Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Přenos dat z měřičů tepla po síti GSM

Měření tepla na patách objektů zaznamenalo v ČR a SR v posledních 20-ti letech nebývalý rozmach. Skutečnost, že se před 40-ti roky

celkem běžně používaly k měření tepla měřiče pracující na čistě mechanickém principu (bez jediné elektronické součásti), se zdá stěží

uvěřitelná. A přesto je tomu tak. Mechanické měřiče tepla zvládaly nejen měřit teplotu a průtok, ale také počítat teplotní diferenci

a tyto hodnoty násobit podle kalorimetrické rovnice.

Tyto měřiče plnily jedinou funkci - měření tepla. Postupem času,

s rozvojem techniky, technologií a elektroniky se měřiče tepla stávají

přesnějšími, při zachování výborných metrologických parametrů

se stále zlevňují a jsou vybavovány mnoha přídavnými funkcemi.

Jednou z dominantních schopností současných měřičů tepla

je možnost jejich integrace do systémů dálkového sběru a přenosu

dat. Nejčastěji je používán přenos dat po síti M-Bus podle EN

1434-3, kdy fyzická vrstva je tvořena dvoudrátovým metalickým

vedením (drátem).

Na základě zkušeností našich zákazníků můžeme říci, že velkou

oblibu má systém přenosu dat přes sítě mobilních telefonních

operátorů GSM. Tato varianta je výhodná hned z několika ohledů:

signál GSM je dostupný v obydlených oblastech kdekoliv

• „přenosová soustava“ je velmi kvalitní, profesionálně projektovaná,

provozovaná, dohledovaná a zálohovaná mobilním

operátorem

• poskytuje hned několik použitelných služeb (SMS, GPRS/EDGE,

Dial-Up,. ..)

• její využití je velmi ekonomické

V dalším textu bude podrobněji rozebráno, jaké praktické možnosti

přenosu dat z měřičů tepla nám síť GSM poskytuje.

ČR i SR jsou v rámci Evropy specifické tím, že valná většina měřičů

tepla je provozována s bateriovým napájením. To je důsledkem

relativně překotné liberalizace energetického trhu a také nechutí majitelů

strpět ve svém objektu měřící zařízení dodavatele tepla včetně

jeho napájení. Přestože dnešní měřiče tepla mají příkon výrazně

nižší než 3W, je po majiteli objektu vyžadováno podružné měření

spotřebované elektřiny a oddělené jištění okruhu. Snaha nájemníků

„ušetřit“ často vede k neoprávněnému vypínání jističů v napájecím

okruhu, podružné měření elektřiny si vynucuje potřebu dodávky

elektřiny smluvně ošetřit. Za této situace je výhodné, pokud je měřič

vybaven takovým systémem přenosu dat, který je napájen bateriově

a výdrž baterie v běžném provozu, včetně nezbytné rezervy, je delší

jak jedno ověřovací období.

Obr. Švýcarský mechanický měřič tepla AQAMETRO

a principiální schéma konstrukce

Co ovšem dělat, pokud v místech instalace měřičů tepla není takové

vedení k dispozici a bylo by velmi obtížné je vybudovat? V takovém

případě lze využít jiných možností „konektivity“, a to například:

• přenos dat po vedení elektrické napájecí sítě

• přenos dat po rozvodu kabelové televize

• internet

• rádio v pásmu 433 nebo 686 MHz, případně i v jiných frekvenčních

pásmech

• přenos dat přes sítě mobilních telefonních operátorů GSM

Tato podmínka je splnitelná měřičem tepla, který je vybaven GSM

modulem a který odesílá data ve formě SMS zpráv. SW a HW musí

být navržen s ohledem na následující skutečnosti:

• Samotný GSM modul je velmi hladovým spotřebičem.

Při komunikaci s BTS je jeho proudová spotřeba cca 1A. Tomu

musí odpovídat jeho napájení. Používají se lithiové baterie speciální

konstrukce, které jsou schopny dodávat špičkově velké

proudy. Nelze použít běžné typy lithiových baterií, byť by byly

velikostně, napěťově a kapacitně jinak shodné! Mezi GSM modul

a napájecí baterii bývá vložen měnič napětí, který zvyšuje napětí

na hodnotu vhodnou pro napájení GSM modulu jak v běžném

provozu, tak za situace, kdy se baterie chová jako měkký napájecí

zdroj a její napětí při zatížení značně klesá.

40 2/2013 Komunikačné systémy

More magazines by this user
Similar magazines