31.08.2013 Views

september PDF

september PDF

september PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Dan ga ik op tot Uw altaren.<br />

tot U. o Bron van zaligheid. Ps. 43: 4 ber.<br />

Na lang lijden is in Gods vrede ingegaan onze lieve<br />

mán en vader<br />

BERTUS KERKHOVEN<br />

echtgenoot van Cornelia Verhoeven<br />

op de leeftijd van 56 jaar.<br />

's-Graveland: C. Kerkhoven-Verhoeven<br />

Amsterdam: Kees<br />

Jeanne en Alieke<br />

Bilthoven: Arie en Nicole<br />

's-Graveland: Ton<br />

Atie<br />

's-Graveland, 19 <strong>september</strong> 1976<br />

Burgerlaan 10.<br />

Vader is opgebaard in het Algemeen Rouwcentrum<br />

„Van Mechelen", Noordereind 254a te 's-Graveland.<br />

Gelegenheid tot bezoek: dinsdag 21 <strong>september</strong> van<br />

19-20 uur.<br />

De rouwdienst geleid door de weleerw. heer drs. J.<br />

Ridderbos, zal D.V. gehouden worden donderdag 23<br />

<strong>september</strong> a.s. om 14 uur in de Geref. Kerk, Zuidereinde<br />

382 te 's-Graveland, waarna aansluitend<br />

tegen 15 uur de teraardebestelling zal plaatshebben<br />

op de Algemene Begraafplaats aan de Beresteinseweg<br />

te 's-Graveland. Tevens nog gelegenheid tot<br />

condoleren voor de rouwdienst in de kerk van<br />

13.45-14 uur. Geen toespraken.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!