03.09.2013 Views

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

Nr. 4 - Föreningen Lärare i Religionskunskap

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR 4 • 2005<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET<br />

UTGES AV FÖRENINGEN LÄRARE I RELIGIONSKUNSKAP<br />

Religion & Livsfrågor<br />

TEMA<br />

Det inspirerande mötet<br />

> Vad innebär den ökande islamiska närvaron i samhället och i skolan?<br />

> <strong>Religionskunskap</strong> i skolan – att veta vad man gör<br />

> Vägmärken i re-undervisningen<br />

> På spaning efter en icke konfessionell re-undervisning<br />

> Politiskt debattforum


RELIGION och SAMHÄLLE<br />

Författare: Lars-Göran Alm<br />

Varför är Alms <strong>Religionskunskap</strong> för gymnasiet så omtyckt av både elever och lärare?<br />

För att författaren är så bra på att förklara samband, likheter och skillnader mellan<br />

olika religioner och livsåskådningar? För att han beskriver kopplingarna mellan<br />

religion, kultur och samhälle på ett så intressant och lättbegripligt sätt?<br />

Kanske är det arbetsmaterialet om etik och moral som engagerar eleverna mest i<br />

A-kursboken. Här får de själva diskutera viktiga moralfrågor, men också bekanta sig<br />

med de delvis olika svar som religioner och livsåskådningar ger på dessa frågor.<br />

I B-kursboken får eleverna fördjupade kunskaper. De får bl a lära sig att jämföra olika<br />

religioners gudsbilder och människo- och samhällsuppfattningar. Här presenteras<br />

också några undersökningar om hur människor i dagens Sverige ser på tillvaron.<br />

<strong>Religionskunskap</strong> från NATUR och KULTUR<br />

För gymnasieskolan och komvux<br />

Bokförlaget Natur och Kultur. Läromedelsinformation: Box 27 323, 102 54 Stockholm. Telefon 08-453 86 00. Fax 08-453 87 95.<br />

Order/Kundtjänst: Förlagsdistribution, Box 706, 176 27 Järfälla. Telefon 08-453 85 00. Fax 08-453 85 20. info@nok.se www.nok.se


REDAKTÖREN HÄLSAR<br />

Det inspirerande mötet<br />

Det fi nns en glädje i att tillsammans med barn och ungdomar få arbeta<br />

mot framtiden. Men många gånger hotar den sida av tillvaron som är<br />

mörker och kyla att kväva denna glädje och det engagemang som måste<br />

fi nnas och ingå i uppgiften. När lågan fl ämtar i vinden, som när barn<br />

och ungdomar inte blir sedda och synliggjorda i vårt samhälle, och ljuset<br />

blinkar till i lampan, som när den så kallade vuxenvärlden inte längre<br />

orkar utan sviker sitt ansvar, då behöver vi en källa att dricka ur eller ett<br />

batteri att koppla oss till för att vi på nytt ska få del av den kraft och den<br />

inspiration vi så väl behöver i vårt arbete.<br />

LIVSMOD, GLÄDJE OCH ENGAGEMANG<br />

Livsmod, glädje och engagemang är och har alltid varit nyckelord i en<br />

god re-undervisning. Inte minst därför behöver vi re-lärare hjälpa och<br />

stödja varandra, idag kanske mer än någonsin, om vår skola ska få den<br />

inriktning som våra barn och ungdomar så väl behöver inför framtiden.<br />

AKTIVERA MERA!<br />

Den avgörande frågan är: Vill Du som känner ansvar för skolans viktigaste<br />

ämne göra en insats?<br />

Samtala med Dina kollegor om vår förening! Samla några re-lärare<br />

från Din skola eller från några skolor i hela Din kommun till en träff<br />

kring t.ex. innehållet i våra kursplaner och olika bedömningsfrågor!<br />

Gör en exkursion eller ett studiebesök! Det behöver inte bli ett alltför<br />

betungande extraarbete. Tvärtom, tror jag, har det i sin förlängning<br />

mycket att ge samtliga inblandade. Bilda en lokalavdelning av FLR! För<br />

inspiration, tips och råd kontakta någon i FLR:s styrelse! Adresser och<br />

telefonnummer hittar Du i Styrelsespalten på sidan fyra i tidningen.<br />

MEDVERKA I ROL!<br />

Om RoL ska kunna ge stöd och inspiration i det dagliga arbetet krävs<br />

Ditt bidrag och Dina synpunkter. Dina erfarenheter och Dina reaktioner<br />

kan vara en inspirationskälla för oss andra som också undervisar i<br />

religionskunskap. Det är redaktionens uppfattning, att vi har mycket att<br />

ge och lära av varandra. Så därför; skriv och berätta om resan, som gav<br />

Dig både avkoppling och nya perspektiv, skriv och berätta om kursen,<br />

som var bra och innehållsrik! Många vill också ha fl er konkreta lektionstips<br />

och undervisningsidéer i tidningen. Här kan självklart var och en av<br />

oss göra en insats. Hör av Dig till redaktionen! Det är Din tidning.<br />

Med förhoppning om givande och inspirerande läsning!<br />

SVEN- GÖRAN OHLSSON<br />

SYNPUNKTER PÅ RELIGIONSKUNSKAPEN<br />

Hur ser Du på religionskunskapens uppdrag och uppgift?<br />

Vad händer med re-ämnet och re-undervisningen just på<br />

Din skola? Vilka utmaningar och möjligheter fi nns det?<br />

SKRIV OCH BERÄTTA I ROL!<br />

INNEHÅLL<br />

4 Ordförandetankar<br />

Olof Franck<br />

6-7 Tankar från Berget<br />

Ola Björlin<br />

8-9 <strong>Religionskunskap</strong><br />

– att veta vad man gör<br />

Peter Habbe<br />

10-15 Mellan ödmjukhet och utvaldhet<br />

Nils-Åke Tidman<br />

16-17 På spaning efter en icke konfessionell<br />

religionsundervisning<br />

Olof Franck<br />

18 Religion, Spirituality and Identity<br />

Rune Larsson<br />

19 Politiskt debattforum<br />

Bra lärare stärker kunskapen i skolan<br />

Sten Tolgfors (m)<br />

In i det oförklarade, ostrukturerade<br />

och endast anade<br />

strömmar ny, frisk energi.<br />

Här uppstår lusten, längtan<br />

och driften att förstå. Att<br />

våga bygga sina erfarenheter på svaga<br />

signaler, utan att ha ambitioner<br />

att omformulera denna erfarenhet<br />

till något uttalat och säkerställt, är en<br />

av hemligheterna bakom ett rikt liv.<br />

Det osägbara bor runt omkring oss<br />

i livets skrymslen och skrevor. Det<br />

gäller bara att stanna upp, öppna<br />

sinnena och låta sig förundras som<br />

barnet. Plötsligt fi nns undren där, de<br />

dyrbara ögonblick då livet gnistrar<br />

och sprakar som tomtebloss.<br />

ur ”Den tysta erfarenheten” av Oscar Öquist<br />

MEDVERKANDE I DETTA NUMMER<br />

Peter Habbe<br />

Strandvägen 53<br />

593 34 Västervik<br />

Rune Larsson<br />

Furugatan 16<br />

234 41 Lomma<br />

Sten Tolgfors<br />

Riksdagen<br />

100 12 Stockholm<br />

Dessutom medverkar<br />

styrelsemedlemmar, se adresser sidan 4!<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 3


ORDFÖRANDETANKAR<br />

Religion & Livsfrågor<br />

Utges av <strong>Föreningen</strong><br />

<strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

Årgång 38. ISSN: 0347-2159<br />

Redaktör Sven-Göran Ohlsson<br />

Ansvarig utgivare Olof Franck<br />

Redaktionens adress<br />

c/o Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Annonser<br />

Gunnar Iselau, Fossilsvängen 2,<br />

593 37 Västervik, tel 0490-193 49<br />

Prenumeration & distribution<br />

Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

4 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Den 3 oktober presenterade Skolverket sitt förslag till<br />

