Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT III Panteretten og den personlige fordring

· For at have et regreskrav, skal tredjemandspantsætteren skal oplyse debitor om kreditors

forsøg på at søge fyldestgørelse i pantet, så hvis debitor har mulighed for at fyldestgøre

kreditor direkte at han kan gøre dette.

· Hvis debitor godt kunne betale og kreditor har taget pantet til fyldestgørelse, så må

tredjemandspantsætteren først søge erstatning hos kreditor.

4.2 Tredjemandspantsætteres indbyrdes regres

· Flere tredjemænd hæfter solidarisk overfor kreditor/panthaver. Men for at panthaver ikke

skal bestemme hvordan tabet skal være pantsætterne indbyrdes, giver man panterne

andele i tabet alt efter deres værdi. Dog kan man for en gæld på 10 kroner ikke hæfter for

en større andel end den samlede gæld, så et pant på 20 kroner hæfter kun for 10 kroner.

5. Dividendekravsspørgsmål

5.1 Pant for egen gæld

· Kreditors begrænset anmeldelsesret. Ved konkurs kan der opstå spørgsmål om dividende.

En kreditor som har en ekstra sikkerhed i pant, skal først realisere denne og så anmelde

et eventuelt restbeløb som et simpelt krav i konkursboet.

5.2 Pant stilet af tredjemand

· Ulogisk, men har fast retsstilling. Kreditor fuld anmeldelsesret. Ved konkurs hvor der

opstår spørgsmål om dividende.

· Den praktiske hovedregel er, at fordringshaveren trods afdrag fra en medskyldner har

fuld dividenderet. Der er således kun begrænset dividenderet ved afdrag, der ikke

fremkommer som dividende fra en medskyldners konkursbo, og som er betalt senest 3

mdr før fristdagen, forudsat at medskyldneren ikke har regresret mod fallenten.

5.2.1. Bestemmelsen i KL§47s1n1

· Kreditor fuld anmeldelsesret. Afdrag fra en medskyldner, som havde ret til at søge det

betalte tilbage fra skyldneren. Medskyldner har ikke krav på dividende fra konkursboet,

trods hans regreskrav på hoveddebitor.

· Logisk fordi når medskyldner har regres mod hoveddebitor så vil dividenden blive mindre

for kreditor hvis de begge kunne anmelde, eller hvis medskyldner kunne anmelde. Derfor

er det mest rimeligt at kreditor får så meget som muligt, og så må regresforholdet hvile,

da man som kautionist/medskyldner må påregne et muligt tab.

5.2.2. Bestemmelsen i KL§47s1n2

· Kreditor fuld anmeldelsesret. Tredjemand ikke har regres over for Debitor, og ydelsen

(afdraget) fra T til K har karakter af dividende fra T's bo. Der skal altså være tale om, at

såvel D som T er under konkurs.

5.2.3. Bestemmelsen i KL§47s1n3

· Kreditor fuld anmeldelsesret, selvom han har realiseret pantet indenfor 3 måneder fra

fristdagen i hoveddebitors konkursbo.

5.3 Dividendekrav i samejeforhold

· Afdrag der bliver betalt af fallenten, reguleres efter KL§46. Afdrag betalt af medskyldner

reguleres efter KL§47.

5.4 Dividendekrav i interessantskabsforhold

· Interessentskaber adskiller sig fra de simple samejer bl.a. ved, at interessentskabets

fælleskreditorer har fortrinsret til fyldestgørelse fremfor de enkelte interessenters

særkreditorer.

5.5 Dividendekrav ved pant i livsforsikringer

· Livsforsikringer har en begunstiget, og derfor bliver det en tredjemands pant hvis

panthaver skal søge fyldestgørelse i pantet. Man kan anvende FAL§112s1 hvis den

begunstigede ikke er uigenkaldeligt indsat, kunne denne anmelde et regreskrav svarende

til livsforsikringssummen i det insolvente bo.

5.6 Dividendekrav, når debitor har stillet pant over for en kautionist

· HR boet skal være stillet på samme måde som var pantet stillet overfor debitor direkte.

Det opnås ved at nedsætte pant-provenuet med dividendeprocenten. Hvis der udbetales

10% i dividende nedsætte pant-provenuet altså med 10%. KL§50s1.

5.7 Muligt dividendekrav i tilfælde, hvor panthaverens sikringsakt ikke er iagttaget, og pantsætningen er

sket uden personligt gældsansvar

· Sikringsaktens iagttagelse er alene afgørende for, om panthaveren har en fortrinsstilling

for sit krav, ikke for, om han har et krav.

25-jun-00, kl 20:17 Side 6 af 31

More magazines by this user
Similar magazines