De

aandelen van de onderneming staan genoteerd

aan Nasdaq en waren op die dag 25

dollarcent waard en de beurswaarde van

de onderneming was nog geen 20 miljoen

dollar. Het bijzondere van het bedrijf is dat

het vaccins ontwikkelt in pilvorm – pillen

die je op kamertemperatuur bij wijze van

spreken via de post kan verzenden want

Hans Herklots 1975, hurkend tweede van links

ze zijn niet onderhevig aan de complexe

productie en cold-chaindistributie van

klassieke vaccins. Toen we afscheid hadden

genomen dacht ik: hmmm, misschien

toch wat aandelen kopen. Niet dat ik iets

vertrouwelijks had gehoord, maar omdat ik

dacht dat ze wellicht een keer over de kop

zouden gaan. Niet gedaan.

Na, zoals zoveel ondernemingen in de

sector, op 31 januari 2020 razendsnel een

nieuw programma te hebben opgestart

voor een COVID-19 vaccin, is de onderneming

bijna precies een jaar later 1.2 miljard

waard. Het kan verkeren.

Hoewel ik natuurlijk nog geen idee had van

wat ons te wachten stond, dacht ik nadat

de berichten uit China eind januari 2020

in een stroomversnelling kwamen: dat kan

weleens helemaal fout gaan. Noem het

een gut feeling. Waar ik normaal 60-70%

van mijn tijd easy-jettend door

Europa trok, nam ik nu de auto,

hoe ver en lang de reis ook was,

en ging ik tot eenieders verbazing

over tot ‘elbow-greeting’ als

ik klanten ontmoette. Better safe

than sorry.

Vanuit mijn berghut in Zwitserland

volgde ik de berichten

in binnen- en buitenland met

toenemende verontrusting. Ik

heb in een aantal landen gewerkt

6

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!