Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

idbjournal.sk

Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať ... - iDB Journal

Úloha mobilných operátorov

Čo sa týka mobilných operátorov, ako príležitosť z krátkodobého

pohľadu sa javí poskytovanie prístupu na sieť a pripojiteľnosť pre

základné služby, a to v rámci všetkých štyroch vertikál (energetika,

mobilné zdravotnícke zariadenia, domová bezpečnosť a zábava),

ktorým sa budeme v tomto seriáli článkov venovať. S tým súvisia aj

ďalšie činnosti v oblasti zabezpečovania služieb, ako napr. vzdialené

monitorovanie zariadení, aktualizácia firmwaru, správa a analýza

údajov a pod. Pozícia mobilných operátorov a ich ponuka rozsiahlej

infraštruktúry s cenovo dostupnými službami ich predurčuje na kandidátov,

ktorí by spomínané nároky dokázali splniť.

Aby sa spolupráca medzi rôznymi sektormi priemyslu mohla vôbec

začať, je potrebné, aby výrobcovia mobilných zariadení a súvisiacich

služieb pochopili príležitosti tohto nového trhu. Na podporu

tohto cieľa vytvorilo združenie GSMA program aktivít, ktoré možno

nájsť na stránke www.gsma.org.

Vízia inteligentného domu

Inteligentný dom budúcnosti prinesie svojim obyvateľom spektrum

inovatívnych služieb, ktoré bude možné využiť vďaka inteligentným,

vzájomne prepojeným zariadeniam. Medzi ne budú patriť merače

na meranie spotreby elektrickej energie, plynu a vody, domáce

spotrebiče, solárne panely a infraštruktúra na nabíjanie elektrických

vozidiel spolu s ďalšími pripojenými zariadeniami z oblasti zábavy,

monitorovania zdravia a domovej bezpečnosti. Pôjde o kombináciu

týchto zariadení, údajov, ktoré poskytujú, a riadiacich zásahov, ktoré

umožňujú, čo prispeje k možnosti využívania množstva služieb

pre inteligentné domy.

Východiská

Služby pre inteligentné domy bez možnosti využitia mobilných

komunikačných zariadení nenaplnia požiadavky a očakávania

masového trhu a nebude ani možné vytvoriť všade dostupné rozhranie

na vzdialené monitorovanie a riadenie. Existujúci okrajový

trh s domovou automatizáciou sa vďaka dostupnosti prepojiteľných

inteligentných zariadení umožňujúcich využívať široké spektrum

nových aplikácií pre inteligentné domy pretransformoval do novej

podoby. Tento vývoj sa uskutočňuje súbežne s rastúcim vedomím

spotrebiteľov o zodpovednom spotrebúvaní energií a potenciálom

využívania nových technológií na riadenie domácich spotrebičov.

V niektorých krajinách dochádza k nárastu využívania nových

energetických zdrojov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá,

čo vedie k využívaniu širšieho spektra inteligentných energetických

zariadení v domácnostiach. Jasné znižovanie cien širokopásmovej

pripojiteľnosti, nárast počtu zabudovaných mikropočítačov a nástup

technológií s nízkou spotrebou na pripojenie do domovej siete zároveň

poskytuje rozširovanie technologickej platformy na široké nasadenie

inteligentných zariadení.

Predložená séria článkov načrtáva víziu inteligentného domu budúcnosti

s využitím mobilných zariadení. Cieľom je vysvetliť príležitosti

trhu inteligentných domov a súvisiace výzvy pre firmy a regulačné

orgány z oblasti mobilnej komunikácie aj energetiky. Preskúmame

možnosti mobilných technológií a ekosystému mobilnej komunikácie,

ktoré budú kriticky dôležité na to, aby spoločnosti z oblasti

energetiky, domovej bezpečnosti, mobilných zdravotníckych systémov

a zábavného priemyslu dokázali vytvoriť a dodávať životaschopné

a hodnotné služby pre inteligentné domy. Seriál bude

takisto obsahovať informácie o nastupujúcich poskytovateľoch

služieb, vzájomne súťažiacich a spolupracujúcich pri poskytovaní

inteligentných systémov pre domácnosti, ako aj prehľad o nastupujúcich

normách a technológiách v oblasti inteligentných domov.

Predstavené budú aj aktivity organizácie GSMA na zrýchlenie rozvoja

spomínaného trhu.

Obr. 1 Vízia inteligentného domu ovplyvnená štyrmi kľúčovými

oblasťami trhu

V porovnaní s dnešnými domami bude v domoch budúcnosti podstatne

viac vzájomne prepojených zariadení. Podľa predpovede

spoločnosti Parks Associates, ktorá sa špecializuje na prieskumy

trhu, narastie počet snímačov a inteligentných zariadení v priemernom

americkom dome z terajších 4 na 16 v roku 2015. 13 %

amerických domácností bude v tom čase vlastniť systémy na riadenie

spotreby energií (v súčasnosti sú to len 2 %) a takmer 20

% domácností bude vlastniť bezpečnostné systémy (v porovnaní

s dnešnými 18 %). V rámci inteligentného domu budúcnosti budú

tieto zariadenia integrované do inteligentných, vzájomne prepojených

a spolupracujúcich systémov.

V nasledujúcej časti seriálu sa pozrieme bližšie na služby pre

inteligentné domy.

Zdroj: Vision of Smart Home, The Role of Mobile in the Home

of Future, GSMA, september, 2011

Seriál článkov je publikovaný so súhlasom organizácie GSMA,

© GSMA 2011.

Ilustračný obrázok

Informácie a analýzy uvádzané v tomto seriáli sú uverejnené na základe

rozhovorov s predstaviteľmi priemyslu a pracovných diskusií

organizácie GSMA a so zástupcami spoločností z oblastí energetiky,

mobilných služieb a IT.

Inteligentné elektroinštalácie

www.gsmaembeddedmobile.com

2/2013

33

More magazines by this user
Similar magazines