01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

en gewoond: Nederland, Zweden, de VS en

Italië. Mijn klanten zijn verspreid over heel

Europa. Tot mijn verbazing gooiden vele

van mijn naaste vrienden en ongelofelijk

knappe klanten die ervoor hebben doorgeleerd

– iedereen een PhD – hun kritische

vermogen overboord. Waar iedereen tot

de uitbraak vrij rondreisde en zich een

wereldburger waande, omhelsde men nu

het beleid – of wat daarvoor door moest

gaan – van het land waarvan men ingezetene

was. Ik kon me niet aan de indruk

onttrekken dat, nu men was vastgenageld

aan het vaderland en geen kant op kon,

men zich ook gedwongen voelde om het

zwalkende beleid waaraan men onderhevig

was te rechtvaardigen, goed te praten of

anderszins met de mantel der liefde te

bedekken. In weerwil van haar altijd kritische

en scherpe blik voelde een Zweedse

vriendin, een epidemiologe nota bene, zich

geroepen om Anders Tegnell, de Zweedse

tegenvoeter van Jaap van Dissel, met hand

en tand te verdedigen. Vergelijk de Zweedse

cijfers met Denemarken, Noorwegen en

Finland en het is glashelder dat Tegnell en

de Zweedse politiek die zich achter hem

verschool een rampzalig beleid hebben

gevoerd. Nederlandse vrienden zeiden

hoe goed Rutte het deed en hoe knap het

RIVM toch wel niet was. Hoezo weet jij het

beter? Velen zijn schoorvoetend tot inkeer

gekomen, maar het is tekenend dat, onder

de Zugzwang van de eerste golf, mensen

posities innamen die daarvoor ondenkbaar

waren.

In Zwitserland was het helaas van hetzelfde

laken een pak. Zwitserland had in beginsel

het twijfelachtige voordeel dat een van de

kantons, de Ticino, grenst aan het zwaar

getroffen Lombardije. Een gewaarschuwd

mens telt voor twee, maar nee. In maart

luisterde ik naar een interview op de

Radio Suisse Romande met een arts tevens

ziekenhuisdirecteur in de Ticino die als

het ware met zijn laarzen in het bluswater

stond. Hij pleitte fel en met voor mij ijzersterke

argumenten voor een lockdown. De

journaliste die ik ken als kundig en objectief

zei: “Ja, maar wij hebben toch een veel

betere gezondheidsstructuur dan Italië? We

kunnen toch niet eisen dat kinderen thuis

blijven?”, enz. Met zoveel woorden zei ze:

… zo’n vaart zal het hier toch niet lopen

en Italië, tja, daar is het zo’n zootje. De

dokter in kwestie reageerde furieus, wat

zeer ongebruikelijk is voor de ingetogen

Zwitsers, en zei: “U begrijpt niets van het

Italiaanse systeem en ik kan u verzekeren

dat het net zo geavanceerd is als het onze;

als we nu niet ingrijpen is het leed niet te

overzien.” Zwitserland sloeg de waarschuwing

van Dr. Cassandra in de wind

en heeft een onnodig hoge prijs betaald

voor haar arrogantie. Dat het een federale

staat is, helpt ook niet. Een lockdown kan

alleen maar worden verordonneerd als alle

kantons ermee instemmen. Dus ondanks

de uitslaande brand werd het de Ticino tot

heel laat niet toegestaan om de brandweer

in te schakelen.

Een Engelse vriendin is anesthesiste in Lewisham

Hospital in Londen. Zij zou in april

met pensioen gaan. Lewisham was een van

de centrale ziekenhuizen in Londen tijdens

de eerste golf. Zij kon met goed fatsoen

niet opstappen terwijl haar collega’s met

de moed der wanhoop de instroom van

patiënten het hoofd probeerden te bieden.

Medio april zei ze me: “Hans, ik ben bang,

Hans Herklots 2021

heel erg bang.” Ze zei ook dat de

houding in het VK en in het bijzonder

van het establishment – politiek, medische

stand, wetenschap en media –

een grote minachting uitstraalde over

Italië: zoiets zou hier nooit kunnen

gebeuren. Yeah, right.

Wij spraken elkaar regelmatig gedurende

het jaar. Net voor kerst zei

ze: “Het is allemaal redelijk tot rust

gekomen; er zijn minder opnames en

we weten inmiddels beter wat we

moeten doen; bovendien zit ik nu vol

antilichamen (ze had zelf COVID-19

opgelopen), wat kan mij gebeuren.”

Een maand later spraken we weer.

“Het ziekenhuis is opnieuw tot de

nok toe gevuld met patiënten; verplegend

personeel loopt op z’n tandvlees,

is totaal uitgeput; chirurgen verschonen

bedden; alleen de 50-60-jarigen

worden beademd, de ouderen gaan

naar een afdeling om te sterven; het is

heel, heel ernstig.”

Inmiddels woon ik sinds vijf maanden in Italië, de eerste Europese brandhaard, COVID-19

gidsland. Er zijn schoolgenoten die al veel, veel langer in Italië wonen en die ongetwijfeld

beter zijn geïnformeerd en de pandemie van het begin af hebben meegemaakt, soms zelfs

aan den lijve. Mijn provincie “doet het relatief goed”. Wat me in ieder geval opvalt is dat,

anders dan in Zwitserland, iedereen heel gedwee mondmaskers draagt en afstand in acht

neemt, en geen enkel debat over het wel of niet dragen van maskers wordt gevoerd; men

doet het gewoon, ook op het strand en wandelend langs de boulevard. Italië heeft het

natuurlijk enorm voor de kiezen gehad en het is nog lang niet voorbij. Tot begin maart

is er een lockdown die het verbiedt om zelfs de eigen gemeente te verlaten, tenzij voor

dringende zaken, werk, e.d. Nu zijn de Italianen niet roomser dan de paus en er zijn ongetwijfeld

mensen die het allemaal aan hun laars lappen. Maar de burgerlijke gehoorzaamheid

overheerst. Ik ga een keer per week naar de supermarkt waar het verkeer keurig is

gekanaliseerd, overal handgel-dispensers staan en waar je de kakelverse groente, sla en

fruit alleen met handschoenen mag beroeren. Het is wellicht een illusie, maar ondanks de

nog immer somber stemmende epidemiologische cijfers voel ik me hier veiliger dan in

Zwitserland of Nederland. Misschien is het het uitzicht op zee?

8

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!