03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Undersökningar i fokus

Klimatet

Klimatsmart att

arbeta flexibelt

Av Development Economics på uppdrag av Regus

Enligt en ny studie är det flexibla arbetet och

möjligheten för anställda att arbeta närmre sitt

hem till fördel för klimatet. Det visar en ny global

undersökning från Regus.

Trenden med flexibelt arbete ökar

stabilt världen över, allt fler vill arbeta

på egna villkor och på ett bekvämt sätt.

Parallellt ökar det globala engagemanget

i miljöfrågor, dels vad samhället kan göra,

dels på en individnivå. WWF listar bland

annat att jobba hemma några dagar i veckan

som ett enkelt sätt för individen att spara

energi och minska koldioxidutsläppen.

Enligt Regus studie innebär mer arbete

hemma och genom andra flexibla kontorslösningar

minskade pendlingssträckor och därmed

mindre utsläpp från transporter. Kortare

pendlingstid resulterar i avsevärt minskad

fossil bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp

och andra föroreningar. Oavsett om man

färdas med bil eller med kollektivtrafik.

Det ökade antalet flexibla kontorscenter

utanför storstäderna som bidrar till kortare

pendlingstider kan göra stor skillnad.

Undersökningen har genomförts i 19 länder

där flexibla kontorscenter finns tillgängliga

utanför storstäderna, i mindre städer och i

förorter. Genom att ge anställda möjligheten

att arbeta närmre hemmet så sparar varje

person i genomsnitt 7,5 timme per år. Det

motsvarar 118 ton minskat koldioxidutsläpp

per center, per år.

Om studien

Undersökningen har genomförts av Development

Economics på uppdrag av Regus

och omfattar 19 länder. Resultaten representerar

därför inte alla ekonomier eller den

globala ekonomin som helhet. Studien inkluderar

Australien, Österrike, Belgien, Brasilien,

Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland,

Indien, Italien, Japan, Nederländerna, Nya

Zeeland, Filippinerna, Sydafrika, Spanien,

Schweiz, Storbritannien och USA. Länderna

valdes utifrån storlek och diversitet i sina

ekonomier för att generera en god förståelse

för hur tillväxten av flexibla arbetsytor kan

påverka ekonomier och samhällen globalt.

Studien fokuserade också på länder som har

tydliga förortsområden.

För att beräkna koldioxidutsläppen,

använde Regus årliga reseundersökningar

eller folkräkningsdata för att uppskatta den

modala uppdelningen för pendlingsresor

med bil, buss, tåg, promenad etc. Regus använde

dessa datakällor för att uppskatta den

genomsnittliga reslängden. Därefter gjordes

en uppskattning för hur en typisk ”lokal”

pendling skulle se ut kontra den utökade

pendlingen till en stad eller större stadskärna,

både vad gäller reslängd och modalt

avfall. Sedan användes publicerade data om

genomsnittlig kolproduktion per km för varje

läge för att beräkna koldioxidbesparingen.

Resultaten från Regus undersökning

är indelade i de ekonomiska, personliga

och miljömässiga fördelarna med flexibel

arbetsmetod, bland annat för att identifiera

miljöfördelarna med flexibla arbetslösningar

i mindre städer och förortsområden mellan

2019 och 2029. Syftet med undersökningen är

att kvantifiera de ekonomiska, miljömässiga

och individuella fördelarna som detta erbjuder

och dess påverkan på lokalsamhällen. —

Chef & Ledare Nº1 2020 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!