Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

Bezpečnosť 1

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA

elektrickým prúdom pri otvorenom regulátore.

VAROVANIE!

● Predtým ako otvoríte regulátor: Vypnite vykurovacie zariadenie

pomocou núdzového vypínača vykurovania z prúdu alebo ho odpojte

prostredníctvom domovej poistky z el. siete.

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

Teplota TÚV môže byť až 80°C. Pri nastaveniach na vyššie teploty

ako 60°C vzniká na miestach odberu nebezpečenstvo obarenia.

VAROVANIE!

● Prosím upozornite Vášho zákazníka na správne zaobchádzanie

s rôznymi armatúrami TÚV, aby ste tak predišli obareniu osôb.

POŠKODENIE ZARIADENIA

POZOR!

mrazom.

Keď je vykurovacie zariadenie mimo prevádzky alebo je vypnutá

funkcia protimrazovej ochrany, môže zariadenie v prípade mrazu

zamrznúť.

● V prípade nebezpečenstva mrazu chráňte vykurovacie zariadenie

pred zamrznutím. Keď je vykurovacie zariadenie vypnuté, vypustite

za týmto účelom vodu z kotla, zásobníka a potrubí vykurovacieho

zariadenia.

1.4 Likvidácia odpadu

● Starý komponent je potrebné ekologicky zlikvidovať v autorizovanej

inštitúcii.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 5

More magazines by this user
Similar magazines