Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

VOORSCHRIFTEN EN

VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN Het is u niet toegestaan de Software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, openbaar te maken, aan te passen, te herdistribueren, te wijzigen, te reverse-engineeren, te decompileren of te disassembleren, te trachten de broncode te achterhalen, noch om afgeleide werken van de Software te creëren, tenzij dergelijke afgeleide werken doelbewust door de Software mogelijk worden gemaakt. Het is u niet toegestaan een Digital Rights Management-functionaliteit van de Software te wijzigen of ermee te knoeien. Het is u niet toegestaan functies of beschermingen van de Software of functioneel aan de Software gekoppelde mechanismen te omzeilen, te wijzigen of uit te schakelen. Het is u niet toegestaan afzonderlijke onderdelen van de Software te scheiden om deze op meer dan één Apparaat te gebruiken, tenzij Sony daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Het is u niet toegestaan merken of vermeldingen op de Software te verwijderen, te wijzigen, te verbergen of onleesbaar te maken. Het is u niet toegestaan de Software te delen, te distribueren, te verhuren, te leasen, in sublicentie te geven, te cederen, over te dragen of te verkopen. De software, netwerkdiensten of andere producten dan de Software waarvan het functioneren van de Software afhankelijk is, kunnen naar goeddunken van de leveranciers (softwareleveranciers, dienstverleners of Sony) worden onderbroken of gestaakt. Sony en deze leveranciers garanderen niet dat de Software, netwerkdiensten, content of andere producten beschikbaar zullen blijven of dat deze zonder onderbreking of wijziging zullen functioneren. GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN SAMENHANG MET AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD MATERIAAL Het is mogelijk dat u de Software kunt gebruiken om door u en/of derden gecreëerde content te bekijken, op te slaan, te verwerken en/of te gebruiken. Dergelijke content kan beschermd zijn op grond van het auteursrecht en andere wetten inzake intellectuele eigendom en/of overeenkomsten. U stemt ermee in de Software uitsluitend te gebruiken overeenkomstig alle wetten en overeenkomsten die op dergelijke content van toepassing zijn. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat Sony passende maatregelen kan treffen om het auteursrecht op door de Software opgeslagen, verwerkte of gebruikte content te beschermen. Dergelijke maatregelen kunnen onder meer omvatten: het bijhouden van de frequentie van uw backup en herstel via bepaalde functies van de Software, het afslaan van een verzoek van u om gebruik te kunnen maken van gegevensherstel, en beëindiging van deze Overeenkomst indien u de Software onrechtmatig gebruikt. CONTENT SERVICE WIJ WIJZEN EROP DAT DE SOFTWARE BEDOELD KAN ZIJN VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET CONTENT DIE BESCHIKBAAR IS VIA EEN OF MEERDERE CONTENT SERVICES (“CONTENT SERVICE”). OP HET GEBRUIK VAN EEN DERGELIJKE SERVICE EN DIE CONTENT ZIJN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DIE CONTENT SERVICE VAN TOEPASSING. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DIE VOORWAARDEN, GELDEN ER BEPERKINGEN VOOR UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE. U bent ermee bekend en stemt ermee in dat bepaalde content en diensten die via de Software beschikbaar zijn, kunnen worden geleverd door derden waar Sony geen zeggenschap over heeft. VOOR HET GEBRUIK VAN DE CONTENT SERVICE IS EEN INTERNETVERBINDING VEREIST. DE CONTENT SERVICE KAN TE ALLEN TIJDE WORDEN GESTAAKT. 66 NL

INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN DERDEN U bent ermee bekend en stemt ermee in dat er een internetverbinding vereist kan zijn voor de toegang tot bepaalde functies van de Software en dat u hiervoor als enige verantwoordelijk bent. Ook bent u als enige verantwoordelijk voor het voldoen van de verschuldigde vergoedingen aan derden in verband met uw internetaansluiting, met inbegrip van maar niet beperkt tot abonnements- en gebruikskosten. Afhankelijk van de capaciteit, bandbreedte of technische beperkingen van uw internetverbinding en internetdienst kunnen er beperkingen zijn met betrekking tot de werking van de Software. De levering, kwaliteit en beveiliging van deze internetverbinding zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de aanbieder van deze dienst. EXPORT- EN ANDERE REGELGEVING U stemt ermee in dat u zich zult houden aan alle beperkingen en regels ten aanzien van (weder)uitvoer die van toepassing zijn in het gebied of land waar u woont, en dat u de Software niet zult overdragen of toestemming zult geven voor de overdracht ervan naar een verboden land of op een andere wijze die in strijd is met dergelijke beperkingen of regelgeving. RISICOVOLLE ACTIVITEITEN De Software is niet fouttolerant en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld om te worden gebruikt of wederverkocht als online-bedieningsapparatuur in gevaarlijke omgevingen waar een ‘fail-safe’-werking noodzakelijk is, zoals nucleaire voorzieningen, luchtvaartnavigatie- en communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, levensreddende apparatuur of wapensystemen, waarbij een storing in de Software kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade (“Risicovolle activiteiten”). Sony, elk van de Derde-leveranciers en elk van hun respectieve gelieerde ondernemingen wijzen specifiek elke expliciete of impliciete garantie, verplichting of voorwaarde inzake geschiktheid voor Risicovolle activiteiten van de hand. UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE U bent ermee bekend en stemt ermee in dat het gebruik van de Software geheel voor eigen risico is en dat u verantwoordelijk bent voor het gebruik van de Software. De Software wordt “as is” geleverd, zonder enige garantie, verplichting of voorwaarde. SONY EN ELK VAN DE DERDE-LEVERANCIERS (in deze paragraaf worden Sony en elk van de Derde-leveranciers gezamenlijk aangeduid als “SONY”) WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VERPLICHTINGEN OF VOORWAARDEN VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY VERSTREKT GEEN GARANTIES, VOORWAARDEN OF VERKLARINGEN (A) DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF GEACTUALISEERD ZULLEN WORDEN, (B) DAT DE SOFTWARE CORRECT OF FOUTLOOS ZAL FUNCTIONEREN OF DAT FOUTEN ZULLEN WORDEN VERHOLPEN, (C) DAT DE SOFTWARE GEEN SCHADE ZAL TOEBRENGEN AAN ANDERE SOFTWARE, HARDWARE OF GEGEVENS, (D) DAT SOFTWAREPROGRAMMA’S, NETWERKDIENSTEN (MET INBEGRIP VAN INTERNET) OF PRODUCTEN (ANDERS DAN DE SOFTWARE) WAAR DE WERKING VAN DE SOFTWARE VAN AFHANKELIJK IS, BESCHIKBAAR ZULLEN BLIJVEN OF ONONDERBROKEN OF ONGEWIJZIGD ZULLEN BLIJVEN FUNCTIONEREN, EN (E) TEN AANZIEN VAN HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN TERMEN VAN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. Aanvullende informatie 67 NL