03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Intervju

Clara Löfvenhamn

Är du kvinna och chef,

eller siktar på att blir det …

Bossbrudarna

hjälper dig!

Av Kersti Hilding Hansen

Foto Johan Lindvall

För drygt ett år sedan startade

Clara Löfvenhamn

hon Bossbrudar – en Facebook-grupp

som boostar kvinnor som är eller

vill bli ledare. Det blev succé!

Chef & Ledare Nº1 2020

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!