01.06.2021 Views

In Aeternum Mirabile Lectu 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Inhoudsopgave

Van de rector

Ten geleide 3

Van de rector 5

Het Stedelijk in coronatijd 6

COVID-19 Buitengaats 7

Corona-impressies van een Amsterdamse juf 10

In memoriam Rick ten Have 12

Afscheidsinterview Inger Loopstra 13

Ronald Riet 16

Het coronajaar van Amber van der Steen 17

Het ´coronajaar´ van Michiel Schuit, woonachtig in New York - USA 20

Interview Dick de Jong 22

Afscheidsinterview Just Bent 25

Promotie 27

Brussel in coronatijd 28

Fascinerende pianiste, schrijver en overlevende 32

Nationaal dictee 33

Pablo Neruda - Mocht je me vergeten 34

In het hol van de leeuw. Een coronaverslag uit Noord-Italië 35

Bericht van het lustrumbestuur 38

Jan Henk van der Werff

Graag had ik mijn bericht met een

ander onderwerp begonnen, maar

natuurlijk is het schooljaar coronagekleurd.

Het goede nieuws daarbij is dat

docenten en leerlingen zich in het algemeen

goed door de uitdagende periode

hebben heen geslagen. Natuurlijk hebben

we te kampen gehad met besmettingen die

vooral een aantal collega’s tijdelijk hebben

geveld.

Maar vaak verzorgden ze in die gevallen

hun lessen via Teams vanuit huis. Zorgen

zijn er over leerachterstanden en sociaalemotionele

schade bij leerlingen. Vooral dat

laatste aspect is niet eenvoudig in kaart te

brengen. Wel stelt de overheid substantiële

middelen ter beschikking om de komende

twee jaar leerlingen te ondersteunen waar

dat nodig is. Gelukkig ook dat een aantal

activiteiten in aangepaste of afgeslankte

vorm toch door kon gaan: de Model United

Nations met alleen eigen leerlingen, de

Poëzieavond online en de aqualeerweek in

de duinen.

Goed nieuws valt te melden over de

renovatie. Een extra subsidie van de

gemeente Haarlem heeft de renovatie

van het gebouw Prinsenhof binnen bereik

gebracht. Inmiddels ligt er een prachtig

ontwerp voor die verbouwing en zijn we

druk doende de meest geschikte bouwer

te selecteren.

De consequentie van de verbouwing is wel

dat we een groot jaar voor een deel van de

lessen op tijdelijke huisvesting zijn aangewezen.

Op dit moment lijkt de tijdelijke

huisvesting van het Rudolf Steiner College

daarvoor in aanmerking te komen. Dat

hangt wel af van het tijdstip waarop de verbouwing

echt van start kan gaan. Die start

kan worden vertraagd door onder meer

archeologisch onderzoek (het Stedelijk is

nu eenmaal gebouwd op een archeologische

‘goudmijn’) en bezwaren vanuit de

buurt en omwonenden.

Ondanks alle corona-sores waren de onderwijsopbrengsten

in 2020 uitstekend: alle

eindexamenkandidaten slaagden (zonder

CE natuurlijk), doorstroom onderbouw

en bovenbouwsucces lagen ver boven

de door de Inspectie van het Voortgezet

Onderwijs gestelde norm en de tevredenheid

onder ouders en leerlingen waren op

het gewenste peil. Ook kan het SGH alle

beschikbare stoelen voor nieuwe leerlingen

moeiteloos vullen.

Hiermee zijn jullie weer op de hoogte

van het wel en wee van het SGH. Tot de

volgende keer!

Hartelijke groet,

Jan Henk van der Werff

4

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!