revision av gymnasieskolan. En komponent som härvidlag<br />

väckt förvåning och debatt är den plats och den status<br />

Hållbar utveckling (HU) enligt förslaget tillförsäkras. På<br />

Samhällsvetenskapliga programmet blir HU ett gemensamt<br />

ämne, vilket således ska läsas av samtliga elever på<br />

programmet. Däremot fi nns varken religionskunskap eller<br />

geografi , vilka tillsammans med historia och samhällskunskap<br />

utgör det så kallade ”SO-blocket”, med bland de<br />

obligatoriska karaktärsämnena. <strong>Religionskunskap</strong>en läggs<br />

in i samhälls- och kulturinriktningarna, men elever som<br />

läser övriga – tre – inriktningar, kommer endast att, som<br />

obligatorium, läsa kärnämnet religionskunskap om 50 poäng.<br />

HU bör betraktas som det det är, nämligen ett väsentligt<br />

perspektiv där bland annat sociala, etiska, miljömässiga<br />

och ekonomiska faktorer beaktas i relation till nationellt<br />

och globalt fokuserade studier där internationella relationer,<br />

resurshållning, fred och rättvisa sätts i blickfånget. Alla<br />

ämnen – och inte minst de samhällsvetenskapliga – har<br />

härvidlag ett ansvar, och vart och ett av dem har någonting<br />

värdefullt och konstruktivt att bidra med för att ”helhet<br />

och sammanhang”, för att tala med den senaste gymnasiepropositionen,<br />

ska vårdas och utvecklas.<br />

Detta är emellertid något annat än att säga, att HU<br />

kan och bör upphöjas till ett eget ämne. De frågor och<br />

komplicerade problemområden som täcks av perspektivet<br />

HU förutsätter omfattande analyser där olika ämnesdiscipliner<br />

tillåts lämna sina relevanta bidrag – ett förhållande<br />

som inte gynnas av att vi i fortsättningen ska tala<br />

om ämnet HU. Det är mycket olyckligt när det som är ett<br />

perspektiv görs om till ett ämne, bland annat därför att bredd<br />

och djup därvidlag riskerar att förloras i en visserligen, kanske,<br />

politiskt korrekt, men kunskapsanalytiskt ytlig, verksamhet.<br />

När frågor som kan hänföras till HU-perspektivet inte<br />

sätts in i ett vidare och bredare existentiellt, moraliskt,<br />

religionsvetenskapligt och samhälleligt sammanhang,<br />

föreligger också en överhängande risk för att kortsynthet<br />

och stelbent oförståelse för djupare liggande mänskliga<br />

dimensioner tar plats på scenen.<br />

Att studera dessa frågor utan att de i förekommande<br />

fall – och dessa fall är inte särskilt fåtaliga – omfattas av en<br />

exempelvis religionsvetenskapligt förankrad refl exion, är att<br />

frånhända sig sådana redskap för ömsesidig förståelse och<br />

aktuellt och historiskt vederhäftig omvärldsanalys, förutan<br />

vilken refl exionen – den interna och den externa – lätt<br />

kommer att stå sig slätt.<br />

<strong>Föreningen</strong> lärare i religionskunskap<br />

(FLR)<br />

Ordförande Docent Olof Franck<br />

Poppelvägen 6c, 541 48 Skövde<br />

tel 0500-43 01 08<br />

Vice ordförande Adjunkt Ola Björlin<br />

Narvavägen 9, 724 68 Västerås<br />

tel 021-13 15 38<br />

Sekreterare<br />

Adjunkt Ingemar Lundström<br />

Leires väg 84, 443 51 Lerum<br />

tel 0302-157 52<br />

Skattmästare Nils-Åke Tidman<br />

Timotejgången 3, 417 76 Göteborg<br />

tel 031-26 56 96<br />

Ledamöter<br />

Bengt Arvidsson<br />

Kämpagränden 17c, 224 76 Lund<br />

tel 046-12 51 68<br />

I det multikulturella, multireligiösa samhället, och i<br />

en global by där inte någon analytiskt sinnad sökare kan<br />

bortse från religionsvetenskapligt relevanta faktorer, krävs<br />

att studerande vid ett samhällsvetenskapligt program<br />

tillförsäkras sådana kunskaper och analytiska redskap,<br />

som kan möjliggöra vederhäftiga studier av livsmönster,<br />

värderingar, relationer och föreställningar. Ett perspektiv<br />

är ett perspektiv och inte ett ämne, bland annat därför att<br />

det för att kunna tillämpas är beroende av både breda och<br />

djupa ämneskunskaper. Om perspektivet istället upphöjs<br />

till eget ämne, tar det inte mark, landar inte, får inte den<br />

luft och det syre det behöver för att kunna andas och leva<br />

och bidra till en sådan analys och en sådan kunskap som<br />

kan förverkliga de visioner vilka defi nierar detsamma. Det<br />

hela kan mycket väl bli en tunn och inte särskilt välkokt<br />

soppa, som varken är matnyttig, närande eller mättande.<br />

Det fi nns givetvis också mer praktiska omständigheter<br />

som återstår att lösa när HU förslås genomgå en<br />

metamorfos från perspektiv till ämne: var fi nns de lärare<br />

som ska undervisa i denna nyfödda ämnesdisciplin, vilken<br />

vetenskaplig och pedagogisk bas bör de ha givet att ämnet<br />

saknar egna begreppsbildningar, teorier och metoder – och<br />

hur formulerar man en vetenskapligt och pedagogiskt förankrad<br />

kursplan för ett ämne som är i avsaknad av sådana?<br />

Det allvarligaste problemet som uppkommit är emellertid<br />

att Skolverkets förslag med avseende på HU leder till<br />

en experimentverkstad där det mångkulturella och globalt<br />

medvetna samhällslivets unga får utgöra försökskaniner,<br />

vilka inte genom sina samhällsvetenskapliga studier tillförsäkras<br />

förutsättningar för att se sådana grundläggande sammanhang<br />

och referensmönster som är fundamentala för att<br />

gedigna omvärldsanalyser ser dagens ljus. Ett perspektiv är<br />

ett förhållningssätt vilkets konstruktiva tillämpning förutsätter<br />

goda kunskaper i relevanta ämnesdiscipliner. Inte<br />

minst är det här viktigt att påminna sig religionskunskapens<br />

grundläggande roll, uppgift och bidrag inom ramen<br />

för en historiskt och samtida förankrad kunskapsprocess.<br />

Eftersom Skolverkets förslag nu är överlämnat till<br />

Utbildningsdepartementet, är det dit den som önskar<br />

uttrycka synpunkter på detsamma bör vända sig.<br />

Förslag till kursplaner fi nns på Skolverkets hemsida (Se<br />

även sid 5 i Rol!). Därefter kan synpunkter på desamma<br />

lämnas på det ”Diskussionsforum” som på hemsidan är<br />

knutet till de olika programmen.<br />

Adjunkt Bodil Liljefors-Persson<br />

Ö. Bernadottesgatan 82, 216 17 Limhamn<br />

tel 040-16 28 86<br />

Johanna Lundberg<br />

Kopparvägen 31, 791 42 Falun<br />

tel 023-212 75<br />

Adjunkt Sven-Göran Ohlsson<br />

Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv<br />

tel 0413-55 55 44<br />

Christina Osbeck<br />

Ängskogsvägen 35, 656 71 Skattkärr<br />

tel 054-86 41 76<br />

Jonas Otterbeck<br />

Stora Södergatan 63, 222 23 Lund<br />

tel 046-15 89 22<br />

Adjunkt Inger Öhrvall<br />

Turkosgatan 46, 421 50 Västra Frölunda<br />

tel 031-45 59 97<br />

OLOF FRANCK<br />

Årsbok<br />

Redaktör Olof Franck<br />

ISSN: 0348-8918<br />

Medlemsskap<br />

Medlem blir man enklast genom att<br />

anmäla till skattmästaren. Adress ovan.<br />

För medlemsavgiften (200 kr) erhåller<br />

man årsbok och tidsskriften.<br />

För pensionärer är avgiften 150 kr.<br />

För studerande är avgiften 100 kr.<br />

FLR postgiro 15 69 53-2<br />

FLR bankgiro 131-2222<br />

Hemsida www.fl r.se<br />

Tryck & form<br />

Prinfo/Team Offset & Media, Malmö<br />

Omslagsfoto<br />

Stranden öster om Ystad<br />

Foto: Sven-Göran Ohlsson


Förslag till kursplan för <strong>Religionskunskap</strong> GY -07.<br />

– Är detta ett bra förslag? Refl ektera gärna tillsammans med kollegor. Debattera i RoL och<br />

delta gärna i diskussionsforum Skolverkets hemsida.<br />

RELIGIONSKUNSKAP<br />

Ämnet <strong>Religionskunskap</strong> studerar livsåskådningar, religioner,<br />

existentiella och etiska föreställningar som delar av individens<br />

föreställningsvärld och som viktiga aspekter av samhälleliga<br />

processer. Det analyserar hur samhället och relationerna mellan<br />

människorna berörs av den mångfald av livssyner som kännetecknar<br />

det moderna samhället. Den mångkulturella situationen<br />

ställer särskilda krav på hur människor i samhället ska förstå<br />

vikten av gemensamma värden och en gemensam kulturell referensram<br />

med bibehållen respekt för olikhet.<br />

Tillsammans med övriga kärnämnen ger ämnet <strong>Religionskunskap</strong><br />

en grund för en sådan referensram, för medborgarkompetens<br />

samt för förutsättningar att nå gymnasieskolans mål<br />

i karaktärsämnena. Ämnet bidrar, tillsammans med dessa andra<br />

ämnen, till att skapa förutsättningar för fortsatt utbildning,<br />

personlig utveckling, medborgarskap och yrkeskompetens.<br />

Genom kunskap om religioner och livsåskådningars funktion för<br />

individen och i samhällsprocesser stärks elevens förmåga att se<br />

sin egen och andras livsåskådning i ljuset av medborgarskapets<br />

rättigheter och förpliktelser.<br />

Den etiska refl exionen bidrar till både individers självuppfattning<br />

och relationen till medmänniskor. Den ger viktiga<br />

och konstruktiva verktyg för tolkningen av den demokratiska<br />

värdegrunden och för hur samhällsliv och sociala relationer ses i<br />

ljuset av begrepp som jämlikhet och jämställdhet.<br />

MÅL FÖR ÄMNET<br />

Målet för undervisningen i ämnet är att eleven skall:<br />

utveckla förståelse för hur tros- och värdeföreställningar är<br />

utformade i olika traditioner, inom religioner och profana<br />

livssyner, och redogöra för hur tro och etisk grundsyn hänger<br />

samman med olika ställningstaganden i samhällsfrågor och<br />

livsstilar<br />

utveckla fördjupade insikter om kristendomen och dess<br />

betydelse för svensk kultur och svenskt kulturarv och få mera<br />

kunskap om och ökad förståelse för andra religiösa traditioners<br />

innehåll och betydelse för den trosmässiga mångfald som<br />

numera kännetecknar samhället<br />

kunna identifi era och beskriva olika förhållningssätt i etiska<br />

frågor, även yrkesetiska principer<br />

kunna beskriva och tolka existentiella valsituationer i ljuset av<br />

begrepp som mening och identitet<br />

nå insikter om att mångfalden i människors livsmönster<br />

skapar behov av en kommunikativ demokrati i utvecklandet<br />

av synen på rättvisa, jämlikhet och ömsesidigt beroende<br />

nå fördjupad kunskap om hur religion och religiösa traditioner<br />

kan ha betydelse i konfl ikt- och fredsprocesser.<br />

BEDÖMNING OCH BETYGSSÄTTNING<br />

Bedömningens inriktning<br />

Bedömningen gäller elevens förmåga att utveckla och tillämpa<br />

kunskaper om människan, religioner och andra livsåskådningar,<br />

hennes föreställningsvärldar och livsmönster i ett samtida och ett<br />

historiskt perspektiv, nationellt och globalt.<br />

Elevens förmåga att genom sina kunskaper orientera sig i<br />

det mångkulturella samhället och analysera skeenden i relation<br />

till gemensamma demokratiska värden är en grund för bedömningen.<br />

Särskild vikt skall läggas vid förmågan att uppfatta<br />

religioner och livsåskådningar ur ett etiskt och ett samhällsvetenskapligt<br />

perspektiv och vid förmågan att urskilja såväl likheter<br />

som olikheter.<br />

Bedömningen gäller också elevens förmåga att genom ett<br />

vetenskapligt förhållningssätt utveckla kunskap om moraliska<br />

och religiösa övertygelsers inverkan på människors livsmönster.<br />

Elevens förmåga att källkritiskt söka, samla, sovra och strukturera<br />

information är en del av ett sådant förhållningssätt, liksom<br />

elevens granskande vid analys av olika källors sanningshalt och<br />

relevans.<br />

Bedömningen skall vidare uppmärksamma elevens användning<br />

och utvecklande av sina kunskaper genom att i samtal,<br />

studier och argumentation ta stöd både i för ämnet relevanta<br />

begrepp och teorier och i sina egna erfarenheter och refl exioner.<br />

BETYGSKRITERIER<br />

Kriterier för betyget Godkänt<br />

Eleven:<br />

återger grundläggande uppfattningar om hur tro, religion<br />

och värderingar inverkar på människors livsmönster<br />

refl ekterar över innebörden av gemensamma värden i ett<br />

samhälle med respekt för olikhet<br />

beskriver och refl ekterar över några etiska grundfrågor<br />

Kriterier för betyget Väl Godkänt<br />

Eleven:<br />

jämför olika religioners och livsåskådningars grundläggande<br />

uppfattningar med hänsyn till såväl samhällssyn som livsstil<br />

identifi erar olika sätt att analysera livsfrågor och etiska ställningstaganden<br />

tolkar och förklarar några etiska grundfrågor<br />

Kriterier för betyget Mycket Väl Godkänt<br />

Eleven:<br />

analyserar och jämför dominerande religioners och livsåskådningars<br />

grundläggande uppfattningar och relaterar dem till<br />

samhällssyn och livsstil<br />

analyserar likheter och skillnader i bedömningen av etiska<br />

frågeställningar och i synen på värdegrunden i det mångkulturella<br />

samhället<br />

analyserar och tillämpar några etiska grundfrågor<br />

TEXTEN ÄR HÄMTAD FRÅN: WWW. SKOLVERKET. SE<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 5


