01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

De dood zat regelmatig aan tafel dit jaar.

Lene had haar beide ouders verloren net

voor het begin van COVID. We moesten

begrafenissen in Denemarken organiseren

en een huis leegruimen. Een vriend

overleed, geïnfecteerd door de dominee,

die hem bezocht had, nog net voor het

bejaardenhuis dicht zou gaan.

We moesten zeilen tussen de Scylla van

al die hoestjes, waar de lagere school nu

eenmaal mee gepaard gaat en de Charybdis

van mijn bijna honderdjarige moeder,

met de foute bloedgroep, die ik regelmatig

wilde zien, aan de andere kant van een

grens die soms zo maar dicht kon gaan.

Het ging goed met veel pre-quarantaine en

soms bidden dat ze het zou uithouden tot

de grens weer openging.

Kinderen moeten rennen, spelen en vriendjes

zien, niet leren hun handjes te wassen

en afstand houden. Voetbal hield op. Judo

hield op. Ballet hield op. Het speelkwartier

hield op. De school hield op. Tijd om te

werken hield op. Er kwam thuis onderwijs.

Een onderwijzeres zat jolig te doen op een

schermpje. De tweeling hadden allebei een

tablet. Gelukkig vond de tweeling dat ook

niets. We zijn offline gegaan. Thuis onderwijs

was een beproeving voor ouders en

kinderen. Het was goed dat ze samen waren.

Een buurjongetje staarde jaloers over

het hek, terwijl de tweeling op straat aan

het ravotten en diertjes verzamelen waren

en ik een nieuwe opdracht klaar maakte.

De tweeling leerde bomen, vlinders (24

verschillende soorten gezien) en vogels determineren.

Ze leerden van het blad spelen

op de piano.

Voor volwassenen was het leven als de gevangenen

in de grot van Plato. We werkten

tussen afleidingen (één iedere drie minuten

gemeten) door, staarden naar schermpjes

en misten de werkelijkheid. COVID is een

sociaal overdraagbare ziekte. Het verspreid

zich in die omstandigheden die het leven,

leven waard maken.

Nu is de ziekte er een jaar. Hij blijft natuurlijk.

De mensheid en de ziekte zijn als een

danspaar dat net in de pas begint te komen.

Er wordt veel gezwamd over vaccins, die

uit der aard maar tijdelijk zijn - wat men

niet zegt - en de griepprik waar het wel

een deel van uit zal gaan maken, wat de

prijs daarvan gaat opkrikken, wat men ook

niet zegt. Judo begon weer. Voetbal begon

weer. Ballet begon weer. De grenzen gaan

dicht of blijven nog even open. De wereld

is veranderd en veel waar ik aan gehecht

was is verdwenen. Toch heeft het jaar ons

goeds gebracht.

Mijn moeder vierde haar 100ste verjaardag.

Mijn zuster Aafje en ik stonden naast haar.

We luisterden samen voor een raam naar

de band van mijn broer Boni buiten op het

gras. Ze hadden zelf hun koffie meegenomen.

Zeven oudere heren, die hit nummers

uit de jaren dertig voor haar speelden. “Ik

kan jullie ZIEN!” juichte mijn moeder, toen

haar 100-jarige ogen net de vage omtrekken

van de band beneden zagen. Ik mocht

en kon de Chaconne van Bach voor haar

spelen op mijn viool. Ik mocht haar liefde

voelen.

De tweeling zijn vrienden geworden.

Omdat Frida een passie voor Ballet

heeft, wilde Kees nu niet meer op

voetbal, maar ook op ballet, om samen

met haar te dansen en haar net

zo hoog op te tillen als die danser

van het Bolsjoj ballet. Ze dansen

‘natuurlijk’ samen. Ze voelen elkaar

zonder woorden aan. Een tweeling,

die een pas de deux danst, is de

droom van iedere balletleraar.

Lene en ik zijn door het vuur gegaan

en gelouterd. We hebben geleerd

elkaar ruimte te geven en elkaars

krachten en zwakheden te respecteren.

Toch heb ik heimwee naar dat terras,

luisterend naar de muezzin, die

het zonsondergang gebed afroepen,

duiven die opstijgen uit het dal, cirkelend,

zoekend naar de zon, in mijn

hand een waterpijp, beleefd geroezemoes

in het Arabisch om me heen,

een geurende jasmijn bloeiend over

de balustrade, op tafel voor me een

boek en tegenover me een vriend, na

een lange reis, om reisverhalen mee

te delen. Ah vriendschap! De prijs

van Covid is hoog!

De tweeling danst samen

30

31

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!