Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Энэхүү

Энэхүү Хуулийн хүрээнд олон нийтийн эрүүл мэнд болон байгаль орчинд ахуйн ба үйлдвэрийн хог хаягдлаас үүсэх хорт, сөрөг үр дагаваруудыг устгах болон урьдчилан сэргийлэх, мөн тэдгээрийг дахин боловсруулж түүхий эд болгон ашиглахад хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах болон булж устгах хаягдал зэрэгтэй холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино. Уг хуулинд агаар мандалд ялгарах хийн болон ус, байгаль орчинд хаягдах цацраг идэвхит хог хаягдлаас бусад бүх төрлийн хог хаягдлыг хамруулан авч үзнэ. Энэхүү хуулийн хүрээнд бизнес эрхлэгч байгууллагууд нь дараах үүргүүдийг хүлээнэ._ Үүнд: • Гарсан хог хаягдлыг төрөлжүүлэн ангилж тусгайлан бэлдсэн түр хадгалах газарт байршуулна: орон нутгийн болон улсын холбогдох байгууллагуудад үйл ажиллагаанаас гарсан хог хаягдлын талаар үнэн зөв мэдээлэл өгөх • Хог хаягдлын талаарх холбогдох дүрэм журам болоод стандартуудыг судлах • Мэргэжлийн байгууллагуудаас хог хаягдлын менежментийн талаарх техникийн туслалцааг авах • Аюулгүй ажиллагааны стандартад зохицсон хог хаягдал ангилах талаар сургалт, мэдлэгийг ажилчдад олгох • Хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх эрх бүхий хувь хүн, бизнесийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулсны үндсэн дээр ажиллах ба гэрээний зүйл, заалтыг мөрдөн ажиллана, • Өөрийн эзэмшиж буй барилга байгууламжийг нураах, задлан хаягдалд бэлтгэх, тээвэрлэхэд гэрээ, зөвшилцөлийн дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай бөгөөд гарсан хог хаягдлыг гэрээт тээвэрлэгч болон цэвэрлэх компаниудад шаардлагатай зардлыг нь төлөн булж устгах болон зайлуулна. Монгол улсын мөрдөн хэрэгжүүлэх эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын стандарт журмуудын талаар “Бүлэг А2: Бодлого болон хуул эрх зүйн хүрээ”-нээс үзнэ үү. 18.5.3 Олон улсын стандартууд болон гэрээ конвенциуд Оюу Толгой нь Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК) болон Европын сэргээн босголт хөгжлийн Банк (ЕСБХБ)-аас гаргасан олон улсын стандартуудыг дагаж мөрдөнө. Олон улсын Санхүүгийн Корпораци ОУСК-ын Байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн стандартууд нь орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын асуудлыг тусгасан байдаг. (Гүйцэтгэлийн стандарт 4) 10 Oюу Толгой нь ОУСК-ын гүйцэтгэлийн стандарт 4-ыг мөрдлөг болгоно. Доорх шаардлагууд тавигдана.Үүнд: • Төслийн зураглал, барилга байгууламж, үйл ажиллагаа, болон төслийг татан буулгах үе шатанд нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн эрсдэл болон нөлөөллийг үнэлэх. • Төсөл орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдлын эрсдлийн Үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөг тогтмол нээлттэй байлгаж, олон нийтэд энэхүү эрсдэл болон сөрөг нөлөөллийн тухай ойлгуулах. • Төслийн зураглалт, барилга байгууламж, үйл ажиллагаа, болон хаалтын үе шатанд олон улсын үйлдвэрлэлд ашиглаж буй өнөөгийн туршлагыг баримтална. Болзошгүй байгалийн аюулд өртөх байдлын талаар тусгай тооцоо хийгдэнэ. • Төслийн үйл ажиллагаанаас хөрс болон гүний усанд сөрөг нөлөөлөх учруулахаас зайлсхийнэ. • Түр зуурын болон байнгын ажиллах хүчнээр дамжих халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, багасгана. 10 Олон улсын Санхүүгийн Корпораци.Нийгмийн болон байгаль орчны тогтвортой байдал Гүйцэтгэлийн стандарт4: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал 2006 оны 4-р сарын 30. Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 6 of 40