OLA BJÖRLIN<br />

Vad innebär den<br />

ökande islamiska<br />

närvaron i samhället<br />

och i skolan?<br />

Tankar från Berget<br />

Stiftelsen Berget är beläget på en höjd<br />

strax norr om Rättvik. Ola Björlin, vice ordförande<br />

i FLR, berättar om några givande<br />

dagar där på temat ”Att leva tillsammans”.<br />

Varför inte hålla ett öga på vad som händer på Berget i<br />

Rättvik? Jag har sedan många år sökt mig dit för några<br />

dagars vila, inspirerande samtal och meditation. I september<br />

denna milda och somriga höst var jag med om några givande<br />

dagar på temat ”Att leva tillsammans”, med samtal om den<br />

ökande islamska närvaron i samhället och i skolan. Ledare<br />

för samtalsdagarna var Taizébrodern Johannes och universitetsläraren<br />

Lennart Johnsson. Deltagarna var i första hand<br />

religionskunskapslärare, men i gruppen fanns också läkare,<br />

utvecklare i ideella organisationer och medarbetare i kommuniteten<br />

på Berget.<br />

Många religionskunskapslärare har upptäckt att Stiftelsen<br />

Berget, beläget på en höjd strax norr om samhället Rättvik,<br />

är en plats för inspiration och fördjupning. Gården har<br />

rötter i Rättviks Stiftsgård, men är en självständig ekumenisk<br />

stiftelse och består sedan 1970-talet av två delar, S:t<br />

Davidsgården och Meditationsgården. Berget erbjuder såväl<br />

reträtter och tystnad som kurser kring religion, livsfrågor<br />

och etik. Den här gången kretsade alltså temat kring islam<br />

och det svenska samhället. Broder Johannes har levt under<br />

16 år i Bangladesh; han var tillfälligt hemma i Sverige och<br />

återvänder senare i höst till sin lilla Taizékommunitet i norra<br />

Bangladesh. Han förmedlade på ett personligt plan hur hans<br />

bild av islam hade genomgått olika faser under sina år i ett<br />

nästan helt muslimskt land. Han beskrev sin relation till sina<br />

muslimska bröder och systrar som en succession av tillstånd:<br />

faserna var i tur och ordning smekmånad, stagnation, frus-<br />

6 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Taizébroder Johannes från Bangladeshkommuniteten.


Foto: Ola Björlin<br />

tration, anpassning och återvändandefas. Han underströk hur<br />

djupt den orientalistiska bilden av islam har präglat oss och<br />

hur lång tid det tar att komma ner under ytan på ett samhälle<br />

som präglas av ”de andra”.<br />

Lennart Johnsson, lärare vid Växjö Universitet, menade att de<br />

här faserna kännetecknar också, i miniformat, de studentgrupper<br />

som han reser med i Egypten. Kanske också att de<br />

svenskar som under ett antal år på ”hemmaplan” arbetat<br />

tillsammans med den ökande gruppen muslimska immigranter<br />

nu börjar lämna en första smekmånad och närmar sig<br />

stagnationsfasen? I ett samhälle där människorna oftast ställer<br />

sig skeptiska till religion och andlighet, fi nns en bristande<br />

medvetenhet om hur djupt vårt samhälle präglas av kristna<br />

värderingar och kristen kultur, menade han. Denna problematik<br />

dyker upp när man konfronteras med ”den Andre”.<br />

Samtalen kretsade mycket kring den ensidiga massmediala<br />

bilden av muslimer och islamska samhällen. Det är lika svårt<br />

att entydigt säga vad en ”kristen” hållning innebär i en viss<br />

fråga, som att kunna ange vad ett ”islamskt” synsätt innebär.<br />

Ändå är ju det precis vad media ofta förmedlar. Amin<br />

Maalouf, en libanesisk författare, kom att spela stor roll i våra<br />

diskussioner. Broder Johannes översätter för närvarande hans<br />

bok ”Om identitet” som utkom 1998. I den boken analyseras<br />

hur bilden av islam i väst förhåller sig till den mångtydiga<br />

och invecklade utveckling av islam som kännetecknat perioden<br />

efter 1970-talet. Globaliseringen och ”det moderna” i<br />

västerländsk tappning är ofrånkomliga faktorer när de olika<br />

islamska förhållningssätten utvecklas. I ett samhälle med<br />

olika kulturella och religiösa traditioner är inte ”tolerans”<br />

nyckelordet, utan mänskliga rättigheter, något som bör gälla<br />

Några deltagare: <strong>Religionskunskap</strong>slärare från Rinmansskolan i Eskilstuna.<br />

universellt, skriver Maalouf: ”Jag har ingen lust att bli tolererad,<br />

jag kräver att man skall betrakta mig som en medborgare<br />

i full rätt, vad än min tro må vara. Vare sig jag är kristen eller<br />

jude i ett land med muslimsk majoritet eller muslim bland<br />

kristna och judar. Och även när jag inte bekänner mig till<br />

någon religion.”<br />

En tanke som broder Johannes återkom till var att den<br />

”yta” som utmärker en religiös hållning som t ex klädsel och<br />

symboler av olika slag, ofta döljer en inre sekularisering hos<br />

människan. Tron blir något påklistrat och tar sig yttre former<br />

och kan också innebära en politisering av en religiös hållning.<br />

Det gäller att inte för mycket följa denna ”yta” för att värdera<br />

djupet i den religiösa övertygelsen, menade han.<br />

Stiftelsen Berget har, som ekumenisk organisation, sett sin<br />

roll som dialogcentrum för olika kristna traditioner. I och<br />

med den här kursen inleds ett tankearbete som vidgar gårdens<br />

utblick i interreligiös riktning. I en tid där ”dialogen” mellan<br />

kristna och muslimer behöver nya inblickar och utblickar, är<br />

det steg som Berget nu tar ett utmärkt initiativ.<br />

OLA BJÖRLIN<br />

FLR<br />

<strong>Föreningen</strong> <strong>Lärare</strong> i <strong>Religionskunskap</strong><br />

För Dig som<br />

– undervisar i religionskunskap<br />

– är intresserad av religions- och livsåskådningsfrågor<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 7


PETER HABBE<br />

<strong>Religionskunskap</strong> i skolan<br />

– att veta vad man gör<br />

Peter Habbe är lärare i religionskunskap på Västerviks gymnasium. I följande<br />

artikel berättar Peter hur han tillsammans med sina elever arbetar med två<br />

moment som avser att problematisera relationen mellan aktörer och strukturer,<br />

vilket är ett centralt syfte i ämnet religionskunskap.<br />

Under mina studieår, doktorandutbildningen inräknad, har<br />

jag alltid vurmat för didaktiska frågor i mina ämnen. Frågor<br />

som vad och varför elever ska kunna något om religion samt<br />

hur vi går tillväga vid valet av ämnesstoff har varit viktiga.<br />

Under de senaste två åren har jag särskilt arbetat med vadfrågan.<br />

Anledningen till det är att jag upptäckt styrdokumenten<br />

i ämnet. Ärligt talat hade jag under mina första år som lärare<br />

inte ägnat dessa något större intresse. Utifrån mina ämnesstudier<br />

hade jag redan en uppfattning om vad jag ville och vad<br />

som skulle läras ut. Jag tog alltså inte min tjänstemannaroll<br />

på allvar.<br />

När jag för två år sedan seriöst började studera syftet,<br />

målen och betygskriterierna i religionskunskap blev jag så<br />

sakteliga medveten om de färdighetskunskaper som ålåg mig<br />

som lärare att arbeta med tillsammans med eleverna. Eleven<br />

ska till exempel i <strong>Religionskunskap</strong> A lära sig att jämföra riter<br />

