Views
8 months ago

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony BDP-S760 - BDP-S760 Istruzioni per l'uso Slovacco

Surround Back (Surround

Surround Back (Surround zadné) (3.0 [m]) Subwoofer (3.0 [m]) Nastavenie v rozsahu –5,0 a +0,6 metra vzhľadom k nastaveniu “Front” (Predné) (0 až 15.6 metrov, 0.2-metrové kroky). Napríklad ak je “Front” (Predné) nastavené na 5,0 metrov, “Surround Back” (Surround zadné) môžete nastaviť v rozsahu 0až 5,6metra. Nastavenie v rozsahu –1,6 a +0,6 metra vzhľadom k nastaveniu “Front” (Predné) (0 až 15.6 metrov, 0.2-metrové kroky). Napríklad ak je “Front” (Predné) nastavené na 1,6 metra, “Subwoofer” môžete nastaviť v rozsahu 0až 2,2metra. Nastavenie úrovne hlasitosti reproduktorov 1 V ponuke “Audio Settings” (Audio nastavenia) zvoľte “Speaker Settings” (Nastavenia reproduktorov) a stlačte ENTER. 2 Stláčaním M/m zvoľte “Test Tone” (Testovací tón) a stlačte ENTER. 3 Stláčaním M/m zvoľte “On” (Zap.) a stlačte ENTER. Postupne bude z jednotlivých reproduktorov zaznievať testovací tón. 4 Z pozície počúvania nastavujte hodnotu “Level” (Úroveň) pomocou

Audio (HDMI) Dolby Digital Výber typu výstupného signálu z konektora HDMI OUT. Auto (Automaticky) 2ch PCM (2-kanálový PCM) Štandardne nastavte práve toto nastavenie. Výstup audio signálu podľa stavu pripojeného HDMI zariadenia. Zmixovanie do 2-kanálového Linear PCM signálu pred vyvedením na výstup z konektora HDMI OUT. b Pri pripojení k TVP alebo AV zosilňovaču (receiveru) bez podpory formátu Dolby Digital alebo DTS zvoľte “2ch PCM”. Inak sa bude reprodukovať šum alebo žiadny zvuk. BD Audio Setting (BD Audio nastavenie) Zvoľte, či sa má alebo nemá mixovať interaktívny a sekundárny (komentár) audio signál pri prehrávaní BD diskov, ktoré takýto audio signál obsahujú. Mix Direct (Priamy) b Keď je položka “BD Audio Setting” (BD Audio nastavenie) nastavená na “Mix”, PCM 96 kHz a PCM 192 kHz audio signály budú spracované ako PCM 48 kHz signály. Audio ATT Výstup audio signálu získaného zmixovaním interaktívneho a sekundárneho audio signálu do primárneho audio signálu. Výstup len primárneho audio signálu. Utlmenie úrovne výstupného audio signálu, aby sa predišlo rušeniu. On (Zap.) Off (Vyp.) Zapnutie utlmenia zvuku. Vypnutie utlmenia zvuku. Výber výstupného audio signálu pri prehrávaní diskov Dolby Digital. Toto nastavenie ovplyvňuje výstupný signál z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL). Downmix PCM (Zmixovaný PCM) Dolby Digital DTS Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez vstavaného dekodéra Dolby Digital. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia so vstavaným dekodérom Dolby Digital. Výber výstupného audio signálu pri prehrávaní diskov DTS. Toto nastavenie ovplyvňuje výstupný signál z konektora DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL). Downmix PCM (Zmixovaný PCM) DTS 48kHz/96kHz PCM Konverzia výstupného signálu Linear PCM. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia bez vstavaného dekodéra DTS. Zvoľte pri pripojení audio zariadenia so vstavaným dekodérom DTS. Výber maximálnej vzorkovacej frekvencie pre výstupný PCM signál z konektora DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL). 48kHz/16bit 96kHz/24bit Výstup audio signálu so vzorkovaním 96 kHz vo formáte 48 kHz/16 bit. Výstup audio signálu so vzorkovaním 96 kHz vo formáte 96 kHz/24 bit. Ak však záznam obsahuje signály pre ochranu autorských práv, audio signály sa vyvedú na výstup so vzorkovacou frekvenciou 48 kHz/16 bit. Nastavenia a úpravy b Funkcia “Audio ATT” nemá vplyv na výstupný signál z konektora HDMI OUT, DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL) a PHONES. ,Pokračovanie 57