16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Neteja i desinfecció de Cuines

Abrillantadors màquines automàtiques

50099

ECONET

Abrillantador neutre

per tot tipus d’aigües

Bidó 5L C/2 - U. Venda bidó

50184

ADISEC

Abrillantador neutre

per aigües mitges

Bidó 4L C/3 - U. Venda bidó

50067

ADISEC

Abrillantador neutre

per aigües mitges

Bidó 10L - U. Venda bidó

50186

ADISEC

Abrillantador neutre

per aigües mitges

Bidó 20L - U. Venda bidó

50185

SECOSEC

Abrillantador àcid

per aigües salines

Bidó 10L - U. Venda bidó

50077

CEROFILM

Abrillantador neutre

per aigües dures

Bidó 10L - U. Venda bidó

52158

RATIONAL

Abrillantador

per a forns en pastilles

Caixa 50 pastilles

U. Venda caixa

50213

BRILLINOX

Abrillantador per a

forns en pastilles

Caixa 80 pastilles

U. Venda caixa

52799

OVENMATIC

RIN. ABRILL. FORNS 10L

Bidó 10L - U. Venda bidó

Desincrustants i recuperadors

52626

ECONET

Desincrustant màquines

Bidó 2L C/3 - U. Venda bidó

55838

BRUSTONE

Detergent àcid per eliminar incrustacions de calç i residus

minerals de vaixella, cristalleria, màquines rentaplats i circuits

Bidó 10L - U. Venda bidó

50046

Sal pastilles

especial

descalcificació.

Qualitat Vacuum

Sac 25KG - U. Venda sac

12

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!