och traditioner, värdera samhälleliga företeelser, refl ektera<br />

vad tolerans innebär, upptäcka likheter och skillnader mellan<br />

kristendom och andra världsreligioner och kunna tillämpa<br />

dessa på aktuella frågor, argumentera för ett eget sätt att tolka<br />

livet, tillämpa etiska teorier o s v.<br />

Vad som slog mig som blixten från en klar himmel var<br />

att eleverna faktiskt ska tillägna sig färdighetskunskaperna<br />

att jämföra, värdera, tillämpa teorier, se konsekvenser och<br />

argumentera. I alla andra samhällsorienterade a-kurser ska<br />

dessutom elevens kritiska förhållningssätt och förmåga att<br />

analysera bedömas, något som först blir aktuellt i religionskunskapens<br />

b-kurs. Det är alltså rena forskningsdidaktiska<br />

kriterier som betonas. Problemet med många universitetsutbildningar<br />

är dock att detta är färdigheter som studenterna<br />

tillägnar sig i det praktiska medvetandet för att tala med<br />

sociologen Anthony Giddens. Det blir aldrig kunskaper i<br />

det diskursiva medvetandet, det vill säga de vet inte vad de<br />

didaktiskt gör utan bara hur de praktiskt gör. Om jag som<br />

lärare ska kunna bedöma elevernas färdighetskunskaper måste<br />

8 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

jag alltså veta vad argumentera innebär och hur man gör det,<br />

jag måste veta vad analysera innebär och hur man gör det,<br />

jag måste veta vad tillämpa en teori innebär och hur man gör<br />

det o s v. Denna tolkning av styrdokumenten innebar för mig<br />

att jag inte kunde använda läromedlen på det sätt jag tidigare<br />

gjort. Där erbjuds endast i begränsad utsträckning det som<br />

ämnesmålen och betygskriterierna efterfrågar. Jag har därför<br />

tillsammans med kollegor utarbetat material och arbetssätt<br />

som ska möjliggöra för eleverna att nå dessa mål.<br />

Jag ska som exempel beskriva två moment som jag och<br />

eleverna arbetar med. Det är samhällsorienterade moment<br />

där syftet är att visa att religion är ett socialt fenomen. Jag<br />

marknadsför tanken att religion främst bör betraktas som en<br />

samhällsvetenskap. Båda momenten avser att problematisera<br />

relationen mellan aktörer och strukturer, vilket är ett centralt<br />

syfte i ämnet religionskunskap.<br />

Examinationen sker i form av skriftliga arbeten som jag<br />

ber att få kommentera utifrån betygskriterierna senast en<br />

vecka innan inlämning. På så sätt tvingas eleven att skriva om<br />

och kreativt hantera sin text. Dessutom ser de att kriterierna<br />

är levande dokument.<br />

AKTÖRSORIENTERAT PERSPEKTIV<br />

I det ena momentet som jag kallar för ”Religion och sjukdomssyn”<br />

arbetar vi utifrån ett aktörsorienterat perspektiv där<br />

tanken är att åskådliggöra hur olika traditioner styr, begränsar<br />

och möjliggör både syn och behandling av sjukdom. Vi utgår<br />

från texter som beskriver människors uppfattning om hur<br />

sjukdomar kan uppstå och hur de kan behandlas.<br />

Texterna presenterar bland annat föreställningar om<br />

häxor i Zambia, onda ögat i Sverige och Turkiet och shamaners<br />

behandling av sjukdom i Tibet. I de fl esta texter hyser<br />

aktörerna uppfattningar om att sjukdomar både kan uppstå<br />

och botas med hjälp av gudar och väsen i en religiös föreställningsvärld.<br />

Eleverna introduceras i en teoretisk begreppsap-


parat som utgör de analytiska verktygen för att kunna förstå<br />

och jämföra sjukdomssyn och den tillämpas på de empiriska<br />

texterna.<br />

Begreppen har hämtats från antropologisk och socialpsykologisk<br />

teori. För att eleverna ska kunna förstå varför<br />

människorna hyser olika uppfattningar utgår analysapparaten<br />

från begrepp som ska kunna beskriva relationen mellan<br />

enskilda aktörer och den omgivande traditionen. Här fi nns<br />

inte utrymme att presentera begreppen, utan jag beskriver<br />

istället vad momentet i bästa fall leder till för eleven.<br />

Under momentet lär sig eleven hur olika sätt att förhålla<br />

sig till olika syn på sjukdom medför konsekvenser för sättet<br />

att leva och handla. Det är en mening nästan direkt tagen ur<br />

betygskriteriernas nivå för MVG.<br />

Då vi under hela momentet utgår från en vetenskaplig<br />

föreställning om sjukdom lär sig eleverna värdera en företeelse<br />

i samhället som i många fall strider mot dess värdegrund.<br />

Även detta är nästan ett citat ur ett kriterium på G-nivå.<br />

Styrkan med det här upplägget är att relationen mellan<br />

enskilda individer, den omgivande traditionen och religiösa<br />

föreställningar blir synlig och begriplig. Religion som<br />

fenomen blir uppenbarat och eleverna kan tydligt se hur en<br />

religiös föreställning uttrycks i praktiken, utan att den i alla<br />

lägen blir diskursivt medveten hos aktören.<br />

Vi får under momentets gång även anledning att diskutera<br />

vad en religiös föreställning innebär. Är det hänvisning<br />

till religion att spotta tre gånger när en svart katt korsar en<br />

väg? Går det att jämföra med föreställningen att en häxa kan<br />

angripa en person och orsaka sjukdom och social turbulens?<br />

Eleverna blir medvetna om att religion inte behöver<br />

innebära att aktören hänvisar till och erkänner en teologi eller<br />

en hel religiös föreställningsvärld, utan religiösa hänvisningar<br />

kan omfatta enbart vissa delar av individens praktiska liv.<br />

Som sagt fördelen med momentet är att vi är aktörsorienterade<br />

och begripliggör religion i människors vardag.<br />

STRUKTURPERSPEKTIV<br />

Det andra momentet som jag skulle vilja presentera handlar<br />

om tillblivandet av Israel och hur gränser och politiska mål<br />

kan motiveras utifrån religiösa argument. Vi studerar hur<br />

religion används. Det är alltså till skillnad mot religion och<br />

sjukdom ett rent strukturperspektiv som betonas i det här<br />

momentet.<br />

För att förstå konfl ikten mellan Israel och Palestina och<br />

hur ockupationen av palestinska områden kan legitimeras<br />

och bli politiskt problematisk även för israeliter som ogillar<br />

statsmaktens handhavanden måste eleven få insikt i bibelns<br />

moseböcker. Det är nämligen hit många hänvisningar görs i<br />

dagens israelitiska politik. Fördelen med att läsa de bibliska<br />

berättelserna utifrån detta perspektiv är att eleven direkt ser<br />

en koppling mellan aktuella händelser och, om uttrycket tilllåts,<br />

den abrahamitiska teologin.<br />

Vi får dessutom tillfälle att betona patriarkernas betydelse<br />

för både judendomen och islam. Berättelserna om Gud,<br />

Abraham, Moses o s v blir inte historia på egna villkor, utan<br />

får ett direkt tillämpningsvärde.<br />

Det huvudsakliga syftet är inte att ha kunskap om<br />

bibelns moseböcker, utan den insikten blir en följd av ett<br />

annat övergripande samhällsvetenskapligt mål, nämligen att<br />

kunna förklara hur Israels gränser kan motiveras med hjälp<br />

av hänvisning till religiösa urkunder. Eleven får möjlighet att<br />

ge exempel på religioners betydelse för individ och samhälle,<br />

nationellt och internationellt. En mening direkt ur betygskriteriernas<br />

nivå för betyget VG. Eleven upptäcker också likheter<br />

och skillnader mellan kristendom, islam och judendom<br />

både vad avser grundtankar och uttryckssätt när de tillämpar<br />

teologin på frågan om Israels tillblivande ur ett aktuellt och<br />

historiskt perspektiv. Ett kriterium på nivån för MVG.<br />

De teoretiska redskapen för att kunna diskutera momentet<br />

har vi hämtat från statsvetenskap och religionssociologi.<br />

Vi använder teoretiker som Benedict Anderson och Peter<br />

Beyer för att förstå hur en religiös tradition kan ha funktionen<br />

som en föreställd gemenskap och betona både universalistiska<br />

och esoteriskt exklusiva värden.<br />

Jag har arbetat med momenten på olika program. Lättast har<br />

det varit på det samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga<br />

programmet. Där har eleverna en teoretisk förberedelse<br />

som inneburit att de relativt snabbt har kunnat använda den<br />

teoretiska arsenalen på empirin och blivit medvetna om de<br />

förklaringar som emanerar ur arbetet. Utvärderingarna har<br />

överlag varit mycket positiva. De har upplevt religionskunskapsundervisningen<br />

som något radikalt annorlunda än den<br />

erfarenhet de hade av ämnet från grundskolan.<br />

De fl esta upplever att de lärt sig något som de har<br />

användningen av även i andra samhällsorienterade ämnen.<br />

När vi arbetat med momentet på omvårdnadsprogrammet<br />

och mediaprogrammet har eleverna behövt längre tid. De har<br />

i mindre utsträckning erfarenhet att praktiskt arbeta med teoretiska<br />

verktyg. Vissa av dessa elever har upplevt momenten<br />

som mycket svåra.<br />

Avslutningsvis vill jag slå ett slag för att eleverna är<br />

betjänta av en samhällsorienterad undervisning. Det främjar<br />

deras kritiska förhållningssätt.<br />

PETER HABBE<br />

Peter Habbe tog teologie kandidat- och lärarexamen<br />

1998 och har sedan dess varit anställd i<br />

Västervik.<br />

År 2000 fi ck han en doktorandtjänst i religionshistoria<br />

vid Lunds universitet. Sin avhandling skrev<br />

han inom projektet ”Vägar till Midgård” som är ett<br />

lundabaserat fl ervetenskapligt forskningsprojekt<br />

mellan arkeologi och religionshistoria.<br />

Avhandlingen ”Att tänka och se med ritual:<br />

kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna”<br />

har i dagarna anlänt från tryckeriet och<br />

ska försvaras i januari. Habbe har också skrivit<br />

läromedel i religionskunskap för grundskolans<br />

senare årskurser.<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 9


Bjud in dina elever<br />

till det filosofiska samtalet!<br />

Hur får vi kunskap? Har vi en fri<br />

vilja? Hur ser det goda samhället ut?<br />

Utgångspunkten för Filosofi – frågor<br />

och argument är att filosoferandet bäst<br />

äger rum i samtal. Ett rakt språk uppbyggt<br />

kring frågor som engagerar och<br />

berör, gör tillsammans med den moderna<br />

layouten att boken öppnar upp för det<br />

filosofiska samtalet i ditt klassrum!<br />

622-4897-9 Filosofi – frågor och argument<br />

G5, 270 sidor, fyrfärg.<br />

F-pris exkl. moms 252:-<br />

4-färg!<br />

Order/Information<br />

Tel 08-696 86 00 Fax 08-696 86 10<br />

www.bonnierutbildning.se


NILS- ÅKE TIDMAN<br />

Mellan<br />

ödmjukhet<br />

& utvaldhet<br />

DIDAKTISKA REFLEKTIONER I ANSLUTNING TILL DAG HAMMARSKJÖLDS VÄGMÄRKEN<br />

Det stora och det vemodiga möter oss i Dag Hammarskjölds bok Vägmärken,<br />

menar Nils-Åke Tidman, skolledare, läromedelsförfattare och f.d. ordförande<br />

