16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

paper

Consulti el seu especialista per a personalitzacions i comanda mínima!

54204

Got de paper per a cafè amb llet

i begudes calentes fins a 95°C.

Capacitat 280 ml. Huhtamaki

Paquet 50 un C/20 - U. Venda paquet

53846

Got de paper natural per a cafè

amb llet i begudes calentes

fins a 95°C. Capacitat 280 ml.

Huhtamaki

Paquet 50 un C/20 - U. Venda paquet

54203

Tapa de plàstic blanc reciclat

per a got de 280 ml de capacitat.

Huhtamaki

Paquet 100 C/30 - U. Venda paquet

50927

Got de paper per a

begudes fredes sense alcohol.

Capacitat 360 ml

Paquet 100 un C/20

U. Venda caixa

50926

Got de paper per a

begudes fredes sense alcohol.

Capacitat 540 ml

Paquet 50 un C/20

U. Venda caixa

52946

Paletina de fusta de 9 cm.

Badaregal

Paquet 2.500 un C/8 - U. Venda paquet

53769

Paletina de fusta

0,5x11cm

Paquet 1.000 C/10

U. Venda caixa

CALELLA

50766

Paletina bambú

enfundada 14cm. Biodegradable

Paquet 2x500 un C/5 - U. Venda paquet

50767

Paletina bambú 11x0,6 cm.

Biodegradable

Paquet 1.000 C/10

U. Venda paquet

CALELLA

53995

Paletina de fusta enfundada de

14 cm

Caixa 5.000 unitats - U. Venda caixa

52870

Canyeta de paper

de 19,7 cm amb

ratlles espirals

de color vermell.

Diàmetre interior 6 mm.

Nupik

Paquet 50 un C/52

U. Venda paquet

CALELLA

53711

Canyeta de paper blanca

enfundada de 20,5 cm. Diàmetre

interior de 8 mm. Huhtamaki

Paquet 300 un C/16 - U. Venda paquet

52945

Canyeta de paper flexible de

23 cm amb ratlles espirals de

colors. Diàmetre interior 6 mm.

Badaregal

Paquet 250 un C/20 - U. Venda paquet

55491

Bloc comanda duplicat

50 fulls (x2) 10x15 cm

Paquet 10 blocs C/10 - U. Venda paquet

55488

Bloc comanda triplicat

50 fulls (x3) 10x15 cm

Paquet 10 blocs C/10 - U. Venda paquet

52887

Got paper per a patates fregides

360 ml

Paquet 100 C/25 - U. Venda paquet

56

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!