Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

počet kolektorov. Takéto riešenie síce zvýši investičné náklady, ale

je to lepšie (presnejšie povedané spoľahlivejšie a estetickejšie), ako

experimentovať s „kostrbatým“ odkláňaním kolektorov od strechy

smerom na juh. Rozdelenie kolektorov na dve polia, východné

a západné, má len malý alebo žiadny prínos, čo sa týka energetického

zisku. Navyše je to komplikovanejšie a drahšie riešenie (dve

obehové čerpadlá, dvojokruhový regulátor). Odporúčame inštalovať

len jedno pole s väčším počtom kolektorov na jednu stranu strechy.

Západná strana je oproti východnej o niečo lepšia. V popoludňajších

hodinách, keď svieti slnko na západnú stranu, býva menší

výskyt hmiel a inverzie a vyššia teplota vzduchu.

jednotlivých polí musí zabezpečiť rovnaký prietok cez každý jeden

kolektor. Ak si kvapalina tlačená čerpadlom „vyberie“ cestu cez

ktorýkoľvek kolektor, hydraulický odpor by mal byť vždy rovnaký.

Takto sa celkový prietok rovnomerne rozdelí do všetkých kolektorov,

keďže žiadny z nich neposkytuje „cestu menšieho odporu“. Rovnaký

prietok vo všetkých kolektoroch je dôležitý pre správnu činnosť solárneho

systému. To sa dá spoľahlivo dosiahnuť Tichelmannovým

spôsobom zapojenia, pri ktorom všetky kolektorové polia obsahujú

rovnaký počet kolektorov. Celkový počet kolektorov je teda násobkom

dvoch celých čísel (napr. 8 polí po 6 kolektorov). Pri použití iného

zapojenia, napr. takého, pri ktorom obsahujú jednotlivé polia rôzne

počty kolektorov, nie je zabezpečený rovnaký prietok cez kolektory.

Takto sa celkový prietok rovnomerne rozdelí do všetkých kolektorov, keďže žiadny z nich

Pokusy neposkytuje o hydraulické „cestu menšieho odporu“. vyregulovanie Rovnaký prietok takéhoto vo všetkých kolektoroch systému dôležitý s použitím

pre správnu

činnosť solárneho systému. Toto sa dá spoľahlivo dosiahnuť Tichelmannovým spôsobom zapojenia,

regulačných ventilov sú spravidla málo úspešné. Dôvodom je to,

pri ktorom všetky kolektorové polia obsahujú rovnaký počet kolektorov. Celkový počet kolektorov je

že zmena teda násobkom viskozity dvoch celých kvapaliny čísel (napr. 8 (ktorá polí po 6 kolektorov). nastáva Pri pri použití každej iného zapojenia, zmene napr. teploty

prietok kvapaliny cez kolektory. v priebehu Pokusy o hydraulické dňa) vyregulovanie by si vyžadovala takéhoto systému zmenu s použitím nastavenia

regulačných

takého, pri ktorom obsahujú jednotlivé polia rôzne počty kolektorov, nie je zabezpečený rovnaký

ventilov sú spravidla málo úspešné. Dôvodom je to, že zmena viskozity kvapaliny (ktorá nastáva pri

týchto ventilov.

každej zmene teploty kvapaliny v priebehu dňa) by si vyžadovala zmenu nastavenia týchto ventilov.

Nedostatočné dimenzovanie expanznej nádoby

Dostatočný objem plynu v expanznej nádobe zabezpečuje spoľahlivú činnosť systému a zabraňuje

havarijným stavom pri prehriatí kolektorov. Na základe našich skúseností odporúčame minimálne 6

litrov objemu expanznej nádoby na 1 kolektor. Je pri tom dôležité si uvedomiť si, že objem plynu

v expanznej nádobe môže tvoriť len 50% jej celkového celkového objemu.

Nedostatočné dimenzovanie expanznej nádoby

Dostatočný objem plynu v expanznej nádobe zabezpečuje spoľahlivú

činnosť systému a zabraňuje havarijným stavom pri prehriatí

kolektorov. Na základe našich skúseností odporúčame minimálne

6 litrov objemu expanznej nádoby na jeden kolektor. Pri tom

je dôležité si uvedomiť, že objem plynu v expanznej nádobe môže

tvoriť len 50 % jej celkového objemu.

Nedostatočné ukotvenie kolektorov na rovných strechách a plochách

Nedostatočné ukotvenie kolektorov na rovných

Upevnenie kolektorov do rovných striech môže byť zložitý problém. Hlavne, ak je strecha po

rekonštrukcii a nesmiete porušiť tepelnú izoláciu a hydroizoláciu. Ak nie je nosná konštrukcia

kolektorov ukotvená priamo do strechy, je potrebné kolektory dostatočne zaťažiť proti náporom vetra.

strechách Hmotnosť záťaže a musí plochách

byť vypočítaná podľa miestnych klimatických podmienok. Pri kolektore s

plochou asi 2 m 2 to môže byť viac ako 300 kg na 1 kolektor! Na viac, extrémy počasia (sila vetra) sa

môžu o 10 alebo 20 rokov zvýšiť, takže je treba počítať s dostatočnou rezervou. Ide totiž

Upevnenie o bezpečnosť! kolektorov Preto, ak sa rozhodnete do rovných použiť zaťaženie striech kolektorov, môže odporúčam byť zložitý ho kombinovať problém.

s iným ukotvením, napr. oceľovými lankami.

Hlavne ak je strecha po rekonštrukcii a nesmiete porušiť tepelnú

izoláciu Zapojenie a kolektorov hydroizoláciu. nezodpovedajúce Ak spôsobu nie „Tichelmann“ je nosná konštrukcia kolektorov

ukotvená Pri väčších priamo solárnych systémoch, do strechy, napr. na treba bytových kolektory domoch, kde dostatočne sa inštalujú desiatky zaťažiť kolektorov, proti sú

kolektory rozdelené do polí s maximálnym počtom asi 8 až 10 kusov. Vzájomné prepojenie

náporom jednotlivých vetra. polí musí Hmotnosť zabezpečiť rovnaký záťaže prietok musí cez každý byť jeden vypočítaná kolektor. Ak si kvapalina, podľa tlačené miest-

čerpadlom, „vyberie“ cestu cez ktorýkoľvek kolektor, hydraulický odpor by mal byť vždy rovnaký.

nych klimatických podmienok. Pri kolektore s plochou asi 2 m 2

to môže byť viac ako 300 kg na jeden kolektor! Navyše extrémy

počasia (sila vetra) sa môžu o 10 alebo 20 rokov zvýšiť, takže treba

počítať s dostatočnou rezervou. Ide totiž o bezpečnosť! Ak preto sa

rozhodnete použiť zaťaženie kolektorov, odporúčame ho kombinovať

s iným ukotvením, napr. oceľovými lankami.

Zapojenie kolektorov nezodpovedajúce

spôsobu Tichelmann

Pri väčších solárnych systémoch, napr. na bytových domoch, kde

sa inštalujú desiatky kolektorov, sú kolektory rozdelené do polí

s maximálnym počtom asi 8 až 10 kusov. Vzájomné prepojenie

Systémy pre OZE

Odporúčania ako minimalizovať technické problé

2/2013 43

Pokiaľ je to možné, uprednostnite jednoduchšie

More magazines by this user
Similar magazines