Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT XI Tinglysningslovens § 37 og § 38

4.3.2. "På ejerens bekostning"

· Kan være direkte eller indirekte betalt af ejeren.

· Undtagelse ved tyverialarm, som var anset for at være abonnement og ikke at ejeren

havde bekostet selve maskineriet. Ligesom vandmåleren som tilhører vandselskabet.

· Hvis en lejer køber noget med gyldigt ejendomsforbehold, og han senere flytter

genstanden til en ejendom han ejer, vil der stadig være gyldigt ejendomsforbehold i

genstanden. Dog vil genstanden når den er ubehæftet være del af §38.

· Hvis køber af en genstand med ejendomsforbehold, svigagtigt siger at den vil blive

opstillet i en lejet ejendom, og senere alligevel opstiller den i en ejendom som denne ejer;

vil sælgeren alligevel kunne påberåbe sig ejendomsforbeholdet.

4.3.3. "Bygning", "i bygningen", "til brug for bygningen"

· Alt som kan anvendes af bygningen af generel karakter hører med. Fx drænrør,

varmeanlæg.

4.3.4. Nærmere om arten af § 38-genstande

· I loven er definitionen med vilje undladt, men kan def. som en genstand som "naturligt,

nødvendigt eller sædvanligt" anbringes varigt til brug i ejendommen i almindelighed.

4.3.4.1 Beboelsesejendomme

· Alle større hårde hvidevarer er inkluderet. Røremaskiner osv. er ikke. Vægt til væg tæppe

hvis den ligger direkte på betongulvet er inkluderet, da den er del af byggematerialer.

· Ved vurderingen er det ikke så vigtigt om genstanden er indlagt med fast forbindelse til

ejendommen, som det er om den er indlagt til varig anbringelse. Derfor falder TV og

stereoanlæg udenfor, da disse vil ejeren ofte tage med sig.

4.3.4.2 Erhvervsejendomme

· Ændringen af TL§ 38 i 1982 indebærer, at diverse specialudstyr til forskellige typer af

erhvervsvirksomheder holdes uden for TL§ 38 og altså vil kunne finansieres særskilt

gennem ejendomsforbehold, leasing eller særskilt løsørepantebrev, selv om tilbehøret efter

de hidtil anvendte kriterier måtte kunne anses for at være indlagt i ejendommen.

· Under TL§ 38 hører nu kun genstande som er tilbehør til bygningen. Altså ting som er

nødvendige for bygningen, og ikke nødvendige for at drive erhvervsvirksomheden.

· Hvis det er en integreret del af konstruktionen på bygningen, falder det ind under §38.

4.3.4.3 Særligt om energiforsyningsanlæg

· Energiforsyningsanlæg som skal forsyne hele bygningen med energi hører under §38. Et

energi anlæg som kun leverer energi til en enkelt maskine hører ikke under §38.

5. Reglen i tinglysningslovens § 37

· Gælder kun erhvervsejendomme. Gælder for så vidt ikke andet er aftalt.

· En panthaver kan således gyldigt give afkald på pant i § 37-tilbehør, og selv om

panthaver ikke har givet afkald, vil panteretten ikke gribe tilbehør, over hvilket der er

stiftet særskilte rettigheder, før - eller i nær sammenhæng med - at de blev inddraget

under virksomheden.

5.1 "Varigt indrettet"

· Betyder om der er brugt udgifter til at få den til at fungere til netop sit specifikke formål.

5.2 "Særlig erhvervsvirksomhed"

· Driver der flere slags virksomhed fra ejendommen, omfatter TL§ 37 kun det driftsmateriel,

der hører til den virksomhed, hvortil ejendommen er indrettet, fx ikke indrettet til

entreprenørforretning, men til tømrervirksomhed.

· Særligt betyder nok, at det er noget specielt inventar som bruges til en speciel

virksomhed. Advokatvirksomhed og lignende vil således næppe kunne henføres under

TL§ 37.

· Negation. Er kontorvirksomheden derimod et administrativt led i en videregående

erhvervsvirksomhed, hører kontorinventaret under §37.

5.3 "Erhvervsvirksomhed"

· Erhvervsvirksomhed er alt hvad der bliver drevet for at skabe en produktion eller

beskæftigelse.

5.4 Skal hele ejendommen være indrettet til erhvervsvirksomhed?

· Erhvervsvirksomheden skal være af ikke uvæsentlig betydning for ejendommens drift.

5.5 "Dertil hørende"

· Udtrykket indebærer et krav om et vist tilhørsforhold af blandet stedlig og driftsmæssig

art.

· I særlige tilfælde vil der dog kunne være grundlag for at statuere, at antallet af maskiner

væsentligt overstiger, hvad der overhovedet kan være behov for på den pågældende

25-jun-00, kl 20:17 Side 17 af 31

More magazines by this user
Similar magazines