16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Complements higiene

52466

Neteja sabates

Natture 10,5x5,5 cm

Caixa 250 un - U. Venda caixa

54233

Precinte per a tapa WC

de paper 5,5x65 cm

Paquet 2000 - U. Venda paquet

55992

Sabatilla de teixit

sense teixir amb

sola antilliscant

blanca 29 cm

Caixa 250 un - U. Venda caixa

Opció de personalitzacions

en tota la gama Natture!

50249

ADEPT Gel de dutxa

pH neutre

Bidó 5L C/2 - U. Venda bidó

52780

ADEPT Gel +

xampú pH neutre

Bidó 5L C/2 - U. Venda bidó

50250

Condicionador

Bidó 5L C/2 - U. Venda caixa

50252

Body Milk

Bidó 5L C/2 - U. Venda caixa

53789

Dispensador

Gojo ADX-7,

gris/blanc

Unitat 700 ML C/6

U. Venda caixa

52818

Sabó Fresh 3 en 1, cap, cos i

mans. Perfum fresc i afruitat.

Deixa la pell hidratada fins a 4

hores. Gojo

Bossa 700 ML C/4 - U. Venta unitat

52343 Una càrrega de 400 ml

54658 Dues càrregues de 400 ml

Dispensador sabó dutxa blanc

400 ml capacitat. Per a producte a granel

Caixa 1 un - U. Venda caixa

55712

Dispensador sabó dutxa blanc amb

una càrrega 1000 ml capacitat. Per a producte a granel

Caixa 1 un - U. Venda caixa

52857

Dispensador dosihand blau 900 ml capacitat.

Per a producte a granel

Caixa 1 un - U. Venda caixa

Lliurament: 12 dies laborables

Lliurament: 7 dies laborables

47

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!