Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Divadlo šetrí viac ako polovicu

pôvodných nákladov na energie

V roku 2006 začalo Národné divadlo (ND) v Prahe spoločne s firmou energetických služieb ENESA, a. s., ambiciózny projekt,

ktorého cieľom je výrazné a trvalé zníženie spotreby zemného plynu, elektriny a vody a tiež využitie obnoviteľných zdrojov energie

(slnečnej energie a energie obsiahnutej vo vltavskej vode).

V Národnom divadle v Prahe sa uskutočnila v približne piatich

na seba nadväzujúcich etapách v rokoch 2007 až 2010 rozsiahla

modernizácia energetickej technológie metódou EPC, ktorá zahŕňala

novú kondenzačnú kotolňu, chladiaci stroj schopný práce v režime

tepelného čerpadla, napojený na vodu Vltavy, spätné získavanie

tepla z hydrauliky javiskovej technológie, rekuperáciu na vzduchotechnike,

úsporné osvetlenie, nový riadiaci systém, slnečnú elektráreň

integrovanú do strešnej hydroizolácie Novej scény a prevádzkovej

budovy a mnoho ďalších opatrení. Pri celkovej investícii okolo

75 mil. Kč dosahuje divadlo každoročne úspory okolo 10 mil. Kč.

Túto úsporu, ktorá je jediným zdrojom splácania dodávateľského

úveru, ENESA garantuje.

Plyn

Jediným zdrojom na výrobu tepla a teplej vody v Národnom divadle

bol dovtedy zemný plyn. Jeho spotrebu sa v Národnom divadle

podarilo znížiť takmer o polovicu. Vďaka inštalácii regulácie intenzity

vetrania podľa obsahu CO 2

vo vzduchu a vďaka spätnému získavaniu

odpadového tepla z odvetrávaného vzduchu sa rapídne znížila

potreba tepla na vykurovanie. Aj na ohrev teplej vody sa využíva

odpadové teplo, tentoraz to, ktoré vzniká pri chladení hydrauliky

javiskovej technológie. Aj v skladbe zdrojov tepla došlo k výrazným

zmenám smerom k úsporným technológiám. V kotolni už pracujú

oveľa účinnejšie kondenzačné kotly a značná časť tepla sa získava

z Vltavy pomocou tepelného čerpadla.

Teplo z vody Vltavy

Vltavská voda je popri kondenzačných plynových kotloch

pre Národné divadlo významným zdrojom tepla. Nový reverzný

chladiaci stroj Carrier 30HXC totiž môže pracovať i v režime

tepelného čerpadla a získavať „nízkopotenciálne“ teplo obsiahnuté

vo vode Vltavy. Podľa potreby slúži tento stroj ako zdroj chladu

alebo tepla na ohrev TÚV a vykurovanie.

Teplota vody, ktorá sa pohybuje medzi 2 °C a 19 °C (podľa ročného

obdobia), je na výrobu tepla v režime tepelného čerpadla využiteľná

do 5 °C, t. j. obvykle od začiatku marca do konca novembra. Tepelné

čerpadlo Carrier vyrobí zhruba 30 % tepelnej energie spotrebovanej

v budovách ND.

Národné divadlo dosahuje energetické úspory cestou investičných

a organizačných úsporných opatrení. Od roku 2011 už úspora

dosahuje viac ako 50 % pôvodných nákladov na energie, ENESA,

a. s., garantuje úsporu minimálne 9,5 mil. Kč ročne.

Projekt funguje na princípe EPC – Energy Performance Contracting,

keď Národné divadlo spláca investíciu počas 10 rokov s dodávateľom

garantovaných prevádzkových úspor. Je najvýraznejším zásahom

do energetického hospodárstva komplexu budov Národného divadla

od jeho renovácie v rokoch 1977 až 1983 a ovplyvňuje prevádzku

historickej budovy, budovy Novej scény, prevádzkovej budovy

i spoločného technického zázemia, ktoré zaberá šesť podzemných

podlaží.

Vývojári spoločnosti ENESA, a. s., spolu s prevádzkovými zamestnancami

Národného divadla tiež zaviedli a postupne zdokonaľujú

systém energetického manažmentu, vďaka ktorému sú energetické

úspory dosahované novými technológiami maximálne. Systém energetického

manažmentu bude postupne využívať čoraz viac možností,

ktoré ponúkajú dnešné informačné a komunikačné technológie.

Ako sa šetrí

Šetrí sa pomocou investičných a organizačných úsporných opatrení.

Pri investíciách nebola len snaha vymeniť staré technológie

za moderné a viac účinné, ale hlavne sa hľadal vhodný spôsob

synergického prepojenia všetkých energetických systémov, aby sa

dalo využívať aj odpadové teplo alebo obnoviteľné zdroje a aby

inštalované systémy pracovali v skutočne optimálnych, vzájomne

spolupracujúcich režimoch. Rozvíja sa aj systém energetického

manažmentu s využitím moderných informačných a komunikačných

technológií.

6 2/2013

Obr. Reverzný chladiaci stroj Carrier schopný pracovať

aj v režime tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlá

V Národnom divadle sú v činnosti dve tepelné čerpadlá. To väčšie

z nich slúži primárne ako chladiaci stroj na klimatizáciu. Stroj je však

skonštruovaný tak, že môže pracovať s vyšším teplotným spádom

a má rôzne možnosti zapojenia prestavením armatúr na potrubiach,

takže môže odoberať aj teplo z Vltavy a odovzdávať ho do vykurovacieho

systému, a tak fungovať v režime tepelného čerpadla. Menšie

z nich slúži na odvádzanie tepla z hydrauliky javiskovej technológie

do systému ohrevu teplej vody.

Máloktoré divadlo sa zaobíde bez pohyblivého javiska.

Premiestňovanie divadelných scén, výmeny kulís a zdvíhanie opony

zaisťuje hydraulický systém javiskovej technológie. Pôvodne bol

Aplikácie

More magazines by this user
Similar magazines