Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

treba chladiť, sa využíva na ohrev teplej úžitkovej vody a vykurovanie

neoslnených častí budov. Kondenzátory chladiacich strojov

sú ochladzované Vltavou cez vložený doskový výmenník oddeľujúci

znečistenú vodu a technologickú vodu v uzavretom okruhu.

Pokročilá regulácia technologických procesov

Teplota v kanceláriách prevádzkovej budovy Národného divadla

bola pôvodne regulovaná centrálne a nerešpektovala rozdielne

potreby ani časové prevádzkové využívanie objektu a jeho časti.

Nový systém individuálnej regulácie teplôt po miestnostiach umožňuje

ovládať režim chladenia a vykurovania v závislosti od obsadenosti

kancelárií.

Úspornejšie sú prevádzkované i samotné technologické systémy.

Pôvodná regulácia prietoku „škrtením“ na vzduchotechnike,

vykurovaní alebo chladení, pri ktorej je marená práca čerpadiel alebo

ventilátorov, sa tam, kde to bolo vhodné, nahradila frekvenčnou

reguláciou ich pohonov. Tým sa šetrí elektrická energia. Vstupnou

informáciou pre reguláciu sú priamo parametre prostredia. Pre

vykurovanie a klimatizáciu je hlavným parametrom regulácie

vnútorná teplota v miestnostiach, pre vzduchotechniku je to novo

inštalované zariadenie, ktoré sleduje stupeň „vydýchania“ vnútorného

vzduchu prostredníctvom sledovania obsahu CO 2

.

Národné divadlo vždy využívalo najlepšie dostupné technológie.

Riadiaci a regulačný systém technologických procesov firmy Sauter

bol prvýkrát inštalovaný už pri generálnej rekonštrukcii v rokoch

1977 – 1983. V rámci projektu energetických úspor bol tento

systém kompletne zmodernizovaný na súčasnú úroveň, a to v celom

rozsahu, nielen teda v časti riadenia energetických systémov.

perlátorov so zvýšeným sporiacim efektom na výtokovej batérii

umývadla, podobne fungujúce šetriče sú aj na splachovačoch WC

a v sprchách.

Najväčšiu úsporu pitnej vody však priniesla zmena chladenia

oleja v hydraulike javiskovej mechaniky. Namiesto prietokového

chladenia pitnou vodou vznikol uzavretý okruh s tepelným čerpadlom.

Tým sa okrem pitnej vody šetrí aj zemný plyn, pretože získané

odpadové teplo sa využíva na ohrev teplej úžitkovej vody. Toto opatrenie

je ukážkovým príkladom toho, ako sú jednotlivé systémy teraz

energeticky vzájomne previazané.

Šetriče pitnej vody

Spotreba úžitkovej vody na umývanie a sprchovanie sa výrazne

znížila použitím celkom novej generácie českých antivápenných

šetričov vody, malých komponentov, ktorých namontovanie na

vodovodné batérie a sprchy (teplú i studenú vodu) prináša zníženie

spotreby pitnej vody v rozmedzí 20 – 40 %, pri niektorých realizovaných

inštaláciách aj viac. Na šetriči možno jednoducho nastaviť

optimálne prietoky. Jeho know-how spočíva v tvare plastových

častí z odolného materiálu, aby sa lepšie využili hydrodynamické

vlastnosti vody. Šetrič má dve komory, v prvej dochádza k zvýšeniu

rýchlosti prúdenia vody, v druhej k víreniu vody pomocou inštalovaného

kužeľového prvku. Obe prakticky zamedzujú usadzovaniu

vodného kameňa. Jediným prvkom zhodným s perlátormi je prisávanie

vzduchu do vody. Výsledkom týchto riešení je, že voda z batérií

neprúdi ako plný kužeľ, hoci to tak vizuálne vyzerá, ale reálne

ide o mikrokvapky tvoriace vodný kužeľ s voľným priestorom vnútri

(ako dutý valec). Znížením spotreby teplej vody potom dochádza

i k úspore tepla potrebného na jej ohrev.

Obr. Dosiahnuté úspory vďaka rekonštrukcii v rokoch 2008 až 2011

Obr. Centrála riadenia technológií divadla

Voda

Vodu v divadle spotrebúvajú jednak priamo ľudia – zamestnanci

i návštevníci divadla, ale tiež rôzne technologické systémy. Voda

je napríklad aj nosičom tepla vo vykurovacom systéme. Priama

spotreba pitnej vody sa obmedzila osadením špeciálnych úsporných

Aplikácie

Obr. Dosiahnuté úspory pri jednotlivých druhoch energií v roku 2011

www.uspornedivadlo.cz

-bb-

2/2013

9

More magazines by this user
Similar magazines