Views
3 years ago

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

Олон нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ... - Оюу Толгой ХХК

арга

арга хэмжээнүүд нь нөлөөлөл бууруулах болон багасгахад чиглэсэн урьдчилан сэргийлэх болон зайлсхийхэд чиглэгдэнэ. • Уг Төсөл эсвэл төслийн үе шатнаас нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй байдалд нөлөөлж эрсдэл учруулахуйц нөхцөлд холбогдох төсөлтэй хамааралтай мэдээллийг нөлөөлөлд өртсөн иргэд, холбогдох Засгийн газрын байгууллагуудад мэдээлж эдгээр эрсдэл, болзошгүй нөлөөллүүдийн талаар болон санал болгож буй нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ, яаралтай тусламж үзүүлэх арга хэмжээний талаар тэдэнд зүй зохистой ойлгуулах. • Авах арга хэмжээг байнга хянаж, нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон агентлагуудыг тогтмол оролцуулж, амлалт ба төлөвлөгөөнүүдийн хэрэгжилтийн талаар тэдэнд мэдээлж, өөрчлөлт оруулахаас өмнө эдгээр төлөвлөгөөнүүдэд хийвэл зохих аливаа өөрчлөлтүүдийн талаар тэдэнтэй хэлэлцэх. • Төслийн болзошгүй нөлөөлөл, ашиг тус, эрсдэл болон үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тогтмол ЕСБХБ-д тайлагнаж, Гүйцэтгэлийн шаардлага 10-ын дагуу нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон сонирхогч талуудад тайлагнах. • Төслийн зураглал, бүтээн байгуулалт, төслийг татан буулгахдаа олон улсын аж үйлдвэрийн тэргүүлэх туршлагад тулгуурлан явуулах, байгалийн хүнд бэрхшээл, ялангуяа төслийн нөлөөлд автсан иргэд төслийн бүтэц тэдгээр мэдээллийг иргэд олж авах эсвэл энэхүү ажил нь амжилттай болоогүй үед ард иргэдэд шууд болон шууд бусаар нөлөөлөх талаар онцгой анхаарах. • Нийтийн эзэмшлийн замаар зорьчих тээврийн хэрэгсэлтэй холбогдон гарч болох осол аваараас урьдчилан сэргийлэх арга зам хайх. • Түүхий эд болон хаягдал устгах тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг хангахад хяналт тавих талаар хүчин чармайлт гаргах, иргэдэд нөлөөлөх нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авна. Эрсдэл, хүн амд нөлөөлөх нөлөөлөл, нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ, болон хяналт шалгалтын талаарх мэдээллийг холбогдох байгууллагууд болон иргэдэд хүргэх. • Төслийн үйлдвэрлэлийн улмаас агаар, ус, хөрс, ургамал, амьтан болон нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн ашигладаг байгалийн нөөцөд нөлөөлөх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах. • Төслийн бүрэлдэхүүн болон ажиллах хүчээр дамжих халдварт өвчнийг тодорхойлж (үүнд мөн гэрээлэгчид багтана), төслийн үйл ажиллагаанаас шалтгаалсан халдвар тараагч болон бусад халдварт өвчинд нутгийн иргэд, төслийн ажилласад өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах. • Үйлдвэрлэлийн хямрал, осол гэмтэл, гэнэтийн нөхцөл байдалд эрсдэл болон түүний болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээнд бэлэн байх. • Хүн болон байгаль орчныг хамгаалахад тууштай, үр дүнтэй зарчим баримталж том хэмжээний ослийн аюулыг тодорхойлж, уг ослоос урьдчилан сэргийлэх бүх арга хэмжээг авч, түүний хүн болон байгаль орчинд нөлөөлөх уршгийг тодорхойлох. • Онцгой байдлын нөхцөл байдалд үр дүнтэй арга хэмжээ авахын тулд орон нутгийн иргэд болон орон нутгийн засаг захиргааг дэмжиж, хамтран ажиллах бөгөөд ялангуяа тэдний оролцоо, хамтын ажиллагааг онцгой байдлын үед зохион байгуулах. • Төслийн аюулгүй байдлын зохицуулалт хийх үед төслийн талбар ба байгууламжийн гадна болон дотор байрлах хүмүүст учруулах эрсдлийг үнэлэх. • Үйлчлүүлэгч нь аюулгүй байдлыг хангах ажилтнуудын хууль бус үйл ажиллагаа болон доромжлолыг хянан шалгуулж, дахин давтуулахгүй байх үүднээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч (эсвэл холбогдох талуудыг арга хэмжээ авч өгөхийг шаардах), хууль бус үйлдвэрлэлийн талаар орон нутгийн иргэдийн удирдлагад мэдэгдэнэ. Хүний эрх болон аюулгүй байдлыг хангах тухай сайн дурын зарчмууд Хүний эрх болон аюулгүй байдлыг хангах тухай Сайн Дурын Зарчмууд (СДЗ) нь олборлох салбарын компаниудад хүний эрх болон үндсэн эрх чөлөөг хангах зарчимд үндэслэн үйл Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 8 of 40

