Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

rasmussendata.dk

Panterettigheder - RASMUSSEN / Data

PANT XI Tinglysningslovens § 37 og § 38

virksomhed. I sådanne tilfælde vil det overskydende antal kunne holdes uden for TL§ 37

under henvisning til, at maskinerne slet ikke hører til virksomheden.

· Kostbart udstyr som f.eks. Edb-anlæg vil således være omfattet af TL§ 37, selv om dets

værdi måtte være anselig i forhold til ejendommens værdi.

· Entreprenørforretning foregår på byggepladser, og administrationsbygningen har ikke

noget at gøre med entreprenør maskinerne. Derfor hører de sidste ikke som §37 til

administrationsbygningen.

· Dersom den del af virksomhedens arbejde, der udføres på ejendommen, kan betegnes

som værende af administrativ karakter, vil panteretten efter §37 ikke omfatte

driftsmateriel, der er bestemt til anvendelse udenfor ejendommen.

· Negation. En maskinstation ansås maskinerne for at være §37. Måske fordi ejendommen

var varigt indrettet til maskinstation, og fordi det meste af tiden stod maskinerne

opmagasineret her.

· Negation, negation. Materiel der benyttedes til et omrejsende tivoli var opmagasineret i en

ejendom, men hørte ikke som §37.

5.6 "Driftsinventar og driftsmateriel"

5.6.1. Den almindelige regel

· Alt "driftsinventar og driftsmateriel - derunder maskiner og tekniske anlæg af enhver art".

· ÷ varelager, ÷ overkapacitet som kan udskilles.

· Tilbehør, der benyttes til udlejning, vil ofte være bestemt til anvendelse uden for

ejendommen og vil derfor falde udenfor TL§ 37, dersom den virksomhed, der udøves på

ejendommen, kan betegnes som rent administrativ i forhold til udlejningsvirksomheden.

Derimod vil genstande, der benyttes til udlejning som led i en anden form for virksomhed,

hvortil ejendommen er indrettet, kunne være omfattet af §37.

5.6.2. Særligt om motorkøretøjer

· Skæringsdato 1.6.1993. Før denne er køretøjer med i panteretten; efter denne er de

udenfor panteretten på ejendommen.

5.6.3. Den særlige regel om landejendomme

· Ved landejendomme er der behov for at også afgrøder og frembringelser hører under

driften, da disse også kan bruges til opfodring af besætningen.

· Ved landejendom forstås at der drives jordbrugsvirksomhed, derfor ÷ hønseri, dambrug.

· TL§ 37 omtaler ikke foder, men "afgrøder", hvorved forstås ejendommens egen avl, og

foder, der i det moderne landbrug for en stor dels vedkommende er indkøbt, kan næppe

henføres under en analogislutning fra bestemmelsen.

· Under udtrykket "gødning" falder derimod også kunstgødning, U1923.226!!

· Afgrøder omfatter kun afgrøder som følge af landbrugsvirksomhed. Udenfor falder derfor

produkter fra skovbrug, grus- og lergrave m.v. De er ikke en bestanddel af ejendommen.

· Moms, i U1981.567V antaget, at et momsbeløb, der hidrørte fra besætningssalg foretaget

af pantsætterens advokat, og som denne havde deponeret på særskilt konto, ikke indgik

under panterettigheder.

5.7 Udskillelse ifølge regelmæssig drift

· Et centralt led i bedømmelsen af, om der er sket en udskillelse ifølge regelmæssig drift,

må være, om der fortsat er tilstrækkeligt tilbehør tilbage til at sikre en forsvarlig drift af

erhvervsvirksomheden.

· Sale and lease back er ikke godkendte.

5.7.1. Ekstinktion af panthaverens ret

· Udover udskillelse ifølge §37, kan der også udskilles med ekstinktion af panthaveres ret.

Men et slag af tilbehørsgenstand er gyldigt, medmindre erhververen indså eller burde

indse, at overdragelsen gik ud over, hvad der er foreneligt med panteretten. Dvs en lastbil

solgt på en bilauktion vil køberen være i god tro, og kunne beholde lastbilen, selvom det

var en §37 genstand.

5.7.2.

More magazines by this user
Similar magazines