i FLR. En intressant fråga är hur vi som lärare i religionskunskap kan<br />

använda dessa texter i vår undervisning.<br />

När fl ygplanet med FN:s generalsekreterare störtade i Zambia<br />

i september 1961 öppnades en helt ny värld för mig; Världen.<br />

Jag var då tio år gammal och hade inte förstått hur stor och<br />

samtidigt nära världen var. Som barn stod vi vid järnvägen<br />

hemma i Tranås och såg tågen lämna vår värld. ”De skall till<br />

utlandet”, sa vi. ”Utlandet” låg bortom järnvägens krök in i<br />

horisontens skogskullar.<br />

Intensivt grep mig sorgeceremonierna som sändes på det<br />

nya mediet TV. På något sätt snappade jag direkt upp att det<br />

tragiska och vemodiga var sammankopplat med det storartade<br />

och framgångsrika i Hammarskjölds liv. Jag drömde<br />

själv om att bli den där ensamme mannen som lever enkelt<br />

men löser de stora världsproblemen som Hammarskjöld eller<br />

Castro. En intressant kombination!<br />

När jag nu 44 år senare läser Hammarskjölds Vägmärken<br />

förstår jag att tioåringen i mig på ett förvånansvärt sätt<br />

prickade rätt; det stora och det vemodiga möter mig i texten.<br />

VÄGMÄRKEN I RELIGIONSKUNSKAPSUNDERVISNINGEN<br />

En intressant fråga är hur vi som religionskunskapslärare kan<br />

använda texterna i Hammarskjölds Vägmärken i vår undervisning.<br />

Är de hopplöst föråldrade och bara intressanta som<br />

minnesmärken eller kan något i dem attrahera unga människor<br />

i vår tid och öppna spännande samtal? Frågan kan inte<br />

få något enkelt svar. När jag läser Vägmärken fi nner jag olika<br />

teman som delvis löper parallellt, och de har olika aktualitet<br />

idag. Ett tema är hur den framgångsrike skall förhålla sig till<br />

sin framgång. Hur undviker man att bli uppblåst självgod när<br />

man lyckas väl med allt man företar sig? Hur hanterar man<br />

känslan av utvaldhet på ett ödmjukt sätt? Ett hyfsat aktuellt<br />

tema, skulle jag vilja bedöma det som.<br />

Till temat framgång-försakelse fi nns ett annat tema<br />

knutet som berör frågor om ensamhet och längtan efter<br />

gemenskap. Detta är aktuella frågeställningar, även om de<br />

hos Hammarskjöld får en annan formulering än vad ungdomar<br />

idag skulle ge dem. Refl ekterande unga bör ändå kunna<br />

känna igen sig. Ett annat tema i Vägmärken är mystikens<br />

gudserfarenhet, upplevelsen av att bli ett med Gud. Detta är<br />

aktuellt idag, men kanske på ett annat sätt än när Hammarskjöld<br />

skrev sina texter. Mystikens religiositet har fått stor<br />

plats i den religiösa debatten i Sverige inte minst under KG<br />

Hammars ledarskap av Svenska kyrkan. Samtidigt måste vår<br />

tids erfarenhet av fanatisk religiositet med terror och självmordsbombare<br />

ställa kritiska frågor till yttranden som pekar<br />

mot att en persons jag utplånas och dennes vilja helt blir fylld<br />

av Gud. Exempel på sådana yttranden fi nns i Vägmärken.<br />

Ett tredje tema som jag fi nner är kristen tro, tolkad<br />

och refl ekterad av en levande person. Här fi nns inte minst<br />

Hammarskjölds refl ektioner kring treenigheten som ett<br />

återkommande tema. Kanske är det ingen ”kioskvältare”<br />

bland unga människor idag, men ändå öppnar de texterna en<br />

möjlighet att spegla hur kristen tro tar form hos en enskild<br />

individ. Slutligen är starka naturupplevelser av närmast<br />

mystisk karaktär ett återkommande tema i Vägmärken. Just<br />

de texterna tror jag har störst aktualitet även för unga människor<br />

idag. De speglar en spridd erfarenhet av att uppleva<br />

Gud i naturen och deras konkreta men japanskt återhållna<br />

gestaltning gör dem daggfriska men ändå tidlösa.<br />

Jag väljer att återge många citat från Vägmärken, dels för<br />

att tydliggöra mitt resonemang, dels för att ge tillgång till ett<br />

texturval och slutligen och kanske främst för att ge prov på<br />

Hammarskjölds språk, som fortfarande känns spänstigt, inte<br />

minst för att han är så återhållsam. Han lämnar mycket åt<br />

läsaren, och därför tror jag texterna kan fungera didaktiskt.<br />

FRAMGÅNG OCH OFFER<br />

Det skapar problem för begåvade och framgångsrika personer<br />

som Dag Hammarskjöld att samtidigt med framgången och<br />

känslan av utvaldhet göra kristen tro till sin livsväg i en djupare<br />

bemärkelse genom personlig refl ektion. Kristendomen<br />

rymmer i sina centrala delar så mycket av misslyckandets<br />

tragedi; slutet blev ett kors. Visserligen fi nns också segern,<br />

Foto: FN<br />

▲<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 11


men den är mer transcendent, en seger över död och ondska<br />

i de yttersta tiderna. Här och nu är det tjänareidealet som<br />

upphöjs och undergången och motgången är vägen till paradiset.<br />

Hur kan en framgångsrik ledare göra en sådan tro till<br />

sin? I fl era av texterna i Vägmärken är det just detta problem<br />

Hammarskjöld arbetar med och fi nner sin lösning på. För<br />

mig framstår just denna problematik som den mest centrala<br />

i Vägmärken, därför ger jag den stort utrymme. Ett ord som<br />

ständigt återkommer är ’off er’. Det är en central tanke som<br />

löser motsättningen mellan högt och lågt att den begåvade<br />

och framgångsrike off rar sitt eget liv till ett större sammanhang.<br />

Den som fått större förmågor och kraft har ett större<br />

krav att motsvara:<br />

Måttet på livets krav är endast din egen kraft.<br />

Och din eventuella bragd – att icke ha deserterat.<br />

Hammarskjöld ser själv problematiken med jubel och beröm<br />

för den som vill följa korsets väg:<br />

Att kallelsevägen slutar på korset vet den som gått<br />

in under sitt öde – även när detta för honom genom<br />

jublet kring Gennesaret eller triumfporten in till<br />

Jerusalem.<br />

Det som utifrån kan te sig som glansfull framgång är bara en<br />

plikt. Att förfalla till beundran av sig själv, straff ar sig obönhörligt.<br />

Ett strängt riddarideal växer fram i Hammarskjölds<br />

texter:<br />

Vi bär en nemesis inom oss: gårdagens självbeundran<br />

är legitim fader till dagens skuld.<br />

På något sätt måste ändå den som har framgång kunna<br />

glädjas åt att ha lyckats. Hammarskjöld visar på en väg som<br />

hindrar framgången att bli en egoistisk erövring:<br />

Att glädjas åt framgången är något annat än att taga<br />

den åt sig. Att neka sig det första är för hycklare och<br />

livsförnekare; att unna sig det andra är ett nöje för<br />

barn som skall hindra dem att bli män.<br />

Hammarskjöld har en säregen förmåga att vända på perspektiv<br />

och se saker ur olika synpunkter. Han måste ha varit en<br />

mycket skicklig förhandlare. De stränga kraven som vägmärkena<br />

pekar ut ser han från fl era håll:<br />

Bad om bördor att bära –. Och kved när de lades på dig.<br />

Var det en annan börda du tänkt dig? Trodde du<br />

på off rets anonymitet? Off erhandlingens off er är att<br />

bedömas som sin motsats.<br />

Framgång är ett hot mot detta riddarideal eftersom framgång<br />

föder stolthet och för till berömmelse och höjder långt<br />

bort från off rets och korsets väg. Därför måste framgångens<br />

potential desarmeras till intighet och självets ramar sprängas:<br />

12 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Att aldrig låta framgången dölja sin tomhet, insatsen<br />

sin intighet, arbetslivet sin ödslighet. Och så bevara<br />

sporren att nå vidare – den smärta i själen som driver<br />

oss utöver oss själva.<br />

Vart? Det vet jag inte. Det begär jag ej att få veta.<br />

Den som har fått stora gåvor står i skuld till livet att återbetala,<br />

och denna återbetalning är livets skönaste ögonblick.<br />

Triumf i avståendets smärta:<br />

Skapas ej skönheten vid varje möte mellan en människa<br />

och livet, där människan återbetalar sin skuld<br />

genom att på livsögonblicket inrikta all den kraft som<br />

varit livets förpliktande gåva till honom? Skönheten<br />

– för den som gäldar sin skuld. Kanske också för<br />

andra.<br />

Det fi nns ett drag av esteticism i Hammarskjölds texter. Han<br />

söker ”det Sköna”. Om det här är Kierkegaards livsstadier<br />

han anknyter till med det estetiska som det första, följt av det<br />

etiska och det religiösa, eller om han anknyter till romantikens<br />

ideal med det sköna, det sanna, det eviga – inte minst<br />

i svensk diktning, som han väl kände till – vill jag låta vara<br />

osagt. Kanske fi nns här inget antingen-eller, för att travestera<br />

Kierkegaard. Bildspråket i Vägmärken anknyter också till<br />

skönhetsidealet. Hur kan den som får ett stort uppdrag och<br />

blir en framstående person undgå att smittas av framgångens<br />

glans? Hemligheten är att uppdraget kräver allt, och den som<br />

ägnar glansen något intresse kommer att misslyckas i sin riddargärning:<br />

En saga att berätta: om kronan som var så tung att<br />

den kunde bäras blott av den som förmådde leva i<br />

fullständig glömska av dess glans.<br />

Den inre skönheten, inte vad världen eftertraktar, är ledstjärnan<br />

som riddaren aldrig får tappa ur sikte. Så luras fåfängan<br />

på porten:<br />

”Ske Din vilje –.” Att låta det inre ha försteg framför<br />

det yttre, själen framför världen – vart det än för. Och<br />

att därvid icke låta ett inre värde bli masken för ett<br />

yttre – utan att göra sig blind för det värde ett inre<br />

kan ge ett yttre.<br />

Kraven på den som går in under denna tunga krona, tar<br />

denna tunga rustning på sig för att bli Guds riddare kan bli<br />

så överväldigande att döden lockar som en väg undan. Men<br />

döden kan bara vara ett off er, ingen utväg – och så skruvas<br />

kraven på självutplånande liv allt hårdare:<br />

Tröttheten dövar smärtan och lockar med döden. Så<br />

kan du frestas att övervinna ensamheten – och inbjudas<br />

till den slutliga fl ykten ur livet. – Men icke detta.<br />

Döden må vara din slutliga gåva till livet, ej ett svek<br />

mot detta.