ажиллагаандаа аюулгүй байдлыг хангаж ажиллуулах зааварчилгаа өгөх зорилгоор анх 2000 онд танилцуулсан 12 . Сайн дурын зарчмууд нь дараах үндсэн гурван ангилалд багтдаг. Үүнд: • Эрсдлийн үнэлгээ • Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой харилцаа; • Хувийн аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой харилцаа. Эрсдийн үнэлгээ нь компаний үйл ажиллагаа явуулж буй орчинд хамгаалалтын ажилтнууд болон орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдал, өмч хөрөнгө болон хүний эрх хамгаалахтай холбоотой учрах аливаа эрсдлийг үнэн зөв үнэлэх чадварыг бий болгодог. Олон нийтийн хэв журам сахиулах болон компаниудын хооронд үүсэх харилцаанд компаниуд нь Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанд оролцож буй орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй хамгаалалтын албаныхан хүний эрхийг тууштай хамгаалан, дэмжихийг хүсдэг. Компаний ажиллагсад эсвэл өмчийг хамгаалах үүрэгтэй хувийн аюулгүй байдлыг хангах компаниуд нь эрх мэдлээ хэтрүүлэх эрсдлийг хамгийн бага хэмжээнд хүртэл багасгаж, аюулгүй байдлын албаныхан хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх зарчим баримтална. 18.6 НӨЛӨӨЛӨЛ БУУРУУЛАХ АРГА ЗАМ БОЛОН УДИРДЛАГЫН ХЯНАЛТ Оюу Толгой төсөл нь төслийн нөлөөллийн бүст оршин суугаа иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар нийтийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын өргөн хүрээтэй журмуудыг боловсруулсан. Энэхүү журмаар орон нутгийн иргэд болон тэдгээрийн өмч хөрөнгө, мал ахуйг хамгаалахыг зохицуулсан юм. 2010 онд Оюу Толгой нь Монголын судалгааны Хөх Тэнгэр Хөгжил Консерциум (ХТХК) 13 Орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлын үнэлгээг (ЭМНБҮ) хийсэн. ЭМНБҮ-г хийхдээ ХТХХ-оор дамжуулан хийсэн Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлын нөлөөлөх байдлын үнэлгээг Оюу Толгойн тодорхойлсон эрсдэлд үндэслэн нөлөөллийг бууруулах болон менежментийн арга хэмжээг боловсруулсан. Оюу Толгой нь орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд болон сайн сайхан аж байдлыг хамгаалахын тулд хийх хамгийн эхний алхам бол өөрийн ажиллагсад, ялангуяа Ханбогд сум болон аймгийн бусад газраас шилжин ирж ажилд авч буй барилгын ажилчидаа хамгаалах явдал юм. Оюу Толгойн гол амлалт үүргийг дараах байдлаар нэгтгэж болно. Үүнд: • Уурхай дээрх бүх ажиллагсад болон тэдгээрийн гэр бүлийг эмнэлгийн үйлчилгээний байгууламжаар хангах бөгөөд Төсөл нь тусгай түргэн тусламжийн үйлчилгээгээр хангагдана. Эдгээр зориулалтын эмнэлгийн байгууламжууд нь анхан шатны олон шаардлагыг хангахгүй байгаа одоогийн орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний хэрэгцээг багасгана. • Уурхай руу эмнэлгийн туслалцаа авахаар шилжин ирэх болзошгүй хүмүүсийн тоог багасгах зорилгоор эдгээр уурхай дээрх эмнэлгийн байгууламжуудад орон нутгийн иргэд үйлчилгээ авах боломжгүй. • Ажиллагсдын хувийн эрүүл мэндийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хувь хүний эрүүл мэндэд тавих шаардлагуудад хяналт шалгалт хийнэ. • Уурхай дээр амьдрах бүх ажиллагсдыг эрүүл амьдрах орчноор хангана. Энэхүү төсөл нь ОУСК/ЕСБХБ-ны ажиллах хүч, албан хаагчдаа эрүүл амьдрах орчинг хангах зорилготой Ажиллагсдын амьдрах байрны удирдамжийг мөрдлөг болгоно. Үүнд, ерөнхий амьдрах орчин нөхцөл, ус зайлуулах хоолой, халаалт, ус, эрүүл ахуй, хог хаягдал, хоол бэлтгэл, цэвэрлэгээний сайн стандартыг хангах зэрэг багтана. Хувь хүний эрүүл мэндийн хөтөлбөр нь ажиллагсдын эрүүл мэндийг хянах, өвчин эмгэг, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар ажилчдад мэдлэг боловсрол олгох зорилготой. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ: 12 http://www.voluntaryprinciples.org/principles/introduction 13 Эрүүл мэндийн эх сурвалжийн үнэлгээ (2010) Хөх Тэнгэр Хөгжил Консерциум Оюу Толгой Төсөл - БОННБҮ 31/07/2012 Хуудас | 9 of 40

МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Орон нутгийн хєгжлийн алсын харааг хамтран ... - Оюу Толгой ХХК
нэгдсэн мэдээллийн санд бүртгүүлэх гарын ... - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2012 оны 12 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
хэлэлцэгдэж буй асуудлуудын талаарх тайлан - Оюу Толгой ХХК
монголын гэрээт компани 40000 хүн-цаг аюул ... - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 6 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
Оюунлаг хүмүүн Монголын баялаг - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 1 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
îþó òîëãîéí “ìýäýýëëèéí íýýëòòýé ªäªðëªã”-èéã ... - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 9 дүгээр сар - Оюу Толгой ХХК
ТУСЛАМЖИЙН ГАРАА СУНГАЛАА - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Мэдээллийн хуудас - 2013 оны 2 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
2012 оны 8 дугаар сар - Оюу Толгой ХХК
эндээс - Оюу Толгой ХХК
МЭДЭЭЛЛИИН ХУУДАС - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
Соёлын өв - Оюу Толгой ХХК
ÎÞÓ ÒÎËÃÎÉÍ ÌÝÄÝÝ - Оюу Толгой ХХК
Агуулга - Оюу Толгой ХХК
d хэсэг: барилгын үе шатны байгаль орчин ... - Оюу Толгой ХХК
байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо - Оюу Толгой ХХК
Усны нөөц - Оюу Толгой ХХК
оюутны тэтгэлэгт хєтєлбєрийг їргэлжлїїлнэ - Оюу Толгой ХХК
Untitled - Оюу Толгой ХХК
Т.Мөнхбат-н хэлсэн үгтэй бүрэн эхээр нь ... - Оюу Толгой ХХК
ÀÆÈËËÀÕ ×ÈÍ Õ¯ÑÝË ÝÐÌÝËÇÝËÒÝÉ Õ¯ÍÄ ... - Оюу Толгой ХХК
Газар ашиглалт ба нүүлгэн шилжүүлэлт - Оюу Толгой ХХК
“оюу толгой” ххк-ийн “оюу толгой “