31.08.2013 Views

september PDF

september PDF

september PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HERSTEL NOORDER-<br />

EN ZUIDEREINDE<br />

IN 's-GRAVELAND<br />

's-GRAVELAND — Vandaag en morgen en mogelijk vannacht<br />

zullen gedeelten van 'het Noorder- en Zuidereinde in<br />

's-Graveland afgesloten zijn in verband met herstelwerkzaamheden<br />

aan het wegdek. Dit betekent, dat er geen<br />

doorgaand verkeer mogelijk is, of dat rekening gehouden zal<br />

moeten worden met langdurige vertragingen.<br />

Het werk kost ruim f 10.000 en gebeurt door een aannemer<br />

in opdracht van de gemeente 's-Graveland. Begonnen is<br />

vanochtend bij de Zuidersluisbrug. Morgen zal het gedeelte<br />

van de Leeuwenlaan tot de Klapbrug gebeuren, indien het<br />

weer meewerkt. Het gedeelte van deze brug tot de Noordersluisbrug<br />

heeft vorig jaar al de onderhoudsbeurt gehad.<br />

Het betreft hier noodzakelijk werk, waarbij alle slechte<br />

plekken weggewerkt worden en kuilen, gaten en groeven<br />

opgevuld worden.<br />

Een frasemachine, door de gemeente gehuurd, schaaft een<br />

dun laagje van het wegdek af, waarna met behulp van een<br />

wals een nieuwe laag gelijkmatig wordt aangebracht. Min-<br />

tel tien man zijn nodig bij het werk. 7%,q- .<br />

19 .'7 6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!