”ge ut sig” – arbetet, för andra: föralldel, bara det<br />

inte är för att ge ut sig (kanske t. o m. med anspråk på<br />

andras aktning).<br />

Den framgångsrike av god börd – hur kan han vara kristen?<br />

Ett strängt riddarideal blir en möjlig väg. Så har han en viktig<br />

och ledande roll att fylla – men inte för sin egen skull. Riddaren<br />

måste vara oberörd av framgång och motgång. Ett stoiskt<br />

ideal tar form i Hammarskjölds text:<br />

Han bar nederlaget utan självmedlidande och framgången<br />

utan självbeundran. Om han visste sig ha<br />

betalat den yttersta skärven, var det honom likgiltigt<br />

hur andra bedömde resultatet.<br />

En farisé? Vår Herre vet att han aldrig själv varit<br />

rättfärdig i egna ögon.<br />

Det berättas också av Hammarskjölds medarbetare i FN<br />

att han inte blev nedslagen när förslag som krävt mycket<br />

arbete av honom och hans stab att ta fram inte gick igenom i<br />

generalförsamlingen eller säkerhetsrådet. När de undrade hur<br />

han tänkte svarade han att vi har gjort ett bra underlag, vi<br />

kan vara nöjda.<br />

ENSAMHET – GEMENSKAP<br />

Parallellt med problematiken berömmelse – kors löper en<br />

annan tråd i Vägmärken. Den kan beskrivas som längtan<br />

efter gemenskap – ensamhetens förbannelse. Den stränga<br />

livsväg, off rets, den kristne riddarens väg, som Hammarskjöld<br />

har gjort till sin, blir samtidigt ett hinder för otvungen<br />

gemenskap. Kraven är så stora att det spontana vissnar. I ett<br />

radioprogram om Dag Hammarskjöld kom frågan upp om<br />

han hade någon svag sida. Martin Lönnebo svarade då att:<br />

”Han var väl ingen lustigkurre direkt.” Jag tror det är mitt i<br />

prick och det träff ar också det tragiska och vemodiga i Hammarskjölds<br />

gestalt. Kvar molar en längtan efter vänskap och<br />

gemenskap liksom fysisk och psykisk förening i Vägmärkens<br />

textfragment:<br />

Övertonerna försvinner och kvar står samtal vilka i<br />

sin fattigdom ej kan dölja bristen på gemenskap. Vi<br />

glida från varandra. Men varför, varför –?<br />

Vi sträcker oss efter den andre. Förgäves – därför att<br />

vi aldrig vågade ge oss själva.<br />

Det är som om han kan längta och älska – på avstånd. Det<br />

blir en esteticerande kärlek som fi nner sin glädje i det oåtkomligas<br />

linjespel:<br />

Denna obotliga drift att tillägna sig – att i krassaste<br />

mening med sig införliva – mediet för skönhetsupplevelsen.<br />

Liksom bergtrollet vill vi äta prinsessan – för att<br />

ständigt pånytt göra bergtrollets erfarenhet. Vi plocka<br />

blomman. Vi pressar kropp mot kropp – och förinta<br />

den mänskliga skönhet som är kroppens blott genom<br />

en linjernas besjälning, oåtkomlig för fysisk beröring.<br />

Hans starka hunger efter rättfärdighet och gemenskap blir en<br />

omöjlig kombination. Gemenskapen blir alltför allvarstyngd,<br />

alltför målinriktad, alltför seriös:<br />

Hunger är min hemort i lidelsernas land. Hunger<br />

efter gemenskap, hunger efter rättfärdighet – en<br />

gemenskap byggd på rätt färdighet och en rättfärdighet<br />

vunnen i gemenskap.<br />

Känslan av ensamhet och upplevelsen av att vara utvald till<br />

ett särskilt öde formuleras i en av Vägmärkens skönaste och<br />

mest fullgångna texter. Dock har den ett drag av exklusivitet<br />

som man kan ställa sig kritisk till:<br />

Den längsta resan<br />

är resan inåt.<br />

Den som valt sitt öde,<br />

som anträtt färden<br />

mot sin egen botten<br />

(fi nns det någon botten ?)<br />

ännu bland er<br />

är han utom gemenskapen,<br />

isolerad i er känsla<br />

såsom den dödsdömde<br />

eller den det förestående avskedet<br />

i förtid viger<br />

åt varje människas slutliga ensamhet.<br />

Mellan er och honom är avstånd,<br />

är osäkerhet –<br />

hänsyn.<br />

Själv skall han se er<br />

alltmera fj ärran,<br />

höra edra rösters lockrop<br />

allt svagare.<br />

▲<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 13<br />

Foto: Sven-Göran Ohlsson


Dag Hammarskjölds Backåkra<br />

ETT MED GUD – MYSTIKENS ERFARENHET<br />

Den slutliga förlösningen från strävan till jagförhärligande<br />

och upplevelsen av ensamhet blir insikten om den mystikens<br />

enhet med Gud som leder till det individuella jagets<br />

utplåning:<br />

Tvingar mig inte förnuftet att söka mitt, min lust,<br />

min makt, människors aktning för mig? Och ändå<br />

”vet” jag – vet, utan att veta – att just i detta perspektiv<br />

är detta det likgiltigaste av allt. En insikt i vilken<br />

Gud är.<br />

”Icke jag utan Gud i mig.”<br />

Strävan är inte vänd mot människor och världen. Strävan är<br />

Guds verk i människan som också har Guds ära som enda<br />

mål:<br />

Jag är kärlet. Guds är drycken. Och Gud den<br />

törstande.<br />

Vad har till slut ordet off er för mening? Eller ens ordet<br />

gåva? Den som intet har att ge. Gåvan är Guds – till<br />

Gud.<br />

Hammarskjölds texter om mystikens erfarenhet har stor<br />

skönhet och öppnar mot en form av religiositet som har stor<br />

spridning inte minst bland kristna idag. Samtidigt måste man<br />

dock fråga sig vad det kan betyda att en politiskt verksam<br />

person gör sig till ett tomt kärl för Guds vilja. Med den erfarenhet<br />

av religiöst färgad terrorism som vi har i vår tid väcker<br />

sådana tankar andra viktiga frågor. Är det en bra väg att så<br />

helt stänga av sig själv och låta Guds vilja ta överhand? Vi<br />

kan se att en sådan strävan kan leda inte bara till fantastiska<br />

insatser för nästan utan också till fruktansvärda handlingar<br />

mot andra människor.<br />

TRON PÅ EN TREENIG GUD<br />

Elsie Davidsson, färgstark religionslärare från Småland, berättar<br />

i en intervju att hon och hennes man i sin ungdom av<br />

14 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

en slump kom att bli medarbetare till Hammarskjöld. Deras<br />

uppgift var att hjälpa honom sköta hem och privata angelägenheter.<br />

För Hammarskjölds omgivning, berättar Elsie<br />

Davidsson, var det ingen hemlighet att han var en troende<br />

och praktiserande kristen. Chauff ören körde honom varje<br />

söndag till gudstjänst och i hans arbetsrum låg en bibel med<br />

dagens ord uppslagen. Vägmärken ger också en bild av Hammarskjöld<br />

som refl ekterande kristen.<br />

I Vägmärken återkommer han fl era gånger till treenigheten<br />

och han gör ansatser till att formulera en egen kristen bekännelse:<br />

Inför dig, fader,<br />

i rättfärdighet och ödmjukhet,<br />

med dig, broder,<br />

I trohet och mod,<br />

i dig, ande,<br />

i stillhet.<br />

Hammarskjölds beskrivning av var tro betyder för honom får<br />

färg av hans upplevelser av mystikens Gud. Han inleder med<br />

ett citat från Johannes av Korset:<br />

”Tro är Guds förening med själen.”<br />

Tro är – kan därför icke fattas, långt mindre identifi eras<br />

med de formler i vilka vi omskriva detta som är.<br />

– en una noche oscura. Trons natt – så mörk att vi där<br />

icke ens få söka tro. Det är i Getsemanenatten, där de<br />

sista vännerna sover, alla andra söker din undergång<br />

och Gud tiger som föreningen fullbordas.<br />

Sin kristna tro och kyrkfromhet hade Hammarskjöld fått från<br />

sin mor. Modern kände sig annorlunda i den mycket akademiska<br />

och framgångsrika släkten Hammarskjöld. Kristen tro<br />

kom därför sannolikt tidigt att förknippas med ensamhet och<br />

utanförskap för Dag Hammarskjöld. Det är också en sådan<br />

bild som förmedlas i Vägmärken. Men Dag Hammarskjöld<br />

var i allra högsta grad samtidigt en framstående företrädare<br />

Foto: Sven-Göran Ohlsson


för sin släkts akademiska traditioner. När det gäller hans<br />

kristna tro tog det sig utryck i en stor beläsenhet, särskilt i<br />

de kristna mystikernas texter. Han kände även väl till islams<br />

mystik. Diktaren Rumi nämns i Vägmärken. Termen ”una<br />

noche oscura” i citatet ovan hänvisar till vad Johannes av<br />

Korset skriver om den mörka natt, den känsla av tomrum<br />

och övergivenhet som föregår den mystiska enhetsupplevelsens<br />

genombrytande glädje. Getsemaneallusionen lyfter även<br />

här fram ensamheten och utvaldheten.<br />

Bönen spelar en central roll i Hammarskjölds liv. Den är<br />

kommunikation mellan ”botten” i människan och Gud, ett<br />

ständigt utbyte. Bönen framställs som en undermedveten<br />

process som pågår parallellt med det aktiva livet:<br />

Bönen, kristalliserad i ord, fi xerar åter och åter en<br />

våglängd på vilken dialogen måste föras vidare även<br />

när vårt medvetande inriktas på andra mål.<br />

I Vägmärken fi nns en bön som man kan betrakta som en<br />

parallell till Fader Vår. Här fi nns också hans treenighetsrefl ektioner<br />

invävda på ett enkelt men konstfullt sätt:<br />

Du som är över oss,<br />

Du som är en av oss<br />

Du som är –<br />

också i oss,<br />

må alla se dig, också i mig,<br />

må jag bereda vägen för dig,<br />

må jag tacka för allt som då vederfares mig.<br />

Må jag därvid icke glömma andras nöd.<br />

Behåll mig i din kärlek<br />

såsom du vill att alla skall förbli i min.<br />

Må allt i detta mitt väsen vändas till din ära<br />

och må jag aldrig förtvivla.<br />

Ty jag är under din hand,<br />

och i dig är all kraft och godhet.<br />

Giv mig ett rent sinne – att jag må se dig,<br />

ett ödmjukt sinne – att jag må höra dig,<br />

ett kärlekens sinne – att jag må tjäna dig<br />

ett trons sinne – att jag må förbli i dig.<br />

Det är symtomatiskt att man så sällan, i stort sett inte alls,<br />

fi nner ordet ”vi” i Hammarskjölds refl ektioner om sin tro, ja,<br />

i hela Vägmärken. Det är en ensam människa och ensamheten<br />

har en mörk, tragisk färg. Dock fi nns det upplevelser och<br />

textfragment som bryter mot denna känsla.<br />

I NATURENS SKÖTE<br />

Denna lite ålderdomliga rubrik passar väl till de texter i Vägmärken<br />

som återger naturupplevelser. Här möter nämligen<br />

en sensualitet och ett livets jubel som ingen annan stans i<br />

Vägmärken.<br />

Längtan efter gemenskap fi nner tröst i en sensuell närhet<br />

till naturen. Här fi nns en omedelbarhet långt borta från självförnekelsens<br />

