Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

эдийн

эдийн засгийн байдлыг хянаж үнэлэх үүргийг ь олон байгууллагууд хүлээх бөгөөд үүнд үндэсний болон орон нутгийн засаг захиргаа, бизнес эрхлэгчид, нутгийн төрийн бус байгууллагууд болон Оюу Толгойн Орон нутаг, нийгмийн асуудал эрхэлсэн баг багтана. Оюу Толгой нь энэхүү хяналт шалгалт Мрнгол улсын Засгийн газрын тавьж буй журмын дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавих системийг бий болгоно 18.6.8 Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол барагдуулах менежмент Орон нутгийн иргэдийн санал гомдол барагдуулах журам нь төслийн барилгын болон үйлдвэрлэлийн үед үүсэх хамгаалалтын ажилтантай холбоотой асуудлуудад хяналт шинжилгээ хийх зорилгоор ашиглагдана. Уг дүрэм журмаар олон төрлийн санал гомдлуудад ангилалт хийх бөгөөд аюулгүй байдлыг хангах зохицуулалттай холбоотой гомдлын ангилал үүнд мөн багтана. Бүлэг D14: Оролцогч ба сонирхогч талуудыг оролцуулах төлөвлөгөө нь энэхүү дүрэм журмын хуулбар болон тэмдэглэгдсэн олон төрлийн гомдлын ангиллуудыг тусгасан болно. Энэхүү дүрэм журмыг орон нутгийн иргэдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ. Оюу Толгойн орон нутагтай харилцах баг төслийн аюулгүй байдал болон орон нутгийн иргэдтэй холбоотой бүх асуудалд оролцох үүрэгтэй. Оюу Толгой нь уурхайгаас гадуурх үйл явдалд гаднах сонирхогч бүлгүүдийг оролцуулж тухайн тохиолдолд авах зүй зохистой арга хэмжээний дүрэм журмыг биелүүлэх явдлыг хангах болно (сум/аймгийн удирдлага, цагдаа гэх мэт) 18.6.9 Онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал ба авах арга хэмжээ Төслийг бүхэлд нь хамрах, гэнэтийн осол, аваар зэрэг онцгой нөхцлийн үед авах хариу арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулсан хэрэгжүүлж байна (D20 Онцгой нөхцлийн бэлэн байдал ба хариу авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг үзнэ үү). Тус төлөвлөгөө нь дараах асуудлуудыг багтаана: • Үүрэг хариуцлага (Гамшгийн менежмент болон сэргээн босголтын баг) • Төслийн ажилтнуудтын болон холбогдох хөндлөнгийн гурав дагч этгээдийн холбоо барих хаяг • Мэдээлэл, харилцааны урсгал • УЛТ, нисэх буудлын талбай болон бусад уурхайн талбайгаас гаднах барилгын талбайнуудад авч хэрэгжүүлэх онцгой байдлын журамд дараах зүйлс багтана. Үүнд: o o Авах хариу арга хэмжээ Сэргээн босголтын арга хэмжээ • Онцгой нөхцөлд нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө Доорхи тохиолдлуудад зарласан онцгой байдлын үед авч хэрэгжүүлэх тодорхой дүрэм, журам бэлэн байх ёстой: • Байгалийн гамшиг • Нийтийг хамарсан гамшиг (L3 Нийтийн хамарсан гамшгийн үед хэрэгжүүлэх дүрэм журмыг үзнэ үү) • Эмнэлгийн яаралтай тусламж • Гал түймэр болон тэсрэлт дэлбэрэлт • Зам тээврийн осол • Нийтийн үймээн самуун • Тэсэлгээний сэрэмжлүүлэг • Байгаль орчинтой холбоотой тохиолдол , тухайлбал, түлш болон аюултай бодис алдагдах (ERP02 –г үзнэ үү) Орон нутгийн иргэдийг хамгаалахын тулд дараах арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 20 of 40

Оюу Толгой нь Төсөлд зориулан ослийн үед үр дүнтэй ажиллах түгшүүрийн дохионы системийг тодорхойлохын тулд нутгийн ард иргэд болон удирдлагуудтай хамтран ажиллана. • Оюу Толгой нь нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдийг болзошгүй аюул болон түүнд төслийн авах арга хэмжээний талаархи мэдээллээр хангана. • Оюу Толгой нь орон нутгийн иргэдтэй тэдний бэлэн байдал болон хариу арга хэмжээ авах үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө боловсруулах ажилд хамтран ажиллана. • Төслийн нөлөөлөлд өртөх орон нутгийн иргэдэд зориулсан хамтарсан семинар болон ослийн үед авах арга хэмжээний үзүүлэх сургалтыг зохион байгуулна. • Оюу Толгойн уурхайн Ослийн үед арга хэмжээ авах багыг (ОҮАХБ) уурхайтай ойрхон байгаа орон нутгийн иргэдэд таниулснаар уурхайгаас гадуурх аль ч цаг мөчид орон нутгийн иргэдэд хэрэг болсон үед ажиллуулахад тустай юм. 18.6.10 Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний хураангуй Төсөл хэрэгжих явцад тохиолдож болзошгүй хэд хэдэн гол нөлөөллүүдийг тодорхойлсон. Хүснэгт 18-1 нь эдгээр нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ болон тавих менежментийн хяналтыг нэгтгэн харуулав. Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 21 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
PDF - 3.4MB - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “
Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 5 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК