Views
5 years ago

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

Voedselveiligheid: tot welke prijs?

26 6.4. Veiligere

26 6.4. Veiligere bioproducten ? Zijn producten die afkomstig zijn uit de biologische landbouw veiliger voor onze gezondheid ? Sommige mensen zijn daarvan overtuigd, terwijl er eigenlijk geen enkele bijkomende garantie is. De term “biologisch” verwijst namelijk naar een productiemethode die op Europees niveau gereglementeerd is. Bio is dus niet automatisch ook “bio”. Er is geen enkele bijkomende garantie inzake zuiverheid, veiligheid of voedingswaarde. Alle levensmiddelen moeten ongeacht de gebruikte productiemethode aan dezelfde normen qua hygiëne beantwoorden. Met andere woorden : de biologische landbouw is zeker beter voor de gezondheid van de aarde. Maar niets bevestigt dat ze ook beter is voor de gezondheid van de mens. • Veiligheidsoverweging : bepaalde aspecten van de biologische productie van voedingsmiddelen kunnen een gunstige invloed hebben. Zo is het gebruik van mest die afkomstig is uit de intensieve vetmesterij en die residu’s van antibiotica kan bevatten, en van pesticiden niet toegelaten bij “bio” productie. Dat heeft echter geen merkbaar eff ect op het niveau van het gezondheidsrisico. Andere producten kunnen dan weer juist minder veilig zijn. Het kruiskruid, dat een stof bevat die schadelijk is voor de lever, kan terechtkomen in de melk (en dus ook de kaas) van de schapen en geiten die deze plant eten. Bij de conventionele productie gebruikt men een herbicide om dit onkruid te verdelgen, terwijl men het bij biologische productie gewoon laat groeien. Met andere woorden: er is geen enkel verband tussen het niveau van veiligheid van levensmiddelen en de gehanteerde productiemethode (biologisch of conventioneel). Voedselveiligheid : tot welke prijs ?

7. Verklarende woordenlijst Breedspectrumantibioticum : antibiotica zijn geneesmiddelen die bedoeld zijn om bepaalde micro-organismen te vernietigen. Bepaalde antibiotica werken uiterst gericht tegen een bepaald type van micro-organismen, andere (de zogenaamde breedspectrumantibiotica) vernietigen zowat alle micro-organismen. Collectieve voedsel toxico-infectie : voedsel toxico-infectie bij meerdere mensen die hetzelfde besmette levensmiddel hebben gegeten. Contaminant : deze term verwijst naar alle biologische of chemische substanties, alle vreemde stoffen of andere substanties die niet opzettelijk aan eetwaren worden toegevoegd en die mogelijk de veiligheid of de hygiëne van het voedingsmiddel kunnen schaden. Dioxines : een groep van stoff en die ontstaan bij de verbranding van chloorhoudende substanties en bij bepaalde industriële activiteiten. Zij verontreinigen het leefmilieu en komen in de voedselketenterecht . Vanaf een bepaalde drempelwaarde kunnen zij het risico op bepaalde vormen van kanker verhogen en een hormonaal eff ect hebben. Fytosanitair product : ook wel “pesticide” genoemd. Dit is een product dat doelbewust wordt gebruikt om planten te beschermen tegen ziekten en/of schadelijke dieren. Tot de fytosanitaire producten horen onder meer insecticiden (tegen schadelijke insecten), fungiciden (tegen schimmels en paddestoelen) en herbiciden (onkruidverdelgers). HACCP : van het Engels : “Hazard Analysis Critical Control Point”. In het Nederlands : Risicoanalyse op kritische controlepunten om ze te beheren. Dit systeem defi nieert, evalueert en beheert de gevaren die de voedselgezondheid bedreigen. Het vormt de basis voor zelfcontrole. Ionisatie : een proces waarbij levensmiddelen worden blootgesteld aan straling om zo hun bewaartermijn te verlengen en de ontkieming te voorkomen. De wetgeving bepaalt welke typen voedingsmiddelen op die manier mogen worden geïoniseerd en de toegestane stralingsdoses. Mascarpone : een basisingrediënt van tiramisu. Mascarpone is een Italiaanse met room verrijkte witte kaas. Mycotoxinen : toxinen (giftige stoff en) die worden geproduceerd door schimmels of gisten en die kunnen voorkomen in levensmiddelen (via granen, oliehoudende vruchten, melk…). Omega 3 : naam voor een bepaalde groep vetten die als weldoend wordt beschouwd, met name voor hart en bloedvaten. Omega-3-vetten worden vaak in te kleine hoeveelheden geconsumeerd. Pasteurisatie : in tegenstelling tot sterilisatie, vernietigt pasteurisatie niet alle, maar enkel de pathogene bacteriën. Gepasteuriseerde levensmiddelen kunnen minder lang worden bewaard dan gesteriliseerde. Bij pasteurisatie blijft de smaak beter behouden. Pathogeen : ziekteverwekkend micro-organisme Pesticide : gangbare naam voor een fytosanitair product. 27

Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Voedselveiligheid: tot welke prijs - Favv
Welk keurmerk staat er op de buis? - BureauLeiding
Voedselveiligheid tot (w)elke prijs? - Platform Landbouw, Innovatie ...
Voedselveiligheid Vragen Antwoorden - schooldirect 11 mei 2011
Cultuur, tot welke prijs - Cultuurprijs Woerden
Tegen welke prijs? Ontdek het bij Du Buf Makelaardij
In welk weer ook - Waschzettel.de
Welk product wilt u maken? Bitterbal, gehaktbal, soepballetjes ...
In het bijgaande overzicht is per test aangegeven bij welke ...
Welke plaats en aandacht voor gluten- en lactose - Frederika Hostens