01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Marije de Jager 1974

ven weer op gang. Koren gingen repeteren,

sportclubs mochten weer trainen. Iedereen

moest in binnenruimtes een mondkapje

dragen en 1 meter afstand bewaren, maar

verder leek het leven net als vroeger.

Met al die vrijheid liet de voorspelde

tweede golf niet lang op zich wachten.

Het land ging eind oktober weer voor een

groot deel op slot, al mochten de scholen

en winkels ditmaal open blijven. Reizen

tussen de verschillende regio’s was niet

toegestaan en het mondkapje werd net

zo’n gewoon kledingstuk als een onderbroek

– je zou het wel laten om zonder de

deur uit te gaan.

In de week voorafgaand aan die tweede,

gedeeltelijke lockdown was ik voor mijn

doen extreem veel onder de mensen

geweest: ik had de sportschool bezocht,

een concert bijgewoond, in een dokterswachtkamer

gezeten en deelgenomen aan

een koorrepetitie. (Ik zie de lezer met zijn

ogen rollen.) Op zaterdag werd ik om 3

uur ’s ochtends klappertandend van de

koorts wakker. ‘Neem paracetamol en blijf

vooral binnen’, maande de gebelde arts van

de huisartsenpost. Geveld door de koorts

en met een knallende hoofdpijn had ik niet

veel anders gekund. Een paar dagen later

kon ik in de teststraat terecht en een week

na het begin van mijn klachten kwam de

uitslag: positief voor covid-19. Inmiddels

was ik koortsvrij maar kon ik niets meer

ruiken en voelde ik me slap en futloos.

Ook haperde het in mijn hoofd. Tijdens

beeldvergaderen met collega’s kwam ik

vaak niet verder dan: ‘Jongens, beslissen jullie

maar. Mijn hersenen werken niet.’

De maandag na de testuitslag bezorgde

een politieagent een brief van de burgemeester

waarin mij werd verboden het

huis te verlaten tot ik weer beter was. Er

werd gemeld dat ik strafbaar was als ik dat

wel deed en dat de GGD, de burgerbescherming,

de gemeentepolitie, de staatspolitie

en de militaire politie van dit feit

op de hoogte waren gesteld. Verder liet de

burgemeester weten dat ik binnenkort zou

worden gebeld door een medewerker van

de GGD-coronacentrale met instructies

over bron- en contactonderzoek en een

afspraak voor de tweede test, die negatief

moest zijn wilde ik weer naar buiten

mogen.

Maar er kwam geen telefoontje van de centrale. Er was ook geen nummer dat ik zelf kon

bellen voor informatie. Zelfs aan mijn huisarts had ik niets, want alles bleek centraal geregeld.

Helaas kon de coronacentrale de inmiddels de pan uit rijzende aantallen niet bolwerken,

waardoor contactonderzoek achterwege bleef en de besmettingen alleen maar verder

toenamen.

Drie weken na het begin van mijn ziekte – ik was nu klachtenvrij – kwam toch het verlossende

telefoontje. Ik werd zonder omhaal genezen verklaard. Omdat ik al drie weken

binnen zat, hoefde ik niet nogmaals een test te ondergaan. Naar mijn contacten werd

niet gevraagd – daar was het dan ook rijkelijk laat voor. De meldingsapp, die ik braaf had

gedownload, werkte alleen als je een code invoerde die je kreeg van de coronacentrale; dat

was vier weken na besmetting ook vrij zinloos.

Onder normale omstandigheden is de gezondheidszorg in Trentino voorbeeldig geregeld.

Ik vind dat ze in mijn geval – en vele andere, bleek later – aardig wat steken hebben laten

vallen. Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat ik, als ik ernstige

covid had gehad en opgenomen had moeten worden, de best denkbare zorg had gekregen.

Marije de Jager 2021

Tot zover mijn coronaverslag uit

Noord-Italië. Er is een jaar voorbij sinds

ik de raad van mijn collega in de wind

sloeg. En al heb ik daar geen spijt van, ik

zou toch graag weer eens gewoon een

tripje naar Nederland maken – zonder

gehannes met testen, zonder quarantaine

en zonder de onzekerheid van de

toestand van nu.

36

37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!