Views
4 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

CHSS07-f Орон

CHSS07-f Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Оюу Толгойн малчдад хүрч ажиллах хөтөлбөрийн хүрээнд малчдын эрүүл мэндийн хяналтын систем боловсруулж хэрэгжүүлэх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS07-g Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Орон нутгийн эдийн засгийн нөлөөллөөс үүсэх орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийн хянах систем боловсруулж хэрэгжүүлэх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS07-h Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Оюу Толгойн ажилчид, гэрээт ажилчид, орон нутгийнхан, онгоц, тээврийн хэрэгслийн жолооч, болон бусад ажилчдыг хамарсан Халдварт өвчний менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх. Үүнд дараах үйл ажиллагаа багтана: • Ихэнхи ажилчид кэмпэд байрлах тул орон нутгийн иргэдтэй харилцаа тогтоохыг хязгаарлах боломжтой. Оюу Толгойн ажилчдаас өөр хүмүүс кэмп лүү орохыг хориглох. • Оюу Толгойн Кэмпийн Бодлого болон Зан байдлын дүрмийн хүрээнд олон нийттэй харилцах, согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис хэрэглэх, биеэ үнэлэх зэргийг хориглоно . • Ажилчдын эрүүл мэндийг хянах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж тогтмол үзлэгт хамруулах • Орон нутгийн иргэд болон ажилчдын дунд БЗХӨ, ДОХ-ын талаар мэдлэг дээшлүүлэх сургалт явуулах • Төслийн өлөөллийн Бүст халдварт өвчний үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтэнд дэмжлэг үзүүлэх • Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн ажилчидыг сургах, болон эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хөрөнгө оруулах • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS07-i Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах Хүний наймаа орон нутгийн хувьд хурц асуудлын нэг болсон гэж үзвэл тодорхой эрсдлийн үнэлгээг хийх • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 32 of 40

CHSS07-j Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Оюу Толгойн орчмын орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэндийг хангах хангах Орон нутгийн болон бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж зэрэгт Оюу Толгойн зүгээс дэмжлэг (эдийн засгийн, техникийн, болон бусад тохиромжтой) үзүүлж хөрөнгө оруулалт хийнэ. • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS08 Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ Оюу Толгой нь Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээны төлөвлөгөөг (Бүлэг D20: Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ-г харна уу) боловсруулж хэрэгжүүлнэ • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS08-a Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ Оюу Толгой нь онцгой байдалд яаралтай тусламж үзүүлдэг үйлчилгээний байгууллагуудыг чадавхижуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS08-b Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд Онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ Оюу Толгой нь орон нутгийн иргэд болон төсөл хэрэгжих газрын засаг захиргааны удирдлагатай хамтран Онцгой байдлын үед авах авах арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж туршина . Уг төлөвлөгөөнд зам тээврийн осол үүнд төслийн машин болон химийн ба хортой бодис асгарах үед хариу авах арга хэмжээг багтаана. • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS09 Тоосжилт ба шуугианаас үүсэх нөлөөлөл Тоосжилт ба дуу шуугианыг бууруулах арга хэмжээ Бүлэг D2: Агаар мандалд ялгарах хаягдал хийн менежментийн төлөвлөгөөнд тусгасан тоосжилтыг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS09-а Тоосжилт ба дуу шуугианаас үүсэх нөлөөлөл Тоосжилт ба дуу шуугианыг бууруулах арга хэмжээ • Оюу Толгой нь Оюу Толгой-Гашууун Сухайтын зам ба Оюу Толгойгоос Ханбогд сум хүрэх зэрэг төслийн үйл ажиллагаанд өргөн ашиглагдах замыг сайжруулах бөгөөд тогтмол засварлана. • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй CHSS09-b Тоосжилт ба дуу шуугианаас үүсэх нөлөөлөл Тоосжилт ба дуу шуугианыг бууруулах арга хэмжээ Үйлдвэрлэлийн улмаас ихсэх тоосжилтын улмаас олон нийгийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөг багасгах зорилгоор Оюу Толгой нь дараах арга хэмжээг авна. Үүнд: • Малчдын худаг ба өвөлжөөний ойролцоох замын тоосжилтыг багасгахын тулд тогтмол чийгшүүлнэ. • Барилгын үе шатанд тээврийн хэрэгсэлд ачих ачааны хэмжээг хянах • Зориулалтын бус замаар тээвэрлэлт хийхийг хязгаарлах. • Оюу Толгойн Байгаль орчны хэлтэс • Оюу Толгойн ЭМАААБХ Тайлан, бүртгэлийг хянах Одоо хэрэгжиж буй Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 33 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
Environmental Impact Assessment Report Template - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “
Орон нутгийн иргэдтэй хийсэн хэлэлцүүлэг - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК