Panorama - KKPorsgrunnvgs

kkporsgrunnvgs.wikispaces.com

Panorama - KKPorsgrunnvgs

Tanken bak læreverket

Panorama

Gjennom aktiv bruk av det norske språket, i arbeid med egne tekster og i møte

med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv. Norskfaget

åpner en arena der de får anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg, bli

hørt og få svar. Slik representerer faget en demokratisk offentlighet som ruster

til deltakelse i samfunnsliv og arbeidsliv. Mer enn noen gang krever samfunnet

mennesker som mestrer språk og tekst.

(fra formålskapitlet til LK06)

I dette sitatet ligger det som har vært grunntanken i arbeidet med Panorama. Boka

skal først og fremst være en veileder for elevene, for at de selv skal kunne orientere

seg og delta aktivt i tekstsamfunnet de lever i. Det pedagogiske hovedprinsippet er

at elevene lærer gjennom egenaktivitet. Derfor er det lagt stor vekt på mange og differensierte

oppgaver – og ulike forslag til arbeidsmåter og læringsstrategier.

For å kunne forstå og bruke kulturens redskaper og symbolsystem, trengs grunnleggende

ferdigheter i muntlig, lesing og skriving. Et eget basiskapittel legger opp til

arbeid med disse ferdighetene. Med grunnleggende ferdigheter menes her noe mer

enn rettskriving, lesetempo, korrekt språk og riktig uttale. Det dreier seg ikke bare

om å lære seg elementære lese-, skrive eller taleteknikker, men om å kunne bruke

språket for å forstå den tekstkulturen vi lever i. Grunnleggende ferdigheter handler

om å framstille og forstå, dvs. å tale og skrive, lytte og lese.

Andre sentrale prinsipper i læreboka Panorama er:

– innfallsvinkler og arbeidsmåter som kan hjelpe elevene til å orientere seg i og

forstå alle typer tekster og deres retoriske virkemåte

– vekt på tekster og teksttyper fra samtida – og stoff som er relevant for elevene

også utenfor norsktimene

– et utvidet tekstbegrep, med stor vekt på sammensatte tekster. Elevene skal kunne

utforske og prøve ut ulike sjangrer i samtida, skriftlige, muntlige og multimodale

– komparative tenkemåter der samtidstekster og moderne språk blir sett i lys av

tekster og språk fra andre tider og steder. Oppgaver som fokuserer på hvordan

tekster fra norrøn litteratur, myter og folkediktning kan sammenliknes med verdier,

tenkemåter, myter og fortellinger i vår egen tid

– et flerkulturelt perspektiv

– vekt på oppgaver som trener elevene i å bruke et større repertoar av språklige

roller og stemmer, for å kunne delta aktivt i ulike sosiale og tekstlige sammenhenger

Hvordan bruke Panorama?

Panorama kan arbeides med på ulikt vis. Boka har 13 kapitler – noen med mer tradisjonelle

emner, noen med nyere emner – skreddersydd for læreplanen i Kunnskapsløftet.

For at det skal bli enklere for brukerne å orientere seg i grunnboka, gir

vi her noen opplysninger og enkle råd:

Similar magazines