31.08.2013 Views

september PDF

september PDF

september PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1976<br />

Opbrengst naar<br />

sportaccommodaties<br />

Commissie<br />

eens met<br />

verkoop van<br />

ambtswoning<br />

burgemeester<br />

's-GRAV,ELAND — In principe heeft<br />

de 's-Gravelandse raadscommissie voor<br />

de financiën zich akkoord verklaard<br />

met de verkoop, bij openbare inschrijving,<br />

van de oude ambtswoning<br />

van de burgemeester aan het Noordereinde.<br />

Maar de commissie vindt dat<br />

het geld bestemd moet worden voor de<br />

verbetering van sportaccoMmodaties in<br />

de gemeente. Net als bij het saldo-overschot<br />

over 1975 zou 70 % naar de<br />

sportzaal in Kortenhoef moeten gaan<br />

en 30 % naar Ankeveen.<br />

De burgemeesterswoning, aan het<br />

Noordereind 208, Werd door de gemeente<br />

gekocht bij de komst van oud-<br />

-burgemeester J. D. Jansen. Hij heeft<br />

inmiddels een flatwoning in Breda<br />

aangeschaft, en burgemeester P. J. M.<br />

van de Walle heeft aangekondigd zijn<br />

tegenwoordige woning niet te willen<br />

verlaten. Daarmee staat de woning aan<br />

het Noordereind leeg.<br />

1)e suggestie cie opbrengst van de<br />

woning voor sportieve doeleinden te<br />

gebruiken, kwam van VVD-er Fokke.'<br />

„Ik geloof dat we het huis moeten verkopen<br />

aan de meest biedende en aan<br />

het geld een bestemmingsreserve moeten<br />

geven." Hij vond dat de opbrengst<br />

niet aan de saldireserve moest worden<br />

toegevoegd.<br />

AB-er Knook vond persoonlijk dat<br />

afstoten het beste was, maar kon nog<br />

niet vnor zijn fractie spreken. Het huis<br />

aanhouden en verhuren was ook nog<br />

een mogelijkheid. CHU-er Hafkamp<br />

zat ook met dit dilemma. Vooral de sociale<br />

aspecten van het verhuren (mogelijk<br />

aan een ambtenaar) spraken hem<br />

aan. maar zakelijk gezien moest het<br />

huis verkocht worden. Ook binnen de<br />

confessionelen moest nog overleg<br />

plaatsvinden.<br />

PvdA-er Kramer kondigde echter<br />

aan dat de meerderheid van zijn fractie<br />

voor verkopen was. Zelf stond hij hier<br />

aarzelend tegenover, omdat de woning<br />

representatief was en een nieuwe burgemeester<br />

bij verkoop van het huis<br />

voor een eigen woning moest zorgen.<br />

Wethouder mevrouw Van Dijk vertelde<br />

de commissie dat jij verhuur van<br />

de woning er kostbare verbeteringen in<br />

aangebracht moesten worden, waardoos<br />

de huurerg hoog zou _komen te<br />

liggen. De commissie ging dan ook<br />

koord met het voorstel Fokke.'<br />

Voor de andere punten op de agenda<br />

gaf de commissie de volgende adviezen<br />

aan het college van b. en w. De raad zal,<br />

net als met de ambtswoning, vermoedelijk<br />

op 30 <strong>september</strong> de beslissingen<br />

nemen.<br />

St. Michael groep van zeeverkenners:<br />

een renteloze lening voor de aanschaf<br />

van één boot (kosten 4500,—); DSO:<br />

na afloop boekjaar opnieuw de subsidie-aanvrage<br />

bekijken; restauratie<br />

Spanderswoud: verdeeld advies Fokke<br />

en Knook — subsidie zo laag mogelijk,<br />

Kramer en Háficamp — 15 % subsidie op<br />

de restauratiekosten; andere subsidie<br />

aanvragen — wachten tot de nieuwe<br />

subsidieverordening gereed is.<br />

Over de grondruil en de twee exploitatie-overeenkomsten<br />

ontstonden<br />

geen problemen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!