01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bericht van het lustrumbestuur

Lieve schoolgenoten,

Tot onze grote spijt zijn wij genoodzaakt het geplande 126e lustrum op 4 september van

dit jaar niet door te laten gaan.

Wij vinden dit (net als jullie allemaal) ontzettend jammer, maar in de huidige tijd is het

onmogelijk om een waardig lustrum te organiseren.

Wel zijn wij -of wellicht een nieuw lustrumbestuur- voornemens om in het voorjaar van

2023 een festiviteit te organiseren in de Philharmonie.

luctor et emergo!

Het 126e lustrumbestuur,

Louise, Hein, Sophie, Tim, Laura, David.

Colofon

Redactie

Maurine van Mourik (eindexamen 2001)

Amber van der Steen (eindexamen 2009)

Freddy Groot (eindexamen 1977)

Lex Weiler (docent klassieke talen)

Vormgeving

Inger Loopstra

Druk

Ferry Lammers

IAML verschijnt digitaal en wordt verspreid via e-mail en op

www.sghaarlem.nl

Een (gewijzigd) e-mailadres doorgeven kan via administratie@sghaarlem.nl

38

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!