plikter, en bejakelse med nästan erotisk klang.<br />

Hammarskjölds språk blir fyllt av adjektiv och blod och sav<br />

när han beskriver naturupplevelser:<br />

Ljus utan källa, en ny dags bleka guld. Silkesgrå,<br />

mjuka blad på låga buskar, daggförsilvrade. Kattfotens<br />

kyliga rodnad i blomningen över kullarna.<br />

Horisontens blå –.<br />

Ur den dunkla bäckravinens lövvalv träder jag ut på<br />

den vida sluttningen. Droppar glittrande på händerna,<br />

pannan kyld av stänk från sviktande grenar,<br />

fördunstande i ljum morgonvind.<br />

Just i beskrivningarna av naturupplevelser fi rar hans återhållna,<br />

knappa men precisa språk sina största triumfer. Fram<br />

växer japanska miniatyrmålningar. Något i texten gör att<br />

man som läsare känner det ljus, den genomskinlighet som är<br />

betecknande för mystikens naturupplevelse – en transcendent<br />

dimension. En intressant fråga är om unga läsare i vår tid kan<br />

känna av denna extra dimension:<br />

Bleknande bokars ljus mot<br />

molnens mörker.<br />

Blåsten river skogsgölens<br />

vatten stålgrått.<br />

Bort mellan markens blodstänk<br />

rinner hjortspår –<br />

Tystnaden bryter genom<br />

sinnets pansar,<br />

lämnar det naket inför<br />

höstens klarhet<br />

Hammarskjöld bekräftar tolkningen av hans kärlek till<br />

naturen som en ersättning för gemenskap med människor. I<br />

naturens sköte sublimeras längtan efter den mänskliga kärleken<br />

och dess förening:<br />

Själv känner jag en sveda som är längtan efter<br />

förening, efter uppgående, efter delaktighet i detta<br />

möte. En sveda som är ett med den jordiska kärlekens<br />

åtrå – men vänd mot mark och vatten och himmel,<br />

besvarad av trädens viskningar, jordens doft, vindens<br />

smekningar, ljustes och vattnets famntag. Tillfredsställd?<br />

Nej, nej, nej –. Men svalkad, vilad – i väntan.<br />

Dag Hammarskjöld älskade verkligen den svenska fj ällvärlden.<br />

Han såg till att varje år få fj ällvandra och hörde till den<br />

grupp pionjärer i Svenska Turistföreningen som utvecklade<br />

den svenska fj ällturismen.<br />

Ett med Gud och ett med naturen – det framstår som<br />

den livshållning Dag Hammarskjöld inbjuder oss att möta i<br />

Vägmärken. Så är han en ”modern” människa, som så många<br />

har sagt i samband med 100-årsjubileet av hans födelse.<br />

Naturen är platsen där han starkast upplever Guds närvaro,<br />

alltings enhet och gemenskap, mystikens erfarenhet. Så är<br />

han också en riktig svensk som ser Gud på ryggen i naturen.<br />

NILS- ÅKE TIDMAN<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 15


OLOF FRANCK<br />

På spaning efter<br />

en icke konfessionell<br />

religionsundervisning<br />

Ämnet religionskunskap är i vårt land inte<br />

ett ”förkunnande” ämne, men vad innebär en<br />

icke konfessionell religionskunskapsundervisning<br />

egentligen och hur tolkas och tillämpas<br />

religionskunskapsämnet internationellt?<br />

Olof Franck, FLR:s ordförande, rapporterar<br />

från en konferens i Barcelona tidigare i år.<br />

Inför det arbete Generalitat de Catalunya förbereder rörande<br />

en eventuellt icke konfessionell religionsundervisning i det<br />

katalanska utbildningssystemet, genomfördes 20-21 maj i år<br />

en konferens i Barcelona dit företrädare för några system där<br />

sådan undervisning utformats och bedrivs inbjudits. Syftet<br />

med denna inbjudan var att i föreläsningar och samtal ge en<br />

bild av olika modeller för vad en religionskunskapsundervisning<br />

utan konfessionella förtecken kan innebära.<br />

Delegater från Ontario, Quebec, Neuchatêl, Brandenburg<br />

och Sverige deltog i konferensen. Som Skolverkets representant<br />

medverkade undertecknad med två föreläsningar, en<br />

konferensbunden och en öppen för allmänheten, samt i de<br />

rundabordssamtal som fördes med deltagande av 40-talet<br />

företrädare för katalanska universitetsinstitutioner, kristna<br />

och muslimska organisationer samt den katalanska utbildningsmyndigheten.<br />

De föreläsningar som under konferensen<br />

gavs av inbjudna delegater, planeras att i översättning till<br />

katalanska publiceras.<br />

Själva begreppet icke konfessionalitet kan ges varierande<br />

tolkningar, och sådana tolkningar bör givetvis förstås och<br />

relateras till de historiska och samtida kontexter och sammanhang<br />

där de föds och lever sina liv.<br />

I en svensk diskurs tror jag nog att vi, åtminstone i<br />

vardagslag, gärna förutsätter att detta att bedriva ”icke konfessionell<br />

religionskunskapsundervisning” är liktydigt med<br />

att ”meddela kunskap om olika religiösa och icke religiösa<br />

16 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

Katedralen Sagrada Familia i Barcelona ritad av Antoni Gaudí.<br />

traditioner utan att i något hänseende prioritera en framför<br />

andra”.<br />

Enligt en sådan tolkning uppkommer givetvis intrikata<br />

frågor av exempelvis moralisk natur, vilka inte kan undvikas.<br />

Hur bör man till exempel förhålla sig till traditioner som i<br />

en eller annan mening och utsträckning inbegriper odemokratiska,<br />

till exempel sexistiska, föreställningar som inte tycks<br />

kunna införlivas i den demokratiska värdegrunden? Ska man<br />

härvidlag – i icke konfessionalitetens namn – nöja sig med<br />

att konstatera, att ”var och en blir salig på sin tro”, och att vi<br />

från skolans sida inte har rätt eller mandat att argumentera<br />

om saken? Och hur är det i det multikulturella samhället<br />

med dess rikedom av identiteter: ska samtliga förekommande<br />

religiösa och kulturella föreställningar och livssyner göras till<br />

föremål för undervisning, eller har man att av ett eller annat<br />

skäl genomföra något slag av prioriteringar?<br />

I den schweiziska kantonen Neuchatêl har man från<br />

utbildningsmyndighetens sida genomfört ett större projekt,<br />

där företrädare för samtliga kända religiösa traditioner samlats<br />

för att själva få ge en bild av den egna identiteten och den<br />

egna livssynen. De schweiziska delegaterna beskrev vid konferensen<br />

i Barcelona ett enträget och oförtrutet arbete i syfte<br />

att framställa ett skriftligt informationsdokument, vilket ska<br />

fi nnas tillgängligt på alla skolor i syfte att varje elevs rätt att<br />

behandlas med respekt för kulturell och religiös hemvist ska<br />

vårdas. Dokumentet har publicerats på franska och är mycket


1882 togs det första spadtaget till katedralen och arbetet med att slutföra bygget pågår än idag.<br />

omfattande: tänkbara frågor rörande allt från högtider, seder<br />

och traditioner till etiska och existentiella grundtankar återges<br />

i korthet.<br />

Delegaten från Brandenburg kunde berätta om den<br />

möjlighet till icke konfessionell undervisning som elever där<br />

bereds i ett ämne som närmast kan liknas vid en form av<br />

”livskunskap”: etiska och existentiella perspektiv behandlas<br />

utan att specifi ka referenser görs till religiösa traditioner och<br />

föreställningsvärldar. Det här betyder emellertid inte att<br />

möjligheter till konfessionell religionskunskap inte föreligger.<br />

Elever kan också, och istället för att, studera ”livskunskapsämnet”,<br />

ägna sig åt religionsundervisning med utrymme för<br />

etiska perspektiv.<br />

Vad som under konferensen väckte uppmärksamhet<br />

rörande ”den svenska modellen”, var bland annat svenska<br />

religionskunskapslärares professionella ämnesutbildning där<br />

behörighet generellt förutsätter ämnesstudier på högskole-/<br />

universitetsnivå, och den svenska skolans religionskunskapsämne<br />

såsom ett samhällsvetenskapligt ämne bland andra.<br />

För det tredje uppmärksammades de svenska värdegrundsskrivningarna<br />

knutna till utbildning i grundskola<br />

och gymnasium, där jämställdhetsvärdet och frågor rörande<br />

mångkulturellt, medborgerligt likaberättigande anges omfatta<br />

all undervisning – också den i religionskunskap. Dessutom<br />

noterades, för det fj ärde, att inte bara teoretiska utan också<br />

symboliska/rituella/praktiska dimensioner av religiös tro och<br />

religiösa livsmönster betonas i läroplansskrivningarna. För det<br />

femte, slutligen, diskuterades i positiva termer de möjligheter<br />

man som svensk lärare i icke konfessionell religionskunskap<br />

har att anordna studiebesök vid olika religiösa institutioner<br />

och/eller klassbesök av företrädare för sådana.<br />

Jag tror nog att konferenser av ovannämnda slag fyller en<br />

stor funktion för informationsutbyten mellan företrädare för<br />

olika utbildningssystem. Det är viktigt att se att begreppet<br />

icke konfessionalitet är tillräckligt komplicerat för att det ska<br />

vara värdefullt att religionskunskapslärare i skilda delar av<br />

världen för en dialog med varandra. På vissa håll står ämnet<br />

högt i kurs i vissa sammanhang, på andra håll är förhållandet<br />

det omvända – och inte sällan är ett förhållningssätt till<br />

ämnesinnehåll och -undervisning, misstänker jag, beroende<br />

av en eller annan tolkning av dess relation till konfessionalitetsdefi<br />

nierande perspektiv.<br />

Tror man att religionskunskap är ett samhällsvetenskapligt<br />

ämne som – inte minst i en mångkulturell kontext<br />

där demokrati, människovärde och likaberättigande står i<br />

centrum – har ovärderliga bidrag att lämna till en utbildning<br />

som ger förutsättningar för en vederhäftig omvärldsanalys, en<br />

ömsesidig förståelse och ett personligt, existentiellt växande,<br />

framstår en sådan dialog som – inte bara viktig – utan oundgänglig.<br />

Foto: Daniel Karlsson<br />

OLOF FRANCK<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 17


RUNE LARSSON<br />

Religion, Spirituality and Identity<br />

Rapport från 8th Nordic Conference on Religious Education,<br />

June 14-18, 2005, University of Helsinki<br />

Rune Larsson, universitetslektor emeritus och direktor i RPI Arbetsgemenskapen<br />

