03.05.2020 Views

Magasinet Chef & Ledare 1 2020

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

Med magasinet Chef & Ledare får du fördjupade intervjuer med framgångsrika ledare och bolagsbyggare. Insikt - Strategi - Taktik.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Smart ljud & bild

Krångligt med teknik? Med AVS helhetslösningar inom

ljud & bild kan du fokusera helt och hållet på vad du vill

säga och visa och lämna det tekniska till oss.

Vare sig du redan vet vad du vill ha eller behöver hjälp att hitta rätt lösning

så finns vi här för dig. Med lång erfarenhet inom ljud & bild och ett stort

utbud av produkter kan vi fixa det du behöver. Vi hjälper dig att installera

omfattande helhetslösningar eller koppla in enstaka skärmar. Våra utbildare

har en bakgrund som pedagoger och hjälper dig och dina medarbetare få

ut det mesta av din investering. Och med ett heltäckande serviceavtal kan

du lugnt luta dig tillbaka.

AV Syd byter namn till AVS,

men det är det enda som ändras.

Kvalitetsprodukter, service,

utbildning och tekniskt kunnande

är fortfarande vad vi levererar.

Se mer på avs.se eller ring oss direkt på 010-551 10 00

Smart ljud & bild

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!