31.08.2013 Views

september PDF

september PDF

september PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Herstel nodig,<br />

kerktoren van<br />

Kortenhoef<br />

KORTENHOEF — De toren van de<br />

hervormde kerk in Kortenhoef<br />

vertoont een aantal gebreken,<br />

waarvan het herstel zo'n f 2300 zal<br />

I gaan kosten. De voorzieningen<br />

' bestaan uit het Opnieuw invoegen<br />

( van de muren, het bijwerken van<br />

scheuren in het metselwerk en het<br />

herstel van het trasraam, dat door<br />

water is uitgesleten.<br />

I Volgens de afdeling openbare<br />

werken van 's-Graveland betreft<br />

het hier een kleine ingreep, nadat<br />

bij een controle de gebreken ontdekt<br />

werden. Het werk moet nog<br />

voor het invallen van de vorst ge-<br />

, beuren.<br />

De voegen moeten worden uit-<br />

, gehakt en opnieuw gevoegd wor-<br />

den. Het trasraam en de treden<br />

1 (uitgesleten) moeten hersteld wor-<br />

, den. Het college van b. en w. vragen<br />

de raad voor een krediet van f 2300<br />

voor het uitvoeren van het werk.<br />

Het punt is „vanwege het spoedei-<br />

, sende karakter" niet aan de betreffende<br />

raadscommissies voorgelegd.<br />

Wel zijn de commissieleden schriftelijk<br />

geinformeerd.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!