16.06.2023 Views

Cataleg Higiene 2023 - Serhs Distribucio

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Neteja bugaderies

51206

OMEGA blanquejant en pols

Sac 25KG - U. Venda sac

51209

LENCECLOR

Blanquejant

en pols, en

base a clor actiu estabilitzat

per al rentat de tèxtils

Sac 10KG - U. Venda sac

Suavitzant

51031

FLOR Blau 125 dosis Professional

Bidó 5L C/3 - U. Venda bidó

51096

FLOR Blau Regular Professional

Bidó 10KG - U. Venda bidó

51030

QUANTO Elena Professional

Bidó 10KG - U. Venda bidó

51203

BLANC Suavitzant líquid d’alt

rendiment per a tota mena de

teixits i fibres tèxtils

Bidó 20L - U. Venda bidó

50218 Bidó 4L C/3 - U. Venda bidó

50241 Bidó 20L - U. Venda bidó

SOFT PLUS Suavitzant perfumat concentrat

d’alt rendiment per a tota mena de roba. Conté

fragància encapsulada de llarga durada

52735

BACSOFT Suavitzant d’alt rendiment higienitzant

per a tot tipus de teixits i fibres tèxtils que dota

d’un tacte agradable i perfum augmentant la seva

esponjositat

Bidó 20L - U. Venda bidó

51223

ACARIZ Suavitzant perfumat d’alt rendiment

per a tota mena de teixits i fibres tèxtils.

Elimina l’electricitat estàtica de les peces

Bidó 10L - U. Venda bidó

30

Lliurament: 7 dies laborables

Lliurament: 12 dies laborables

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!