för Religionspedagogik, rapporterar från en konferens i Helsingfors.<br />

Konferenstemat för årets nordiska konferens för religionsdidaktisk<br />

forskning och utvecklingsarbete rör varje människa<br />

på djupet. För en del speglar orden rätt skilda världar. För<br />

andra – kanske de fl esta – täcker begreppen mer eller mindre<br />

gemensamma områden. Som en av forskningsrapporterna<br />

visade: Betydligt fl er storstadsungdomar kunde räknas in<br />

i gruppen ”spirituality” än i den något mer anspråksfulla<br />

”religiosity”.<br />

Konferensen möttes i Helsingfors den 14-18 juni 2005.<br />

Det var för åttonde gången sedan starten i Danmark 1976.<br />

Initiativet kom från en kvartett religionspedagoger från<br />

Köpenhamn, Helsingfors, Oslo och Lund. Syftet var då som<br />

nu att erbjuda en mötesplats för informationsutbyte, fördjupning<br />

kring något aktuellt tema och inspiration. Konferensen<br />

är tänkt att äga rum vart tredje år och cirkulera mellan de<br />

nordiska länderna. Föregående konferens hölls på Island<br />

1999. Det blev alltså ett ovanligt långt hopp till Helsingfors<br />

men det ville man få en ändring på i Helsingfors, som med<br />

eftertryck uttalade sin önskan om en ny konferens i Norge<br />

redan om två år, dvs 2007. Skälet till att mötas redan om två<br />

år var ett starkt upplevt behov att förstärka samarbetet och<br />

kunskapsutbytet mellan de nordiska länderna.<br />

Konferensen i Helsingfors på temat Religion, Spirituality<br />

and Identity hade lockat ca 80 deltagare, vilket innebar fl er<br />

än någon tidigare konferens. De fl esta kom från Finland,<br />

bland andra en grupp studenter, men stora grupper kom<br />

också från Norge och Sverige samt därtill ett mindre antal<br />

från Danmark och Island. Huvudspråket var för första<br />

gången engelska, vilket underlättade deltagande framför allt<br />

från Finland. De praktiska arrangemangen sköttes på ett<br />

mycket förtjänstfullt sätt av en fi nsk lokalkommitté under<br />

ledning av prof. Kirri Tirsi med assistans av kollegan Arto<br />

Kallioniemi samt Martin Ubani.<br />

Tre former för information och samtal bidrog till djup,<br />

variation och spänst: föreläsningar och symposier i plenum<br />

samt papers i grupper. Föreläsare var följande: Prof. Leif<br />

Gunnar Engedal, Oslo: Homo Viator. Th e search for identity<br />

and authentic spirituality in a postmodern context; Vice-rek-<br />

18 | RELIGION & LIVSFRÅGOR<br />

tor, Prof Hannele Niemi, Helsingfors: Identity formation and<br />

religious education – meeting the challenge for a meaningful<br />

life; Dr. Andrew Wright, London: Spiritual identity and<br />

the pursuit of thruth samt Prof. Heikki Kotila, Helsingfors:<br />

Contemporary workship as an expression of the change in<br />

spirituality.<br />

Symposierna liksom paperseminarierna presenterade<br />

nyligen genomförd och pågående forskning och fi ck därmed<br />

en något friare anknytning till konferenstemat. Med denna<br />

förutsättning gavs i symposierna översikter över forskning<br />

och undervisning i de nordiska länderna samt empiriska<br />

studier av unga människors tro i stadsmiljöer. Seminarierna<br />

kring ett stort antal papers spände över ett brett fält.<br />

Vissa bidrag från konferensen kommer att publiceras och<br />

därmed göras tillgängliga för fl er. Det förstärker konferensens<br />

uppgift att informera och inspirera inom ett växande<br />

religionspedagogiskt forskningsfält. Som nästan alltid är det<br />

främst de personliga mötena som lever kvar. Lokalkommittén<br />

förtjänar en stor eloge för möjligheterna som gavs till samtal<br />

vid sidan om hårt arbete. Personkontakter och smakprov på<br />

forskning ger lust och möjligheter att gå vidare i olika former<br />

av teoretiskt och praktiskt arbete med forskning, utbildning,<br />

undervisning och lärande inom den nordiska religionspedagogikens<br />

stora område.<br />

Den som önskar ytterligare information från konferensen<br />

är välkommen att höra av sig till: rpi.larsson@telia.com<br />

RUNE LARSSON<br />

MEDVERKA I NÄSTA NUMMER AV ROL!<br />

MANUSSTOPP ÄR DEN 14 JANUARI<br />

Skicka Ditt bidrag till:<br />

Sven-Göran Ohlsson, Djupadalsvägen 18, 241 36 Eslöv!


Under rubriken Politiskt debattforum ges våra ledande politiska partier en möjlighet att i Religion och Livsfrågor<br />

presentera sin syn på skolan och dess framtid. I förra numret av R&L skrev Torsten Lindström, riksdagsledamot för<br />

Kristdemokratiska samlingspartiet. Den här gången är det Moderata samlingspartiets tur.<br />

STEN TOLGFORS<br />

Bra lärare stärker kunskapen i skolan<br />

Sten Tolgfors är riksdagsledamot för Moderata samlingspartiet och talesman i skolfrågor.<br />

Tre internationella undersökningar<br />

har visat att<br />

kunskaperna hos eleverna i<br />

den svenska skolan minskar.<br />

Var fj ärde elev går idag ut<br />

grundskolan utan fullständiga<br />

kunskaper och bilden att elever<br />

går igenom grundskolan och<br />

gymnasiet på de tänkta tolv<br />

åren är i många fall fel. Idag<br />

är det inte ens två elever av<br />

tre som går ut grundskola och<br />

gymnasium på tolv år.<br />

Samtidigt som det fi nns<br />

skolor där alla elever når alla<br />

mål fi nns det skolor där hälften<br />

av eleverna misslyckas. Bilden<br />

av den svenska skolan är<br />

mycket skiftande, men det är<br />

uppenbart att skolan behöver<br />

en rejäl förstärkning.<br />

Vi moderater vill satsa mer<br />

pengar än regeringen på skolan,<br />

men dessa satsningar måste<br />

också fyllas med innehåll och<br />

dessutom kompletteras med att<br />

rensa upp bland alla regleringar<br />

och detaljstyrningar som fi nns<br />

för skolan. Skolans viktigaste<br />

uppgift är att förmedla kunskaper<br />

till eleverna. För detta krävs<br />

verktyg. En av de viktigaste satsningarna nästa mandatperiod<br />

kommer att vara att stärka lärarnas kompetens.<br />

Vi vill under nästa mandatperiod satsa en miljard kronor<br />

per år på att höja lärarkompetensen i landet. Duktiga lärare<br />

påverkar undervisningen positivt och det är viktigt att<br />

lärarna utvecklar och uppdaterar sin kompetens. Bland andra<br />

Skolverket har uppmärksammat att kompetenta lärare bidrar<br />

starkt till elevernas uppfyllelse av kunskapsmålen.<br />

Dessutom måste den lärarutbildning som idag underkänns<br />

av många av dess studenter stärkas och förtydligas.<br />

Idag upplever 1/3 av lärarstudenterna att de har en bristfällig<br />

förmåga att lära barn läsa, skriva och räkna. Mindre än<br />

var femte student är helt nöjd med lärarutbildningen. Detta<br />

bidrar naturligtvis till skolans<br />

resultat. Vi vill att kraven på<br />

ämneskunskaper för ämneslärare<br />

stärks, särskilt i NO-ämnena, och<br />

kraven på kunskaper i inlärning<br />

av läsning, räkning och skrivning<br />

skärps för lärare i de lägre årskurserna.<br />

Vi vill dessutom göra en särskild<br />

satsning på Matematik och<br />

NO-ämnen. En internationell<br />

undersökning visar att svenska<br />

elever har tappat ett skolår i<br />

matematikkunskaper på tio år.<br />

Eleverna i åttan kan nu mindre<br />

matematik än eleverna i sjuan<br />

kunde för tio år sedan. Vi avsätter<br />

i vår budget 280 miljoner<br />

kronor utöver lärarsatsningen<br />

för detta på tre år. Vi vill också<br />

stärka samarbetet mellan skolan<br />

och universiteten. Totalt satsar vi<br />

moderater över sex miljarder kronor<br />

mer än regeringen på skolan<br />

och förskolan på tre år.<br />

Skolorna får med moderat<br />

politik ett stort självbestämmande.<br />

Vi vill ha en målstyrd<br />

skola där nationella mål slår fast<br />

Foto: Peter Knutson<br />

vad skolan ska uppnå. Hur de<br />

nationella målen nås ska vara upp<br />

till skolans medarbetare, inte politiker, att avgöra. Vi vill att<br />

alla skolor ska vara fria skolor, de kommunala skolorna ska få<br />

den frihet som gjort många friskolor bra. Friskolor behövs för<br />

att ge ökad valfrihet till elever, men också för att konkurrens<br />

ger en totalt sett bättre skola.<br />

En bra skola som förmedlar kunskap är bland det viktigaste<br />

vi kan ge till unga människor som förberedelse för livet.<br />

Vi kan därför aldrig acceptera de sjunkande kunskapsresultaten<br />

vi ser idag. Därför kommer en bra skola som fokuserar<br />

på kunskap att vara högt prioriterad av Moderaterna och en<br />

borgerlig regering.<br />

STEN TOLGFORS<br />

DET INSPIRERANDE MÖTET 4:05 | 19<br />

POLITISKT DEBATTFORUM

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!