03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Solenergi har en stor

potential och behövs för att

vi ska klara klimatutmaningen.

STEFAN ÖLANDER, är VD

och den största investeraren i

Soltech Energy. Här berättar han

om satsningen i Kina som bedrivs i

deras helägda lokala dotterbolag.

I Sverige pågår samtidigt en

framgångsrik förvärvsstrategi.

Av Annika Hegardt

Foto Soltech Energy

olbyg

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!