Views
4 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

CHSS03-a

CHSS03-a Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Бүх барилгын ажлыг зориулалтын зөвшөөрөл тусгай талбайд харуул хамгаалалттай орчинд гүйцэтгэх ба анхааруулах тэмдэгийг бүх газар байршуулах хэрэгтэй • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг • Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед CHSS03-b Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийнханыг хамгаалах Барилгын кэмпүүдийг малчдын өвөлжөөнөөс хол зайнд барих бөгөөд кэмп рүү нэвтрэх болон гарахад хяналт тавьж зохих арга хэмжээг авна • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед CHSS03-c Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Оюу Толгой ХХК нь барилгын ажил явагдах талбай, зам гарцыг тодорхойлж, эдгээрийн аюулгүй байдал хангах ойлгомжтой анхааруулах тэмдэгийг суурилуулсан эсэхт хяналт тавина. • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед CHSS03-d Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Барилгын болон үйлдвэрлэлийн талбайг тойруулан гинжин хашаа барих бөгөөд хамгаалалтын албаныхан уг талбайд орох гарахыг хянах болно • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 24 of 40

CHSS03-e Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Барилгын ажил дууссан талбайгаас хэрэглэсэн тоног төхөөрөмж, аюултай бодисыг ил нүх болон бусад осол үүсгэх магадлалтай нийтийн явах замын нөхөн сэргээлт эхлэхэээс өмнө зайлуулна • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед CHSS03-f Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Орон нутгийнхан болон талбай ашиглах бусад хэрэглэгчдийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тоосжилтыг бууруулах болон дуу шуугианыг бууруулах арга хэмжээг авах, өнгөн хөрсний менежмент хэрэгжүүлэх. Агаарын чанарын болон дуу шуугианы менежментийн төлөвлөгөөг харна уу. • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед CHSS03-g Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Оюу Толгойн Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэнд барилгын ажлын явцын талаар мэдээлэхийг Оюу Толгойн ажилчид болон гэрээт гүйцэтгэгчдээс шаардах бөгөөд улмаар орон нутгийнхан болон хөрш зэргэлдээ орших, нөлөөлөлд өртөх магадлалтай бусад иргэдэд барилгын ажлын үргэлжлэх талаар тайлагнах боломжтой юм. • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед CHSS03-h Барилгын ажлын аюулгүй ажиллагаа Барилгын ажлын үеийн ослоос орон нутгийн иргэдийг хамгаалах Олон нийтэд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах зорилгоор тэсэлгээний явуулах цагийн хуваарийн талаар орон нутгийнханд мэдэгдэх ба тэсэлгээг хэрхэн гүйцэтгэх талаар мэдээллийг мөн өгнө. • Оюу Толгойн Барилгын хэлтэс • Үндсэн гэрээт гүйцэтгэгчид • Оюу Толгойн ЭМАААБХ • Оюу Толгойн Орон нутаг , нийгмийн асуудал хариуцсан баг Тайлан, бүртгэлийг хянах Барилгын ажлын үед Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 25 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК
ÀÆÈËËÀÕ ×ÈÍ Õ¯ÑÝË ÝÐÌÝËÇÝËÒÝÉ Õ¯ÍÄ ... - Оюу Толгой ХХК
Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
Environmental Impact Assessment Report Template - Оюу Толгой ХХК