• Төслийн үйл ажиллагаанаас үүсэх эрсдэл болон нөлөөллийг үнэлж, зан заншилд нийцсэн байдлаар нэвтрэлцэнэ. Гэнэтийн осол дахь орон нутгийн иргэдийн нөхцөл байдлыг мөн тусгана. • Ажилтан болон гэрээлэгчид аюулгүй байдал хангахаар зохицуулагдах тохиолдолд уурхай дотор болон гаднах хүмүүст нөлөөлөх эрсдлийн үнэлгээг хийх зэрэг тус тус орно. Дэлхийн банкны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамжид олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын асуудлыг оруулсан байдаг 11 . Энэхүү удирдамж нь дараах асуудлыг тусгасан болно. Үүнд: • Усны чанар болон хүртээмж – олон нийтийн болон хувь хүмүүсийн хүрээнд гадаргуун болон гүний усны нөөцийн чанар ба хүртээмжтэй байдалд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх; • Төслийн дэд бүтцийн аюулгүй байдал – Төслийн барилга байгууламжуудад нэвтрэх үед нийтэд учирч болзошгүй аюулыг багасгаж, осол болон алдаа гарах эрсдлийг багасгах боломжийг тодорхойлох зорилготой сөрөг нөлөөллийн дүгнэлтийг хийх; • Гал түймэр болон амьдрах аюулгүй байдал – Шинэ барилга байгууламжуудын зураг төсөл, барилга байгуууламж нь барилгын дүрэм журам, галын зохицуулалт, хуулийн/даатгалын шаардлага хангасан байх ба олон улсаар хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Гал түймэр болон амьдрах аюулгүй байдлын стандартыг (ГТБААБС) мөрдөнө. Гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, гарах гарц (ослын үед аюулгүй нүүлгэн шилжүүлэлтийн арга хэмжээ), гал түймрийг илрүүлэх болон дохиоллын систем, ослын үед авах арга хэмжээний төлөвлөгөө зэрэг нь гал түймэр болон амьдрах аюулгүй байдлыг хангах заалтуудын чухал элементүүд юм; • Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал –замын хөдөлгөөний ослоос урьдчилан сэргийлэх, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах талаар төслийн ажиллагсдыг мэдлэг мэдээллээр хангах; • Аюултай бодисын тээвэрлэлт – Аюултай бодисын тээвэрлэлт, аюултай бодис асгарах тохиолд хор уршгийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахтай холбоотой орон нутгийн болон олон улсын шаардлагыг хангах журмыг тогтоох; • Өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх- Халдварт өвчний тархалт болон тохиолдлоос урьдчилан сэргийлэх хамгаалах ажиллагаа, тухайлбал хяналт шалгалт хийх, ажилчдыг идэвхитэй үзлэгт оруулах эмчлэх, орон нутгийн иргэдэд эрүүл мэндийн талаар сургалт ойлголт өгөх сургалтуудыг явуулах, эрүүл мэндийн үйлчилгээгээр хангах гэх мэт. • Ослын үеийн бэлэн байдал болон авах арга хэмжээ - Яаралтай осол аваарийн үеийн бэлтгэл байдал болон хариу авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, харилцаа холбооны системийн тухай заалтууд, олон нийтэд мэдэгдэх арга, мэдээллийн хэрэгсэл болон агентлагуудтай харилцах харилцаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, болон бусад шаардлагатай арга хэмжээг харгалзан үзсэн Ослын үеийн бэлэн байдал болон авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг бэлтгэх. Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн шаардлага 4 буюу “Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдал” нь орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдалтай холбоотой шаардлагуудыг тусгасан. Оюу Толгой нь ЕСБХБ-ны Гүйцэтгэлийн Шаардлага 4-г мөрдлөг болгоно. Гол шаардлагуудад: • Төслийн зураглал гаргах, барилга байгууламж, үйл ажиллагаа болон төслийг татан буулгах явцад нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй эрсдлийг тогтоож үнэлэх бөгөөд тодорхойлсон нөлөөлөл болон эрсдэлтэй тохирохуйц урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч төлөвлөгөө гаргана. Эдгээр 11 http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_GeneralEHS_3/$FILE/3+Co mmunity+Health+and+Safety.pdf Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 7 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - Оюу Толгой ХХК
Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК
ÀÆÈËËÀÕ ×ÈÍ Õ¯ÑÝË ÝÐÌÝËÇÝËÒÝÉ Õ¯ÍÄ ... - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “